Akuma Love
Animan
Azure Landscape
Baka Neko?!
Banzai
Bloody Manga
Camillo Productions
Dangai Team
Death Cat Translation
Doujinshi-wampirzycy
Dream Victims
Ero Senin
Futago Shimai
Hayate Translations Team
Himawari
Manga Journey
Mangister
Neomelodramatic Scanlation Team
Ningyo
Non Timebo Mala
Nyaa Scanlation Team
Principles of Lust
Project Automatic
Projekt Manga
Pućki Group
Sheru
Sunshine Translation
SynhTESISS
Yasashi no Scans
Propaganda
     Pa­rę dni te­mu ogło­si­li­śmy se­rię au­dy­cji, któ­re na­stą­pią w Radiu AOI. Pierw­sza od­by­ła się czte­ry dni te­mu i tak jak obie­ca­li­śmy - oto mo­żli­wość od­słu­cha­nia jej.
Wer­sja z mu­zyką (139MB, 146min): download online
Wer­sja bez mu­zyki (90MB, 100min): download online
     Te­ma­ty­ką by­ły skan­la­cje i pro­ces ich po­wsta­wa­nia. Na­stęp­na au­dy­cja od­bę­dzie się w ko­lej­ny czwar­tek (13 paź­dzier­ni­ka 2011) i bę­dzie o sa­mej Unii. A my tym­cza­sem prze­cho­dzi­my do kon­kre­tów, czy­li:

Ma­ni­pu­la­cje in­for­ma­cja­mi, któ­re prze­pro­wa­dza K3n­se­ia na ML.

     Po co ta­kie ma­ni­pu­la­cje są sto­so­wa­ne? Otóż cel jest je­den – utrzy­mać jak naj­więk­szą licz­bę czy­tel­ni­ków u sie­bie na stro­nie, za wszel­ką ce­nę. Je­śli tyl­ko czy­tel­nik do­wie się, że ten sam roz­dział mo­że prze­czy­tać/po­brać wcześ­niej lub w ogó­le z in­ne­go źró­dła, to dla K3n­se­ia jest to prze­gra­na. In­ny­mi sło­wy zro­bi wszyst­ko, aby mniej świa­do­mi czy­tel­ni­cy my­śle­li, że roz­dzia­ły swo­ich ulu­bio­nych mang za­wdzię­cza­ją je­dy­nie ser­wi­so­wi Man­ga-Lib i ni­ko­mu wię­cej. W tym ce­lu sto­so­wa­nych jest kil­ka me­tod:

     1. Spra­wę usu­wa­nia cre­dit­sów po­ru­szy­li­śmy i wy­ja­śni­li­śmy w po­przed­nim new­sie. Do­da­my tu­taj je­dy­nie dwa scre­eny: je­den z dzie­sią­tek ko­men­ta­rzy osób pa­mię­ta­ją­cych tę spra­wę oraz po­twier­dze­nie K3n­se­ia, że tyl­ko on był za to od­po­wie­dzial­ny.

     2. Wie­le grup za­gra­nicz­nych, aby uchro­nić się przed ko­pio­wa­niem, sto­su­je zna­ki wod­ne. Ro­bi to tak­że część na­szych ro­dzi­mych grup, w tym sa­mym ce­lu. Więk­szość jed­nak nie chce psuć ory­gi­nal­nych ska­nów w ża­den spo­sób. Po pierw­sze – nie po to po­świę­ca­li mnó­stwo cza­su na do­czysz­cze­nie ich, od­two­rze­nia teł i łą­cze­nie po­dwój­nych stron, aby za­sła­niać je zna­ka­mi wo­dny­mi, a po dru­gie ogól­na opi­nia jest ta­ka, że je­śli ktoś zna­ku­je skan, to po to, aby za­zna­czyć swo­je au­tor­stwo. Ta­kie dzia­ła­nie nie na­stę­pu­je bez po­wo­du - wszyst­kie gru­py zde­cy­do­wa­ły się na ta­ki krok z po­wo­du stron po­kro­ju ML, któ­re dla swo­ich ko­rzyś­ci w mniej­szym lub więk­szym stop­niu ła­ma­ły za­sa­dy pa­nu­ją­ce w skan­la­cyj­nym świat­ku.

     K3n­sei jed­nak opo­rów nie ma. Kil­ku­krot­nie w cza­sie ist­nie­nia ser­wi­su wsta­wiał na ska­ny zna­ki wod­ne „Man­ga-Lib”. Ostat­ni raz zro­bił to oko­ło 7 wrześ­nia 2011 po ostrej wy­mia­nie zdań na neu­tral­nym polu, ja­kim jest Wszech­bi­blia. Na po­czą­tku zin­te­gro­wał znak wod­ny ze ska­na­mi w ty­tu­łach grup na­le­żą­cych do Unii, po ja­kimś cza­sie zmie­nił me­to­dę, wy­ko­rzy­stu­jąc do te­go ce­lu me­cha­nizm ję­zy­ka HTML (w tej chwi­li wy­łą­czo­ny, ale na­dal do­stęp­ny w ko­dzie stro­ny) i włą­czył je dla wszyst­kich ska­nów, tak­że neu­tral­nych grup. W tym mo­men­cie nie­któ­re stro­ny zy­ska­ły po­dwój­ny znak wod­ny. 18 wrześ­nia 2011 wy­co­fał się z te­go po­my­słu, w myśl za­sa­dy „nie ma, co zna­czy, że nig­dy nie by­ło, a hi­sto­rię pi­szą zwy­cięz­cy”. Jak wspo­mnie­li­śmy wy­żej – dla wie­lu ozna­cza to, że au­to­rem jest Man­ga-Lib. Stąd też wie­le grup za­czę­ło sto­so­wać za­sa­dę, że cre­dit­sy po­win­ny zna­leźć się na pierw­szej po­zy­cji w fol­de­rze, nie ostat­niej. Do­wo­dy jed­nak się osta­ły, oto one: screen 1, screen 2, screen 3, screen 4, screen 5, screen 6.

     Po­za zna­ka­mi wod­ny­mi do­da­je on do roz­dzia­łów (tyl­ko tych, któ­re moż­na po­brać, nie on­line) ry­su­nek z re­kla­mą ML na wzór cre­dit­sów grup oraz plik tek­sto­wy (wcześ­niej by­ły dwa). Prze­bu­do­wu­je też ar­chi­wum wy­rzu­ca­jąc z nie­go in­for­ma­cję, ja­ka gru­pa ro­bi­ła roz­dział (wcześ­niej tak­że z nazw pli­ków, w tej chwi­li nazw pli­ków już nie ru­sza, je­dy­nie naz­wy fol­de­rów). Dro­biazg, któ­ry sam w so­bie nie miał­by zna­cze­nia i ni­ko­mu by nie prze­szka­dzał, ale wraz ze wszyst­ki­mi in­ny­mi ele­men­ta­mi ro­bi swo­je. Screen.

     K3n­sei do­dał tak­że stop­kę do każ­de­go ry­sun­ku, mo­dy­fi­ku­jąc go! Na po­cząt­ku tekst brzmiał „Ten obra­zek po­cho­dzi ze stro­ny www.manga-lib.pl”, a po­tem „www.manga-lib.pl - Roz­dział wy­ko­na­ła gru­pa: XXX. Se­ria ta jest wła­snoś­cią ich wy­daw­ców”. W chwi­li obec­nej ukrył ten tekst pod­czas czy­ta­nia on­line (za po­mo­cą CSS), tak­że nie ma szans go zo­ba­czyć, a po­nie­waż wid­nie­je pod­czas ściąg­nię­cia ob­raz­ka, to zaw­sze mo­że się wyk­pić, że prze­cież ten tekst jest. Dla grup skan­la­cyj­nych jest to nie­do­pusz­czal­na for­ma in­ge­ren­cji w ry­su­nek, na­wet je­śli wid­nie­je na niej naz­wa gru­py, choć trze­ba przy­znać, iż dru­gi tekst po­wstał ja­ko od­po­wiedź na za­rzu­ty, któ­re przed­sta­wi­my w ko­lej­nym pun­kcie. W tej kwe­stii gru­py ma­ją je­dy­nie za złe w ogó­le in­ge­ro­wa­nie w skan, na­wet je­śli w tym tek­ście nie ma nic szkod­li­we­go dla nas, jak i dla ser­wi­su ML. Szko­da tyl­ko, że nie­licz­ni go zo­ba­czą, ale prze­cież to ce­lo­we dzia­ła­nie.

     3. W któ­rymś mo­men­cie na prze­ło­mie sier­pnia 2011, pod ko­niec czy­ta­nia roz­dzia­łu po­ja­wił się tekst „Po prze­czy­ta­niu roz­dzia­łu nie za­po­mnij do­dać ko­men­ta­rza na stro­nie man­gi. Dzię­ki te­mu ma­my więk­szą mo­ty­wa­cję do pra­cy...”. W świat­ku skan­la­cyj­nym za­wrza­ło. Nie ma się co dzi­wić na­szej re­ak­cji, gdyż zwrot „ma­my więk­szą mo­ty­wa­cję do pra­cy” moż­na od­nieść bez­po­śred­nio do str­ony, na któ­rej czy­ta się man­gę. Su­ge­ru­je on, że pra­ce nad roz­dzia­łem pro­wa­dzi Man­ga-Lib! Na co nie je­den czy­tel­nik się na­brał, o czym ni­żej. K3n­sei tłu­ma­czył się, że wpro­wa­dził ta­ką fun­kcjo­nal­ność na proś­bę gru­py Varia Scans, gdzie w rze­czy­wi­stoś­ci cho­dzi­ło o to, aby roz­dzia­ły nie by­ły wrzu­ca­ne na­tych­miast na ML, a z co naj­mniej jed­nym dniem opóź­nie­nia, gdyż czy­tel­ni­cy nie ko­men­tu­ją ich na stro­nie gru­py. Proś­ba o to zo­sta­ła zignorowana, roz­dzia­ły na­dal wrzu­ca­ne by­ły na­tych­miast, ale po­ja­wił się ten tekst. W chwi­li obec­nej tekst zo­stał zmie­nio­ny, na szczęś­cie, i brzmi: „Po prze­czy­ta­niu roz­dzia­łu nie za­po­mnij do­dać ko­men­ta­rza na stro­nie man­gi.”. Na nic jed­nak zda­ły się proś­by o zmia­nę te­go tek­stu na „Po prze­czy­ta­niu roz­dzia­łu nie za­po­mnij do­dać ko­men­ta­rza na stro­nie gru­py.”. Dla K3n­se­ia ozna­cza to, że czy­tel­nik opuś­ci je­go str­onę i prze­sko­czy na stro­nę gru­py, a to już jest nie­do­pusz­czal­ne! Je­go od­po­wiedź jest po­ra­ża­ją­ca.

     4. Ko­lej­ną spra­wą jest os­tra mo­de­ra­cja i cen­zu­ra na stro­nie oraz fo­rum ML, blo­ku­ją­ce in­for­ma­cje o tym, kto tak na­praw­dę wy­ko­nu­je tłu­ma­cze­nie roz­dzia­łów. Ko­men­ta­rze i pos­ty są mo­de­ro­wa­ne i usu­wa­ne, a au­to­rzy ba­no­wa­ni na wszel­kie mo­żli­we spo­so­by. Ża­den czy­tel­nik nie bę­dzie na­rze­kał, że dzie­je się tak w przy­pad­ku spa­mo­wa­nia i trol­lo­wa­nia, ale neu­tral­ne ko­men­ta­rze to już prze­gię­cie na mia­rę ma­ni­pu­la­cji w mass me­diach. Co tu du­żo ga­dać, wy­star­czy spoj­rzeć na treść usu­wa­nych ko­men­ta­rzy, aby zo­rien­to­wać się, że nie są to żad­ne szko­dzą­ce stro­nie ML teks­ty. Zna­czy z punk­tu wi­dze­nia K3n­se­ia są szkod­li­we, gdyż czy­tel­ni­cy prze­sta­ną uzna­wać Man­ga-Lib za je­dy­nie źród­ło no­wy­ch roz­dzia­łów, a to wg. nie­go bar­dzo nie­dob­rze. Oto do­wo­dy, patrz­cie na treść ko­men­ta­rza i na da­ty:
 – Komentarz14 godzin później.
 – Komentarzniecałe 2 godziny później.
 – Komentarz14 godzin później.
 – Komentarznastępnego dnia.
 – Komentarzjakiś czas potem.

     Ja­ko sma­czek do­rzu­ci­my in­for­ma­cję, że na shout­boxie Man­ga-lib za­blo­ko­wa­ne są sło­wa klu­czo­we nie­wy­god­nych spraw, a więc Manga Center (oraz po­przed­nie naz­wy), unia, strajk i pa­rę in­nych. Oto, jak tłu­ma­czy się K3n­sei. Po­zo­sta­wia­my to bez ko­men­ta­rza, szko­da słów.

     5. Ostat­nią spra­wą jest fakt, że K3n­sei sta­ra się od­ciąć swo­ich czy­tel­ni­ków od in­for­ma­cji, że ten strajk w ogó­le ma miej­sce! Zde­cy­do­wa­li­śmy się, że strajk bę­dzie trwał przez 42 dni, do 30 paź­dzier­ni­ka 2011r. Wie­le mniej­szych grup bar­dzo czę­sto nie wy­da­je roz­dzia­łów częś­ciej niż raz na mie­siąc, co przy­zwy­cza­ja czy­tel­ni­ków re­gu­lar­nie czy­ta­ją­cych da­ny ty­tuł, iż czę­ściej się on nie uka­zu­je. Ale dla więk­szych grup dłuż­szy strajk jest dość bo­les­ny, no i na­praw­dę nie chcie­li­śmy od­ci­nać na­szych czy­tel­ni­ków od no­wych roz­dzia­łów na zbyt dłu­go. Cał­ko­wi­ta cen­zu­ra na Man­ga-Lib po­wo­du­je, iż fa­ni man­gi nie wie­dzą, dla­cze­go w chwi­li obe­cnej roz­dzia­ły są za­sto­po­wa­ne. Je­dy­ny spo­sób, to pi­sać, pi­sać i pi­sać, gdzie się da i ile się da, aby ta in­for­ma­cja do­tar­ła do jak naj­szer­sze­go gro­na, na­wet tych nie­u­świa­do­mio­nych. To wiel­ka proś­ba do was, bez wzglę­du na to, czy po­pie­ra­cie na­sze dzia­ła­nia, czy nie. Na ML po­wstał te­mat o straj­ku i zo­stał cał­ko­wi­cie ocen­zu­ro­wa­ny.
 – Komentarze2 godziny później.
 – Komentarznastępnego dnia.

     Jaki jest re­zul­tat? Wi­dać go bez­po­śred­nio na screenach – lu­dzie czę­sto my­ślą, iż au­to­rem tłu­ma­czeń i prac przy roz­dzia­łach jest re­dak­cja Man­ga-Lib! K3n­sei kpi z nas, pi­sząc, że cho­dzi o po­dzię­ko­wa­nia dla up­lo­a­de­rów. To nie jest sy­tu­a­cja, któ­ra po­do­ba się skan­la­to­rom, bez wzglę­du na po­ziom po­trze­by usza­no­wa­nia ich pra­cy. Po­wie­cie, że na ML są lin­ki do stron grup. Ow­szem, by­ły, a ostat­nio zo­sta­ły zmie­nio­ne tak, aby nie by­ły in­dek­so­wa­ne przez wy­szu­ki­war­ki, co tak­że ogra­ni­cza spo­sób zna­le­zie­nia gru­py, np. przez google. Ni­by drob­nost­ka, ale wie­le ta­kich drob­nos­tek wpł­ywa na ca­ły obraz sy­tu­a­cji.

     Wie­le grup obec­nie stra­ci­ło mo­ty­wa­cję do pra­cy, gdy wi­dzą, jak ich roz­dzia­ła­mi dys­po­nu­je so­bie szef Man­ga-Libu. Za­mie­rza­my roz­pra­wić się z tym po swo­je­mu, ale tę in­for­ma­cję udo­stęp­ni­my do­pie­ro po za­koń­cze­niu straj­ku. Nie­praw­dą jest, że wszyst­ko wró­ci do sta­nu wyj­ścio­we­go, po­sta­ra­my się o to. Jak zwy­kle za­pra­sza­my do ko­men­to­wa­nia na stro­nie http://unia.skanlacje.pl. Tam mo­że­cie swo­bod­nie wy­po­wia­dać się, a ko­men­ta­rze nie są i nig­dy nie bę­dą cen­zu­ro­wa­ne.
Komentarzy 391
Wysłane - Poniedziałek - 10 Października 2011, 2:04:53 - przez
kuroineko (Poniedziałek - 10 Października 2011, 8:42:02) 1
Podejrzewam, że 90% czytelników nie wie o istnieniu strajku... głównie dlatego, że niektóre rozdziały nadal ukazują się na ml

Co do przypisywania tłumaczenia dla ml, to musiała by być to niesamowicie wielka organizacja(jeśli można tak to nazwać), żeby wyrobić z wszystkimi tytułami...

Myślę że ludzie wiedzą że tłumaczenia są od poszczególnych grup... problem pojawia się gdy myślą, że grupy te robią to specjalnie dla ml...

aaaaa... (Poniedziałek - 10 Października 2011, 9:01:43) 2
"W chwili obecnej tekst został zmieniony, na szczęście, i brzmi: „Po przeczytaniu rozdziału nie zapomnij dodać komentarza na stronie mangi.”. Na nic jednak zdały się prośby o zmianę tego tekstu na „Po przeczytaniu rozdziału nie zapomnij dodać komentarza na stronie grupy.”. Dla K3nseia oznacza to, że czytelnik opuści jego stronę i przeskoczy na stronę grupy, a to już jest niedopuszczalne! Jego odpowiedź jest porażająca."

Shit, a nie powód. Czepiacie się totalnej głupoty.

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 10:35:40) 3
2. a co Wam przeszkadza, że ma znak wody w readerze? sporo grup takie ma. poza tym wcale nie jest wyłączony, jest cały czas.
w każdym razie
znak wodny w readerze =/= znak wodny na skanie,
więc wtf?

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 10:39:34) 4
poza tym
1. nic nowego
2. nic nowego
3. nic nowego
4. nic nowego
5. nic nowego

znowu news o niczym. może w końcu napiszecie co zamierzacie z tym zrobić zamiast powtarzać 500 razy to samo? myślę, że najwyższy czas poinformować czytelników o rozwiązaniu.

hekate (Poniedziałek - 10 Października 2011, 11:46:03) 5
To prawda, że strajk uderza w większości w czytelników ale dzięki niemu więcej osób dowie się skąd biorą się polskie tłumaczenia mang (tak, tak, można tego nie wiedzieć). Lepiej robić cokolwiek niż stać w miejscu.
Po za tym nie przesadzajcie- miesiąc bez ulubionej mangi? Ktoś od tego umrze?

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 12:01:10) 6
W poprzednim newsie nie pisałem nic, bo komentujących uznałem za dzieci, którym nie dano lizaka, a widząc posty Nii dalej twierdzę, że jesteś dzieciakiem bez lizaka. Zaczynają mnie denerwowac wasze durne posty... nie robicie skanlacji, to nie wiecie jak t jest (nie jestem pewien, czy nie robicie, ale tak przypuszczam)... siedzisz nad pieprzonym rozdziałem kilkanaście godzin, pojawi się suczysyn taki jak K3 i dzieci takie jak Nii, które myśla, ze wszystko im się należy... myślicie, że wtedy mamy motywację do roboty? Nie kochani, nie motywuje nas durny tekst "A kiedy będzie kolejny rozdział, bom jest dziecko neo i nie widziałem nówki sztuki od 24 h"... Weź się Nii ogarnij, albo przestań pisac, bo jesteś po prostu Trollem a niczym więcej...


Nie wiecie co tak naprawdę robimy i się nie dowiecie, a wiem, że będzie to zaskoczenie... strajk to tylko forma zyskania czasu :)

Hekate@
Widac Nii umiera, bo cały czas marudzi i nic onemu (baba? Facet? Ono?) nie pasuje :)

Znak wodny tyle mi przeszkadza, że nie chcę widziec napisu manga-lib.pl na czymś co robiłem ponad 4 h, żeby było w idealnym stanie >.< Daj ci jebnę taki znak na czole, zobaczymy czy będzie ci przeszkadzał,czy nie >.<

Jedyne co potraficie to cisnąc i okazywac brak jakiegokolwiek szacunku dla ludzi, którzy robią dla was to, co wszyscy kochamy czytac >.< Tak tylko w Polsce jest >.< Banda idiotów doczepionych do kabelka od neta, myśląca, że dostaną to co chcą, oraz mogą z tym robic co chcą >.< A jak się takiej osobie coś odbierze to wbije nóż w plecy. Powiem krótko: Nii - dorośnij.
Bo zachowujesz się naprawdę idiotycznie i dziecinnie, a potrafisz tylko zrzędzic :)


Pozdrawiam i postaram się nie odpisywac, chyba, że ten troll bez mózgu znowu coś napisze :)

Przepraszam za ostry język, ale mam już dośc siedzenia z zamkniętą mordą i patrzenia na to co dzieci neo wyprawiają. A także dziękuję tym prawdziwym fanom skanlacji, którzy są ciągle z nami :) Hejterom i sztucznym fajansom mówię, wypchajcie się :)

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:06:54) 7
Ryohei, jakbyś czytał posty to byś wiedział że robię i mam gdzieś egzystencję kenseia. nie umieram, bo skanlacji polskich nie czytam. zajmuje się tylko edycją.
ja tylko chciałam zauważyć, że minął miesiąc, a jedyne czego się dowiedzieliśmy to kensei to kensei tamto.
pytam więc: co z czytelnikami? i czy są już jakieś konkretne plany na rozwiązanie sytuacji?

a jeśli masz bezpodstawnie nazywać ludzi trollami, to może jednak siedź z zamkniętą mordą i patrz.

Xellos (Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:22:03) 8
@Ryohei
Zawsze podziwiam ludzi za konstruktywną samokrytykę tongue

Ja podobnie jak Nii też chciałbym się dowiedzieć co dalej, zamiast stania w miejscu. I nie uwiawam żebyśmy z tego powodu byli idiotami i wbijali komukolwiek nóż w plecy.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:23:18) 9
A ja mam gdzieś twoją egzystencję, bo tylko ty tutaj hałasu robisz, skoro nie jesteś w unii, czy czymstam, to po kiego grzyba się udzielasz w ogóle? Dla twojej wiadomości tez nie czytam polskich skanlacji >.< Nie rozumiesz słowa "nie mozemy podac, aby szlag jasny nie trafił planu"? Jeżeli to rozumiesz, to przestań cały czas pytac >.< Trollu z otwartą mordą.

Xellos (Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:25:57) 10
*nie uważam
Och nie jak mogłem walnąć taki błąd! Zaraz nazwą mnie analfabetą...

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:34:42) 11
once again, "Ryohei, jakbyś czytał posty to byś wiedział" i nie musiał pytać. odsyłam do lektury. nie tylko ja tu hałas robię. byłbyś na bieżąco, to byś głupich komentów nie pisał.

"Nie rozumiesz słowa "nie mozemy podac, aby szlag jasny nie trafił planu"?"
rozumiem, ale czemu nikt tego nie napisze? ach, bo go nie ma tongue? btw, może źle się wyraziłam, ale ja nie chcę znać planu. chcę zobaczyć rozwiązanie. to 2 różne rzeczy.
pozdrawiam kulturę osobistą i też podziwiam ludzi za samokrytykę.

Xellos (Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:42:09) 12
Ja się wogóle zastanawiam czy Ryohei zauważył że tu panuje stoicki spokój, a jedyną osoba która robi hałas jest on sam. Spokojnie stary na prawdę. Nie jesteśmy tu po to żeby trollowac ani tracić czas na obrażanie ludzi, co ty lubisz robić. Mamy własny interes w tej sprawie. Uszanuj odmienne poglądy. Rasizm już dawno odszedł do lamusa.

Nieznajomy (Poniedziałek - 10 Października 2011, 13:53:05) 13
@Xellos:"Uszanuj odmienne poglądy. Rasizm już dawno odszedł do lamusa."
Zgadzam się z Tobą, ale proszę napisz gdzie Ty tu widzisz "rasizm" ??:P Wydaje mi się, że użyłeś złego określenia:P

Xellos (Poniedziałek - 10 Października 2011, 14:04:43) 14
Oj cudzystowa zapomniałem wstukać tongue tak kolokwialnie chciałem ująć dyskryminację ludzi na poglądy. Walnąłem faila?

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 14:06:13) 15
@Xellos, tak XD

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 14:07:19) 16
Ryohei nie umie się pohamować i wiochę odwala. Po obu stronach barykady są tacy ludzie i niewiele się da z tym zrobić. Nie będę moderował, bo niech sobie ludzie zobaczą, że nerwy potrafią puścić wszystkim. I jak obiecałem, moderka będzie tylko wtedy, gdy naprawdę zajdzie konieczność.

Na pytanie, jakie jest rozwiązanie odpowiedź jest jedna - jeśli podamy rozwiązanie, to konkurencja się na nie przygotuje. To raz. A dwa - zaistniałej sytuacji nie da się rozwiązać w 24 godziny i jeśli ktoś myśli, że Unia pstryknie palcami, to jest w grubym błędzie. Takie sprawy rozwiązuje się przez parę miesięcy. Jak w państwie - zmiany następują powoli, maszyna musi się rozkręcić.

Aha, jakby ktoś zapomniał. Strajk jest skierowany przeciw ML, a akcja informacyjna ma na celu rozpowszechnienie wśród czytelników informacji o stronach poza ML i innymi agregatami. Więc trudno o ML nie mówić. Jeśli kogoś to nie interesuje, może nie czytać i poczekać na koniec strajku.

Xellos (Poniedziałek - 10 Października 2011, 14:08:30) 17
Oj to przynajmniej będą mieli podstawę by czepiać się mojej idiotycznej niedorosłej osoby tongue

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 14:13:20) 18
@aqvario, no i taką mądrą odpowiedź przyjmuję do wiadomości, dziękuję.

Xellos (Poniedziałek - 10 Października 2011, 14:45:37) 19
Do mnie też dotarło, ale kurka 24h*35dni albo więcej to już trochę sporo czasu minęło.

Wpadło mi do głowy rozwiązanie które rózmyło by wszystkie problemy. Szanowne grupy skanlacyjne, nabierzcie praw autorskich/licencję do tłumaczonych mang i po kłopocie. Wtedy jak Kensei by coś odwalał to przynajmniej można by mu dać prawomocnie w czapę. Tak wiem że nikt w to nie zainwestuje bo za dużo problemów, ale rozwiązanie jak znalazł, skoro chodzi o spranie mu tylka by zwinął interes.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 15:03:34) 20
Xellos, to jest sprawa na przyszłość. Zobacz, ile lat istnieje iTunes i jak mało nadal niezależnych artystów sprzedaje tam swoją muzykę. Wielkie korporacje nie chcą oddać źródła zarobku. To samo dotyczy Japończyków i mang - wielkie wydawnictwa trzymają w szachu autorów, każąc im podpisywać kontrakty na wyłączność i to na lata. U nas w Polsce jest podobnie, np podpisywanie licencji tylko z jednym wydawnictwem na wyłączność na rynku. Na takie rozwiązanie, jakie proponujesz, potrzeba wielu lat i zmiany sposobu myślenia samych Japończyków. Być może nasze wnuki doczekają się tego, a i tak nie jestem taki pewien. Oczywiście jednostki będą się zdarzały, już tacy są.

stary fan (Poniedziałek - 10 Października 2011, 15:49:09) 21
@Xellos laughing laughing Nabranie praw autorskich do mang/manhw jest zazwyczaj płatne na zasadzie tantiem więc gruby skanlacyjne płaciłyby pieniądze, pieniądze od czytelników.
A co do znaków wodnych to jest rozwiązanie, jednak zagraniczne strony rozwiązały ten problem zmniejszając obraz - stronę chaptera i edycję graficzną z usunięciem znaku wodnego. Znaki wodne były zazwyczaj na tle mangi. Przecież na twarzy głównego bohatera nikt nie umieści znaku wodnego.
Rozwiązaniem może być reader z blokowaniem wyświetlania stron pojedyńczo (ppm pokaż obrazek) na każdej grupie skanlacyjnej. Upload na inne strony po np. 24h na czyjąś prośbę czyli download włączany po 24h na każdej stronie. Co technicznie wymaga czasu i umiejętności pogrzebania w skryptach stron.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 16:50:41) 22
@stary fan: Ale przecież nikt nie robi tego ręcznie tylko pobiera output strony laughing

In (Poniedziałek - 10 Października 2011, 17:02:18) 23
Prawde mówiąc szczególnie nie intersuję mnie manga, poza berserkiem którego czytam na stronie grupy (tam też dowiedziałem się o strajku i ogólnie o problemie), ale widząc takie chamstwo ze strony K3 to może krew zalać człowieka. Zaskakuje mnie, że niektóre osoby nie widzą problemu, może to K3 pod innym nickiem albo są społecznie upośledzone, skoro dopuszczają takie szemrane zagrania. Zawłaszczanie sobie pracy innych i tłumaczenie się "bo oni też nie pytali autora o zgodę", pomijając fakt że w ten sposób ML nie miało by prawa istnieć z braku tłumaczeń ale też to jest mentalność "spalił mi dom, więc zgwałcę mu córkę".
Swoją drogą czekam na audycje-wywiad z ML, mam nadzieje, że nie będzie jednostronna i wniesie trochę informacji z drugiej strony barykady.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 17:09:35) 24
Ja nie wiem o żadnej audycji, w której ML by coś wyjaśniała. Wiem tylko o takiej która ma zapowiedzieć nową wersję strony i opisać nowości jakie będą dostępne wink

stary fan (Poniedziałek - 10 Października 2011, 17:11:04) 25
laughing k3n dobrze,ze to napisales, ja nie wiem jak sie przed tym bronic.

... (Poniedziałek - 10 Października 2011, 17:43:44) 26
Ależ ja jestem nieczuła. Chyba mnie to nie rusza. Owszem, problem jakiś tam jest, ale po co sobie nim zaprzątać głowę.

... (Poniedziałek - 10 Października 2011, 17:59:13) 27
A, może uszczegółowię. Miałam na myśli to, żebyście nie przejmowali się ML, bo nadal są osoby, które szanują Wasza prace i jest ich zdecydowanie więcej nawet, jeżeli tego nie widać po ilości komentarzy na Waszych stronach czy liczbie pobrań rozdziałów. Że tak odważę się stwierdzić: ważne, że Wasza praca dociera do osób, dla których to robicie, co z tego, że niektórzy są wdzięczni nawet nie wiedząc komu. Kosza z cukierkami nie wyślą w końcu ani K3nowi ani Wam, więc nic nie stracicie. No chyba, że internetowy respekt.

AKA (Poniedziałek - 10 Października 2011, 18:16:41) 28
Nii, zdaje mi się, że dla Ciebie w newsie nie ma nic nowego, bo wszystko zostało obgadane w komentarzach. Jednak nie każdy je czyta, więc zapewne Unia uświadamia właśnie te osoby. ;)

Co do audycji - niedługo ją sobie odsłucham. A jeśli chodzi o wywiad z ML, jestem ciekawa jak będzie wyglądał. Sporo osób zapewne chciałoby wiedzieć, jak sprawa wygląda "z drugie strony", jednak zdaje mi się, że K3nsei (pozwoliłam sobie napisać nick z dużej litery) będzie skutecznie omijał ten temat i zamiast tego reklamował Manga-Lib. Oczywiście, jeśli to akurat z nim będzie przeprowadzony wywiad/audycja. ^^ W każdym razie czekam z niecierpliwością.

Swoją drogą, postanowiłam, że będę się odzywać jak najmniej, gdyż czasem niektóre dyskusje w komentarzach uważam za niepotrzebne.

Hato (Poniedziałek - 10 Października 2011, 18:43:49) 29
Takie pytanko, które z tych wymienionych "metod" były przed zawiązaniem unii przeciwko manga-lib, a które po...
Bo jakoś zabrakło tej najważniejszej informacji wink.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 18:48:20) 30
Mimo tego, że ja, jak i grupa, w której wykonuję swoją "edytorską pracę" nie uczestniczy w strajku, współczuję wszystkim tutaj zrzeszonym podmiotom fizycznym, które stały się ofiarami przywłaszczenia swoich "dzieł".

Do tej pory, nie miałem żadnej zwady z ML i jego administracją(i niech tak pozostanie) - kontaktowała się ze mną tylko była członkini ekipy, Pani *LB*, z którą ustaliłem, że tytuły mogę dodawać ja - wtedy, gdy będzie mi to odpowiadało. Umowa została złamana, pani "LB" została "zwolniona ze swoich obowiązków", najprawdopodobniej za lojalność względem zasad moralnych.

Cóż - umowa została złamana, ale rozdziały zostały dodane z miesięcznym opóźnieniem, przez co zdążyliśmy na stronie nałapać opinii i sugestii, a także nabrać motywacji.

Strasznie nie podoba mi się, że K3 postanowił wprowadzić wielkie ograniczenia na swoim portalu - dokładniej chodzi tutaj o te, które zmniejszają ilość linków zewnętrznych do stron grup. Jako, że ML jest stroną z wysokim statusem PR, linki z ich podstron miałyby większe znaczenie, niż powiedzmy "wymiana linkami pomiędzy poszczególnymi grupami".

Mam parę słów do k3, które chciałbym napisać tutaj - publicznie.
Mam nadzieję, że nie odbierzesz tego, jako jakiś atak w kierunku Twoim, bądź redakcji Twojego portalu.

-- Czytałem parę twoich wypowiedzi, z których można wywnioskować, że wiecznie mieszasz się w tym, co piszesz/mówisz - to jest tylko moja opinia, której nawet nie przemyślałem(ponieważ piszę to, co mi z ukł. myśleniowego schodzi). Na jednej ze stron, której teraz nie mogę sobie przypomnieć napisałeś, że chcesz ułatwić dostęp do polskich wersji mang, szerszemu gronowi odbiorców, przez co chcesz zebrać wszystko w jednym miejscu - co prawda, prawie Ci się to udało, ale dlaczego blokujesz możliwości rozwoju grupom, które się danymi projektami zajmują?

Pisałeś, że to dlatego, ponieważ strony grup mogą nie być w stanie dostarczyć odbiorcom odpowiednich możliwości technicznych(serwera), przez co wygoda czytania/pobierania danego tytułu może spaść poniżej oczekiwań. - Prawda. Niektóre strony stoją na darmowych hostingach, korzystając z zewnętrznych serwisów, udostępniający hostowanie plików, do zrobienia downloadu, ale dlaczego obrywają też te grupy, które mają wykupione serwery płatne - na dobrych hostingach, bez ograniczenia transferu miesięcznego/rocznego?

Skoro chcesz pomóc w udostępnianiu polskich skanlacji, to dlaczego w pewnym sensie blokujesz grupom możliwości rozwoju?

Według mnie powinieneś wprowadzić na ML mniej restrykcyjne zasady i nieco ograniczyć cenzurę. Komentarze, które usuwasz - "chaptery możecie znaleźć na stronie grupy, która wykonuje projekt" nie jest o tyle reklamą, jak pomocą w znalezieniu danego tytułu szybciej, niż pojawiłby się on na waszych serwerach.

Ogółem zaczynam się sam gubić w tym co piszę - nie ukryję tego - wolę się przyznać bez bicia. Nie przepadam za pisaniem dłuższych wypowiedzi w pośpiechu - z uwagi na to, że i tak się zanadto rozpisałem, a nie chcę tutaj walnąć żadnej "gafy" - życzę powodzenia w strajku i polecam redakcji ML ponownie rozpatrzyć "żądania" osób, po drugiej stronie liny.

Lauri (Poniedziałek - 10 Października 2011, 19:13:18) 31
Wypowiem sie, jako osoba prowadzaca audycje o skanalcjach, ale nie bedaca czlonkiem radia.
Radio jako media ma prawo i obowiazek informowac o sytuacjach waznych itp [ w tym przypadku w fandomie, skoro jest to radio z muzyka azjatycka ) i stad pomysl na taka serie audycji. Pytany byl k3nsej o audycje i ze bedzie ona przeprowadzona o Manga Libie, w zwiazku z tym ze k3nsej jest zajety itp dostalismy materialy i bede prosila jeszcze o rozwiniecie ich itp. JEDNAK audycje nie sa wspieraniem zadnej ze stron, ale maja czysto informacyjny wydzwiek ( jak np audycja o skanalcjach, czym sie je je ktora jest audycja neutralna ). Skoro glosno teraz o skanlacjach, to kiedy ma byc przeprowadzona audycja o ML? Za pol roku?
A fakt, ze audycje sa nagrywane i zamieszczene, to to nie tylko one i praktycznie wszystkie wywiady i tematyczne beda nagrywane i zamieszczane na stronie radia.

Bobek784 (Poniedziałek - 10 Października 2011, 19:20:00) 32
1. Sprawa przecież już nie aktualna, a prawo nie działa wstecz.
2. Jak napisaliście "znaki wodne mają uchronić przed kopiowaniem", czyli ML zabezpiecza się tylko, żeby inne strony nie szły na łatwiznę i nie podlinkowywały zdjęć. Normalny zabieg, nie ingeruje on w skany i pełni rolę informacyjną, dzięki czemu użytkownik wie na jakiej znajduje się stronie.
Dalej, co do stopki to w czym problem? Powinniście się cieszyć, że zamieszcza taką informację, a w normalnym readerze jest ona niewidoczna, żeby nie rozpraszać uwagi czytelników.
3. „Po przeczytaniu rozdziału nie zapomnij dodać komentarza na stronie mangi.” Całkowicie poprawna forma, błędem byłoby napisanie "... na stronie grupy.", gdyż sugerowałoby, że grupy same wrzucają mangi na ML. Zwrot "stronie mangi" odsyła zarówno na strony grup, by podziękować za tłumaczenie, jak i na samą ML, by podziękować uploaderą.
Dalej, jaki sens miałoby dodawanie rozdziałów np. na drugi dzień? ML stałoby się w ten sposób równie mało atrakcyjne jak Centrum Mangi.
4. To k3 jest adminem strony i może sam ustalać reguły. Media i rządy robią to samo.
Co do shoutboxa jest on dla zabawy nie poważnych tematów.
5. Akurat dla niego strajk nie ma większego znaczenia, on prowadzi stronę i dodaje na niej mangi jakie znajdzie, strajk czy nie, zawsze ktoś przetłumaczy rozdziały, a on je doda, taka polityka strony. Więc po co jakieś rozmowy o strajku na jego stronie, skoro nikogo tam to nie interesuje i jest to tylko spam.


Tyle komentowanie newsa, a teraz coś ode mnie.

W ostatnim czasie przetłumaczyłem kilka rozdziałów, znalazłem sobie osobę, która może dodawać je na ML, wszystko z nią obgadałem i nie miałem żadnych problemów, credki zostały, miałem możliwość podesłania poprawionej wersji, jeśli gdzieś zrobiłem błąd. Więc wszystko jest kwestią odpowiedniego dogadania się, każda z grup powinna znaleźć sobie osobę, która by dodawała rozdziały na ML i sami powinniście podsyłać tej osobie rozdziały w paczkach, uniknęlibyście wielu problemów.

I jeszcze jedno:
"Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal".
Jeśli chcecie się pozbyć wszelkich problemów po prostu przestańcie zaglądać na ML.
Sam nie zaglądam na strony z anime online, wiedząc, jak knocą moje suby i mogę powiedzieć, że to naprawdę pomaga.

Hato (Poniedziałek - 10 Października 2011, 19:29:13) 33
Jest tylko jedno 100% zabezpieczenie, po prostu nie umieszczajcie skanlancji w sieci laughing.

Orro (Poniedziałek - 10 Października 2011, 19:46:54) 34
Cała sytuacja normalna nie jest. Źle to wygląda i możemy tylko czekać na rozwiązanie strajku. Ale Unia już jakieś rozwiązanie ma, więc z niecierpliwością będę wyczekiwać kolejnych informacji.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 19:51:41) 35
@Alder, podsumowaniem logiki twojego postu będzie podejście Kenseia do grup skanlacyjnych: http://unia.skanlacje.pl/images/strajk/ML-podejscie_do_grup.jpg Sugeruję, że brak logiki jest wbudowany w postępowanie Pana K., więc nie pomyliłeś się wcale :)


@Bobek:
Punkt pierwszy - czyli jeśli ktoś popełnił zły czyn, to ponieważ to było 3 lata temu, to nie zostanie ukarany? xD Zresztą odpuściliśmy.

Punkt drugi - na podlinkowywanie zdjęć są inne metody blokujące całkowicie dostęp do obrazka, głupi argument. I znaki wodne ingerują w skan, albo nie pokażą się podczas podlinkowania, gdyż to jest część kodu, a nie obrazka. Całkowicie nietrafiony argument, Bobek.
Stopka to jest już ingerencja.

Czwarty punkt - jeśli sam robiłby rozdziały, to sam mógłby decydować, co chce z nimi robić. Ale dysponuje nie swoją pracą, więc wypadałoby liczyć się. Efekt nieliczenia się widzisz teraz. To nie grupy skanlacyjne wybrały sobie K3nseia, jak to ludzie wybierają rządy.

Punkt trzeci - sugeruje stronę na której jesteś. A skoro w przedostatnim zdaniu w swoim poście piszesz, że mamy przestać zaglądać na ML, to na pewno tych podziękowań nie przeczytamy. Sam się pogubiłeś ;P

Punkt piąty - jak najbardziej interesuje to czytelników na ML, stąd pytania "Dlaczego jest taki długi przestój?"

Apokaliptyczny (Poniedziałek - 10 Października 2011, 19:59:24) 36
Creditsy też były modyfikowane przez k3nsei'a. Niektóre grupy wpisywały na nich "NIE dla Manga-Lib". To też jest ingerencja w skan. Tym bardziej, że to już w 100% należy do osoby, która to wykonała! Wydawnictwami, mangakami o pozwolenia K3 się nie wyprze!

hmm.... (Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:01:16) 37
Tak więc obserwuje ten strajk praktycznie odkąd się zaczął i uważam że (bez u razy aqvario) dopiero teraz tym postem jasno i przejrzyście pokazaliście co was boli u „yellow bus”, ładnie w punktach napisane i pokazane augmenty i dowody potwierdzające że to się dzieje (bądź działo).

Hmm dlaczego uważam ze macie rację szczerze powiedziawszy to dlatego ze pamiętam swoje początki z manga i tak się trafiło ze na pierwsza stronę polską jaką trafiłem to była manga-lib czytałem tam jeden tytuł i byłem świecie przekonany ze to oni wydają (tak tak przyznaje się bez bicia no ale miałem wtedy bardzo słaby net i bardzo mało czasu więc wieczorkiem siadałem i sobie przeczytałem za każdym razem tylko kawałek nawet nie po rozdziale) ale cosik mnie tchnęło bym poszukał innej grupy z mangami (a dokładniej innej strony z tą manga by wiecznie tych reklam nie musiał wyłączać), pamiętam jak dziś me zdziwko jak się okazało ze ta manga jest tłumaczona przez już nie istniejąca grupę (nie pamiętam nazwy) a nie przez manga-lib tak oto zdałem sobie sprawę jakim ignorantem pod tym względem byłem (i dlatego uważam punkt o tym ze czytelnicy na manga-lib nie wiedzą o istnieniu grup za słuszny) pamiętam też ze dałem wtedy na forum pytanie dlaczego nie jest to wyraźnie napisane a raczej dlaczego nie pisze to wyraźnie jaka grupa tłumaczy dana mangę (nie pamiętam już treści), który został zaraz po dodaniu usunięty (może dlatego jak później zauważyłem w innych mangach ze pisze kto to zrobił ale jak nic na tej stronie z mangą którą czytałem nie pisało jak bym miał screen-a to bym wam go podesłał) wówczas to stwierdziłem ze będę szukał innej stronty i poszukam innych stron grup obecnie regularnie odwiedzam strony wszystkich grup których tłumaczenia czytam w oczekiwaniu na nowe chapterki niestety rzadko komentuję (za to się modle za wami byście mieli siły i czas potrzebny do tej pracy a zarazem by dawała wam szczęście i satysfakcję). Napisałem to by dać świadectwo że na serwerze ML jest się łatwo pomylić kto wydaje daną mangę, wystarczy tak jak u mnie nie mieć chęci by dalej poszperać bądź uważnie przeglądnąć stronę.


Dalsza część to propozycje dla unii (wiec jeśli uznacie je za zagrożenie dla powodzenia strajku to możecie je zasłonić)

1. Tak wiec może zacznę co mnie zawsze irytowało w waszej pracy tj "robota głupiego" (nie mam zamiaru tym stwierdzeniem nikogo obrazić, wręcz was podziwiam za waszą ciężka pracę) zagraniczne grupy też czyszczą rawy (tak jak i wy) ale dlaczego by się nie dogadać z grupami zagranicznymi (zauważyłem ze wiele grup prosi o edytorów czy czyścicieli zwał jak zwał nie o to chodzi) żeby powstała po naszej stronie taka chęć pomocy tym grupom np my pomagamy im czyścic rawy bądź jak znajdziemy lepsze rawy to wyczyszczone wam je udostępnimy warunek jeden w credisach zawsze występuje pseudonim tego kto czyścił dany raw nazwa grupy do której należy i adres strony tej grupy myślę ze do takiej współpracy powinniście dążyć.
2. Hmm drugą gorączką przez które cierpię to projekty porzucone i upadłe grupy jak już wezmę i zacznę czytać i się ciesze bach koniec nie ma kontynuacji bo projekt został porzucony bądź grupa upadła to mnie bardzo martwi i smuci może jako unia np moglibyście ze weżniecie i podokańczacie takie projekty, nie mówię zaraz wszystkie takie projekty, wy tez macie rodziny znajomych i woglę inne życie poza tym ze to robicie ale powiedzmy tak grupa A nie ma nikogo by mógł tłumaczyć (np tytuł A) i wrzuca na serwer (forum itp) unii ze potrzebują tłumacza (bądźmy szczerzy nie każdy sprawdza strony innych grup ze akurat im kogoś potrzeba) i z grupy B np ktoś się zgłasza i pomaga im wydać resztę (i oczywiście w creadisach odpowiednio napisane ze człowiek z grupy B pomógł adres stronki grupy), a jak by to mogło wyglądać z upadłą grupą tu już jest problem innej natury tj dana grupa upada i np nikt nie chce się wziąć się za projekt, jeśli taka grupa była by w unii to można by było np umieścić projekt w specjalnej zakładce i szukać ludzi z rożnych grup by się tym zajęli np edytor z gr A tłumacz z gr B a korektor z gr C i w credisach tez odpowiednio trzy loga grup i strony tych grup (mam nadzieje ze wiadomo o co mi chodzi) w wypadku np upadku grupy poza to można by było np poprosić o udostępnienie materiałów unii (albo sama grupa mogła by je przekazać unii) i jak się znajda chętni to to kontynuować pod logiem unii (bądź też nawet poprawić poprzednie wydanie).
3. No ostatnia część która proponuje jest też chyba najtrudniejsza do osiągnięcia. Wszyscy lubimy mangi (oraz jej odmiany z Korei Chin itd) wielu ludzi chętnie by wam pomogło ale nie znają języka albo nie umieją posługiwać się programami i nie chcą boja się czasem pytać o to wiec jakby powstał jakiś kurs np obsługi programu do edycji (np dla gimpa) oczywiście aktualizowany co jakiś czas by nie było problemów, oraz jakiś kurs japońskiego(lub innych języków) powiedzmy dla początkujących i z słownikiem np na jednej stronie, myślę ze jakby ludzie mieli możliwość nauki języka za darmo to może z kilka osób później skusiło się np by pomóc z tłumaczeniem bo się nauczyli danego języka podobnie z edycją może jeśli uda im się nauczyć obsługi danych programów to później zechcą wam pomóc bądź też zaczną się uczyć by wam pomóc.
4. Nie wiem czy to też dobra propozycja dla was ale tak rzucam co mi wpadło do głowi, a mianowicie pomoc dla grup np darmowe stworzone przez unie readery albo powiedzmy jakiś własny program do edycji mang (ale to raczej propozycja dla programistów) jak jest np w anime program zwie się bodajże Aegisub ale coś takiego dla mang ze wystarczy ze się zmieni wpisy i już momentalnie zmienią się na danej stronie mangi(wiem ze to dość trudne do napisania bo przez pewien czas myślałem jak by to napisać puki co nic z moich prób nie wyszło(ale jestem kiepski w programowaniu)).

No to już tak z grubsza a i jeszcze jedno można by tez stworzyć tez taką gazetkę unii a w niej zamieszczać opisy i recenzje mang nie tylko polskich tłumaczeń ale i zagranicznych jak się już np dogadacie z grupą zagraniczną i wiele innych informacji może taka gazetka zawierać.

Nic to wszystko mam nadzieje że nikogo nie uraziłem pozdrawiam serdecznie

Apokaliptyczny (Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:02:52) 38
Nie dość, że bez pozwolenia zamieszcza skany, to chamsko modyfikuje credistsy!
Pytam, jaką na to będziesz miał wymówkę, k3nsei?!

bodzio (Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:03:04) 39
"W ostatnim czasie przetłumaczyłem kilka rozdziałów, znalazłem sobie osobę, która może dodawać je na ML, wszystko z nią obgadałem i nie miałem żadnych problemów, credki zostały, miałem możliwość podesłania poprawionej wersji, jeśli gdzieś zrobiłem błąd. Więc wszystko jest kwestią odpowiedniego dogadania się, każda z grup powinna znaleźć sobie osobę, która by dodawała rozdziały na ML i sami powinniście podsyłać tej osobie rozdziały w paczkach, uniknęlibyście wielu problemów". Zrobiłem to samo. A właściwie to edytor znalazł mnie i dopóki trwa ten śmieszny strajk, dopóty będę klecił tłumaczenia Beelzebuba. A czy ktoś dziękuje za to na stronie manga-lib czy na moim blogu... w dupie to mam, robi się to dla własnej satysfakcji i żeby przydało się ludziom. Tyle.

Bobek784 (Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:13:06) 40
Stopka jest ingerencją, zgadza się, ale jest tam info o tych, co tłumaczyli mangę, więc to powinno was cieszyć.

Jeśli ktoś podlinkuje sam obrazek, będzie on ze stopką, jeśli podlinkuje readera, ujrzy znaczek informujący, że został przeniesiony na inną stronę.

"Czwarty punkt - jeśli sam robiłby rozdziały, to sam mógłby decydować, co chce z nimi robić."
W tym punkcie była mowa o komentarzach a nie mangach, więc twoja wypowiedź jest nie na temat.

Punkt 3, czytanie ze zrozumieniem się kłania, wyraźnie napisałem, że podziękowania za tłumaczenia powinny pojawiać się na stronach grup, a na ML tylko te do uploaderów i ogólne rozmowy o mandze, a po co wam czytać komentarze z podziękowaniami dla uploaderów.

5 Czytelników nie obchodzi strajk sam w sobie ich interesuję tylko "Kiedy będzie dana manga", a nie powody, dlaczego jej nie ma.

Zauważyłem, że wygląda to mniej więcej tak:
- Czemu nie ma jeszcze nowego rozdziału XXX, po ang jest już od 2 dni
- Strajk
- Walić strajk, dajcie mi moją mangę!

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:33:47) 41
[offtop]
Bobek784 mądrze prawi
[/offtop]

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:51:02) 42
*gapi się tępo na treść aktualki* Nie, po prostu brak słów. Odsłuchałam audycji i powiem, że bardzo mi się podobała. Nie mogę się doczekać kolejnej, nawet nastawiłam sobie alarm w komórce, w razie gdybym zapomniała wink
Co się tyczy całej sprawy z Manga Library, to nadal jestem po stronie Unii, bo nie znoszę okradania kogoś z jego pracy. To jest po prostu straszne: napracujesz się, poświęcisz na jeden rozdział kilka godzin (nawet w przypadku bardzo krótkich rozdzialików), a tu taki k3nsej bez włożenia w rozdział najmniejszego wysiłku wstawia na swoją stronę i podaje się za autora tłumaczenia. Coś takiego nie jest na moje nerwy, ale czytam i słucham o tym, bo jako fanka uważam, że to ważne i chcę wiedzieć jaka jest sytuacja.
Ja osobiście zawsze wolałam czytać tradycyjnie na papierze, bez względu na to, co to było. Oczy się tak nie męczyły i po prostu wolę tradycyjnie niż nowocześnie. Mimo to często czytam online i było dla mnie ogromnym szokiem, że wśród osób udostępniających skanlacje mang po polsku w internecie są także (przepraszam, ale użyję tutaj bardzo ostrego słowa) złodzieje. Kradzież to bardzo poważne oskarżenie, ale cóż, nie znajduję żadnych innych słów na określenie postawy k3nseja.
Na całe szczęście znam język angielski i mogę swobodnie czytać mangi w tym języku, więc nie jestem tak pokrzywdzona, a na dodatek zwykle mam nawał pracy, więc i tak do czytania nowych rozdziałów zwykle zabieram się na długo po aktualce.
Padły tutaj oskarżenia na grupy skanlacyjne, że przecież one też okradają autorów mang z ich dzieł. Z tego co się orientuję (czyli nie wiele), to grupy pod tym względem balansują na granicy prawa - nie łamią prawa, a jednocześnie nie działają jednak całkowicie według niego. No, zabłysłam moją marną wiedzą na temat przepisów i teraz pewnie mnie wyśmieją.
Co do znaków wodnych, to zgadzam się z grupami. Jestem perfekcjonistką i lubię jak wszystko jest dopracowane do najdrobniejszych szczegółów (i dlatego często wyłapuję mnóstwo błędów nawet w rozdziałach, które przeszły wiele razy przez korektę i QC), a szczególną uwagę zwracam na styl tłumaczenia dopasowany do postaci i na edycję (to jest mój słaby punkt, jeden błąd w edycji i radość z rozdziału maleje, ale oczywiście nie całkowicie!). Im lepsza edycja, tym lepsze mam zdanie o grupie i większe jest moje uznanie dla niej. Uważam, że znaki wodne są nieestetyczne, psują efekt ładnie wyczyszczonej i odbudowanej strony. Mi takie rzeczy przeszkadzają, bo zamiast cieszyć się z czytanej treści, wzrok cały czas ucieka mi w miejsce, gdzie umieszczono znak wodny. Mam podobny problem przy krótkich filmikach, które pobieram z internetu (nie publikuję ich później, gdyby mnie ktoś o to oskarżał, zachowuję je tylko do wglądu własnego, czasem jednorazowego). Filmiki te są zwykle w formacie FLV, którego mój laptop nie odczytuje i wtedy muszę specjalnie na PC konwertować je na format MP4. Niestety program, którego używam, na przekonwertowanych filmach umieszcza coś jak znak wodny (nie orientuję się w tych terminach, więc bardzo przepraszam za błędy, a już nie będę sprawdzać w Google, tylko po to by napisać komentarz, za swoje lenistwo też przepraszam), który zależnie od filmiku jest mały lub duży (często na całą klatkę). Nie mam żadnego programu do obróbki technicznej filmów, po za Windows Move Media Maker, więc nic z tym napisem nie zrobię, a wtedy oglądanie filmów przestaje być już dla mnie przyjemnością (wiem, straszliwie się czepiam drobiazgów). Tak samo jest ze skanami mang, wolę, żeby znaki wodne się na nich nie pojawiały, bo to jak mówiłam nieestetycznie wygląda i nic grupom nie pomoże w walce z k3nsejem.
Jeśli chodzi zaś o samo ML jako bibliotekę mang, to bardzo często z niej korzystałam, ale odkąd dowiedziałam się o okradaniu grup (dzień, kiedy ukazała się informacja o strajku i powstaniu Unii), weszłam na nią tylko raz, po to żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nic tam o strajku nie napisano.
No cóż, podsumowując: napisałam dużo, wszystko można by zastąpić dwoma zdaniami na półtorej wersu, sensu w tym zapewne mało, nowych informacji też. Mogę rzec tylko: do następnej aktualki, chylę głowę i kapelusz z głowy dla grup, że przez trzy lata znosiły spokojnie okradanie ich, bo ja bym tyle nie wytrzymała i życzę powodzenia w strajku, który zapewne był nieunikniony.

zirael (Poniedziałek - 10 Października 2011, 20:52:55) 43
Ktoś wyżej już napisał że w tej sytuacji nie ma wygranych, będą tylko ci mniej ranni. Osobiście śledzę informacje które podaje unia, weryfikuje ze stronami związanymi z tematem i jak do tej pory nie widzę żadnego ruchu ze strony k3. Popieram unię, ale mam dwa pytania: 1. Jak wygląda obecna liczba grup które są w unii (było gdzieś w komentarzach, ale może jakiś news o tym??)? oraz 2. Czy jeśli grupa jest w unii to chapter nie powinien nie pojawić się na M-L (piszę tu o 254 FT) bo z tego co widziałem Wanted Team jest w unii...
Niech moc będzie z wami Unioniści

niki (Poniedziałek - 10 Października 2011, 21:14:04) 44
screeny to nie są żadne dowody

BladyCris (Poniedziałek - 10 Października 2011, 21:15:02) 45
Sory ale podobnie jak ni i inni chciałbym zobaczyc jakieś wyniki bo tak naprawde nic sie nie zmieniło tylko tyle ze ML znalazło nowe źródło skanlacji...(jeśli dobrze widziałem mają nowe rozdziały)Proponuje by przewodniczący strajku wraz z kenseiem jeszcze raz przedyskutowali ogólne warunki współpracy bo ten strajk i tak doniczego nie prowadzi

Bobek784 (Poniedziałek - 10 Października 2011, 21:18:20) 46
W końcu skończyłem przesłuchiwać tę audycję i muszę przyznać, że jest ona tendencyjna i demonizuje wiele kwestii.
Teraz zdobycie skanów to kwestia wejścia na nyaa, tokyotoshokan albo na MangaFox. Kilka sekund i mamy ładne skany. Wyczyszczenie ich to również kwestia kilku minut; większość załatwia gumka, czasem stempel przy tłach, albo ctrl+c ctrl+v do odtworzenia bardziej skomplikowanych wzorów, nie trzeba tego robić idealnie bo większość i tak zakryje tłumaczenie. Samo tłumaczenie rozdziału to praktycznie kwestia jego przeczytania, czyli z 5min. Naniesienie tłumaczenia to kwestia wystukania tego na klawiaturze i użycie kilku różnych wcześniej wybranych czcionek, kolejne minuty. Więc jak się chce i potrafi dobrze obsługiwać szopa (mówię głównie o skrótach) zrobienie 20 stronicowego rozdziału, gdzie nie jest on przegadany, zajmuje około 20-25min. Chociaż na D.gray-man'a 208 poświęciłem aż 2h40min, ale tam 31 stron i sporo tekstu.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 21:56:24) 47
Witam jako nowy chciałbym powiedzieć to tak:
Z tego co czytałem te wszystkie posty i informacje na manga-centrum o tym co wyprawia K3 uważam że za takie coś powinno się go usunąć z ML bądź pozbawić możliwości wpływania na czyjąś pracę.

Nii uważasz że ten protest jest bez sensu a tak nie jest, jeżeli pracujesz przy skanlacjach w jakiejś grupię powinnaś rozumieć co to znaczy kiedy ktoś inny zupełnie ci obcy kradnie twoją pracę i umieszcza jako własną.

Pracowałem kiedyś przy skanlacjach dla koleżanki. poprosiła mnie o przytłumaczenie 15 rozdziałów pewnej mangi i dała mi termin, terminu dotrzymałem a potem poszukałem tej mangi i tych rozdziałów aby sprawdzić czy została wrzucona na stronę na którą miała. Okazało się, że przetłumaczona przeze mnie manga została ukradziona i podpisał się pod ktoś zupełnie inny kogo nie znałem. Kiedy to zobaczyłem mało mnie szlag nie trafił na przejaw tak chamskiego zachowania, nic z tego nie miałem, żadnej satusfakcji z dobrze wykonanej pracy, absolutnie nic.

Tłumaczenie to wcale nie taka łatwa robota jak się wydaje, nie dość że musisz się znać na języku to jeszcze musisz wykorzystać czasem czas który chciałeś/aś poświęcić na coś zupełnie innego więc rozumiem wszystkich skanlatorów którzy biorą udział w tym strajku i popieram go ponieważ ludzie tacy jak K3 zamiast samemu pracować wykorzystują pracę czasem nawet harówkę innych ludzi dla własnych korzyści bez ich wiedzy i zgody na to.

Nieznajomy (Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:01:38) 48
@Bobek: Rozumiem, że Ty znasz język angielski w stopniu doskonałym skoro tłumaczenie to dla Ciebie przeczytanie tekstu i przetłumaczenie go w myśl tego co podmiot liryczny miał na myśli w stu procentach zajmuje 5 minut??;) Już wiem, czyje prace omijać z daleka:D Dzięki za ułatwienie;)

Figorix (Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:10:33) 49
Cóż, jak dla mnie to bardzo dobrze że grupy skanlacyjne walczą o swoje.. Właściwie sam nie zaglądałem na stronych tych grup, tylko czytałem na manga-libie, jednak w większości rozdziałów creditsy jeszcze nie były usunięte.. Mówię wtedy, ponieważ od pewnego czasu czytam na manga-foxie po angielsku.

Co tu dużo mówić.. Mam nadzieję że poza strajkiem (który popieram całkowicie) grupy dalej tłumaczą a skanlacje brakujących rozdziałów ukażą się po jego zakończeniu...

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:19:39) 50
Na początku przepraszam. Uważałem to jako bezsensowna akcja, w końcu na ML znajdowały się linki do stron grup tłumaczących, jak i creditsy. Ale tak po tym newsie ponowne przeglądnięcie strony i: seryjnie robi was w Balona. Poza Tym jego działanie nie tyle urągające waszej pracy, ale powoduje iz skany mang nie wydawanych w Polsce, a nie mających jakichkolwiek szans na wydanie są odbieranie negatywnie przez media jak i wydawnictwa. Popularność serii jest swego rodzaju ankietą dla czytelników co można by wydać. a tak przypisywanie sobie pracy tłumacza amatora, oraz umieszczanie mang na które jest wykupiona licencja w PL powoduje uważania was jako potencjalnych przestępców.

Nii (Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:33:20) 51
"Nii uważasz że ten protest jest bez sensu a tak nie jest, jeżeli pracujesz przy skanlacjach w jakiejś grupię powinnaś rozumieć co to znaczy kiedy ktoś inny zupełnie ci obcy kradnie twoją pracę i umieszcza jako własną."
Malcan, lata mi to, bo po pierwsze, to nie jest moja praca. to że coś nielegalnie edytuję/tłumaczę, to nie znaczy, że jest moje. póki trafia to do czytelników, nie ważne w jaki sposób, to mi osobiście wystarcza. nie czuję się jakoś specjalnie urażona że ken na tym zarabia marne grosze, czy nie ma szacunku do tego, bo nigdy z nim nie gadałam, więc jego też mam gdzieś xD

@Figorix: daijoubu, dostaniesz taki nawał mang jakiego jeszcze nie widziałeś. przynajmniej na to się zapowiada, o ile strajk się skończy w terminie ;) choć z tego co widzę, to chyba jakoś się już nie trzyma, bo niektóre grupy należące do unii normalnie wydają. ale to dobrze, bo już mi za dużo skanów zaśmieca miejsce na dysku tongue

Bobek784 (Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:41:13) 52
Nie, nie znam angielskiego w stopniu doskonałym i często korzystam ze słowników zarówno ang-pol jaki i jap-pol czy naszych polskich słowników synonimów.
Tłumaczę już od 6 lat, głównie teksty specjalistyczne, od około 3 lat tłumaczę anime, mangę od 2 tyg, hehe.
Kiedy zaczynałem swoją przygodę z tłumaczeniem tekstów, nosa ze słownika nie wyjmowałem, teraz już mam dużo większy zasób słownictwa i różnych przysłów, powiedzeń, slangów, ale i tak zdarza mi się jeszcze wspierać słownikiem.

Dużo mang czytam po angielsku i jeżeli się przeczyta mangę i wszystko zrozumie, to żeby ją przetłumaczyć wystarczy przekazać sens wypowiedzi, nie trzymać się angielskiej składni czy dzielenia zdań. Żartów też nie tłumaczyć tylko znaleźć jakiś polski oddający sytuację.
Mangi, które tłumaczyłem nie były zbyt ambitne, a dialogi były napisane jak dla dzieci, więc to naprawdę kwestia minut.

(Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:41:59) 53
@aqvario - dzięki za poparcie - pisałem, co mi na myśl przyszło.

Według mnie zakończeniem strajku mogłoby być zrobienie przez grupy zrzeszone w unii, własnego readera - strony ala Manga-Lib i ustalenie tam własnych praw, podpisanie własnych paktów z grupami - o rozgłos nie ma się co martwić, bo dzięki współpracy takiej ilości osób strona bardzo szybko znalazła się w czołówce google i nie tylko.

Czarooownica (Poniedziałek - 10 Października 2011, 22:44:21) 54
Ja tam mam wrażenie że pan K3. bawi się w republikę Chińską. Jak nie wiecie o co chodzi to poszukajcie sobie mapki w googlach z najbardziej ocenzurowanymi krajami. :P A protest jak najbardziej bez sensu nie jest. Też bym się wk**wiła gdyby ktoś coś takiego mi odwalił. Albo weźcie zrzućcie się na hakera niech przekierowuje z m-l na c-m...
(joke)Pozdrowionka

Yujin ni (Poniedziałek - 10 Października 2011, 23:13:22) 55
Sądzę osobiście że ten komentarz na stronie WT to była kolejna z żałosnych zagrywek K3, skoro wy piszecie komentarze na jego stronie to czemu niby on nie może, żałosna gierka psychologiczna-a jaka skuteczna.

Obrońca Mangaków (Poniedziałek - 10 Października 2011, 23:26:42) 56
Skoro tak walczycie o "ciężką" pracę skanlantorów, to czas zawalczyć o ciężką pracę mangaków.

Ogłaszam, że zawiązuję Unię przeciwko wszelkim skanlancją! Kto jest ze mną?

Salaver (Poniedziałek - 10 Października 2011, 23:40:28) 57
@Obrońca Mangaków - cóż... raczej niewielu, po co zawiązywać unie przeciw czemuś, co nie dość, że promuje mangę to zwiększa jej sprzedaż? (ktoś gdzieś podawał dokładne statystyki, chyba na wszechbiblii)Swoją droga zaglądałem ostatnio w kod źródłowy strony i muszę przyznać, ciekawie są w kompilowane te reklamy. Dobrze, że krowa jest niezawodna laughing

<!-- Begin content inserted by Ad Muncher -->
<!-- Retrieved from 91.121.185.30:80 -->

<script type="text/javascript" id="WzXZ_MainScript">

<!-- End content inserted by Ad Muncher -->

I po reklamach : tongue

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 10:34:50) 58
@Bobek784, zmusiłeś mnie, aby odwiedzić manga-lib. angry
Przejrzałem Twoje tłumaczenie Bleacha 476.
crying Sorry, ale to wygląda jak tłumaczenie translatorem. Innymi słowy nie znasz angielskiego ani polskiego.
To "umżesz", "szczęściaz" mnie rozbawiło. laughing Kurde, daaaawno nie czytałem Bleach'a, może teraz postacie gadają po wiejsku? wassat To taka Twoja stylizacja wypowiedzi? tongue
I ciekawe czy otrzymałeś pozwolenie od angielskiej grupy na wykorzystanie ich skanów?

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 10:38:12) 59
@Nii, a Ty nadal nie chcesz przyznać się do jakiej grupy należysz, więc:

a) wstydzisz się swojej pracy(patrz, "prace" @Bobka784),
b) ściemniasz.

bodzio (Wtorek - 11 Października 2011, 10:58:39) 60
Tak sobie przeglądałem różne stronki z mangami po eng i tam też są różne doramy. Ale do czego zmierzam. Np. PL grupa Namimori tłumaczy mangę The Breaker New Waves na podstawie eng. tłumaczenia grupy, która wyraźnie nie życzy sobie używania 'ich' skanów, że pozwolę sobie zacytować: "For all online reader and international scanlators, we ask that you do not use these translations or host this chapter" [A-team]. I chociaż większość eng. grup ma coś tam pod kopułą czaszki i wisi im, co kto robi z kradzionym przez nich materiałem, i tam pojawiają się kwiatki.

andr (Wtorek - 11 Października 2011, 11:26:00) 61
Bodzio, nie wiem skąd masz takie informacje, na stonie A-Team (tłumacze TB:NW) jest napisane że nie zabraniają używać ich skanów, aby tylko nie wywalać ich creditsów. A nie widziałem by Namimori kasowali creditsy A-Team

bodzio (Wtorek - 11 Października 2011, 12:44:07) 62
Jak to gdzie? Na stronie dołączonej do chaptera takiego The Breaker z ich tłumaczeniem :P

Netka (Wtorek - 11 Października 2011, 13:55:40) 63
Bobek, wybacz, ale twoja ignorancja rozwaliła mnie na łopatki. Że niby 20 stron rozdziału w dwie godziny? Aż mnie brzuch ze śmiechu boli! xD To musiałby być rozdział bez sfx'ów, bez tekstów na tle i z bardzo małą ilością dialogów. Dajmy na to wczoraj robiłam TYLKO edycję kolejnego rozdziału Princess Princess (19 stron) i zeszło mi ponad 2 godziny bo miał BARDZO mało sfxów.

Obrońca Mangaków, następny geniusz się pojawił. Dla twojej informacji duża ilość grup KUPUJE tomiki. Jeżeli to nie jest wspieranie autorów, to co nim jest?

Ogólnie śmiech na sali. Aczkolwiek mądre osoby też się tutaj wypowiadają i właśnie takich fanów sobie cenimy! wink

Duch Milczących Kniei (Wtorek - 11 Października 2011, 14:59:20) 64
Zauważyliście kolejny paradoks?
Kupują tomy mang za granicą, czyli wspierają autorów, następnie bez zgody, łamiąc prawa autorskie, piracą go, czyli okradają autorów tongue

andr (Wtorek - 11 Października 2011, 15:24:48) 65
Duch Milczących Kniei, to niezupełnie tak jak mówisz. Dla zwykłego Japończyka język polski jet kompletnie niezrozumiały i to czy rozdział pojawi sie polsku nie ma znaczenia bo go po prostu nie zrozumieją. Skanlacje w większości promują mangę i zachęcają wydawnictwa do wykupywania licencji przez co wzrasta dochód autorów i wydawnictw japońckich. Jakby skanlacje nie istniały, poza Japonią nikt by nie słyszał o mandze i nie wydał mangi w danym jezyku. Zwykle tez bywa że jak dana manga zostaje zlicencjonowana, przestaje ona być tłumaczona przez grupę.

Netka (Wtorek - 11 Października 2011, 15:30:11) 66
Andr ma rację. Dajmy na to takie Dengeki Daisy. Tak zostało rozpromowane, że na forum Waneko ktoś je zaproponował i w styczniu ujrzymy pierwszy polski tomik. Natomiast skanów tej mangi na stronie MJ (a nawet ML!) już nie znajdziesz.

tymek88 (Wtorek - 11 Października 2011, 15:36:30) 67
Ooo...
Widzę, że tutaj 'trochę' więcej komentów niż na C-M xD
A myślałem, że stronki są jakoś połączone - na jednej DB, czy coś ^^

Skoro mojego komenta tutaj nie ma to:
http://centrum-mangi.pl/news/93/
;)

Hell&Nether (Wtorek - 11 Października 2011, 16:34:20) 68
Heh K3nsei znalazł sobie nowych NAIWNIAKÓW
Akarui Group-Air gear od 168 chapa
reszty nie jestem pewien ale:
Solo squad - Fairy tail/bleach
JustAWay-Beelzebub
Juujitsu
Myśli że sprytny bo utrzymuje się ze znanych mang :) pewnie jeszcze poszuka kogoś na translację W-h
a może tylko przypisuje im zasługi innych grup ? :P

Bobek784 (Wtorek - 11 Października 2011, 17:18:08) 69
@Nieznajomy - jeśli w pełni solidaryzujesz się z unią, to nie będzie ci to dane, ponieważ zabawa z mangą jest tylko na czas tego strajku.
@Apokaliptyczny - super, znalazłeś 2 literówki w rozdziale, który nie przeszedł żadnej korekty ani nie był przejrzany po przetłumaczeniu. Dawno to nie czytałeś żadnych mang, bo więcej błędów można znaleźć w rozdziałach robionych przez kilka osób.
I tak, w Wybielaczu są beznadziejne dialogi, które nie mają krzty sensu i są "wiejskie".
@Netka - Szopa używam na co dzień, więc mam wprawę.
Jeżeli czyści się wszytko, to rzeczywiście można na to stracić dużo czasu, ale jeśli najpierw się naniesie tekst, a później zretuszuje tylko miejsca, które w polskiej wersji będą widoczne, to można zaoszczędzić sobie wiele czasu.

Hmm, widzę jednak, że miałem rację, ludzie piszący na ML o unii i strajku są szykanowani i tak samo jest tu, jeśli się pisze dobre opinie o ML, wyśmiewa CM (zatrudnienie grafika mogłoby uratować tę stronę) i pokazuje, że zrobienie rozdziału nie jest takie trudne, jak demonizują to osoby się tym zajmujące, ale rozumiem to, gdyby było więcej grup nie utrzymałaby się "zasada" monopolu na dany tytuł.

A i takie pytanko jeszcze, będzie jakiś news z konkretami czy wszystkie będą o niczym?

(Wtorek - 11 Października 2011, 17:24:28) 70
A czym są konkrety?
Bo już czytałem wpis, że screen to nie dowód. A słowa, że takie miejsca nie miały miejsca już tak?

@Szyna (Wtorek - 11 Października 2011, 17:40:51) 71

Trolololo (Wtorek - 11 Października 2011, 17:43:39) 72
hahaha Wtf? Kto mi powie Co ten screen mówi?
http://unia.skanlacje.pl/images/strajk/ML-manipulacja1.jpg
Weź mi ktoś przetłumacz o co kaman w wypowiedzi tego kolesia ;d Manipulacja haha wasze screeny są mocno naciągane.
A jak widzę takiego Ryhohei to nic tylko zakręcić się na piecie i wyjść :) Powiem tak ! Jasno! Wyraźnie! Odpuśćmy sobie mangę;d nie będzie "Złodziej okrada złodzieja" negatywny komentarz czytającego i "a co ty wiesz o tłumaczeniu mangi" Tak to krew pot i poświęcenie . PAnowie w obliczu tego dziwactwa umyjcie ręce!:)

Bobek784 (Wtorek - 11 Października 2011, 17:46:54) 73
Konkrety, czyli listę z wypunktowanymi zarzutami, plan jak zmienić taki stan rzeczy, propozycję nowych rozwiązań, możliwe kompromisy, czyli na co grupy mogą się zgodzić, bo na razie widzę same zarzuty i wychodzi z tego kłótnia przedszkolaków.
A może wynajmijcie sobie jakiegoś mediatora, bo wybraliście sobie najgorszy możliwy sposób walki, w którym z góry jesteście na przegranej pozycji. Zapominacie, że nie jesteście niezastąpienie, a K3n wie o tym doskonale.

Bobek784 (Wtorek - 11 Października 2011, 17:50:00) 74
btw, wydawajcie rozdziały z miesięcznym opóźnieniem, wtedy wasze tłumaczenia nie trafią na ML, bo tam będą już tłumaczenie zrobione przez kogoś innego.

oneone (Wtorek - 11 Października 2011, 18:11:31) 75
@Bobek785: "Super, znalazłeś 2 literówki w rozdziale".

W szkole mnie uczyli, że to nie są literówki, tylko błędy ortograficzne, a wykształcony człowiek takich nie popełnia. Szczególnie takich xD Lenistwo nie zwalnia z kultury języka polskiego.

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 18:22:35) 76
@Bobek784, jeżeli błędy ortograficzne zwiesz literówkami, to sorry... crying
A przejrzałem pobierznie kilka pierwszych stron.

Przynajmniej nie odwaliłeś takiej kichy, jak ktoś przy Bakumanie 178 - "choćmy" ... wassat laughing

A skany czytam głównie od grupy Hayate, jeśli znajdziesz w ich tłumaczeniu błąd ortograficzny, to przeproszę Cię osobiście. :-)

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 18:25:12) 77
@oneone, ma rację.

Zaraz @Bobek785 napisze coś w stylu "bo korekty nie przeszły".
I się ośmieszy. wink

Netka (Wtorek - 11 Października 2011, 18:26:18) 78
Krótko i na temat: dla szanujących się skanlatorów, którzy wynoszą satysfakcję ze swojej pracy nie ważne jest, że ktoś przetłumaczy to samo i beznadziejnie. Wbrew pozorom istnieje wielu fanów, którzy cenią sobie jakość obok ilości.

A co do Ryouheia, to nie jestem człowiekiem aż tak dosadnym, ale ma CHŁOPAK RACJĘ! Ho ho! *lżej jej na duszy*

I tak, dalej mnie śmieszą twoje wywody Bobek xD Ale wybaczam ci ignorancję naszej ciężkiej pracy. Cóż, nie wszyscy mają wysokie wymagania, więc tacy jak ty też się przydają!

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 18:39:19) 79
@Bobek785: "Super, znalazłeś 2 literówki w rozdziale".
W trzech dymkach powtarza się ta sama literówka "szczęściaż". Hmmm?
W dwóch "piepszony" OK.....

Nieznajomy (Wtorek - 11 Października 2011, 18:47:12) 80
@Trololo
To oznacza, ten screen, że ktoś myśli, że MangaLib tłumaczy skanlacje??:P
@Bobek765
Dla mnie jakość tłumaczenia jest ważniejsza od szybkości jej skończenia:D Jeśli czytam jakąś książkę, i widzę błąd na błędzie lub książka mija się strasznie z orginałem to sobie ją odpuszczam;D Nie jestem masochistą, byle czytać by przeczytać :D

Obrońca Mangaków (Wtorek - 11 Października 2011, 18:50:34) 81
To że niby kupują tomiki absolutnie nie zmienia faktu, że nadal okradają twórców. Idąc dalej, jest to jeszcze bardziej zuchwała kradzież laughing.

Wspominacie, że niby skanlancje promują mangę i zwiększają szansę na jej wydanie w naszym kraju. Tylko jak to się ma do grup tłumaczących Naruto, Bleach czy One Piece. Przecież to jawne plucie w twarz polskiemu wydawnictwu.

I na koniec. Na manga-lib mamy całkowitą cenzurę. Natomiast tutaj, mieszanie z błotem. Z dwojga złego, wolę tę pierwszą opcję wink.

Nieznajomy (Wtorek - 11 Października 2011, 18:50:40) 82
@Apokaliptyczny
"A przejrzałem pobierznie kilka pierwszych stron"
Uprzedzę Bobka aby nie miał satysfakcji :P Pobieżnie , a nie "pobierznie" :D

Nieznajomy (Wtorek - 11 Października 2011, 18:54:36) 83
@Obrońca Mangaków:
Skoro polskie wydawnictwo zgodziło się na to, aby pojawiały się rozdziały nie wydane jeszcze po polsku w grupie skanlacyjnej, to nic Tobie do tego:P A uwierz, takie porozumienie jest;P Natomiast jeśli znajdują się rozdziały już wydane przez polskie wydawnictwa to jest to karygodne:P No ale grupy skanlacyjne zwykle usuwają takie od razu:P
Moim zdaniem nigdy cenzura całkowita nie będzie lepsza od wolności słowa, kiedy pamiętamy o zasadzie dobrego wychowania:)Bo bez dyskusji człowiek się nie rozwija:D

(Wtorek - 11 Października 2011, 18:55:20) 84
@Obrońca Mangaków nie pamiętam które grupy, ale chyba onepiecenakama uzgodniła z JPF'em jak wygląda sprawa z OP i jego tłumaczeniem. Dla chcącego nic trudnego:)

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 18:56:13) 85
Łups, ale gafa. tongue
Dzięki Bogu nie zajmuje się tłumaczeniem mang. laughing

Nieznajomy (Wtorek - 11 Października 2011, 18:58:16) 86
Nic do pana Apokaliptycznego nie mam, bo się zgadzam z Twoimi poglądami :D Bo Twoje argumenty są w miarę rozsądne:D Ale nie chciałbym, aby Bobek czy inny przeciwnik w dyskusji wykorzystał ów błąd;D Lepiej aby to był ktoś po tej samej stronie barykady:D

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 18:58:40) 87
No właśnie onepiecenakama uzgodniła to z JPF'em. Tym samym K3 również powinien zapytać o zgodę wydawnictwo.

(Wtorek - 11 Października 2011, 19:07:23) 88
Osz w mordę, i tak źle i tak niedobrze... Mówiłem już wyżej, że po obu stronach barykady mamy gorące charaktery. Wiadomo, że ktoś nie wytrzyma i palnie, nas też mieszają z błotem na wielu portalach, więc i niektórym żyłka pulsuje i wybuchają. Nie jesteśmy robotami jedynie produkującymi kolejne rozdziały. Mamy uczucia i także może nam się skończyć cierpliwość, przynajmniej są to szczere odpowiedzi, nawet jeśli niektóre są głupie. Tak samo jest ze zniecierpliwionymi czytelnikami.

Problemem są trolle, które w ramach naśmiewania się prowokują. Na spokojne wypowiedzi sugerujące, że nie mamy racji raczej następują spokojne odpowiedzi, czemu widzimy to inaczej...

Obrońca Mangaków (Wtorek - 11 Października 2011, 19:12:56) 89
Bardziej mnie interesuje, co o tym myśli samo Shueisha. Bo coś mi tu zalatuje złamaniem warunków licencji.

Nawet jeśli jedna grupa się dogadała, to co z resztą?

(Wtorek - 11 Października 2011, 19:14:10) 90
K3 nie robi mangi, nie zna jej świata, nie zna oryginalnych nazw własnych itd, więc dla wydawnictwa byłby niczym nie znaczącym pyłkiem. On jedynie żeruje na już wykonanych rozdziałach. Nawet jeśli nie popieram (osobiście) robienia zlicencjonowanych tytułów, to mam absolutne przekonanie, że osoby współpracujące z JPFem są świetnymi znawcami tych tytułów. Jedynie Naruto powinno zginąć, a tych ludzi powinno się dopaść w ciemnym zaułku i ręcznie nauczyć szacunku. ;P

(Wtorek - 11 Października 2011, 19:16:08) 91
"Nawet jeśli jedna grupa się dogadała, to co z resztą?" W sensie że tłumaczące ten sam tytuł? Chyba grupy starają nie robić tego samego tytułu (chyba jakaś taka niepisana zasada), ale o te popularny tytuły to nie wiem, nie orientuję się:)

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 19:18:38) 92
Grupy tłumaczące "Naruto" nie należą do 'unii'.

Duch Milczących Kniei (Wtorek - 11 Października 2011, 19:26:26) 93
"Skoro polskie wydawnictwo zgodziło się na to, aby pojawiały się rozdziały nie wydane jeszcze po polsku w grupie skanlacyjnej, to nic Tobie do tego:P A uwierz, takie porozumienie jest;P".

Pics or it didn't happen...

Duch Milczących Kniei (Wtorek - 11 Października 2011, 19:29:03) 94
Poza teraz się przyjrzałem i czy w logu tej strony nie są dwaj chłopcy trzymający się za ręce wassat

Toż to propagowanie niemoralnych zachować angry

Chyba że to jakiś ukryty podtekst do samej "Łunii".

(Wtorek - 11 Października 2011, 19:30:07) 95
Chyba bez maila do JPF się obędzie...zresztą będzie zaraz, że zdjęcia/screeny raczej to nie dowód, bo można podrobić. Temat był już wałkowany wcześniej;)

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 19:32:06) 96
"Pics or it didn't happen..."
Przecie zacytuje któregoś z fanów K3 "screeny to nie są żadne dowody".

I powitać kolejnego trolla. smile

(Wtorek - 11 Października 2011, 19:34:48) 97
@Apokaliptyczny pisz za mnie, skoro tak dobrze się o pokrywa:D Ja se zrobię przerwę póki co:D

(Wtorek - 11 Października 2011, 19:41:23) 98
Takie porozumienie nie powinno nastąpić, JPF balansuje na krawędzi. Dobrze to wyjaśnił Jan Godwod: http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?p=12401&highlight=studio#12401
Oficjalnie nigdy się nie przyznają i pewnie ujawnienie maili spowodowałoby zerwanie umowy.

Grupy tłumaczące OP też do unii nie należą.

A top na stronę był robiony na szybko, logo jest inne ;)

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 19:48:34) 99
Z tyłu na obrazku loga, znajduje się dziewczynka. smile

Obrońca Mangaków (Wtorek - 11 Października 2011, 19:57:45) 100
Ok, w najbliższym czasie pośle meila do JPF-u, Shueisha'y i Viz-u.

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 20:07:34) 101
Spytam przy okazji, czy nie mają nic przeciwko, że wykorzystujemy ich tłumaczenie.
I zareklamuj stronę ML. laughing

Netka (Wtorek - 11 Października 2011, 20:16:18) 102
A posyłaj ^^.

Jutsu (Wtorek - 11 Października 2011, 20:17:52) 103
Nie zapomnij o psychiatryku, tam na pewno na ciebie czekają. laughing

Duch Milczącej Kniei jest trollem ale za to śmiesznym. Tekst o logu rozbrajający laughing

Netka (Wtorek - 11 Października 2011, 20:18:20) 104
I proponuję też do wydawnictw japońskich! Po japońsku oczywiście! xDDD

myszka555525 (Wtorek - 11 Października 2011, 20:21:48) 105
Ten strajk to dobra rzecz. Ja osobiście wolę patrzeć na tłumaczenia grup niż tych wrzucanych na m-l. Ale jak widać nie wszyscy doceniają pracę innych. Mam nadzieje że wywalczycie swoje racje a ludzie zaczną odwiedzać strony grup smile

Obrońca Mangaków (Wtorek - 11 Października 2011, 20:43:52) 106
A Shueisha to niby pies? Ja nie mogę, skanlantorom chcą ołtarzyki stawiać, a nie znają jednego z największych japońskich wydawnictw.

Znajomy już posłał maila do JPF-u w sprawie rzekomej 'umowy' ze skanlantorami. Później sam coś skrobnę.

(Wtorek - 11 Października 2011, 20:44:48) 107
Dalej tylko nie rozumiem, co mają grupy nie zrzeszone z Unią;S

(Wtorek - 11 Października 2011, 20:51:01) 108
W jakim sensie, Szyna? <aq zgubił gdzieś meritum tego pytania> Chyba odbija mi się spanie po 5 godzin :/

(Wtorek - 11 Października 2011, 20:57:13) 109
Aj faktycznie dziwnie o napisałem:D
Nie rozumiem po co tutaj dyskusja o tym czy takie umowy są zawarte między OPNAKAMA a JPF, skoro oni są spoza Unii. Unii się czepiają, że tak o k3nsei'u piszą ciągle, a tutaj w komentach nie jest lepiej.

Netka (Wtorek - 11 Października 2011, 21:03:27) 110
Aq, współczuję :/

Tylko do jednego wydawnictwa! No coś ty! xD Poza tym nie muszę znać wydawnictwa, które nie wydaje mang z jakimi pracuję, prawda? ^^ I, nie wiem jak reszta, ale ja ołtarzyka nie potrzebuję laughing

Jednym z głównych założeń Unii jest informowanie fanów o tym, kto robi dla nich rozdziały w naszym języku. Po komentarzach widać, że się to udaje, z czego ja osobiście jestem bardzo zadowolona.

Tylko ja mam odczucie, że odeszliśmy od tematu? wassat Choć może to i dobrze :)

I jeszcze jedno samozwańczy "Obrońco" masz trochę racji (a co!), ale tylko trochę. Porządne grupy nie wydają tytułów, które zostały zlicencjonowane w Polsce. Promocja i tylko tyle. A to czy fan kupi później tomiki to kwestia jego uczciwości, nie uważasz? Więc może zamiast do nas, mógłbyś się zwrócić do fanów, którym żal jakiś 18zł raz na parę miesięcy?

(Wtorek - 11 Października 2011, 21:15:56) 111
"Tylko ja mam odczucie, że odeszliśmy od tematu?" W każdym newsie po pierwszych 10 komentarz następowało takie odejście od tematu, że szok. Przydałoby się przenieść odpowiednie wypowiedzi do newsów na ten temat, ale to nie forum:D

Trolololo (Wtorek - 11 Października 2011, 21:21:57) 112
Pozdrawiam tych mieszanych z błotem którzy próbują zrobić to samo z ich oprawcą:) Brawo widać że lekcja nie dała wam nic a wy potępiając jego złe i ciemne czyny robicie to samo tylko racja sprawiedliwość jest po stronie Jedi :)

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 21:32:33) 113
Bierzemy przykład z mistrzów "mieszania z błotem" czyli użytkowników forum ANSI, ot co. tongue

Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 21:34:12) 114
@Obrońca Mangaków, mail był wysłany do Endriu z JPF'u?

Jutsu (Wtorek - 11 Października 2011, 21:35:49) 115
Nikt nie miesza K3na z błotem. To są fakty. On taki po prostu jest i ba, ma to jeszcze gdzieś.

Powinna być jakaś notka nie karmić troli".

... (Wtorek - 11 Października 2011, 21:41:00) 116
Ależ Wy nadużywacie tego słowa "troll". Zupełnie jakby to była nowa internetowa moda.

@... (Wtorek - 11 Października 2011, 21:42:36) 117
To już stara internetowa moda.

Taak, trolluję >:P

(Wtorek - 11 Października 2011, 21:53:12) 118
ludzie ludzie ale sie cenzura zrobiła na m-l nie da się nawet komenta dodać bez pozwolenia modków http://zapodaj.net/images/4b71ea6957b4.bmp a rozwiązanie jest proste prezentacja w Ppaincie zastrzeżona hasłem z logami grup które skalowały mange i ostrzeżeniem przed m-l

Obrońca Mangaków (Wtorek - 11 Października 2011, 23:10:04) 119
OPNakama -> Wanted Team -> Unia
Nie, wcale nie są w unii xD.

Onee (Wtorek - 11 Października 2011, 23:49:23) 120
Jestes za tepy by zrozumeic, ze wspieraja unie, a w niej nei sa wlasnie po to by nikt niw zarzucal licencjonwoane tytuly.... co za kmiot...

(Środa - 12 Października 2011, 0:18:15) 121
To się uśmiałem, jak to oni wymyślili "Zjednoczenie Trzymania się Chłopców za rękę"...

... (Środa - 12 Października 2011, 0:27:15) 122
"Tępy", no teraz to dowalił xD

(Środa - 12 Października 2011, 1:04:57) 123
@Obrońca Mangaków: OPNakama -> Wanted Team -> Unia. Nie, wcale nie są w unii xD. <--- Nie są w Unii, wiem, co piszę. Lista grup tak naprawdę znaczenia nie ma, ale co tam, chyba uaktywnię ją (w kodzie od dawna jest). A tych, co nas popierają, to i tak jest sporo. No szkoda, że własne interesy dla niektórych są ważniejsze od interesów grupy. :(

Jutsu (Środa - 12 Października 2011, 3:40:17) 124
Szkoda to, że to coś kenseiowego ma możliwość się wypowiadać. Przynajmniej jedno miejsce gdzie bym tego chama nie widział...

Nii (Środa - 12 Października 2011, 9:06:05) 125
"@Obrońca Mangaków: OPNakama -> Wanted Team -> Unia. Nie, wcale nie są w unii xD. <--- Nie są w Unii, wiem, co piszę."

nie bardzo rozumiem. jak może nie być w Unii, skoro jej członek (Komimasa) uważa się za jej założyciela? czyli co, inicjator zbudował mur przeciw kenseiowi, grupy poszły za nim, a sam się zmył? xD

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 10:59:36) 126
Komimasa, nie jest szefem grupy Wanted Team.

(Środa - 12 Października 2011, 11:02:53) 127
Próbują wami manipulować, ale coś im nie wychodzi wink

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:06:56) 128
k3nsei, Ty lepiej odpowiedź dlaczego modyfikowałeś creditsy niektórych grup.
Ta strona jest ICH wyłączną własnością.
DO mangagi i wydawnictw nie należy...więc?

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:08:01) 129
mangaki*

Nii (Środa - 12 Października 2011, 11:11:20) 130
abstrahując od tego kto jest szefem, inicjatywa z tego co pisali przyszła od nich. więc w tym momencie nie ogarniam, ale ok xD

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:14:15) 131
Od jednej osoby Komimasy, nie od całej grupy.

Na bieżąco śledziłem wypowiedzi na WB, więc wiem. I dodam jeszcze "xD"

Nii (Środa - 12 Października 2011, 11:22:47) 132
tylko że WT się pod tym podpisało (albo Komimasa podpisał ich za nich :P)

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:31:33) 133
Z tego co wiem Komimasa, zadecydował za szefa WT, czyli Vegi, który nie miał dostępu do Internetu.
Cóż, ktoś musiał podjąć 'jakąś' decyzję wypadło na biednego Komiego. ;)

Paczko (Środa - 12 Października 2011, 11:31:49) 134
@k3nsei a dlaczego Ty nie odpowiesz na zarzuty?
Masz nadzieję, że sprawa ucichnie?
Czy masz w d.. czytelników byleby wchodzili na Twoją stronę?

Widziałem sporo propozycji rozwiązania problemu ale Ty nie wyraziłeś żadnej chęci.

Niedawno zacząłem czytać więcej mangi i nie ukrywam na m-l czytałem najczęściej jednak po tym czego się dowiedziałem to staram się korzystać ze stron grup.
Jeszcze na własnej skórze się przekonałem, że komentarz zwykłej neutralnej osoby nie mającej z tym całym sporem nic wspólnego zostaje usunięty, a zwróciłem w nim tylko uwagę że podziękowania za tłumaczenie należą się grupie a nie m-l.
Z tego właśnie wychodzi, że masz czytelników gdzieś bo żerujesz na ich niewiedzy ;)

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:32:42) 135
Hehe na ML została wyłączona rejestracja, a komentarze są publikowane za zgodą admina.

Nii (Środa - 12 Października 2011, 11:33:01) 136
no, czyli na jedno wychodzi xD

(Środa - 12 Października 2011, 11:35:01) 137
Zdecydowanie was popieram! I gratuluje, bo wasz strajk przynosi efekty, nawet jeśli tego nie widać.

Mam wielu znajomych z pół mangowego światka, czyli jak wy ich nazywacie 'niedoinformowani czytelnicy' którzy zazwyczaj czytali mangę na ML bo niestety często przy wpisywaniu jakiegoś tytułu mangi wyświetla się jako pierwsza ta strona... Byli zdziwieni, gdy nowe rozdziały nie wychodziły, więc zapytali mnie dlaczego. Nie wiedzieli, że tych tytułów wcale nie tłumaczy ML, tylko takie małe grupki, które długo pracują nad tym, by coś z tego wyszło. Myślę że wiele czytelników 'nawróciło się' i zaczęło bacznie obserwować strony grup, a nie samo ML.

Moim zdaniem ML od samego początku było jedną wielką głupotą (gdyż sami nic nie robili) ale póki robili grupom reklamę, to nic złego się nie działo (nawet bez pozwolenia). Wiem jak to jest pracować godzinami nad czymś, i wiem jak to jest gdy to zostanie przez kogoś chamsko skopiowane, a sama osoba która to tworzy zapomniana. Bardzo dobry pomysł na strajk i nie słuchajcie tych debili, którzy mówią że źle robicie, bo oni nigdy nic samemu nie stworzyli i nie wiedzą jak to jest, gdy to zostanie przez kogoś skradzione. Wiem że tłumaczenie mang i anime jest mozolną robotą (sama tłumaczę anime), z której czerpiecie satysfakcje a ML skutecznie wam ją odbiera. ML po prostu przegięło. angry

Sposób który wybraliście, czyli strajk, jest świetnym sposobem na zwrócenie na siebie uwagi, gratuluje i życzę polepszenia sytuacji.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:35:40) 138
Dobra, niech Ci będzie...

"na ML została wyłączona rejestracja" jednak nie, przepraszam ponoć "Robisz konto na stronie i masz konto na forum".

Nii (Środa - 12 Października 2011, 11:39:25) 139
łał, czyli ML zaczęło panikować. niesamowite. a przecież mieli was w d. do tej pory tongue się namęczą trochę teraz z tymi pozwoleniami na komenta.

(Środa - 12 Października 2011, 11:44:38) 140
'Hehe na ML została wyłączona rejestracja, a komentarze są publikowane za zgodą admina.'

Co to, komuna? Chyba jesteśmy w wolnym, demokratycznym państwie, do cholery jasnej, a K3nsei debiliem, który myśli że nic się nie wyda jeśli wszystko ładnie zamaskuje. Jak widać nie uda mu się to, coraz więcej osób zaczyna rozumieć o co chodzi, a K3nsei miota się teraz, bo nie może nic z tym zrobić. Ludzka głupota nie zna granic.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:46:58) 141
Śmieszą mnie komentarze typu "zakończcie ten śmieszny strajk, weźcie się dogadajcie" - tjaa, w stylu peace & love
W 100% jestem pewien, że nie dojdzie do porozumienie, a głównym powodem jest postawa k3seia. Który twierdzi, cytuję:

"Ta strona (dop. ML) nie jest zabawką dla grup."

lol....

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 11:51:58) 142
O, tutaj jego post z forum WB, o którym mowa wyżej: http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?p=11856&highlight=#11856

(Środa - 12 Października 2011, 12:07:16) 143
@Apokaliptyczny - znów nie masz racji... Sprawdź zanim zaczniesz siać ziarno nieprawdy. To, że jesteś idiotą i nie potrafisz się przedrzeć przez filtr antysoamowy to nie moja wina. Komentarze nie muszą być akceptowane, ale są zabezpieczenia odsiewające te dobre od tych złych tongue

Paczko (Środa - 12 Października 2011, 12:11:54) 144
Czyli te krytykujące m-l i te zwracające uwagę że to nie m-l tłumaczy są tymi złymi?
Czyli jednoznacznie teraz stwierdziłeś, że po prostu kradniesz tłumaczenia od grup.

P.S.
Dobre i złe komenty hmmm jak dla mnie = cenzura z komuny.

(Środa - 12 Października 2011, 12:16:23) 145
Raczej uciszanie krzykaczy i spamerów :D
ML nie ma z tym syfem nic wspólnego, więc tam się nie będziecie rozpisywać tongue

(Środa - 12 Października 2011, 12:16:51) 146
Niee to jest dobra cenzura, ma ona uchronić biednym czytelników przed informacjami, że aktualek nie będzie tak wiele. Przecież to by mogło spowodować zawał czy inne ustrojstwo! To dla ich dobra!

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 12:26:44) 147
Wypowiadałem się kulturalnie na Twoim forum, nie złamałem żadnego z punktów regulaminu, a taki oto powód bana dostałem:

"Powód bana: Chuj z niego i tyle".

I nadal nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego modyfikujesz/modyfikowałeś creditsy grup?

Paczko (Środa - 12 Października 2011, 12:37:29) 148
ml nie ma nic wspólnego? Tym to rozbawiłeś mnie do łez ;)

Nie ma to jak konstruktywna odpowiedź k3nseia.
BTW k3nsei ile ty tak naprawdę masz lat?

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 12:37:30) 149
Dowodzik: http://imageshack.us/f/257/schowek01tm.jpg/

Mogę podać również screen'a z treścią moich postów, jeśli ktoś sobie życzy.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 12:51:58) 150
Ma 21 latek, jego profil publiczny(google potęgą jest):
https://plus.google.com/110735705872672041676/about

Hahaha, ale jajca, ja go chyba znam. Czyżbyś studiował na Politechnice Warszawskiej?

"To, że jesteś idiotą i nie potrafisz się przedrzeć przez filtr antysoamowy to nie moja wina."
Tak, tak jestem idiotom. Powtórzysz mi to jak się spotkamy. :-)

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 12:54:29) 151
idiotą* <lol> :D

(Środa - 12 Października 2011, 13:04:17) 152
hahaha, jego 'o mnie' całkowicie mówi o nim, i o tym co robi na ML...

'Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.'

Paczko (Środa - 12 Października 2011, 13:12:33) 153
Apokaliptyczny wiem, że wpisane ma 21 a się pytam ile naprawdę ma wink bo jakoś nie pasuje ten wiek do takiego zachowania.

Obrońca Mangaków (Środa - 12 Października 2011, 15:02:18) 154
Brawo, znowu się kogoś wypieracie. Gratuluje podejścia, daleko z nim nie zajedziecie.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 15:07:23) 155
Dlaczego "wypieracie" kogo i w którym miejscu, to zostało napisane?
Chodzi o Komisame?

PS dostałeś odpowiedź od JPF itd.?

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 15:08:09) 156
Komimasę*

Komimasa (Środa - 12 Października 2011, 15:15:14) 157
Mówiłem, że trzeba dać o zarobkach i skończyć już z newsami bo szkoda Twojego czasu Aquvario.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 15:30:52) 158
"Aqvario", to "u" niepotrzebne. tongue

Jeśli macie jakieś solidne dowody, to też jestem za.

seekeron (Środa - 12 Października 2011, 15:43:19) 159
Zauważyliście, że k3nsei w profilu na Plus Google w rubryce Employment ma napisane manga-lib.pl?

Oficjalnie przyznaje się, że ma z tego korzyści finansowe tongue

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 16:24:59) 160
@Paczko "Apokaliptyczny wiem, że wpisane ma 21 a się pytam ile naprawdę ma"
Tu ma wpisane 16 lat: http://k3nsei.chatango.com/
:P

Czytelnik (Środa - 12 Października 2011, 16:59:02) 161
Osobiście sądzę że k3nsei przesadza. nie dość że traktuje skanlatorów jak niewolników to jeszcze całą chwałę chce zagarnąć dla siebie. Jestem całym sercem za strajkiem :P (ale należy też pomyśleć nad późniejszym rozwiązaniem).
Pozdrawiam grupy grup skan­la­cyj­nych i wszystkich czytelników

Paczko (Środa - 12 Października 2011, 17:27:07) 162
@Apokaliptyczny może on sam się tak pogubił we własnych kłamstwach, że nie pamięta laughing

Duch Milczących Kniei (Środa - 12 Października 2011, 17:39:17) 163
"Polska Biblioteka Mangi. Znajdziesz tu najlepsze skany mangi w sieci. Naruto, Bleach, One Piece. Wszystko to i jeszcze więcej" - opis Manga-lib na tymże profilu, w żadnym stopniu nie skłamał, ponadto, stwierdzając, że to najlepsze skany w sieci, pochwalił skanlatorów. wink

Apokaliptyczny, mam nadzieję, że "idiotom" specjalnie napisałeś z błędem angry

A do waszej wiadomości, administrator strony to także zajęcie/zawód, można być zatrudnionym, a dostawać grosze. Więc te wasze argumenty są wyssane z palca...

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 17:45:22) 164
"Apokaliptyczny, mam nadzieję, że "idiotom" specjalnie napisałeś z błędem"
Tak specjalnie, a niżej się poprawiłem.

(Środa - 12 Października 2011, 17:49:08) 165
Pewnie to jakiś super skomplikowany plan, że niby pomyłka, a jednak w dłuższym przedziale czasowym to kluczowa kwestia;D:D

Trolololo (Środa - 12 Października 2011, 18:04:33) 166
hahaha podziwiam tych turzy myślą że zniesławienie jest czymś w porządku:) Ludzie haha . Powiem prosto na miejscu K3 bym się z was śmiał po prostu:) Bo widząc wasze próby wygwizdania danej osoby tez miał bym was w dupie:) Apropo jak to jest:d Uderzacie kijem a potem pytacie czy zgoda:O

(Środa - 12 Października 2011, 18:11:16) 167
Że niby zgoda K3nem? Zapomniałeś dodać terminu kiedy tą zgodę zapewne w postaci "umowy" złamie:)

Ja (Środa - 12 Października 2011, 18:12:34) 168
K3, również tutaj się wypowiada i wyzywa ludzi od idiotów itp. :)
A w newsach nic o zniesławieniu jego osoby nie znajdziesz. Jest opisana sama prawda z dowodami. :)


"turzy", a nie czasem "którzy"?

Nii (Środa - 12 Października 2011, 18:31:25) 169
uniści tez się wypowiadają i też wyzywają ludzi od trolli i idiotów. przeciwnicy też się wypowiadają i też wyzywają ludzi od idiotów. to i on może się wypowiadać i wyzywać ludzi od idiotów xD pronto

bodzio (Środa - 12 Października 2011, 19:18:05) 170
Zamiast być zapatrzeni w "swoje mangi", bierzcie przykład z normalnych ludzi.
http://www.mangafox.com/manga/one_piece/v59/c642/20.html
Dla leniwych przytoczę tekst: "You can host this release anywhere until... no until: Freely host it anywhere.".

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 20:06:40) 171
lol, jedna lub dwie osoby, napisały "moje mangi" co jest tzw. skrótem myślowym, a ten ciągle to wałkuje.

Dlaczego w ogóle grupy skanlacyjne mają brać przykład z kogoś?

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 20:16:58) 172
Ta grupa, którą tak polecasz @bodzio, wykonuje podobną "pracę" jak K3.

http://mangazone.net/ - to ich strona. Podpisali, że są właścicielami tłumaczenia Naruto 559, usuwając creditsy grupy Mangastream i wrzucili na mangareader.

(Środa - 12 Października 2011, 20:28:44) 173
Ja popieram unię. Powiedzcie mi, każdy z was robił pewnie jakąś pracę na plastyke lub na konkurs, nie? Jak byście sie czuli gdyby ktoś zabral wam waszą pracę(nawet nie musi być taka która wygrywa)i podpisał jako swoją, nigdzie nie zamieszczając jakiegokolwiek wpisu że cokolwiek zrobiliście? Napewno bylibyście wkurzeni i chcielibyscie żeby wszyscy wiedzieli że tak na prawde to wasz trud.
Zwracam się tu przedewszystkim do tych którzy próbuja bronic k3nsei'a.
Mam 15 lat.(Żeby nie było żepisał to jakis 9-latek. Mam dysortografię) Samemu lubię czytać mange i z tego też powodu wyczekuję szybkiego zakonczenia Unii.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 20:37:37) 174
Ładnie, to napisałeś. Pozwolę, tu sobie przy okazji zacytować HRG z acep'u:
"Nauczyciel daje klasie zadanie, zadanie to jest dla chętnych i jak je wykonasz dostaniesz 6. Bardzo ci zależy na przedmiocie i chciałbyś dostać ową 6. Temat jest ciężki i poświęcasz wiele dni, by wszystko przygotować. Chcesz zaszpanować, więc dopieszczasz swoją pracę, aż w końcu jest efekt końcowy! Zadowolony idziesz do szkoły ze swoją kilkudniową ciężką pracą i po drodze spotykasz Jasia. Opowiadasz jaką to zajebistą pracę zrobiłeś. Jasiu jest zagrożony z tego przedmiotu i grozi mu pała. Kiedy nie patrzysz zabiera z twojego plecaka twoją pracę. Przepisuje ją i biegnie do nauczyciela. Nauczyciel ogląda "jego" pracę i daje Jasiowi 6. Jasiu nie jest już zagrożony. Do nauczyciela przychodzisz ty, pokazujesz swoją pracę. Swój trud. Nauczyciel stwierdza, że spisałeś od Jasia i daje ci jedynkę. Jak się czujesz i co masz ochotę zrobić Jasiowi?

Przyrównując:
Ciężko pracujący uczeń to grupy skanlacyjne.
Jasiu to ML
A nauczyciel to użytkownicy.

Czy teraz chociaż po części dociera do ciebie czemu grupy skanlacyjne tak się denerwują działaniami ML?"
Równie pięknie opisane.

Apokaliptyczny (Środa - 12 Października 2011, 20:45:52) 175
I "ocena", to również pieniążki, które wpadają do kieszeni admina ML. angry

bodzio (Środa - 12 Października 2011, 20:53:31) 176
@Apokaliptyczny, ja o tym wszystkim dobrze wiem, sam zażarcie walczyłem z 'kradzieżą moich napisów' przez portale z anime online: miałem zamknięty tracker z naliczanym ratio, dawałem hardki tylko na ircu itp. Aż w końcu stwierdziłem, że mam to w dupie, skoro już coś robię i komuś daję, niechaj będzie dla ogółu; skoro od 'fana dla fanów'. I żeby było jasne - nigdy nie uważałem swojej pracy za coś wybitnego, owszem w latach 2006-2007, gdy było mało tłumaczy anime, zbierało się za to pochwały, nie powiem, miło to usłyszeć, ale nie robiłem tego nigdy dla niczyich westchnień, bo są one w większości puste i nic nie znaczą.

Obrońca Mangaków (Środa - 12 Października 2011, 20:56:39) 177
Zastawiające, że ciągle dajecie porównania, które nijak się mają do tego, czym zajmują grupy skanlancyjne.

Wracając jeszcze do "naszych mang".
Skoro wiele osób nie uznało tego za skrót myślowy, to coś jest na rzeczy.

Chociażby przykład z tej strony:
"to właś­nie my, skan­la­to­rzy, ro­bi­my dla nich man­gi"
Zamiast tego nieszczęsnego 'robimy' można było użyć chociażby 'tłumaczymy' czy 'przekładamy'. Mamy dokładnie to samo znaczenie, więc gdzie ten skrót?

Nii (Środa - 12 Października 2011, 20:56:47) 178
@nero, Apokaliptyczny: znowu nie doceniacie czytelników. naprawdę myślicie, że nauczyciel nie zdziwiłby się że głąb Jaś zrobił w kij trudne zadanie na 6? naprawdę uważacie, że czytelnicy nie wiedzą kto tłumaczy mangi? przecież nazwa grupy, jest jedną z pierwszych rzucających się w oczy rzeczy, przy wybieraniu opcji online/download na manga-lib. kredki też mówią same za siebie. to że czytelnika nagle olśni, że "łał nie wiedziałem że to ty zrobiłeś" jest dla mnie równoznaczne z tym, że osoba ta jest ułomna. naprawdę, wyolbrzymiacie.

(Środa - 12 Października 2011, 20:58:28) 179
O kurde, za dużo komentarzy żeby chciało mi się czytać. Poprzestałam na kilku pierwszych i też postanowiłam to jakoś skomentować. @Ryohei(?), nie ma się co tak pieklić, takie atrakcje nie tylko w Polsce ;) tutaj to zauważamy, bo tutaj żyjemy, ale wszędzie są ludzie którzy dzięki powłoce 'anonimowości' lubią wyżywać się na innych, pomijając, że sami nie wiedzą o co chodzi, no ale w sumie przecież to jest sekund 5 żeby zrobić takie tłumaczenie, więc można ponarzekać na AŻ miesiąc przerwy wink jeśli chodzi o moje wcześniejsze przekonania co do ML, to miałam wrażenie, że jest parę grup, którę się tym zajmują na trochę szerszą skalę, mają swoje strony, a na ML dają pozwolenie żeby więcej osób mogło przeczytać. Innych uważałam za grupki mał, tworzące dla właśnie MLu. Jak widać byłam w ogromnym błędzie tongue
Wasza prośba o rozpowszechnianie jest spełniana

(Środa - 12 Października 2011, 21:10:11) 180
@Obrońca Mangaków: Zamiast tego nieszczęsnego 'robimy' można było użyć chociażby 'tłumaczymy' czy 'przekładamy'. Mamy dokładnie to samo znaczenie, więc gdzie ten skrót? <-- To mój błąd. Smoq zwrócił mi uwagę, abym zamienił na "nasze skanlacje", poprawiłem, a potem wraz z zawirowaniem kodu html wziąłem nie tę wersję co chciałem i poszło z "nasze mangi". Nie poprawiałem, bo byłem w robocie, a ludzie powrzucali to już na dziesiątki stron. Tylko ja jestem odpowiedzialny na to nieszczęsne sformułowanie.

Duch Milczących Kniei (Środa - 12 Października 2011, 21:57:28) 181
Co do historii o Jasiu, to powinno być chyba, że Jaś przetłumaczył pracę od jakiegoś Anglika, a ten z kolei podpierdolił ją od Japończyka, więc ja się pytam, jak się ma czuć Japończyk? On nie chce, żeby ktoś "promował" jego pracę w ten sposób w obcym kraju tongue

bodzio (Środa - 12 Października 2011, 21:58:26) 182
Za jakiś czas da się słyszeć: @aqvario - to on wymyślił te "nasze mangi"; to przez niego Unia wygląda w oczach ludzi postronnych jak banda dzieciaków z kompleksami... to przez niego w Polsce rynek mangi działa słabo... i nie buduje się autostrad laughing

(Środa - 12 Października 2011, 22:26:58) 183
nii pomysl co jesli damy ze jasio to wzrorowy uczen i zapomnial pracy domowej. Nie chcac stracic na opinii podwędził prace komus innemu. Tutaj nie wymigasz sie odpowidzią, że nauczyciel by sie polapał.

p.s.: Czemu ty tak zażarcie bronisz k3nsei?

(Środa - 12 Października 2011, 22:35:24) 184
To raczej nie obrona K3n'a a raczej niezrozumienie zachowania skanlatorów, czy próba wytłumaczenia, że to co robią jego zdaniem jest "żałosne" czy jakieś takie;) Ale mogę się mylić:)

Duch Milczących Kniei (Środa - 12 Października 2011, 22:45:03) 185
Bo wiesz, K3nsei uparcie nie zaprzecza, że jest złodziejem mang,jak zresztą wszyscy skanlatorzy. Ale z kolei ci, mają "swoje" mangi, urojone umowy z wydawcami i oni nawet nie mają się za Robin Hoodów czy Janosików jak ludzie tłumaczący anime, a raczej za jakichś Świętych Mikołajów i dobroczyńców.

Nii (Środa - 12 Października 2011, 22:46:08) 186
co nadal nie tłumaczy tego, jak widzący człowiek może nie zauważyć czegoś, co ma podane na tacy. to jak szukanie nożyczek, które trzyma się w dłoni. a unia w tym szukaniu "nożyczek" pełni rolę wytykacza "nie wiesz kto tłumaczył? a widzisz to? widzisz? nie? to patrz, TU masz! TUUU! a teraz, wchodzisz tu - www.grupaskanlacyjna.pl i tu mi proszę napisać ładne dziękuję, a nie na manga-lib gryzmolić. załapało niekumate dziątko? to dobrze. dawać następnego" etc.

ps. ja nie bronię kenseia, mi się nie podoba polityka unii. uznaję więc że to pytanie nie było do mnie.

Mikaku (Środa - 12 Października 2011, 23:12:58) 187
"nasze mangi", "nasze mangi" i "nasze mangi"...
Czyżby znowu zabawa w łapanie za słówka?

Skoro tak, to ja też się w tę* "cudowną" grę pobawię:
"urojone umowy z wydawcami"
Jaka jest pewność, że te umowy są urojone?

*Zawsze miałam problem, czy się powinno pisać "tę" czy "tą", więc przepraszam, jeśli błąd popełniłam, albowiem wszystko co tu napiszę, może być wykorzystane przeciwko mnie. :D

Duch Milczących Kniei (Czwartek - 13 Października 2011, 0:24:40) 188
Mikaku, zapomniałaś o przecinku przed "co" laughing

Urojone, gdyż niepodparte żadnymi dowodami/faktami; tak tajne, że wydawcy się i tak ich wyprą; w gruncie rzeczy nie przedstawiające żadnej korzyści dla wydawcy; niemożliwe do wyegzekwowania (wydawca mógłby droga sądową - ale to walka z wiatrakami itd.
Poza tym nic wrzucone w Internet nie ginie, więc nawet jeśli grupa usunie swoje chaptery, które już zostały wydane w Polsce, to one i tak będą na dziesiątkach innych serwisów itp.

(Czwartek - 13 Października 2011, 1:00:45) 189
I dlatego nie powinno się robić takich tytułów. Szkoda, że tak mało osób to rozumie. To mój osobisty pogląd.

Jutsu (Czwartek - 13 Października 2011, 1:59:34) 190
Tak ale większość takich poglądów bazuje na "robią dla popularności". Mało kto wie, że WT powstało po to by robić OP. Więc nie ma opcji by go zaprzestało robić. Poza tym koleżanka, która napisała, że nie kupuje mang wyraźnie zaznaczyła, że jakby była przerwa między wydawanymi a tomikami w necie, to by kupowała. Także jak już powtarzałem nie raz znaczna przerwa, nie jest czymś bardzo złym. Nie odbiera to czytelników, a pozostaje fair z tymi którzy są starymi fanami OP i są z mangą na bieżąco. Ba pozostaje fair po prostu z użytkownikami strony, którzy zasługuja na to by móc przeczytać chapter. I to też mało osób rozumie. Nie liczą się wejścia na stronę, tylko bycie w porządku z użytkownikami. Bleach nie liczę bo według mnie on nie istnieje. A z Naruto niestety jest racja. JPF już szybciej nie zrobi i skany powinny zniknąć z sieci. Osobiście zrobiłbym to samo z OP gdyby oczywiście JPF dogonił japońskie tomiki.

Duch Milczących Kniei (Czwartek - 13 Października 2011, 11:24:53) 191
Haha, "zasługują"? "Fair"? Dobre, naprawdę dobre. Przypominam, że to piracenie japońskich komiksów. Czyli fani gier też zasługują na to, żeby pograć w spiraconą grę, bo np. jej polska premiera ma miejscu znacznie później niż światowa? Nie. Mogą sobie kupić gierę za granicą bądź poczekać. Żeby nie było, nie mam nic przeciwko skanlatorom, nich sobie piracą, co chcą. Ale denerwuje mnie ich postawa - brak poczucia winy, przeświadczenie, że przyświeca im jakiś wyższy cel.

Ja (Czwartek - 13 Października 2011, 11:58:34) 192
Polska premiera gier wychodzi z kilkuletnim opóźnieniem?

Apokaliptyczny (Czwartek - 13 Października 2011, 12:16:06) 193
@bodzio, dziękuję za odpowiedź.
Uważam, że grupy skanlacyjne ogłaszając strajk, wytępią tzw. fałszywych fanów, którzy tylko żądają następnych rozdziałów i zamiast 'słowa' podziękowania, 'usłyszą' coś w stylu "gdzie jest k*rwa tłumaczenie?", "ile można czekać, po c*uj wam ten strajk" itp.
Takich tylko z miejsca banować. Nie będą obciążać strony. :)

PS pozdrów, qrwiga z ANSI, który uważa, że napisy do anime są w 100% legalne. :D
Sam bym tam się zarejestrował, ale tam nowych użytkowników traktujecie "be". laughing

... (Czwartek - 13 Października 2011, 13:50:47) 194
@Ja - niektóre nawet w ogóle nie wychodzą w PL.

Ewa (Czwartek - 13 Października 2011, 14:10:33) 195
Co do tłumaczenia OP przez grupy skanlacyjne. Chcę tylko powiedzieć, że jestem idealnym przykładem tego, że istnieją osoby które kupują tomy wydawane przez wydawnictwa pomimo tego, że znają daną mangę z 'nielegalnych' skanlacji. W sumie to mam całą mangę na kompie, ale wiecie, jak ma się oryginał na półce to jest to traktowane jako "kopia zapasowa" xD. Gdy OP zaczęło być wydawane przez JPF to niemal skakałam ze szczęścia, wówczas mangę (oczywiście rozdziały które wyszły xD) miałam przeczytaną dwa razy ;) A tomy kupuję i czytam trzeci raz! I naprawdę nie stanowi dla mnie problemu wydanie tych kilkunastu złotych na miesiąc żeby po raz kolejny przeczytać to samo. Ba! Kupuję dwie kopie danego tomu (dwa tomy każdego tomu brzmi dziwnie, nie?;p)- dla siebie i dla mojego młodszego brata który ostatnio zażądał ode mnie słomianego kapelusza ;) Chcę również zauważyć, że gdyby nie to, że manga była wcześniej tłumaczona przez grupy skanlacyjne to OP nawet bym palcem nie tknęła! Powiedzmy sobie szczerze, na samym początku kreska pana Ody nie zachęca :) Więc owszem - grupy skanlacyjne promują mangi! Jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie mogłabym przeczytać najnowszych rozdziałów OP tylko dlatego że JPF, żeby nadgonić mangę do aktualnie wydawanych rozdziałów potrzebuje co najmniej kilku lat! No proszę was, teraz wyszedł 7 tom a jest ich 62 a manga nadal wychodzi! Miałabym czekać tyle czasu żeby w końcu dowiedzieć się co się stało?! Myślę, że ok. 100 rozdziałów wstecz nie zrobi wydawnictwu żadnego problemu, bo przecież osoby które są na etapie tomu 7 i tak nie będą wiedziały o co chodzi w najnowszych rozdziałach, prawda? Żeby się dowiedzieć będą musiały albo oglądać anime, albo kupować kolejne tomy. No oczywiście jeśli WSZYSTKIE strony skasują rozdziały OP tak do 500? Ja tu szkody dla wydawnictwa nie widzę.

Co do samego strajku. Jestem jak najbardziej za! Sama jestem edytorką i jak godzinami robię rozdział w którym przez pół godziny dorabiam włosy postaci bo japoński/angielski sufiks jest większy i szerszy niż polskie literki, a przecież nie walnę jakiegoś "otwiera" na pół strony, to mnie krew zalewa jak pomyśle że ktoś pokroju pana K. miałby się pod tym podpisać. I tu już nie chodzi o to czy to co robię jest legalne czy nie, tylko o to że ktoś bezczelnie kradnie moją pracę! Tak więc, trzymam kciuki Unio i życzę powodzenia! :)

Apokaliptyczny (Czwartek - 13 Października 2011, 14:28:12) 196
@..., jest w ogóle sens porównywać częstotliwość wydawania gier, filmów w PL z mangami i anime?

... (Czwartek - 13 Października 2011, 14:44:14) 197
@Apokaliptyczny - Nie.

(Czwartek - 13 Października 2011, 14:54:52) 198
Ale do serii książek już tak.

Apokaliptyczny (Czwartek - 13 Października 2011, 15:35:43) 199
@Bodzio (i chyba @Nii), należycie do grona nielicznych osób, które mają gdzieś co się dzieje z Waszym tłumaczeniem.
Jeśli była to praca marnej jakości, na odwal się - "10-cio minutówka" (patrz komentarze @Bobka), to też bym miał gdzieś, co się z tym stanie, ba nawet pod tym bym się nie podpisał(nick, to też podpis^^), ale Wy do takich osób raczej na pewno nie należycie...
Szkoda mi m.in. (lub głównie^^) grupy Hayate, która naprawdę staranie wykonuje swoją pracę(dupa tam, że nielegalnie^^'), niejedno wydawnictwo może im pozazdrościć.
Działalność ML, szkodzi zdrowiu. :-)

Wracając do tematu związanego z Wami.
~10 lat temu, był sobie pewien gościu, którego również nie obchodziło, gdzie jego napisy(do jakiegoś filmu, tytuł mało ważny) były rozprowadzane.
Pewnego dnia pojawiła się firma dystrybucja filmy na CD z polskimi napisami. Owa firma postanowiła "pożyczyć" napisy od gościa, który miał ponoć gdzieś, co się dzieje z jego pracą.
Napisy zostało lekko zmodyfikowane, a twórcą napisów był ktoś zupełnie inny.
Jak myślicie gościu olał sprawę? Niee... latał po sądach jak głupi. I trafił na stronę napisy.info, szukając pomocy u Pana Krzysztofa J. Szklarskiego - na pewno kojarzycie. :-) Na forum było o tym głośno... Nie wiem jak się skończyła ta cała aferka, ale z pomocą Pana J.K.S. na pewno kiepsko. :-D

bodzio (Czwartek - 13 Października 2011, 16:42:09) 200
@Apokaliptyczny, qwig również cię pozdrawia, na swój wyrazisty sposób laughing
Fakt, tłumaczenie mangi też trochę czasu zajmuje, ale zdecydowanie więcej muszę poświęcić na odcinek anime, który ma 300-400 linii tekstu - uważam, że edytor robi tu znacznie więcej, a że sam się zgłosił i chce mu się w to bawić i wrzuca na m-l... jego sprawa, ja tam nie widzę przeszkód, bo sam nie czerpię z tego korzyści. Pracowałem nawet dla PL wydawnictwa anime przez jakiś czas i nie dostałem części wynagrodzenia - też nie płączę z tego powodu, bo robiłem to, co lubię i ktoś dziś z tego korzysta (a że firma została zamknięta to już inna para kaloszy).

Crow (Czwartek - 13 Października 2011, 16:50:37) 201
Na początku nie wierzyłem ze na M-L jest taka cenzura ale ze sam tego niedawno doświadczyłem to teraz już wierze .
Jestem po stronie Unii , tak jak wcześniej zresztą .

(Czwartek - 13 Października 2011, 17:08:18) 202
Przypomnienie, właśnie zaczęła się audycja;)

Jutsu (Czwartek - 13 Października 2011, 17:15:15) 203
Dziękować

(Czwartek - 13 Października 2011, 17:22:15) 204
Nie ma za co;)

Pietajasia (Czwartek - 13 Października 2011, 18:45:46) 205
Tak, właśnie słucham audycji:)

Pietajasia (Czwartek - 13 Października 2011, 19:04:07) 206
Ja na ML wspomniałem, że audycja na temat skanlacji właśnie trwa, niestety moja wiadomość została natychmiast skasowana:)

(Czwartek - 13 Października 2011, 19:06:32) 207
Obawiam się, że nawet nie zdążyła się pojawić. Jestem ciekaw czy za tydzień jak przyjdzie pora na ML, to też będzie zablokowane wspominanie o audycji.

Netka (Czwartek - 13 Października 2011, 19:17:23) 208
Coś mi się wydaje, że jednak K3 nie będzie się miał jak bronić, więc na audycji się "nie pojawi".

Co do łapania za słówka, doszukiwania się błędów interpunkcyjnych i tak dalej, to trochę przesadzacie ^^".

anulka (Czwartek - 13 Października 2011, 20:25:10) 209
Dopiero teraz napisaliście, o co naprawdę chodzi. Nie można było tak od razu?
Tak czy inaczej, rozumiem Wasz ból. Możecie czuć się skrzywdzeni, kiedy ktoś kradnie waszą pracę i podaje za własną. Myślę jednak, że ja nie robiłabym z tego powodu strajku, ale macie prawo. Życzę Wam powodzenia.
Na koniec dodam jeszcze, że strajk osobiście mnie nie rusza, bo czytam po angielsku, ale jestem pewna, że wielu czytelników może się przez to zniecierpliwić i przerzucić na skany angielskie.

Pietajasia (Czwartek - 13 Października 2011, 21:38:09) 210
Wątpię by osoby znające angielski w stopniu umożliwiającym czytanie angielskich prac, czekały specjalnie aż wyjdzie polska wersja danego tytułu.
Chodzi tu raczej o osoby, które angielskiego nie znają, Ci najczęściej korzystają z polskich skanlacji i niestety innego wariantu nie mają.
To właśnie oni najgłośniej "szczekają":)

(Czwartek - 13 Października 2011, 22:05:40) 211
Wejdę na tą całą stronę ML i napiszę tyle komentarzy o tym strajku, że nie zdążą ich wszystkich pousuwać. :D
Ale ja mam takiego pomysła - może by tak przez PW? Rozprzestrzeniało by się wolniej, ale skuteczniej. Każdy każdemu wysyła link to tej strony i ogólnie objaśnia o co chodzi... Tak tak wiem, niepotrzebnie to napisałam - głupi pomysł. ;D

(Czwartek - 13 Października 2011, 22:13:39) 212
@Azbestowakupa Tam raczej z automatu są usuwanie komentarze z pewnymi wyrazami, zresztą to byłoby niemile widziane. Wszelkie akcje tego typu.

Zibi (Czwartek - 13 Października 2011, 22:19:32) 213
ciekawe czy ten cały K3n­se­i byłby zadowolony gdyby sam robił tłumaczył dowolną mangę a ktoś bu mu je ukradł ciekawe czy by wtedy był by zadowolony bo jak ktoś by mi jakąś kolwiek prace ukradł i by sobie zasługi przypisywał to chyba bym go udusił własnymi rękami.
pozdrawiam wszystkich:)

Zibi (Czwartek - 13 Października 2011, 22:21:30) 214
napisałem takie masło maślane ale mam nadzieję że zrozumiecie przekaz jaki chciałem przekazać w tamtym komentarzu.

(Piątek - 14 Października 2011, 2:07:43) 215
@Szyna, tego akurat nie mówiłam dosłownie. :p

Komimasa (Piątek - 14 Października 2011, 11:21:06) 216
Dwóch ludzi może się dogadać, a ty od razu uważasz, że możesz to psuć. nie W ogóle prosiłbym o nie poruszanie kwestii JPF w charakterze dogadywania się ze stronami, bo takie rozmowy nie powinny mieć miejsca.

Komimasa (Piątek - 14 Października 2011, 18:10:06) 217
Sorka, odpisałem głównie co do wypowiedzi pewnej osoby, a nie zauważyłem, że to była 1 strona.

Kuro (Piątek - 14 Października 2011, 18:17:24) 218
to jest niebywałe hehhh ...

(Piątek - 14 Października 2011, 19:32:50) 219
Szkoda, Kuro, że zrobiłeś chociaż jednego rozdziału przed strajkiem, ale dziękujemy ci, że nas popierasz. W sumie dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją naszą sprawę. :)

A tym, którzy nie rozumieją, ale przekazują informacje o naszym strajku, też dziękujemy. W sumie i tak każdy zdecyduje za siebie, więc co za różnica, jak się rozniesie?

Hmm, mam już drugą audycję (na razie tylko w pełnej wersji z muzyką). Wrzucę niedługo linki :)

Wolfram (Piątek - 14 Października 2011, 20:33:26) 220
Już pobieram. Dzięki. :-)

(Piątek - 14 Października 2011, 20:41:33) 221
obiecane linki:
download: http://unia.skanlacje.pl/music/download_AOI_2_z_muzyka.php5
online: http://unia.skanlacje.pl/music/online_AOI_2_z_muzyka.php5
bez muzyki nie mam jeszcze. Jak dostanę linki, to dam na główną wszystko. :)

Klusek (Piątek - 14 Października 2011, 21:35:12) 222
Zatrudnić hakerów i roz........ Ml! laughing

bodzio (Piątek - 14 Października 2011, 22:40:53) 223
Audycja gniecie. Te ciągłe 'eee','yyy'... czy naprawdę w polskich szkołach nie kładzie się nacisku na mówienie, czytanie i pisanie? Nie słuchałem całości z powodu okropnej dykcji jednej z dziewczyn, natomiast jedna wypowiedziana przez nią głupota utkwiła mi w pamięci, pozwolę sobie zacytować:
"Shounen Jump jest grubszy niż Biblia i ma większy nakład tygodniowy".
Porażka na maksa. Shounen może mieć do 400 stron, Biblia ma średnio ponad 1500... A liczbę udostępnionych egzemplarzy na dzień dzisiejszy ocenia się na ok. 4.85 miliarda. Obecnie wychodzi jakieś 65 mln egzemplarzy rocznie. Jedna rzecz była dobrze zrobiona - treść przedstawiana na spokojnie i rzeczowo, choć odbiegająca nieco od realiów. laughing

(Piątek - 14 Października 2011, 22:46:14) 224
No cóż, prawda taka, że wszyscy jesteśmy amatorami... :( Miałem strasznie dużo tych eee yyy :( A to z Biblią było przenośnią. No i strasznie nam szło z odbieganiem od tematu, co chwila to wszystko zataczało kręgi. Może za jakiś czas poziom się podniesie :)

andr (Piątek - 14 Października 2011, 23:04:57) 225
bodzio uwielbia czepiać się słówek :) Jump to nie tylko jedno czasopismo Shueishy, dla samej grupy docelowej shounen tych magazynów jest chyba 6, nie wspominając już o Shōjo, Josei i Seinen, więc można powiedzieć że spokojnie dorównuje tym 1500 stronom.

... (Piątek - 14 Października 2011, 23:11:49) 226
Bardzo dziękuję za zamieszczenie audycji. Akurat aqvario bardzo dobrze sobie radzi ^^ I mówi całkiem do rzeczy. Najbardziej cieszy mnie, że te audycje są całkiem długie, więc faktycznie Unia zaczyna nabierać trochę sensu.

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 0:14:16) 227
Tak, masz rację laughing. Takie dogadywanie się z wydawcą nigdy nie powinno mieć miejsca. A skoro podobno miało, to należałoby sprawę wyjaśnić.

Shounen Jump ma nakład rzędu 2,8 miliona. A co do innych shounenowych Jumpów, to są jeszcze dwa miesięczniki, których nakłady są zdecydowanie mniejsze.
Zresztą Shounen Jump to Shounen Jump. A jak ktoś znowu będzie próbował tłumaczyć to skrótem myślowym, to go nadzwyczajnej wyśmieję tongue.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 0:39:12) 228
Ja nie wiem czemu nasz kraj nie słynie z największego importu wełny...

andr (Sobota - 15 Października 2011, 0:47:54) 229
Nie mogę powiedzieć na 100% ale Onepiecenakama bodajże pomaga w jakiś sposób JPF przy tłumaczeniu One Piece, za co dostają od czasu do czasu tomik mangi. Mają tez na stronce tylko kilka najnowszych rozdziałów OP, reszta jest skasowana.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 0:56:11) 230
W mordę jeża pomyliłem import z eksportem...

(Sobota - 15 Października 2011, 1:42:06) 231
I co z tego, że mają kilka (tak naprawdę prawie 30)? Są skopiowane i będą się walały po necie długo po tym, jak JPF zakończy mangę, gdy autorowi zabraknie pomysłów. Bez problemu można zdobyć pierwsze rozdziały. Jakby przestali wydawać w momencie rozpoczęcia licencji, to nie byłoby innej możliwości, niż kupić. Nikt mi nie powie, że to nie bije w wydawnictwo, bo ci, co czytają najnowsze chapki, to znają już stare. Jedni kupią, inni nie. A ci, co nie znają, to znajdą w sieci najstarsze chapki. I kupią lub nie. A chodzi o to, aby zawsze kupili. Innymi słowy grupa w tej chwili robi to dla sławy i własnego ego, a mydlenie oczu o promowaniu mangi można pomiędzy bajki wsadzić.

Czasem tłumaczenie tego po X razy doprowadza do pasji. Ale niepisane umowy zawsze istniały i będą istnieć. WT coś o tym wie, prawda? I nie wszystkie umowy są złe, ale najlepiej, aby nikt o nich nie wiedział ;) Tylko tak się nie da, niestety.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 2:14:04) 232
"Innymi słowy grupa w tej chwili robi to dla sławy i własnego ego, "

nc...Groch o ścianę to co najmniej...

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 9:18:28) 233
@aqvario słusznie prawi - wydawanie serii, która jest na licencji, szkodzi wydawcy tak czy inaczej. Zaś co do tego dogadywania się... Nadal nie mam odpowiedzi od JPF, w związku z czym temat będę drążyć, aż przysłowiowo komuś się zrobi gorąco: w kolejce jest napisanie maila do Viz a potem Shueisha'y (o ile wszyscy mnie nie oleją i starczy mi uperdliwości).

Netka (Sobota - 15 Października 2011, 9:59:05) 234
No bym się nie zdziwiła xD A z Aqvariem się zgadzam oczywiście ^^.

Co do audycji, to przecież nie są profesjonaliści, więc dajcie ludziom spokój xD

Apokaliptyczny (Sobota - 15 Października 2011, 10:05:18) 235
@bodzio, "Nadal nie mam odpowiedzi od JPF"
I nie otrzymasz.

Nii (Sobota - 15 Października 2011, 10:18:00) 236
skąd wiesz że nie otrzyma? bo Onepiecenakama też wysłali maila z zapytaniem czy mogą tłumaczyć i nie dostali odpowiedzi, więc uznali milczenie za zgodę? :p

Apokaliptyczny (Sobota - 15 Października 2011, 10:29:39) 237
@Nii, tjaa....

Ja nadal nie otrzymałem odpowiedzi na sowje 'prostrze' pytanie już ponad miesiąć.

Apokaliptyczny (Sobota - 15 Października 2011, 10:30:56) 238
swoje 'prostsze'*****

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 11:29:19) 239
@Apokaliptyczny, czyli znakiem tym, że trzeba zrobić coś z poniższej listy:
a)zaspamować każdy z podanych na stronie JPF maili
b)pisać wyżej
c)odpuścić sobie

andr (Sobota - 15 Października 2011, 11:47:44) 240
Ja też się z tym zgadzam że takowa seria szkodzi wydawcy. Ale jeśli jest już tłumaczona na rękę wydawcy jest dogadać się i jakoś żyć w zgodzie z daną grupą, niż użerać się z kilkoma mniejszymi grupkami które będą robić co chcą i jeszcze bardziej szkodzić wydawnictwu. Najlepiej by było gdyby rozdziały po usunięci całkowicie znikały z internetu, jednakże jest to niemożliwe, można jedynie na chomikach i innych serwisach tego typu zgłaszać naruszanie praw autorskich by ograniczyć ich rozpowszechnianie (trochę walka z wiatrakami).

ktoś (Sobota - 15 Października 2011, 12:41:19) 241
Napisz jeszcze do mamy, dlaczego urodziła takiego durnia wink . Nie powinno obchodzić cię jakie umowy mają zawarte WT i JPF, więc po co drążysz temat? Kolejny kurwa mądry się znalazł...

ktoś (Sobota - 15 Października 2011, 12:42:46) 242
To było do bodzia (233), zapomniałem o odświeżeniu strony tongue .

Mikaku (Sobota - 15 Października 2011, 13:05:46) 243
Nie chcę tutaj nikogo obrażać, wyśmiewać czy coś, ale tak się zastanawiam...
Nawet jeśli niepisane umowy są zawierane między wydawnictwami a grupami skanlacyjnymi, to jaki sens jest ich wkopywać wydawnictwom japońskim? Żeby walczyć o sprawiedliwość? Żeby narobić problemu skanlatorom/polskiemu wydawnictwu? Z mojego punktu widzenia, nic dobrego (przynajmniej dla polskich czytelników, którymi [chyba] wszyscy tu jesteśmy) z tego nie wyniknie. Jeśli Shueisha się tym zainteresuje, to jest bardzo prawdopodobne, że owe grupy skanlacyjne przestaną istnieć, a i wydawnictwo będzie miało w d*pę i prawdopodobnie upadnie (bo zawiera jakieś niepisane umowy z grupami i ci z Japonii będą mieli argument, żeby z nimi umów nie podpisywać czy coś).
Rzecz jasna, MOGĘ SIĘ MYLIĆ, gdyż nie wnikam za bardzo w układy między grupami skanlacyjnymi/polskimi wydawcami/japońskimi wydawcami, a jestem tylko zwykłym czytelnikiem, który kupuje dostępne w Polsce mangi.
Wobec tego jako czytelnik nie chcę dostać po dupie, więc uznajcie tą wypowiedź za czysto egoistyczne stwierdzenie. Wiecie, mam typowe nastawienie "róbta co chceta, bylebym sama na tym nie ucierpiała" co do tej sytuacji.
Ale i tak zrobicie co chcecie. Przecież Was od niczego nie powstrzymam.

(Sobota - 15 Października 2011, 13:40:19) 244
Widzisz, problem w tym, że grupy robiące zlicencjonowane mangi mają sposób myślenia: "Wali nas wydawnictwo - sami zrobimy to szybciej niż oni i za darmo. Więc jeśli upadnie, to nam na rękę, bo i tak to zrobimy, ale bez masy kłopotów.". I proszę o racjonalny kontrargument - jak grupie miałoby zaszkodzć przerwanie projektu? Jak niby wydawnictwo ma konkurować z grupami robiącymi na magazynówkach, skoro japończycy zabraniają tego? A poza tym Polskie wydawnicwo musiałoby robić gazety z pojedynczymi rozdziałami, tak jak japończycy, co na naszym rynku się nie opłaca...

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 13:43:11) 245
Owszem takie umowy nie powinny mieć miejsca, ale po co kopać dołki pod i tak słaby rynek mangowy w Polsce. Nie dość, że takie działania utrudnią życie skanlatorom, jak i polskim wydawnictwom :) O ile Wasze działania się udadzą:D Nie tylko ucierpi na tym rynek mang, ale i anime, bo są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli chcesz oglądać anime i czytać mangi w języku angielskim lub japońskim proszę bardzo, ale i tak Ty też nie robisz tego legalnie, więc taka hipokryzja trochę dobija ludzi :P

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 13:45:52) 246
To dotyczy m.in. do Bodzia czy "ObrońcyMangaków".
Jeszcze odniosę się do osoby z drugim nickiem :P I tak wszyscy wiemy, że nie robisz tego z czystych intencji:P Ale wiadomo tak zachowują się jedynie trolle.

Mikaku (Sobota - 15 Października 2011, 13:59:22) 247
@aqvario
"I proszę o racjonalny kontrargument - jak grupie miałoby zaszkodzć przerwanie projektu?"
Jak już pisałam, nie znam się na tym. Ale chodziło mi bardziej o to, że grupa może mieć problemy prawne, a nie o przerwanie projektu.
I zgadzam się z tym, że mangi licencjonowane w Polsce nie powinny być wydawane przez grupy, tylko nie widzę powodu, dla którego miałoby się kopać dołki pod i tak już mało rozwiniętym polskim rynkiem mangowym (który ucierpi, jeśli zrobi się szum wokół tego).
"Jak niby wydawnictwo ma konkurować z grupami robiącymi na magazynówkach, skoro japończycy zabraniają tego? A poza tym Polskie wydawnicwo musiałoby robić gazety z pojedynczymi rozdziałami, tak jak japończycy, co na naszym rynku się nie opłaca..."
I tu pies pogrzebany - nie da się. I rozumiem, że taka sytuacja istnieje. Wątpię też czy potrafiłabym wymyślić jakikolwiek SKUTECZNY sposób na to.

No i swoją drogą, chodziło mi o to, co napisał Nieznajomy:
"Owszem takie umowy nie powinny mieć miejsca, ale po co kopać dołki pod i tak słaby rynek mangowy w Polsce. Nie dość, że takie działania utrudnią życie skanlatorom, jak i polskim wydawnictwom :) O ile Wasze działania się udadzą:D Nie tylko ucierpi na tym rynek mang, ale i anime, bo są ze sobą ściśle powiązane."
No cóż... Co do rynku anime, to już chyba nie ma co ucierpieć...

Mikaku (Sobota - 15 Października 2011, 14:00:11) 248
Ach, i przepraszam, bo chyba piszę niezrozumiale... ^_^'

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 14:02:42) 249
@Mikaku: Ja jakoś rozumiem o co Tobie chodzi:P I zgadzam się z Tobą ;D Tylko musiałem to drugi raz napisać, aby nie było, że moja wiadomość wyglądała by tak : @UP +1 :)

Komimasa (Sobota - 15 Października 2011, 14:55:08) 250
Chciałbym zauważyć, że NIE MAMY żadnej umowy z JPF. To są plotki, banialuki i daleko posunięte nadinterpretacje. A tomiki do konkursów dostaje za sumienne reklamowanie wydawnictwa umieszczając info o wydaniu nowego tomu czy banery JPF. Konkurencyjna strona również dostaje tomiki od wydawnictwa JPF, oni sami tego nie kupują.
Szczytem niedoinformowania jest pisanie "oni pomagają w tłumaczeniu" tak, zawodowemu tłumaczowi z stażem że hoho. I to właśnie proszę państwa siła plotek.

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 15:02:22) 251
I na to właśnie czekałem :) Z swojej stronę pragnę przeprosić za to, że wspomniałem tutaj o "nieistniejącej umowie":) Przyznaję się do błędu i proszę o Wybaczenie. Gomen !!

Komimasa (Sobota - 15 Października 2011, 15:05:03) 252
O, jeszcze to:

"bo Onepiecenakama też wysłali maila z zapytaniem czy mogą tłumaczyć i nie dostali odpowiedzi, więc uznali milczenie za zgodę?"

Jak nie wiesz to nie zabieraj głosu, bo tylko plotki bezpodstawne siejesz. Nie wiesz jak było i nic ci do tego. A takie sformowanie stawia mnie jako administratora w świetle "mam wszystko gdzieś", a tak kurde nie jest.

Kolejny "inteligentny cytat":

"Wali nas wydawnictwo - sami zrobimy to szybciej niż oni i za darmo. Więc jeśli upadnie, to nam na rękę, bo i tak to zrobimy, ale bez masy kłopotów."

Do tej pory uważałem Cię za inteligentną osobę i spoko ale tym to mi podpadłeś. Nie wiem skąd takie duby smolone ci się w głowie urodziły, ale nie posądzaj ludzi pochopnie. Na niczym nie zależy nam tak jak na wspieraniu JPF, to nas po prostu obraża.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 15:05:21) 253
Jeżeli chodzi o zlicenzjonowane tytuły to Bleach i One Piece nie powinniście się czepiać. Bo ty Aq czepiasz się i to na całego.

"Innymi słowy grupa w tej chwili robi to dla sławy i własnego ego, a mydlenie oczu o promowaniu mangi można pomiędzy bajki wsadzić. "

Z drugą częścią zdania się zgadzam, bo to żadne promowanie nie jest, promowanie jest do czasu licencji. Ale jak groch o ścianę. WT POWSTAŁO PO TO BY ROBIĆ OP. Bądźmy szczerzy, rozchodzi się nie o WT tylko Onepiecenakamę, bo gdyby nie strona, uwierz, WT już dawno rzuciłoby ten tytuł w... Ale strona istnieje i ma swoich użytkowników. I jak tak ciężko Ci zrozumieć że to nie Ego, nie chęć popularności, motywuje tych ludzi tylko użytkownicy, to nie wiem jak w inne ideały wierzysz. Jak spojrzysz sobie może wstecz do naszych newsów, to zobaczysz że czasem edytował komi bo nie było komu robić, teraz mamy Szynę100 który ma złote serce dla tej serii. I skoro on sie może cieszyć mangą to chce, by inni fani też nią się cieszyli. Pieprzeni hipokryci, to wy nie czytajcie angielskich skanlacjii. Mam po dziurki w nosie, "znam angielki mi to wisi". Ktoś zna, ktoś nie, to mam wychodzić z założenia, że mangę OP kupią tylko ci nie znający j.angielskiego? Zabrońcie go w szkołach i spalcie słowniki, bo przecież to na szkodę wydawnictwa idzie, bo skany angielskie będą na pewno. Nie, wy się czepiacie tylko tego co możecie, bo przeszkadzają wam tylko polskie grupy. A przecież to przez angielskie wydawnictwo traci dużo więcej.

"Wali nas wydawnictwo - sami zrobimy to szybciej niż oni i za darmo. Więc jeśli upadnie, to nam na rękę, bo i tak to zrobimy, ale bez masy kłopotów.".

To już było z twojej strony bezczelne. Chłopie ja wiem jak ty jesteś na to cięty, ale po prostu przesadziłeś.
Gdzieś wydawnictwo to ma K3n który nazywając ich idiotami niejako to potwierdził.

Ale w Op i Bleach różnica jest OGROMNA. To zbyt duża przepaść. To nie jest różnica roku. Przez ten czas może sie sporoo wydarzyć, jest mnóstwo innych czynników, których I TAK nie kupi mangi. Myślałem że takie rzeczy są oczywiste, ale jak widzę nienawiść przysłania logiczne myślenie.

Po pierwsze, według mnie dużo gorzej na sprzedaż mang wpływa anime. A to już dawno prześcignęło mangę JPF. I co, powstrzymasz to? Znam po swoim przykładzie, więc to nie jest przykład z kosmosu.

Po drugie. Zapraszam do czepiania się Galley-la która ostatnio robi tylko OP.

Podobało mi się twoje myślenie w Unii, bo tam było racjonalne, dobry pomysł, dobry sposób i kompromis.

Jeszcze apel do ludzi piszących "okradacie autora". Autor ma to gdzieś! Najważniejszy jest rynek japoński, więc jak tak bronicie mangaków to psioczyć możecie sobie na tych co skanują raw, ale zaraz, wtedy guzik przeczytacie. Trudno. Reszta świata to za małe paletko. A zawsze jakaś kasa idzie do kieszeni autorów za to, że polskie wydawnictwo wykupi licencję, a wykupi TYLKO DLATEGO, bo były skany.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 15:09:26) 254
Komi, to jakaś dziwna siłą że napisałeś post przed moim.
Aq, pomyśl jak było. Spróbuj postawić sie na miejscu innych. Zapytaj Ryoheia czy majac swoją stronę przestałby robić skany AG jakby był tytułem licencjonowanym.

Komimasa (Sobota - 15 Października 2011, 15:11:35) 255
Dobrze powiedziane.

Nie czytajcie po angielsku, bo szkodzicie wydawnictwu.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 15:14:40) 256
Ale, komi pomoc przy tłumaczeniu, nie musi być brana dosłownie, a to co ty z Jackie robisz to jest pomoc. To się tak nazywa, i nie pisz że to plotki.
Zresztą Aq bardzo ładnie to też na innych przykładach wyjaśnił na drugiej audycji.

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 15:48:37) 257
Tak, temat współpracy będę drążyć dalej. Panowie tłumacze od serii zlicencjonowanych powinni już zaczać się bać laughing
Jak JPF nie odpisze, mail o wiele ciekawszej treści, naświetlający wątek grup tłumaczących serie zlicencjonowane m.in. też poruszę. Wątpię, by to coś dało, w końcu jesteśmy w Polsce. Ale jeśli tak, to bardzo mnie to ucieszy tongue

Nii (Sobota - 15 Października 2011, 16:09:33) 258
"Jak nie wiesz to nie zabieraj głosu, bo tylko plotki bezpodstawne siejesz."

jeśli wg ciebie pytanie = plotka...


"Nieznajomy (Wtorek - 11 Października 2011, 18:54:36) 83
Skoro polskie wydawnictwo zgodziło się na to, aby pojawiały się rozdziały nie wydane jeszcze po polsku w grupie skanlacyjnej, to nic Tobie do tego:P A uwierz, takie porozumienie jest;P"

"Szyna (Wtorek - 11 Października 2011, 18:55:20) 84
nie pamiętam które grupy, ale chyba onepiecenakama uzgodniła z JPF'em jak wygląda sprawa z OP i jego tłumaczeniem "

"Apokaliptyczny (Wtorek - 11 Października 2011, 18:58:40) 87
No właśnie onepiecenakama uzgodniła to z JPF'em."

"Obrońca Mangaków (Wtorek - 11 Października 2011, 19:57:45) 100
Ok, w najbliższym czasie pośle meila do JPF-u, Shueisha'y i Viz-u."

"Komimasa (Piątek - 14 Października 2011, 11:21:06) 216
Dwóch ludzi może się dogadać, a ty od razu uważasz, że możesz to psuć. nie W ogóle prosiłbym o nie poruszanie kwestii JPF w charakterze dogadywania się ze stronami, bo takie rozmowy nie powinny mieć miejsca."

"Komimasa (Sobota - 15 Października 2011, 14:55:08) 250
Chciałbym zauważyć, że NIE MAMY żadnej umowy z JPF. To są plotki..."

nie mam więcej pytań.

(Sobota - 15 Października 2011, 16:20:09) 259
Czyżby Komimasa pogubił się w swoich kłamstwach. Raz pisze tak, a raz inaczej laughing

(Sobota - 15 Października 2011, 16:24:09) 260
Może bierze przykład z najlepszych?

(Sobota - 15 Października 2011, 16:27:29) 261
Jestem niemal pewien że Komimasa się ustosunkuję do tej niezgodności, czy to gubienie się w kłamstwach jak napisałeś czy inna sprawa. Ty tak nie zrobiłeś jak to samo napisałem crying

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 16:42:07) 262
Nii, twoje pytanie zalatywało, zwłaszcza poprzez: ":P" retorycznym pytaniem na odległość. Więc nie można nazwać tego pytaniem. Dlatego uważam, że Komi Cię słusznie objechał, gadasz a nie wiesz. Nie pytasz, tylko wysuwasz wnioski z kosmosu.

Nii (Sobota - 15 Października 2011, 16:46:16) 263
@Jutsu, w takim razie sprostowuję. to było zwykłe pytanie, adekwatne do odpowiedzi "I nie otrzymasz" bez podania powodu, która wydała mi się dość zabawna. wiem, równie dobrze mogłabym zapytać "dlaczego tak sądzisz?", sory, mój błąd.

(Sobota - 15 Października 2011, 16:58:24) 264
@Komi, haha, no to pojechałeś... Polecam lekturę kilku postów od tego miejsca: http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?p=10481#10481 post Szyny z 2010-12-26, 10:30
Nie drążyłem tematu (jaka była umowa od WT?), mieliśmy wtedy maraton na Hayate, a mnie i Lilkę rozłożyła grypa, więc święta i nowy rok spędziliśmy w łóżku (brrr, kiepskie wspomnienia). Żeś się pogubił, kłamstwa mają krótkie nogi ;) Brak umowy... a to dobre. No chyba, że o coś innego chodziło, a tamto było kłamstwem.

Ja zawodowym tłumaczem nie jestem, a pomagam w tłumaczeniu. Liczy się coś więcej, niż tylko robienie rozdziałów, a członkowie WT to coś mają, więc JPF jak najbardziej może korzystać z ich wiedzy na temat świata OP.

@Jutsu, powiem tyle, Hayate powstało dla Mahou Sensei Negima i jeśli ktoś to zlicencjonuje, to projekt porzucimy. No i ja nadal mam takie myślenie - oddziel moje osobiste poglądy (które tu przedstawiam) od próby pójścia na kompromis przy kilkuset osobach w Unii. Tam jestem negocjatorem, a osobiście myślę, co myślę. A myślę, że robienie zlicencjonowanch tytułów, to nie praca dla fanów, a dla własnej chwały.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 17:05:15) 265
"@Komi, haha, no to pojechałeś... Polecam lekturę kilku postów od tego miejsca:"
A teraz o co ci chodzi z tym?

"Żeś się pogubił, kłamstwa mają krótkie nogi ;) Brak umowy... a to dobre. No chyba, że o coś innego chodziło, a tamto było kłamstwem."

TO dostaniesz zaraz na pw na wszechbiblii...

"Ja zawodowym tłumaczem nie jestem, a pomagam w tłumaczeniu. Liczy się coś więcej, niż tylko robienie rozdziałów, a członkowie WT to coś mają, więc JPF jak najbardziej może korzystać z ich wiedzy na temat świata OP. "

Komi jest jeśli chodzi o takie rzeczy skromny. Wziął kwestię pomagania przy tłumaczeniu zbyt dosłownie.

"@Jutsu, powiem tyle, <b>Hayate powstało dla Mahou Sensei Negima>/b> i jeśli ktoś to zlicencjonuje, to projekt porzucimy. "

Aq, masz o tym stronę? Bo to na Opnakamie powstało WT. I z inicjatywy Komiego i Vegiego.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 17:13:21) 266
Ja nie mogę edytować postów wiec ty też tego nie rób. Guzik mnie obchodzi że powstało dla tytułu. Nie masz strony o tym więc to inna para kaloszy.

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 17:28:51) 267
Czytając co poniektóre komentarze, dochodzę do wniosku, że określenie "skanoretardy" nie wzięło się z czystej złośliwości.
Co do urojonych umów - "a nie mówiłem?".

Nawiasem mówiąc, czy osoby z podkreślonym, niebieskim nickiem są jakoś powiązane z Mangalib? Bo jeśli tak, to narzekacie na cenzurę K3nseia, a sami go tutaj dyskryminujecie mimo zapewnień o swoim etycznym zachowaniu.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 17:38:03) 268
"Nawiasem mówiąc, czy osoby z podkreślonym, niebieskim nickiem są jakoś powiązane z Mangalib?"
Temu panu już podziękować laughing

Miaku (Sobota - 15 Października 2011, 17:42:02) 269
@Duch Milczących Kniei
Osoby z podkreślonym, niebieskim nickiem podały swojego e-maila. xD

(Sobota - 15 Października 2011, 17:42:38) 270
@Jutsu, poprawiłem jedynie literówkę w znaczniku html.

Aha, czyli jeśli założę własną stronę o Gwiezdnych Wojnach, to nie umieszczenie tam filmów i duplikatów książek (a sporo jest na polski nieprzetłumaczonych) skreśli moją stronę i to będzie totalne dno, tak? Bo usiłujesz mi powiedzieć, że Onepiecenakama bez tej mangi nic nie znaczy w sieci........... Aż tak słabe masz o niej mniemanie?

@Duchu i tak dalej, wpisz w polu email swojego emaila, to też ci nick podkreśli na niebiesko :)

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 17:51:32) 271
Dziwne, wtedy klikając w link, powinien mi się włączyć odnośnik do maila czy coś podobnego... A tak nie jest.
No ale dzięki, już wiem. Rozgrzeszam.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 17:58:21) 272
Aq, to mimo wszystko są inne światy. Tak było i jest.
Mamy użytkowników, którzy cieszą się gdy dostaną rozdział. Ci co znaja Angielski mogą czyta i wszystko jest ok, a jak ktoś chce po Polsku to już widzisz problem. Mimo iż doskonale chyba zdajesz sobie sprawę że odsetek tych czytających po angielsku zdecydowanie wpływa na sprzedaż OP w polsce. TO znacznie większa ilość osób, która już przeczytała po angielsku i polskiego wydania i tak nie kupi. Mam gdzieś zrozum to w końcu ilość wejść na stronę, pokazał to komi odłączając sie od znacznie większej i chcąc założyć swoją własną stronę, więc na tym polu nic już nie trzeba udowadniać. Chodzi o użytkowników, którzy są. Ty nie potraisz zrozumieć takich ludzi, bo znasz angielski i masz gdzieś i uważasz że to ich problem jak oni nie znają. I to jest prawda. Tobie to jednak nawet uwierzę na słowo że nie czytasz bleacha, i Op. Ale każdy z tych osób które mają takei pretensje do chociażby WT o tego Op. Nie czytają?

"@Jutsu, poprawiłem jedynie literówkę w znaczniku html."

Mógł mi się ten pogrubiony pomylić, sorx.

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 18:01:12) 273
Przecież to nie ja wywlokłem sprawę rzekomej umowy pomiędzy wydawnictwem a grupą skanlancyjną. Zrobili to "obrońcy" jednej z grup zajmującej się tłumaczeniem zlicencjonowanego tytułu.

Natomiast wszystkie tutejsze argumenty dotyczące dalszego tłumaczenia One Piece są po prostu dość słabe.

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 18:03:00) 274
Jutsu, ty jesteś...? Mam nadzieję, że nie korektorem.

Słowa "polski" i "angielski" (o dziwo potem dobrze) pisać wielkimi literami, a nazwę ojczystego kraju z małej...

A po to od podstawówki uczą w szkołach angielskiego, czy też innego języka obcego, żeby człowiek miał wiedzę, która pozwala mu zrozumieć prosty tekst w tymże języku, a w 3/4 mang słownictwo jest banalne (owszem zdarzają się trudniejsze tytuły).

Wolfram (Sobota - 15 Października 2011, 18:14:24) 275
@Jutsu: "Zapytaj Ryoheia czy majac swoją stronę przestałby robić skany AG jakby był tytułem licencjonowanym."
"Aq, masz o tym stronę? Bo to na Opnakamie powstało WT. I z inicjatywy Komiego i Vegiego."

Strona BerserkFan i grupa Azure Landscape oświadcza wszystkim, że po wydaniu Berserka usunie skany z serwera i zaprzestanie tłumaczenia najnowszych epizodów. (a to, że prawdopodobnie ten tytuł u nas w Polsce się nie ukaże[tfu, tfu], to inna sprawa^^).
"Co więcej żadna osoba ani instytucja nie będzie czerpać korzyści z działalności grupy Azure Landscape." <- głównie dlatego dołączyliśmy do strajku
[url]http://www.berserkfan.info/viewpage.php?page_id=60[/url]

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 18:24:25) 276
"Jutsu, ty jesteś...? Mam nadzieję, że nie korektorem. "

Nie, nie jestem, lepiej?

"A po to od podstawówki uczą w szkołach angielskiego, czy też innego języka obcego, żeby człowiek miał wiedzę, która pozwala mu zrozumieć prosty tekst w tymże języku,"

Czyli hipokryto wychodzisz z założenia, że angielskie to dobre. A to że znacznie większa masa osób znająca angola nie kupi mangi Op, tym samym JPF na tym straci po prostu pomijasz i czepiasz się WT. Hipokryzja na maksa.
To jest argument, i to nie słaby. TO z anime również jest bardzo dobre. Ale zapomniałem że jesteś Nianią z TVN czepiającą się dwóch dzieci w logo strony...

"Strona BerserkFan i grupa Azure Landscape oświadcza wszystkim, że po wydaniu Berserka usunie skany z serwera i zaprzestanie tłumaczenia najnowszych epizodów. "

Okej, bywają i tacy. Pogratulować.

(Sobota - 15 Października 2011, 18:40:49) 277
Właśnie problem w tym, że "bywają", zamiast "jest ich dużo" :(

Jutsu jednego nie rozumiesz, po zrobieniu rozdziałów, one walają się po necie po dzień sądu ostatecznego. Dziś Lilka czytała Shaman Kinga, która to grupa także robiła po angielsku, gdy wydawnictwo zlicencjonowało tytuł. I także zamieszczali informacje, że kupcie, my dla fanow, wydawnictwo jest daleko itd. I co? I można w setkach miejsc w sieci ściągnąć całą mangę. A te grupy, które porzucają, to potem musimy iść i kupić oryginalne tomiki, aby przetłumaczyć. Więc mangaka zarobił tak czy inaczej, chociaż mniej niż mógł. Ale więcej, niż gdyby grupa postępowała jak Varia, ukryta Wioska, Galleya czy WT. I kilkadziesiąt chomików. I Manga-Lib.

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 18:42:14) 278
Czekaj, próbujesz powiedzieć, że polskie skanlancje zlicencjonowanych tytułów zwiększają ich sprzedaż. Natomiast angielskie wręcz przeciwne?

(Sobota - 15 Października 2011, 18:54:31) 279
Nie, próbuję powiedzieć, że angielscy skanlatorzy użyli tych samych wymówek, co teraz polscy. I angielskie skany są dostępne w setkach miejscach w sieci w całości. I polskie także będą. A wystarczy przestać robić i ich nie będzie.

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 19:04:19) 280
Cóż, niektóre strony ang. mimo wszystko myślą o licencji lub ktoś je odpowiednio zmotywował. Spróbujcie znaleźć chapter Gintamy na mangafox to się zdziwicie xD
Gdyby Naruto, OP i Bleach nie były tłumaczone na PL, ten i ów albo czytałby po ang., albo kupował tomik od JPF.

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 19:07:02) 281
Moje pytanie było do Jutsu wink.

aqvario, w sprawie tych "wymówek", całkowicie się z Tobą zgadzam. Dlatego jakiś czas temu napisałem, że jest to jawne plucie w twarz wydawnictwu.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 19:10:36) 282
Ale Anglicy mają właśnie malutką przerwę zaledwie kilku tomową. To właśnie coś jak u nas z Naruto, co oczywiście ganię.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 19:20:33) 283
Obrońca, to było to jakoś zaznaczyć...

"Czekaj, próbujesz powiedzieć, że polskie skanlancje zlicencjonowanych tytułów zwiększają ich sprzedaż. Natomiast angielskie wręcz przeciwne?".

Proszę mi zacytować moją wypowiedź bym wiedział o co dokładnie chodzi i mógł odpowiedzieć.

Wolfram (Sobota - 15 Października 2011, 19:36:10) 284
Pamięta ktoś akcję JPF z 2008 roku, która miała na celu usunięcia skanów mangi "Naruto" z sieci?
Fani grupy Ukryta Wioska, zmieszali wydawnictwo z błotemangry.
http://anime.com.pl/JPF_walczy_ze_skanlacjami_%E2%80%9ENaruto%E2%80%9D,news,read,3433.html
I w tym momencie, powrócę do naszego głównego tematu i wroga<?> K3, który uważa, że UW kontynuując tłumaczenie mangi "Naruto" w ten sposób reklamuje wydawnictwo.

nc....

Komimasa (Sobota - 15 Października 2011, 19:37:49) 285
Nie będę się z hołotą kłócił. Jak dla was co jest czarne jest białe to nie widzę sensu więcej tracić na was czasu.

"Dwoje ludzi się dogadać" to dla was od razu umowa niepisana, no inaczej niż nadinterpretację to nie mogę nazwać.

Nie rozumiem coście się tak Wt przypieprzyli i mojej niszowej strony skoro nie tylko WT robi Op.

Jutsu, szkoda czasu.

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 19:46:24) 286
Ktoś tu tupie nóżką i krzyczy: "hołota"!... Ale zaraz, czyli jednak jakaś umowa była? laughing Robi się zabawnie.

Komimasa (Sobota - 15 Października 2011, 19:57:06) 287
Ty zrozum jedną podstawową rzecz. Zdanie, które napisałem nie tyczy wykonywania rozdziałów tylko reklamy za tomiki, jakby dwa odrębne człony, rozumiesz?

Nerwy mi przy twojej głupocie puszczają po prostu.

Wolfram (Sobota - 15 Października 2011, 19:59:59) 288
http://www.onepiece.com.pl/index.php?rowstart=145

"Po krótkich rozmowach z wydawnictwem uzgodniliśmy, że usuniemy wszystkie tomy mangi One Piece.
W dalszym ciągu będziemy wydawać jedynie bieżące rozdziały opublikowane w tygodniku Weekly Shonen Jump."
A w komentarzach wypowiadał się sam Paweł Dybała. - "niemniej jednak osobiście uważam, że przydałby nam się w ekipie również jakiś przedstawiciel aktywnego fandomu OP. Byle nie jakiś ciołek bez polotu ; )"

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 20:00:51) 289
Komi, na gg bym prosił skoro tu tak często jestes.

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 20:01:03) 290
W życiu chciałem sobie przeczytać tylko 2 mangi i co? Nawet po angielsku ich nie było, obie przeczytałem w języku hiszpańskim (jak dobrze pamiętam to po pół roku w końcu ktoś to na angielski przetłumaczył). Prawda jest taka, że tłumaczycie w głównej mierze dla "idiotów bez szkoły", którzy nie rozumieją kilku słów po angielsku (a uczyli się go wiele lat, więc nie spodziewajcie się wiele wdzięczności i ciepłych słów. I tak, owi idioci naprawdę myślą, że to serwisy zbierające skany/anime online tłumaczą to wszystko i dziękują uploaderom.Debilizmu nie da się wytępić, choćby się bardzo chciało (inna sprawa, że dzięki Łunii sami na nich wyszliście).
Wydaje się wam, że ktoś bardziej obeznany czeka na polskie skanlacje czy napisy do chińskich pornobajek? Nie...

Oczywiście generalizuję, więc niech nikt nie pisze: "Znam świetnie angielski i czekam na polskie napisy/skanlacje".

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 20:03:02) 291
Chłopie, tyś się mondrością (celowe) popisał przy dzieciach z logo i niebieskim hiperłączom laughing

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 20:06:28) 292
Komimasa, jesteś obcokrajowcem?

Jutsu, chodziło mi o ten fragment:
"A to że znacznie większa masa osób znająca angola nie kupi mangi Op"
To czy osoba przeczyta skanlancję po angielsku czy polski nie ma większego znaczenia. Albo kupi mangę, albo nie.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 20:09:41) 293
No a to się nie zgadza? Ktoś kto zna angola i przeczyta chapter po angielsku może nie kupić mangi JPF na takiej samej zasadzie jak ktoś, kto przeczy chapter po pl, nie? Jeździsz tak po grupach polskich to proponuję Obrońca Mangaków pojechać też po angielskich...
Ponadto tamto o paletku napisałem między innymi do ciebie. Za małe paletko by ktoś sie tym przejął.

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 20:21:47) 294
"Ty zrozum jedną podstawową rzecz. Zdanie, które napisałem nie tyczy wykonywania rozdziałów tylko reklamy za tomiki, jakby dwa odrębne człony, rozumiesz?"
laughing Jesteś obcokrajowcem? Bo twoja znajomość rodzimego języka aż przeraża.
JPF za reklamę na stronie, która ich ograbia z kasy i rozpowszechnia kradzione skany z pseudo-polskim tłumaczeniem, daje jeszcze jakieś tomiki. Normalnie japoński wydawca nie da temu wiary... crying

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 20:34:58) 295
Ok, Jutsu, widać coś źle zrozumiałem. Ale chyba się zgodzimy, że polskie skanalancje zlicencjonowanych tytułów bardziej niekorzystnie wypływają na sprzedaż tomików, niż angielskie.

Jak na razie, to "jeżdżę" jedynie po grupach tłumaczących zlicencjonowane tytuły. Co w sumie nie było moim początkowym zamiarem, ale sami dalej ciągniecie ten temat.

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 20:48:02) 296
Wiesz, Jutsu, jeśli się nie da w coś kliknąć, to niekoniecznie jest to hiperłącze, a w logu macie małych pedałków i tyle w temacie.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 20:50:13) 297
Nie mogę powiedzieć tak i nie. Bowiem nie wiem jak duża ilość osób czyta po angielsku, podejrzewam jednak że więcej osób czyta po ang, co oznacza że jednak te są bardziej niekorzystne...

No ale jak bronisz mangaków to jechać powinieneś po wszystkich włącznie z tymi którzy skanują rawy. Właściwie, przede wszystkim po nich.

A temat ciągnie bodzio, któremu z nudów się klepki poprzestawiały.

Bodzio, czy 7 lat temu myślałeś tak samo? Ty wiesz ile czasu minie nim ktoś kto czyta teraz chapter, kupi go? Może za ten czas nauczyc się angola i przenieść na ang. skany. I co będzie lepiej? Może za granice wyjechać (dość prawdopodobne) i też polskiego nie kupi.

Apokaliptyczny (Sobota - 15 Października 2011, 20:56:56) 298
@Duch Milczących Kniei "a w logu macie małych pedałków i tyle w temacie."
Rozumiem, że w dzieciństwie nigdy nie trzymałeś innego chłopca za rękę(np. w przedszkolu podczas wycieczek)?
A jeśli tak to, czy wtedy rodzice nazywali Cię homoseksualistą?

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 21:05:57) 299
@Jutsu, 7 lat temu to ja kupiłem całą serię DB, a że nie pracowałem wtedy, długo musiałem odkładać z kieszonkowego. To były zupełnie inne czasy tongue
Tłumaczenie, że długo musieliby czekać jest pokrętne - i tak znajdzie się większy odetek ludzi, którzy wtedy to kupią niż na chwilę obecną - gdy umieszczane są kradzione skany, chociaż wyrażeniu kradzione powinienem dać cudzysłów w myśl ostatniej audycji od Aoi laughing

Obrońca Mangaków (Sobota - 15 Października 2011, 21:15:38) 300
Po osobistej obserwacji, mogę śmiało stwierdzić, że większość osób tylko przegląda obrazki laughing.

Nadal uważam, że dostępność darmowych polskich skanlancji bardziej wpływa na sprzedaż polskich tomików. Ale uznajmy temat za zakończony.

samurai (Sobota - 15 Października 2011, 21:29:21) 301
Skoro wydawnictwo JPF pozwoliło na wydawanie rozdziałów ( podobno ), to najwyraźniej nie szkodzi to aż tak bardzo sprzedaży OP. Z usunięciem rozdziałów nie było problemów ( na stronach OPNakama i OP.com.pl) , więc pewnie z zaprzestaniem dalszego tłumaczenia także nie byłoby problemów, ale bodzio i inne trolle wiedzą lepiej smile . Żałosne, że ktoś próbuje zabłysnąć w temacie o którym nie ma pojęcia.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 21:33:03) 302
Duchu Kniei albo Niani. Czy każde dzieci trzymajace sie za ręce nazwiesz pedałkami? Czy tobie się w głowie nie poprzewracało przypadeczkiem?

Jak to sie nie da kliknąć? Musisz mieć chyba linuksa. Bo jak ja klikam włącza mi się Outlook. A to chyba windowsowe. Ale się nie znam na tym, więc to tylko przypuszczenie. Za to hiperłącze jest z reguły niebieskie.

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 22:00:33) 303
@Jutsu:Ja mam linuxa i działa mi hiperłączę :P Więc to odpada;D
@Bodzio:
"Tłumaczenie, że długo musieliby czekać jest pokrętne - i tak znajdzie się większy odetek ludzi, którzy wtedy to kupią niż na chwilę obecną - gdy umieszczane są kradzione skany, chociaż wyrażeniu kradzione powinienem dać cudzysłów w myśl ostatniej audycji od Aoi"
Może dam zły przykład, ale co mi tam:D Czytam bardzo dużo książek, wypożyczam je z biblioteki, za co wydawnictwa i autorzy dostają mniej kasy niż gdybym kupił osobiście, ale to , że przeczytałem książkę nie oznacza że nie kupię tej książki w księgarni:D Jak coś mi się podoba, to wolę mieć to własność ;P A czytanie na monitorze nie zawsze jest wygodniejsze od czytania papierowej wersji :D

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 22:06:34) 304
@Duch Milczących Kniei:
"(...) a w logu macie małych pedałków i tyle w temacie."
To jest moim zdaniem beznadziejny argument przeciwko :D I wybacz, ale nie widzę w tym nic z homoseksualizmu:P Jeszcze może powiesz, że nie można zamieścić "zdjęcia ojca całującego synka w policzek" bo to będzie strona nie dość promująca homoseksualizm, ale i też pedofilie??:P
Jeśli ktoś się czepia takich szczegółów to moim zdaniem nie ma już nic do powiedzenia w dyskusji i łapie się już brzytwy:) Ten komentarz w sumie już spowodował, że w Pana/Twojej osobie nie widzę osoby, z którą chciałbym dyskutować :)

Nii (Sobota - 15 Października 2011, 22:10:59) 305
tylko ciekawe ile jest takich osób jak ty. wydaje mi się że znaczna większość wychodzi z założenia "po co kupować, skoro można za darmo?". czyta, kończy i nie wraca do tego. a jak chce wrócić, to idzie z powrotem do biblioteki/zagląda znowu na stronę w necie, itd. itp.

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 22:16:55) 306
@Nii:
Nie wiem, bo nie prowadzę statystyk:) Ale z tego co orientuję się w moim otoczeniu wiele osób kupuje książki po przeczytaniu ich w bibliotece ;) Ale rozumiem, że ileś tam osób, tego nie zrobi :)

Nii (Sobota - 15 Października 2011, 22:30:54) 307
hmm... u mnie znowu kompletnie na odwrót, więc jakoś pół na pół z tym jest.

... (Sobota - 15 Października 2011, 22:31:44) 308
Nie chodzi o to, że ktoś się czepia tego Waszego nagłówka, ktoś o tym napomknął i temat poszedł dalej. Za pierwszym razem nie brzmiało to jak zarzut. To rozpamiętywanie na poziomie "naszych mang".

DS (Sobota - 15 Października 2011, 22:31:51) 309
Abstrahując od całego tego śmiesznego strajku, to osoby, które twierdzą, że tłumaczenie licencjonowanych mang działa na szkodę wydawnictwa, niestety nie mają pojęcia o czym mówią.

Badania pokazują, że najwięcej gier, muzyki i filmów kupują osoby, które wcześniej pobrały je z sieci. Nie wydaje mi się, żeby w przypadku mang miałoby być inaczej. Choćby z tego powodu, że gdybym nie czytał wcześniej skanów OP to teraz pewnie nie kupowałbym tomików od JPFu nie wiedząc czy warto, to raz. Dwa, że tłumaczenie bieżących rozdziałów pomaga utrzymać hype na daną mangę, co również pomaga w sprzedaży papierowej.

@strajk. Postulat, że k3 zarabia na "waszych" mangach jest nietrafiony, bo mangi na ML są za darmo. Jeśli zarabia, to na pomyśle zebrania ich w jedno miejsce.

DS (Sobota - 15 Października 2011, 22:33:49) 310
Zamiast postulat miało być zarzut.

bodzio (Sobota - 15 Października 2011, 22:42:46) 311
Abstrahując od całego tego śmiesznego strajku, to osoby, które twierdzą, że tłumaczenie licencjonowanych mang nie działa na szkodę wydawnictwa, niestety nie mają pojęcia o czym mówią. laughing
Czy JPF stąpa po śliskim lodzie? smile

DS (Sobota - 15 Października 2011, 22:44:07) 312
Kurna, miało być działa. W sensie, że tłumaczenie licencjonowanych mang wręcz pomaga* Nie mam dobrego dnia na pisanie widać:P

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 22:46:26) 313
@Bodzio:
Chciałbyś naprawdę upadku polskiego rynku mangi i anime ??:)

Miakaku (Sobota - 15 Października 2011, 23:02:12) 314
@Nieznajomy, im dłużej czytam te komentarze, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że niektóre osoby wolałyby, gdyby ten rynek upadł... Prawdopodobnie te wrażenie jest mylne, ale cóż - do takich wniosków dochodzę.

Lord Ussop (Sobota - 15 Października 2011, 23:06:57) 315
DS, mangi na ML nie są za darmo.Opłatą za ich czytanie jest oglądanie reklam.

A co do tłumaczenia licencjonowanych mang: Faktycznie szkodzi, bo sam po przeczytaniu kilku tytułów w necie jestem pewien że ich nie kupię. Ale na usprawiedliwienie dodam że bez skanów w sieci nie kupiłbym żadnego tomiku, bo po prostu bym nie wiedział o FMA lub OP.

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 23:09:19) 316
I napiszę tak jak niektórzy tutaj :P @Obrońca Mang, @Bodzio,
Screeny z odpowiedzią z JPF itd. albo uznam Wasze pisanie, za próbę powiększenia sobie e-penisa (tak uwielbianego przez Animesub:P)

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 23:38:09) 317
W jakim sensie upadł? Rynek anime już w Polsce praktycznie nie istnieje. No ale gdyby przestano robić polskie napisy, to może nawet lepiej. Ludzie zaczęliby się uczyć języków, debile przestaliby być karmieniu co poniektórymi seriami, które składają się z majtek, cycków, loli itp. A nawet gdyby debil nauczył się języka, aby obejrzeć swoje ulubione anime, to już jest mniejszym debilem, prawda?

A co do loga, nie chodzi tylko o chłopaczków, ale także kolorystykę. Co ona przywodzi na myśl? Parady równości itp.

A jeśli w domniemanych mailach do wydawców, nadawca napisał na końcu, że brak odpowiedzi równa się zgodzie, to gratuluję laughing

Duch Milczących Kniei (Sobota - 15 Października 2011, 23:38:51) 318
W poprzednim poście chodziło mi oczywiście o polskie fansuby.

Jutsu (Sobota - 15 Października 2011, 23:56:24) 319
O ile się nie mylę to ten bardziej z lewej jest starszy. Oczywiscie jak na pedofila to jest za młody. Ja widzę to tak: Starszy brat trzyma za rękę młodszego, bardziej nieporadnego braciszka. Ma to symbolizować Unię która będzie wspierać grupy. Kolory po boku to dziecięcy świat fantazji, kiedy wszystko było prostsze. Ma to pokazać, że świat nie jest taki zły i warto walczyć o sprawiedliwość, nie można się poddawać i właśnie ta nadzieja pokona mrok. Czas dzieciństwa można odnieść też do przeszłości, gdy nie było takie dna jak ML. Grupy bardziej sie szanowani, fani byli inni mniej patrzący tylko na czubek swojego nosa.

DS (Sobota - 15 Października 2011, 23:58:15) 320
@Lord Usopp, oglądanie reklam jest za korzystanie z serwera i np. czytajki online. Same mangi są za darmo bo nie musisz np. wysyłać smsa, żeby je pobrać. Jakby K3 miał więsej sk****syństwa we krwi, mógłby zagrać w taki sposób, że w wyszukiwarce na ML mógłby podawać bezpośrednie linki do downloadu na stronie grup. Czyli nie dość, że nadal by miał odwiedziny to jeszcze transfer szedłby na konto grup. A co najlepsze nie mogłyby się one wtedy o nic przyczepić ( bo to tak jakby przyczepić się do googla). No, ale taki trick grupy mogą dziecinnie łatwo sabotować.

Nieznajomy (Sobota - 15 Października 2011, 23:58:26) 321
@Jutsu: Bardzo zgrabna interpretacja loga, na maturze z interpretacją wiersza nie miałeś/miałaś/ nie biędziesz miała/nie będziesz mieć problemu :P

DS (Niedziela - 16 Października 2011, 0:01:43) 322
Poza tym chyba nie rozumiem od fanów dla fanów. Polega to chyba na BEZINTERESOWNYM tłumaczeniu danej mangi, żeby jak najwięcej ludzi nie znających angielskiego mogło ją przeczytać. W takim wypadku nawet jeśli właściciel stronki która udostępnia mangi bez zgody grup jeździł złotym Aventadorem to chyba na tym polega bezinteresowność aby mieć to w dupie.
Chyba, że chodzi o kasę, to trzeba powiedzieć wprost, a nie bawić się w podchody.

Jutsu (Niedziela - 16 Października 2011, 0:05:32) 323
Panie, pan audycji nie słuchałeś, posłuchaj i wróć:)

Nieznajomy (Niedziela - 16 Października 2011, 0:06:02) 324
@DS: "Pijany kierowca Żółtego Autobusu" też tłumaczył to, że robi to od fanów dla fanów:P I wydaje mi się, że właśnie dla tego walczą, aby udowodnić mu, że "kierowca" kłamał :P

DS (Niedziela - 16 Października 2011, 0:12:29) 325
@Nieznajomy Czyli kasa.

Nieznajomy (Niedziela - 16 Października 2011, 0:18:41) 326
@DS:Może źle napisałem :D Nie powinno być tam "też". To jeszcze raz;P Skanlatorzy nie chcą kasy, chcą udowodnić, że "kierowca żółtego autobusa" zarabia na ich non-profit pracy i się na to nie zgadzają :D

Nie należę do żadnej grupy skanlacyjnej, ani do Unii:) Po prostu jako obserwator to wywnioskowałem ;)

Nii (Niedziela - 16 Października 2011, 0:53:59) 327
[offtop co do loga]
tytuł: Le beau monde
autor: kidchan
opis: Le Beau Monde is a story about a young boy named Miller Edwards who just moved in to the castle to serve the royal family as the prince's bodyguard apprentice. There he met the selfish yet lonely young prince Erren, someone who Miller has to guard for the rest of his life. This book is nothing more than a simple story on how their relationship will grow into something precious.

oczywiście obrazek to jedna z wielu wersji okładek do tworu :D

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 10:10:37) 328
K3 przyznał, że na wyświetlaniu reklam zarabia gorsze. A co ciekawe wcześniej wspominał, że na serwer miesięcznie wydaje 1 000 zł.

Na początku istnienia serwisu, gdy strona nie była jeszcze popularna, i miała marną ilość odwiedzin. Gościu organizował różnego rodzaju dotacje, nawet na głupią opłatę za domenę(50zł).

Obecnie strona jest bardzo popularna, kasa mu wpływa za wyświetlanie samych reklamach(bez potrzeby kliku). Dotacje zniknęły. Zatrudnił nawet firmę, która mu wykonuje backup serwera(i chyba grafików).
Jako, że na reklamach nic nie zarabia. To rozumiem, że bezrobotny 21 letni student opłaca to wszystko ze swojej kieszeni(kieszonkowe tongue)?

allula (Niedziela - 16 Października 2011, 10:59:32) 329
@DS śmieszny jesteś. "Badania pokazują, że najwięcej gier, muzyki i filmów kupują osoby, które wcześniej pobrały je z sieci." Link do badań poproszę potwierdzających taką tezę.
A poza tym nawet jeśli pierwsze odcinki pomagają wybadać rynek czy dany tytuł przyjmie się czy też nie i czy będzie na tyle popularny aby opłacało się go wydawać, to tłumaczenie na bieżąco z wyprzedzeniem nad wydaniem nad wydaniami wydawnictwa wpływa znacząco na zmniejszoną sprzedaż tomików, bo JA na przykład nie kupię takiej mangi, którą już przeczytałem i której skany po POLSKU mam na dysku za darmo, albo na jakiejś płycie. Po co mi drugi raz to samo? No i co teraz?

@Duch Milczących Kniei jeśli już nawet kolorystyka kojarzy ci się z pedałami, to jesteś homofobem.

Obrońca Mangaków (Niedziela - 16 Października 2011, 11:00:28) 330
Przesłuchałem całą drugą audycję, istna męka. I nie chodzi mi już tutaj o te nieszczęsne 'yyy' i 'eee', ale o ten cholerny pogłos u pani Laureanne. A w zasadzie to nie pogłos, bo echo było wcześniej niż właściwy głos laughing. Co w połączeniu z za szybkim mówieniem dawało często po prostu bełkot.

Wielka szkoda, że audycja przez prawie cały czas była praktycznie dwuosobowa. Liczyłem na wymianę poglądów różnych osób z unii wink.

Obrońca Mangaków (Niedziela - 16 Października 2011, 11:06:28) 331
Jeszcze takie pytanko, czy radio AOI płaci haracz ZAIKS-owi? Bo jestem ciekaw, ile z tego dostają japońscy wykonawcy.

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 11:11:30) 332
@Nii, wracając do Twojego wcześniejszego komentarza dotyczącego creditsów grup i ML.
Sporo ludzi przyznało, chociażby na tej stronie, że nie wiedziało kto tłumaczy "ich" mangi. I brawa dla nich, za odwagę. To nie ich winna, to K3 wprowadza ludzi w błąd.

Są również tacy, którzy wiedza o istnieniu grup, ale byli przekonani, że zostały utworzone przez serwis ML, że są ich własnością.

I na koniec, są tacy którzy mają gdzieś, gdzie czytają mangi, jakiej jakości itp. A tacy nie mają prawa zwać się fanami.

A milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę.

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 11:16:45) 333
@allula śmieszny jesteś "bo JA na przykład nie kupię takiej mangi, którą już przeczytałem i której skany po POLSKU mam na dysku za darmo, albo na jakiejś płycie. Po co mi drugi raz to samo? No i co teraz?"
Widocznie nie jesteś fanem danego tytułu i masz gdzieś wydawnictwo polskie.

Obrońca Mangaków (Niedziela - 16 Października 2011, 11:22:51) 334
"A tacy nie mają prawa zwać się fanami."
To w końcu mowa o fanach danego tytułu/twórcy czy fanach grupy skanlacyjnej?

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 11:28:16) 335
A nie można być zarówno fanem grupy skanlacyjnej jak i mangi, autora, wydawnictwa?

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 11:30:26) 336
Znacie Neila Gaimana? Autora m.in. komiksu "Sandman"? On oodkreśla, że piractwo bardzo pozytywnie wpłynęło na sprzedaż jego książek. Cytat "Ludzie odkrywali mnie, gdy ściągali kopie moich prac z naruszeniem praw autorskich, a później szli i kupowali prawdziwą książkę."

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 11:34:21) 337
Ale i tak mimo wszystko, jestem przeciwny tłumaczeniu zlicencjonowanych mang w Polsce. angry

ktosiek (Niedziela - 16 Października 2011, 11:35:26) 338
Szczerze? Na razie, ten cały Wasz strajk możecie sobie wsadzić w d. Żadnych konkretów i pisanie ciągle tego samego. Przestaliście tłumaczyć? Pff, inna grupa przetłumaczyła. Nie? To K3nsei poczeka, aż wydacie :)
Naprawdę, myślałem, że to będą konkretne działania typu: "Wszyscy użytkownicy wysyłają mail do JPF o tej samej treści", "Petycja do jakiejś organizacji", "Mail do serwerowni - oni też się tego czasami boją". Działania, których efekt byłoby widać, bo na razie jest to akcja: "Pilnujcie forum, a jak Pan K. coś powie to screen i damy w newsie". Bez sensu! Audycje, których słucha 20 osób. Bez sensu!
Zróbcie coś konkretnego!

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 11:40:45) 339
@ktosiek, kolejny dobrze poinformowany. Skąd wiesz jakie ma plany unia?

"Audycje, których słucha 20 osób."
Zgubiłeś jedno zero.

@allula:"Link do badań poproszę potwierdzających taką tezę.":
http://www.rieti.go.jp/en/publications/summary/11010021.html

allula (Niedziela - 16 Października 2011, 11:52:41) 340
@Apokaliptyczny otóż masz rację, nie jestem fanem danego tytułu i nie zamierzam go kupować tylko po to aby poprawić sytuację finansową wydawnictwa. Jestem jak WIĘKSZOŚĆ ludzi, czyli dbam o własne dobro. Naprawdę tytułów które mógłbym czytać bez przerwy po kilka razy jest tylko kilka i tylko te byłbym wstanie kupić gdyby były wydane w Polsce. Do większości po przeczytaniu nie wracam, więc sam sobie odpowiedz na pytanie czy skanlacje z licencjonowanych tytułów nie wpływają na zmniejszoną sprzedaż? Już wiesz że ja nie kupię, a przecież rynek nie składa się tylko z otaku danego tytułu którzy kupią mimo wszystko chociażby po to aby sobie ustawić na półce, są też zwykli fani którzy mogliby kupić, ale tego nie zrobią, bo przeczytali za darmo na skanlacjach. Dlatego też tłumaczenia grup które tłumaczą z licencjonowane tytuły są śmieszne.

allula (Niedziela - 16 Października 2011, 12:04:32) 341
@Apokaliptyczny wszystko fajnie, tylko że te "badania" do których podałeś link nie potwierdzają tezy DS. Otóż DS twierdził że cytuje: "Badania pokazują, że najwięcej gier, muzyki i filmów kupują osoby, które wcześniej pobrały je z sieci."
A Ty podałeś mi link do "badań" które mają nam przedstawić że youtube nie wpływa znacząco na zmniejszoną ilość wypożyczanych kopii anime, a nie że liczba osób ściągająca piraty kupuje oryginały częściej niż liczba osób która piratów nie ściąga, sam zauważ że to nie jest to samo. Poza tym twoje badania dotyczą tylko Japonii, a to jest błąd, chyba nie muszę pisać czemu.

ktosiek (Niedziela - 16 Października 2011, 12:07:28) 342
@Apokaliptyczny, a co mnie obchodzą Wasze plany? Ja oceniam to, co zrobiliście do tej pory. A zrobiliście... bardzo mało.
200 osób? WoW! W tej chwili na ML jest 900 osób online. Naprawdę trafiacie do "szerokiego" grono.
Nie chcę Was krytykować. Wręcz przeciwnie. Bardzo podoba mi się pomysł walki z ML, ale chciałbym zobaczyć i przeczytać o konkretnych działaniach, a nie newsy ze screenami. Takie działania mają taki skutek: "Przeczytałem, zapomniałem".

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 12:13:24) 343
"@Apokaliptyczny, a co mnie obchodzą Wasze plany?"
Nie należę do żadnej grupy. Stoję tylko w ich obronie. (chociaż nie wszystkie grupy powinny mieć prawa w uczestniczeniu w tymże strajku).

(Niedziela - 16 Października 2011, 12:13:27) 344
@ktosiek
Na pewno znaczna część osób ma znajomych interesujących się mangą. Niech każdy przekaże takiej osobie informację/link czy cokolwiek i niech informacja idzie w świat. Po to był informację na stronach grup i WB, czy innych stronach o M&A, aby jakiś procent osób się dowiedziało o tym. Reszta się sama potoczy. Ja sam napisałem do 3 osób i żadna z nich nie miała o niczym pojęcia.

ktosiek (Niedziela - 16 Października 2011, 12:24:06) 345
@Szyna, to ostatni komentarz, bo widzę, że to nie ma sensu. Czy Wy naprawdę myślicie, że odciągniecie ludzi? Naprawdę? Jesteście aż tacy naiwni? Człowiek pójdzie tam, gdzie ma wszystko i szybko, a czy to będzie prowadził K3nsei czy Zimosław, to go nie obchodzi. Większość ma dodane do ulubionych ML, wchodzi jest rozdział, to czyta. Nie ma, to wejdzie później. Czy jakiś Twój znajomy powiedział: "Oo, nie wiedziałem. W takim razie, poczekam miesiąc aż Wy przetłumaczycie"? Ha! Jasne, że nie. Będzie rozdział na ML, to sobie przeczytają i tyle.
Powtarzam to kolejny raz. Jedynym sposobem walki z ML jest uderzenie w STRONĘ, a nie odciąganie czy uświadamianie ludzi. Zniknie strona, to ludzie sami się dowiedzą, skąd pochodzi dana manga.
Dwa sposoby, które podałem:
- mass maile/petycje do JPF, do innych wydawnictw, do organizacji zajmujących się licencjami/prawami autorskimi
- mass maile/petycje do serwerowni, od której ma serwer

Tyle chciałem powiedzieć. A co z tym zrobicie, to już Wasza sprawa. Mam nadzieję, że 30-tego będzie, co świętować, bo niestety, na razie, mam wrażenie, że ten cały strajk niczym konkretnym się nie zakończy.

(Niedziela - 16 Października 2011, 12:29:47) 346
Skąd wiesz co mówią moi znajomi wassat
Jedna z osób powiedziała, że nie będzie tam czytać, a na mangę poczeka, bo i tak na bieżąco nie czyta.
Druga raczej czyta ENG, więc mało się przejęła.
Trzecia nie czyta aktualnie mangi, z racji braku czasu, więc brak aktualek ją nie uderza. Co do ML/innych stron, się nie wypowiedziała.
Wybacz chyba jestem naiwny, bo już tam nie pójdę crying (nie jestem z Unii)

(Niedziela - 16 Października 2011, 13:27:51) 347
@Apokaliptyczny
"Obecnie strona jest bardzo popularna, kasa mu wpływa za wyświetlanie samych reklamach(bez potrzeby kliku). Dotacje zniknęły. Zatrudnił nawet firmę, która mu wykonuje backup serwera(i chyba grafików).
Jako, że na reklamach nic nie zarabia. To rozumiem, że bezrobotny 21 letni student opłaca to wszystko ze swojej kieszeni(kieszonkowe )?"

Buhaha, większych głupot nie widziałem. Twoje wypowiedzi są czysto maniupulacyjne, wyssane z palca, całkiem jak ta cała srunia.
Człowieku wiesz w ogóle czym się zajmuję? Pracuję w firmie która zarządza serwerami, instaluje oprogramowanie itp. Więc postawienie rsync dla backupu to jest dla mnie 5 minut.

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 13:56:21) 348
Hmmm, a to ciekawe, gdzieś czytałem jak się chwaliłeś, że zatrudniłeś firmę, która wykonuje 4 razy dziennie backup.

Cytat, który znalazłem:
"Zapewnienie dobrej infrastruktury i backupów kosztuje i to nie mało".

"Twoje wypowiedzi są czysto maniupulacyjne, wyssane z palca, całkiem jak ta cała srunia."
Powyższe dowody, screeny i Twoje wypowiedzi zostały zmodyfikowane? wink

Apokaliptyczny (Niedziela - 16 Października 2011, 14:13:00) 349
[...] backupów kosztuje i to nie mało".
Chyba, że zaraz dodasz, że kosztuje Cię tyle czasu/wysiłku/zdrowia?

(Niedziela - 16 Października 2011, 14:40:46) 350
Wątpię, że otrzymasz odpowiedź. K3n jest jak ninja. Pojawia się, wyśmiewa i znika...

(Niedziela - 16 Października 2011, 15:07:13) 351
Naucz się czytać ze zrozumieniem.
Kopie zapasowe trzyma się na serwerach, a za nie trzeba zapłacić.

Jutsu (Niedziela - 16 Października 2011, 15:27:51) 352
Ken, możesz se gadać co chcesz, sam fakt że Unię nazywasz srunią, znaczy że masz coś nie po kolei, i dalej jesteś tak samo głupi na tym polu. A ANSI już udowodniło CO JEST WYSSANE Z PALCA. I to jest właśnie twoje gadanie.

(Niedziela - 16 Października 2011, 16:55:59) 353
chciałbym wszystkich uświadomić, że każdy może się podpisać jako k3nsei...
Ja nim nie jestem...

(Niedziela - 16 Października 2011, 17:02:23) 354
Co Ty nie powiesz, mail na to jednoznacznie wskazuję...
Jakaś statuetka dla tego pana/pani:)

Lauri (Niedziela - 16 Października 2011, 17:44:02) 355
@Obrońca Mangaków : radio aoi oplacana ma geme od sponsora ;) stad ma patornaty nad projekcjami anime i koncertami japonskich wykonawcow i to nie organizatorzy polscy, ale europejscy daja ilety na nagrody i dla prasy. Dodatkowo to JEDYNE legalne radio :)

(Niedziela - 16 Października 2011, 17:45:51) 356
Hmmm następne będzie bezprawne użycie screenów na stronkach jak Tanuki laughing

bodzio (Niedziela - 16 Października 2011, 19:32:59) 357
"@Obrońca Mangaków : radio aoi oplacana ma geme od sponsora ;) stad ma patornaty nad projekcjami anime i koncertami japonskich wykonawcow i to nie organizatorzy polscy, ale europejscy daja ilety na nagrody i dla prasy. Dodatkowo to JEDYNE legalne radio :)"
Niech ktoś to przetłumaczy na polski, bo nie idzie nic zrozumieć. laughing

(Niedziela - 16 Października 2011, 19:34:29) 358
To przykre sad

(Niedziela - 16 Października 2011, 21:17:32) 359
No to że R. AOI jest od jakiegoś roku częścią radio tuba. A radio tuba wykupuje niemiecką licencje GEMA. Dlatego mogą legalnie grać utwory w radiu. Radio Banzai rozpadło się właśnie dlatego, że zamknął ich ZAIKS, bo nie mieli licencji.

Lauri (Niedziela - 16 Października 2011, 23:28:01) 360
Dziekuje K3 :*


bodzio (Poniedziałek - 17 Października 2011, 10:51:41) 362
O, zupełnie przegapiłem newsa na stronie Varia Scans, że wyłamali się z tej waszej Unii laughing

Apokaliptyczny (Poniedziałek - 17 Października 2011, 11:42:18) 363
No i dobrze, bo tłumaczą mangi zlicencjonowane w Polsce.

Btw dzięki nim K3 wpadnie więcej kasy do kieszeni. Postanowili, że jednak wspomogą jego firmę.

bodzio (Poniedziałek - 17 Października 2011, 11:43:33) 364
A fakt, to ci od Bleacha. Sam przetłumaczyłem jeden chap tego gówna, zapomiawszy o licencji, no ale dalej się już w to nie mieszałem, na szczęście wink

allula (Poniedziałek - 17 Października 2011, 14:58:23) 365
@DS fajnie, tylko że ja chciałem link do wyników badań, a nie do populistycznego artykułu gdzie anonimowa osoba która nie chce ujawniać swoich danych twierdzi, że jego firma na zlecenie anonimowej firmy której nazwy opublikować nie mogą przeprowadziła takie badania i wyniki były zaskakujące, więc postanowili ich nie publikować.
To właśnie sposób w jaki badania zostały przeprowadzane determinuje czy te badania można traktować na serio, czy też nie, a ten artykuł z braku dowodów równie dobrze można uznać za wymysł jakiegoś pismaka.

DS (Poniedziałek - 17 Października 2011, 15:57:02) 366
Pewnie, że mało kto się podpisze pod takimi badaniami, bo jest w świecie rozrywki rzecz niepopularna. W całym świecie gier komputerowych można znaleźć jedną osobą która mówi o tym wprost - Notch - twórca minecrafta, który zarobił na grze (becie!) grube miliony, mimo, że jak sam twierdzi ludzie mogą piracić jego grę do woli.
Pośrednio taką tezę potwierdza też CDProjekt z Wiedźminem, którzy wydają bogato wersję podstawową za niską cenę.
W sieci muzyki, bodajże utwory Radiohead można kupić za "co łaska", a wątpię, żeby nie zarabiali na tym obłędnej kasy. Po prostu dobry produkt obroni się sam. Tak samo jak DOBRE zlicencjonowane mangi.

Proszę, specjalnie dla Ciebie więcej "populistycznych" tekstów:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8337887.stm

http://arstechnica.com/old/content/2006/03/6418.ars

http://gizmodo.com/5219587/study-finds-pirates-buy-10x-more-music-online-than-non+pirates

http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no%2Fkul_und%2Fmusikk%2Farticle3034488.e
ce&sl=no&tl=en

Apokaliptyczny (Poniedziałek - 17 Października 2011, 16:12:07) 367
Polecam również wywiad z moim ulubionym autorem komiksów/książek:

http://www.roxweb.pl/2011/02/piractwo-pomaga-sie-wypromowac.html

Przeprowadził on ciekawy eksperyment dotyczący udostępniania materiałów w sieci.

Obrońca Mangaków (Poniedziałek - 17 Października 2011, 18:17:13) 368
Och, czyli to niemieckie radio tongue.
W sumie to jakiś sposób, bo z tego co wyczytałem, to nie tylko ZAiKS wyciąga rękę po pieniądze, ale też SAWP, STOART i ZPAV laughing.
Ciekawe, czy w przypadku płacenia tantiem bezpośrednio Japończykom, też bym chcieli kasy. Pewnie tak... tak na zaś wink.

Skoro tak się chełpicie swoją legalnością, to nie będzie większego problemu z wrzuceniem zdjęcia krążków, które puszczacie?

(Poniedziałek - 17 Października 2011, 19:15:51) 369
Myliłam się. Z K3 trudno się dogadać widzę...
Ale sobie jedną rzecz przypomniałam. Jak kiedyś byłam na ML i chciałam sprawdzić czy są nowe rozdziały na stronie grupy to nie mogłam się na nią dostać przez ML. Odnośnik przenosił na stronę główną ML podajże...

(Poniedziałek - 17 Października 2011, 19:22:39) 370
I tak oprócz tego... Troszkę tych komentarzy czytałam i całkiem sporo jest takich co tylko narzekają, że strajk nic nie da, że ciągle piszecie o tym samym i takie tam... Rozumiem, że te osoby mają w dupie to co się dzieje i obchodzi ich kiedy pojawi się nowy rozdział. Jeśli jedna z takich osób właśnie to czyta to chcę im tylko jedno przekazać.
Pomyślcie czasem o innych, co? =_=

Miakaku (Poniedziałek - 17 Października 2011, 19:39:30) 371
@Obrońca Mangaków:
"Skoro tak się chełpicie swoją legalnością, to nie będzie większego problemu z wrzuceniem zdjęcia krążków, które puszczacie?"
Z tym pytaniem to chyba do Radia Aoi, a nie do Unii powinieneś się zgłosić, prawda? wink

(Poniedziałek - 17 Października 2011, 20:35:29) 372
AOI mają swój czat, tu pewnie ktoś zagląda raz na jakiś czas. Mam nadzieję.

Co do badań rynku... nikt z was nie wspomniał, że jest spora różnica we wpływie piractwa na sprzedaż pomiędzy gotowym produktem, jak film, czy gra, czy nawet książka, a cyklem, który wciąż powstaje. Pomślcie, jak wpłynęłoby na sprzedaż gry, gdyby taka miała wydawany co tydzień kolejny check point do kupna za powiedzmy jednego smsa, a ktoś w sieci przed oficjalnym wydaniem wrzucałby amatorskie tłumaczenie wersji oryginalnej, aby gracze mogli sobie zagrać wcześniej. Ile z tych graczy przechodzi grę jeszcze raz i kupi zbiorczą łatkę kilku check pointów? Tak samo będzie z czytelnikami komiksów - skoro jest w sieci, to ilu kupi jeszcze raz po przeczytaniu?

(Poniedziałek - 17 Października 2011, 20:45:54) 373
[]chciałbym wszystkich uświadomić, że każdy może się podpisać jako k3nsei...
Ja nim nie jestem...[]
Ja tak samo, choć ja sam pierwszy raz wpisuję tutaj jego nick. To, że ktoś poda e-mail k3nsei'a nijak nie oznacza, że ta osoba jest k3nsei'em. Nie macie gwarancji, że ktoś nie trolluje, podając się za kogoś innego.

Obrońca Mangaków (Poniedziałek - 17 Października 2011, 21:07:42) 374
Zacznijmy od tego, że to tutaj została wywleczona sprawa legalności radia AOI. Więc uważam, że wyjechanie u nich (tj. na ich stronie) z tym tematem, byłoby co najmniej nie na miejscu. No chyba że moim celem byłoby napastowanie tego radia - swoją drogą coś słyszałem, że to KTOŚ podkablował radio Banzai.
Ale może źle założyłem, że Lauri to Laureanne z audycji - pani z przedgłosem wink. Oraz to, że jest w jakiś sposób powiązana z tymże radiem.

Byłbym wdzięczny gdyby admin tej strony poszerzył trochę okienko do wpisywania komentarzy - najlepiej jakby było tej samej szerokości co komentarze smile.

Mikaku (Poniedziałek - 17 Października 2011, 21:29:30) 375
@Obrońca Mangaków
Da się samemu okienko poszerzyć, jeśli kliknie się i przeciągnie prawy dolny róg ramki.

Bardziej chodziło mi o to, że sprawa z legalnością Radia Aoi ma się nijak do tematu Unii. Poza tym, nie bardzo wiem, po co Ci te informacje. Z mojego punktu widzenia, wygląda to tak, jakbyś chciał za wszelką cenę udowodnić, że jest ono nielegalne. Mogę się, rzecz jasna, mylić.

Obrońca Mangaków (Poniedziałek - 17 Października 2011, 21:43:26) 376
W Firefoksie taki myk nie działa sad.

Oj, niczego nie chcę udowadniać, po prostu była to moja riposta na: "Dodatkowo to JEDYNE legalne radio :)" tongue.

Mikaku (Poniedziałek - 17 Października 2011, 21:45:08) 377
Okej, rozumiem.

Też używam Firefoxa, ale mi wszystko działa, więc to raczej nie jest wina przeglądarki.

Obrońca Mangaków (Poniedziałek - 17 Października 2011, 21:51:06) 378
Może to kwesta wersji - ja używam 3.6.23 - ewentualnie jakiś dodatkowych fliczerów. Ale nie zaszkodziłoby jakby okienko domyślnie było szersze wink.

bodzio (Poniedziałek - 17 Października 2011, 22:04:53) 379
Hm, po czasie stwierdzam, że manga-lib jest bardzo dobre, filtruje idiotów, na blogu piszą mi tylko w miarę ogarnięci ludzie (do tej pory był tylko jeden czubek - notabene obrońca Unii, ale spuśćmy nad tym zasłonę milczenia).
JPF dalej mnie olewa, życie. smile

DS (Poniedziałek - 17 Października 2011, 22:23:30) 380
"Co do badań rynku... nikt z was nie wspomniał, że jest spora różnica we wpływie piractwa na sprzedaż pomiędzy gotowym produktem, jak film, czy gra, czy nawet książka, a cyklem, który wciąż powstaje. Pomślcie, jak wpłynęłoby na sprzedaż gry, gdyby taka miała wydawany co tydzień kolejny check point do kupna za powiedzmy jednego smsa, a ktoś w sieci przed oficjalnym wydaniem wrzucałby amatorskie tłumaczenie wersji oryginalnej, aby gracze mogli sobie zagrać wcześniej. Ile z tych graczy przechodzi grę jeszcze raz i kupi zbiorczą łatkę kilku check pointów"

Mylisz pojęcia. Ale nawet to da się łatwo obalić. Bo przecież teraz właśnie wiele gier jest wydawanych w taki sposób. Wczesna beta jako finalna wersja + 500 patchy i 250 DLC po 5$ sztuka. No i te właśnie DLCki są udostępniane w sieci za free, ale pomimo tego mają ogromne powodzenie
Z flmami nie da się tak zrobić, ale za to przy filmach często trailer zawiera wszystkie najlepsze sceny. Spodziewasz się rewelacji, płacisz i czujesz się oszukany.

Co do tych pomylonych pojęć. Mangę, komiks, grę, film kupuje się nie tylko po to, żeby je przeczytać, obejrzeć, zagrać itp, ale też (w dużej mierze!) żeby je po prostu MIEĆ. Postawić na półce, popatrzeć, stwierdzić, ze warto mieć kolekcję tych produktów. Dostępność w sieci, może tylko i wyłącznie zareklamować produkt. To, że ktoś nie kupi mangi, bo już przeczytał skan to mit. Może oczywiście być to jeden z powodów, ale nigdy nie będzie to powód przeważający. Jeśli nie byłoby tego w sieci to prawdopodobnie by tej mangi nie kupił. Tym bardziej (!), że kupowałby wtedy kota w worku.

Mikaku (Poniedziałek - 17 Października 2011, 22:43:04) 381
"Jeśli nie byłoby tego w sieci to prawdopodobnie by tej mangi nie kupił. Tym bardziej (!), że kupowałby wtedy kota w worku."

Tu się zgodzę z DS. Raz kupiłam owego "kota w worku" i następnego dnia sprzedałam go koleżance. Drugi raz nie kupię żadnej serii, której nie będę miała pewności, że jest dobra. Chyba, że będzie to jednotomowa historia.

(Poniedziałek - 17 Października 2011, 22:53:38) 382
Ależ my nie mówimy o kocie w worku. Są dziesiątki rozdziałów dostępnych w sieci, więc po kiego robić ich więcej, skoro na ich podstawie można stwierdzić, że ta manga już mi się podoba? Co? Po 30 tomach nadal tego nie wiesz? Skoro wydawnictwo to wydaje, to grupa powinna przestać, bo poprzednie 30 jest dostępne w postaci skanlacji. Wymówka, że na podstawie 30 tomów ktoś nie potrafi powiedzieć, czy chce mangę kupować, to po prostu trzeba mieć IQ zero, aby w to uwierzyć.

DS (Poniedziałek - 17 Października 2011, 23:10:24) 383
@aqvario Taki Bleach, do wojny w Karakurze zajebisty shounen, od tego momentu ścierwo jakich mało. Zagadka: Jak można to przewidzieć po kilkunastu tomach (po 30 pewnie już jest ten moment w mandze, dokładnie się nie orientuję)?

"Skoro wydawnictwo to wydaje, to grupa powinna przestać, bo poprzednie 30 jest dostępne w postaci skanlacji." Pachnie hipokryzją. Każda manga jest wydana. W Japonii, bo w Japonii, ale jest. Wobec tego, wszystkie grupy powinny przestać. Czego osobiście nie chcę ( w sumie bardziej mam to w dupie, bo czytam po angielsku, ale czasem, na szybko można coś krótkiego czytnąć po polsku na (haha!) ML :P) Tym bardziej, ze grupy nie tłumaczą tomików wydawanych w Polsce, tylko np. JUMPowe chaptery. O ile się nie mylę, JUMP nie jest wydawany w Polsce.

"Wymówka, że na podstawie 30 tomów ktoś nie potrafi powiedzieć, czy chce mangę kupować, to po prostu trzeba mieć IQ zero, aby w to uwierzyć."

Wymówka, że na podstawie nazwy grupy i linku do strony, ktoś nie potrafi powiedzieć, kto daną mangę tłumaczył na polski, to po prostu trzeba mieć IQ zero, aby w to uwierzyć.

Jutsu (Poniedziałek - 17 Października 2011, 23:50:34) 384
Wymówka, że na podstawie nazwy grupy i linku do strony, ktoś nie potrafi powiedzieć, kto daną mangę tłumaczył na polski, to po prostu trzeba mieć IQ zero, aby w to uwierzyć.

Ale to jest akurat fakt.

... (Wtorek - 18 Października 2011, 0:10:30) 385
Bardzo mi przykro, że macie takich "genialnych" czytelników, niestety.

:D (Wtorek - 18 Października 2011, 1:13:19) 386
Na szczęście to nie oni maja a ML :>

Apokaliptyczny (Wtorek - 18 Października 2011, 10:05:06) 387
@DS "Taki Bleach, do wojny w Karakurze zajebisty shounen, od tego momentu ścierwo jakich mało. Zagadka: Jak można to przewidzieć po kilkunastu tomach (po 30 pewnie już jest ten moment w mandze, dokładnie się nie orientuję)?"

Oglądać anime, przeczytać recenzję, opisy, zajrzeć na forum o tematyce Bleach?

Netka (Wtorek - 18 Października 2011, 10:20:48) 388
No, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że bez mang ani rusz! I chodzi mi o te wydawane i o te skanowane i tłumaczone. Nie uważacie? A to już jest chyba największa i najlepsza rzecz, która nas wszystkich łączy! smile

DS (Wtorek - 18 Października 2011, 13:25:59) 389
@Apokaliptyczny

Oglądać anime - równie dobrze można powiedzieć, ze ten co obejrzał anime nie kupi licencjonowanej mangi bo po co czytać to co już obejrzał.

Recenzja odnosi się chyba do całości a nie do konkretnego fragmentu ijak to recenzja - jest subiektywna, komuś się przecież mogło podobać to co mi się osobiście nie podoba.

Forum - j.w. tylko, że jest więcej ludzi którym się współczesny Bleach podoba, czyli zamazanie rzeczywistości jest jeszcze większe.

Z w.w. powodów nie uznaję też takiego argumentu w przypadku gier. Recenzje najnowszych "hytów" są lekko mówiąc zbyt pobłażliwe i dlatego takie Hot Pursuity dostają 9.

Apokaliptyczny (Wtorek - 18 Października 2011, 13:41:07) 390
A streszczenie rozdziałów?

Lib (Środa - 19 Października 2011, 9:17:38) 391
Manga-Lib na zawsze wink
przegracie............

Autor: E-mail: Emotionki: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Nie pamiętaj
Content Management Powered by CuteNews