Akuma Love
Animan
Azure Landscape
Baka Neko?!
Banzai
Bloody Manga
Camillo Productions
Dangai Team
Death Cat Translation
Doujinshi-wampirzycy
Dream Victims
Ero Senin
Futago Shimai
Hayate Translations Team
Himawari
Manga Journey
Mangister
Neomelodramatic Scanlation Team
Ningyo
Non Timebo Mala
Nyaa Scanlation Team
Principles of Lust
Project Automatic
Projekt Manga
Pućki Group
Sheru
Sunshine Translation
SynhTESISS
Yasashi no Scans
Powstanie
     Dwa ty­go­dnie te­mu, 5 wrześ­nia 2011, gru­py skan­la­cyj­ne za­wią­za­ły Unię. Chce­my po­ka­zać, że je­steś­my sil­ni, a tak­że chce­my współ­pra­co­wać ze so­bą dla do­bra fa­nów man­gi. W cią­gu te­go cza­su do Unii do­łą­czy­ło 27 grup wy­da­ją­cych nie­co po­nad 63% wszyst­kich skan­la­cji mang w Pol­sce. Ale nie­ste­ty Unia nie zo­sta­ła za­wią­za­na tyl­ko z gór­no­lot­nych idei, a to z uwa­gi na wy­da­rze­nia ostat­nich ty­go­dni. Co ta­kie­go się sta­ło? Otóż kon­kret­nie sta­ła się po­li­ty­ka Pa­na K. z pew­ne­go ser­wi­su, zwa­ne­go przez nas żar­to­bli­wie Żół­tym Auto­bu­sem (je­śli nie wie­cie o ko­go cho­dzi, to do­wie­cie się w trak­cie dys­ku­sji), któ­ry ma w no­sie wszel­kie za­sa­dy grzecz­no­ści i ucz­ci­wo­ści. Do tej po­ry wszel­kie pró­by do­ga­da­nia się speł­za­ły na ni­czym, aż w koń­cu cza­ra go­ry­czy się prze­la­ła.

Tym sa­mym w dniu dzi­siej­szym Unia ogła­sza strajk.

     Wy­ni­kiem straj­ku bę­dzie za­prze­sta­nie wy­da­wa­nia roz­dzia­łów do 30 paź­dzier­ni­ka 2011 i za­blo­ko­wa­nie down­loadu. Po­wie­cie, że ude­rzy to w was. Nie­stety, czę­ścio­wo tak. Unia nie tyl­ko bę­dzie straj­ko­wać. Roz­po­czy­na­my też kam­pa­nię, któ­ra ma uświa­do­mić czy­tel­ni­ków, szcze­gól­nie ma­so­wych stron on­line, cho­mi­ków, tor­ren­tow­ni i lin­kow­ni z wa­re­zem, że to właś­nie my, skan­la­to­rzy, ro­bi­my dla nich man­gi. Mu­szą so­bie tak­że zda­wać spra­wę, że man­gi zli­cen­cjo­no­wa­ne mo­gą po­czy­tać tyl­ko, je­śli je ku­pią w skle­pie, a ich pu­bli­ka­cja w in­ter­ne­cie jest nie­le­gal­na i nie­e­tycz­na. Na wszel­kich stro­nach, do któ­rych ma­my do­stęp, bę­dzie­my pi­sa­li do czy­tel­ni­ków i pro­si­li ich, aby ci czy­ta­li man­gi u nas i ku­po­wa­li ory­gi­na­ły np. przez in­ter­net, gdzie jest ta­niej niż w skle­pach. Od­bę­dą się tak­że au­dy­cje ra­dio­we na ten te­mat. Wciąż za­pra­sza­my no­we gru­py do do­łą­cze­nia do Unii i po­par­cia na­szej idei.

     Ten news jest pierw­szym z cyk­lu. Od­wie­dzaj­cie nas czę­sto i ocze­kuj­cie co kil­ka dni ko­lej­nych in­for­ma­cji. Każ­dy ko­lej­ny news po­świę­ci­my kon­kret­ne­mu za­gad­nie­niu ze świa­ta skan­la­cji. Pro­si­my was też, abyś­cie sze­rzy­li in­for­ma­cję o na­szej ak­cji, aby co­raz wię­cej nie­świa­do­mych czy­tel­ni­ków do­wia­dy­wa­ło się, że to właś­nie dzię­ki nam mo­gą czy­tać swo­je ulu­bio­ne ty­tu­ły po pol­sku.

     Za­pra­sza­my wszyst­kich czy­tel­ni­ków do dys­ku­sji na stro­nę http://unia.skanlacje.pl. Pro­si­my o kul­tu­ral­ne wy­po­wie­dzi, aby mo­de­ra­to­rzy nie mu­sie­li wkra­czać za na­ru­sza­nie za­sad ne­ty­kie­ty.
Komentarzy 832
Wysłane - Niedziela - 18 Września 2011, 2:00:11 - przez
(Niedziela - 18 Września 2011, 6:55:38) 1
Ta akcja na pewno da pozytywne wyniki, jednak 42 bodajże dni bez ulubionych mang może mnie wyniszcyć :( Powodzenia!

Sizu (Niedziela - 18 Września 2011, 6:56:28) 2
Powodzenia ludzie! Jestem z wami! :]

(Niedziela - 18 Września 2011, 8:13:48) 3
Trzymam kciuki : )

Kuro (Niedziela - 18 Września 2011, 8:40:47) 4
hejko POWODZENIA!! a tak po za tym co to za gościu Pan K. ??? komorowski czy ktoś inny?

(Niedziela - 18 Września 2011, 8:48:39) 5
Jak na razie, strasznie mglista ta polityka strajku. Ale kiedyś też tłumaczyłam, przez moment... Wiem ,że do tego potrzeba wiele cierpliwości i samozaparcia, więc skoro strajkujecie, ja was popieram z całym zaangażowaniem. Fighto desu! smile

Seito (Niedziela - 18 Września 2011, 9:29:28) 6
Szczerze was popieram. Wiem ile czasu zajmuje praca nad tłumaczeniem.

AKA (Niedziela - 18 Września 2011, 9:56:46) 7
Ech, szczerze mówiąc to przyznaję Wam rację w tej kwestii. Sprawę z manga-lib śledzę już od dłuższego czasu, bodajże od kiedy jedna z grup skanlacyjnych stwierdziła, że zaprzestanie prac nad tłumaczeniami, jeżeli ich prace będą się pojawiać bez ich zgody na innych stronach. O ile dobrze pamiętam, to skończyło się na ugodzie, ale z tego co widzę, znowu są z tym problemy (albo raczej wcale nie zniknęły). Mimo, że będę tęsknić do 30. października za moimi ulubionymi mangami po polsku (wszystkie strony grup skanlacyjnych, które czytam ogłosiły strajk), to jakoś to przeżyję. Będę mieć większą motywacje do nauki. Co mogę jeszcze dodać? Mam nadzieję, że ten strajk przyniesie rezultaty. Ach, jeszcze dodam prośbę o to, żeby ktoś wypisał listę grup, które dołączyły do Unii. Byłabym wdzięczna za zaspokojenie mojej ciekawości. :) Powodzenia!

(Niedziela - 18 Września 2011, 10:07:17) 8
Mam tylko jedno pytanie, czy w czasie strajku będziecie w miarę na bieżąco tłumaczyć. I po jego zakończeniu dacie duże aktualki, czy robicie sobie wolne? Co do strajku to was popieram.

FIlip91 (Niedziela - 18 Września 2011, 10:09:42) 9
Popieram was cała swoja osobą i rozumiem powody dla których organizujecie ten strajk wiec życzę wam powodzenia!! :D

lool (Niedziela - 18 Września 2011, 10:16:25) 10
Wojna skanclacji z mangą-lib a cierpią na tym zwykli użytkownicy ... Jakby nie można było dawać znaków wodnych w każdym chapie "jeżeli czytasz to na manga-lib...". 1,5 miesiąca to jednak sporo czasu. Gratulujemy panu K3nsejowi za intelekt oraz kulturę yafud.

ciastko (Niedziela - 18 Września 2011, 10:28:46) 11
Jak znam zycie K3 pewnie przeczeka półtora miesiąca a pozniej bedzie dalej robil to samo, ale wy chyba nie planujecie odpuscic? manga-lib.pl jest zbedna. przynajmniej według mnie.

/Good luck

Lily (Niedziela - 18 Września 2011, 10:30:10) 12
Popieram. Kiedyś przez pewien czas tłumaczyłam mangi i wiem, że to nie jest łatwa robota.
Trzymam za was kciuki i życze powodzenia smile

Saito (Niedziela - 18 Września 2011, 10:33:22) 13
obiektywnie: bardzo dobrze, że zorganizowaliście ten strajk... choć powinien być dłuższy, żeby nie tylko Pan K. to odczuł, ale też wszystkie sępy typu: "nie można szybciej wrzucać chapterów? gratuluje tłumaczowi" itp.
zamiast sapać niech nauczą się angielskiego albo uświadomią, że to wasza dobra wola zajmować się skalacjami i że macie też inne zajęcia w przeciwieństwie do nich.

SUBIEKTYWNIE: co ja teraz będę robił wolnych chwilach jak nie będzie nic wychodzi ?!:p co z ludźmi którzy szanują waszą prace?:p

tak czy siak POWODZENIA i wytrwajcie i wygrajcie^^

(Niedziela - 18 Września 2011, 10:47:00) 14
kurczę - może napiszecie jakie skanlacje są w unii?

(Niedziela - 18 Września 2011, 11:19:23) 15
Popieram tą akcje i życzę powodzenia, jako czytelnik mang.

(Niedziela - 18 Września 2011, 11:21:05) 16
Niedługo pojawi się tu lista grup należących do Unii. :)

(Niedziela - 18 Września 2011, 11:38:26) 17
Nie bardzo wiem o co chodzi ale też nie podoba mi się kradzież czyjejś pracy. Dobrym pomysłem byłoby wcześniej wspomniane nadawanie znaków wodnych. Ale kurczę, czy jeszcze ktoś zauważył że gdy chce się wejść na vongola.pl to przekierowuje na manga-lib.pl ?

Miranea (Niedziela - 18 Września 2011, 11:42:51) 18
POWODZENIA!!!!!Mam nadzieję, że wam się uda i Jestem z wami.crying

(Niedziela - 18 Września 2011, 11:46:06) 19
Mishek@ Co do vongola.pl to oni zmienili domenę :)http://vongola.com.pl/news.php
To jest dobry link, tamten serwer był K3, i wykorzystał to, że vongola jest całkiem... popularna, przez co ludzie wpisują vongola.pl a to on staty nabija na swojej stronie :)

Quendai (Niedziela - 18 Września 2011, 11:57:05) 20
Popieram całkowicie! Niestety mam problem z językami obcymi i korzystam z polskich tłumaczeń. Kradzież rozdziałów i popędzanie tłumaczy jest po prostu bezczelne! Az nóż się w kieszeni otwiera angry. Powinno się być wdzięcznym ludziom, którzy chcą to robić, obi oprócz tłumaczenia maja jeszcze swoje własne życie i zajęcia. Mam nadzieje, że strajk się powiedzie. smile

(Niedziela - 18 Września 2011, 12:01:01) 21
Jestem z wami. Szkoda trochę że nie będzie manga wydawana przez taki czas , ale mimo to popieram w 100%

(Niedziela - 18 Września 2011, 12:03:34) 22
Znaki wodne były dodawane, były rozmowy z K3, były informacje w mangach na temat problemu. Żadna z tych rzeczy nie odniosła skutku. Na prawdę myślicie że sięgnęlibyśmy po takie środki gdyby było inne wyjście?

Rea (Niedziela - 18 Września 2011, 12:09:55) 23
Eh, wytrzymam jakoś te ciężkie czasy bez mang. Życzę Wam powodzenia wink

(Niedziela - 18 Września 2011, 12:17:11) 24
Zgadzam się z wami. Każdy jakoś wytrzyma ten miesiąc bez lubionej mangi. Powodzenia może coś zdziałacie. smile

(Niedziela - 18 Września 2011, 12:31:31) 25
Mimo tęsknoty za mangami popieram strajk.

Tylko czy on odniesie skutek ?

Hotaru17 (Niedziela - 18 Września 2011, 12:32:19) 26
Popieram ale chyba zczezne bez ulubionych mang crying

(Niedziela - 18 Września 2011, 12:40:34) 27
chyba szybciej zacznę się uczyć do matury niż myślałam tongue
POWODZENIA mam nadzieję że ten strajk przyniesie pozytywne rezultaty a K3NSEI nauczy się troszkę pokory

Meme (Niedziela - 18 Września 2011, 12:49:50) 28
Jestem z Wami!! m/

(Niedziela - 18 Września 2011, 12:58:27) 29
Powodzenia! Też jestem pewna, że to da pozytywne wyniki, ale ponad miesiąc bez mang... Trzeba jakoś wytrzymać laughing

(Niedziela - 18 Września 2011, 13:03:27) 30
Dziękujemy za spore popracie :) Widzę na stronach grup, że coraz więcej jest pozytywnych reakcji :) Mam nadzieję, że K3 wyciągnie z tego jakieś wnioski... :)

(Niedziela - 18 Września 2011, 13:25:38) 31
laughing mhm... Z naszej strony mogę dodać, że mangi będą wychodziły regularnie przynajmniej te popularne. Z wami czy bez was.

moobs (Niedziela - 18 Września 2011, 13:28:11) 32
A kreskówki się z was śmieją?

http://animesub.info/forum/viewtopic.php?pid=361978#p361978

Bezimienny (Niedziela - 18 Września 2011, 13:40:20) 33
A moze by tak poprosic jakiegos hakera by sie zaopiekowal strona manga-lib ?

(Niedziela - 18 Września 2011, 13:55:03) 34
@Bezimienny - I Ty myślisz, że to coś da? xD

(Niedziela - 18 Września 2011, 14:12:19) 35
Niee, nie wytrzymam. Mimo iż nie wytrzymam tyle czasu bez nowych mang popieram wasz strajk. Nie dajcie się! laughing

Szkarlatny (Niedziela - 18 Września 2011, 14:18:22) 36
Nie sądzę, że na ich głupotę jest jakiś sposób. Jednak protest popieram w pełni.

(Niedziela - 18 Września 2011, 14:29:59) 37
Nie ma takiego żerowania na innych !
Manga-lib na stos, strajk górą!

k3nsei niech się ogarnie bo nie wiem ile razy już z dużym opóźnieniem przeczytałem chapter przez to że nie były wydawane, gdyż pan K wrzucał sobie to na swoją strone i przypisywał wszyskie zasługi dla siebie

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 14:30:43) 38
moobs, pewnie dlatego, że fani anime są ograniczeni i nie myślą, że gdyby grupy subberskie też ogłosiły taki strajk to nie mieliby anime po pl. Oni po prostu myślą, że im suby się należą.

Kuroineko (Niedziela - 18 Września 2011, 14:33:14) 39
Jak można być aż tak beszczelnym? co za...angry
Ciesze się, że praktycznie nie zaglądam już na ml. Trochę mi głupio bo nie miałam pojęcia, że sa tacy idioci jak pan K.
Bądźcie silni i walczcie o swoje. wink

(Niedziela - 18 Września 2011, 14:41:11) 40
Kurcze. Zdziwiła mnie taka decyzja. Strajki...Oczywiście, że zgadzam się z tym, że ciężko pracujecie, aby tłumaczyć dla Nas mangi i ja to szanuje,ale przyznam szczerze, że to trochę wkurza. No, ale trudno. Może to i lepiej? Niech każdy przejrzy na oczy i doceni to co dla nas robicie : )

Mangafan (Niedziela - 18 Września 2011, 14:44:42) 41
Ja też popieram... i jednocześnie popłakuję po cichu... Ale macie rację!

(Niedziela - 18 Września 2011, 15:07:45) 42
Jak co piszcie pan k3, bo na "K" zaczyna się wiele ników:D

Dziękujemy za poparcie. Spis członków (nie wszystkich) jest tutaj: http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?p=12323&sid=74533ced75d758bf5d78b6af45a2330b#12323

Na pewno trochę się to odbije na tytułach, no ale chodzi o słuszną sprawę.

Agnieszka (Niedziela - 18 Września 2011, 15:20:27) 43
Jak najbardziej popieram Wasz strajk, jestem nałogową czytelniczką mangi od blisko 3 lat, już wcześniej widziałam co się dzieje z tłumaczeniami różnych grup, jak co niektóre niestety się rozpadły. Będzie ciężko ale przeboleje do tego listopada, ale na szczęście trochę dukam angielskie skany więc będzie ok:)A tak z innej beczki bardzo mi się podoba to co robi bodajże mangareader- wysyła meila powiadomieniem że na ich stronie jest dostępne tłumaczenie i link przenoszący do niego:)

TRZYMAM ZA WAS KCIUKI, ABY WASZ STRAJK POMÓGŁ ZMIENIĆ OBECNĄ RZECZYWISTOŚĆ TŁUMACZY, KOREKTORÓW, EDYTORÓW I WSZYSTKICH INNYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NAD MANGAMI:)

SHEERIF (Niedziela - 18 Września 2011, 15:35:05) 44
Jestem z wami ciężko pracujący tł‚umacze. Popieram waszą akcje w cał‚ej rozciągł‚oś›ci.

nana (Niedziela - 18 Września 2011, 15:44:48) 45
Jestem z Wami i trzymam kciuki! Nie dajcie się!

Rayi (Niedziela - 18 Września 2011, 16:00:27) 46
Uwielbiam wasze mangi i dlatego będę cierpliwie czekać nawet więcej niż 1,5 miesiąca. Na pewno się wam uda wink

nettle-carrier (Niedziela - 18 Września 2011, 16:05:03) 47
Trudno. Pomęczę się trochę przy angielskich przez ten okres, ale moim zdaniem dobry krok! Ganbare!

Michiko (Niedziela - 18 Września 2011, 16:14:54) 48
Ok, ok, tylko czemu ta unia jest na tyle bzdurna, że szkodzimy sami sobie, odbierając sobie mangi, zamiast propagować to wszystko co się dzieje na manga-lib? Gdyby wszyscy przestali korzystać z tej strony, to nie było by sensu dłuższego prowadzenia jej i upadłaby. A tak ten cały Kensei, sensei, kansei, czy coś tam, śmieję się z nas. I ma rację.

Linette (Niedziela - 18 Września 2011, 16:20:47) 49
Do czego to doszło żeby tyle osób walczyło z jedną i odbijało się to na czytelnikach. Koniec ery "od fanów dla fanów"?
K3 nie podpisuje się pod Wasza pracą, zostawia credity. Olać "geniuszy", którzy nie wiedzą, kto odpowiada za poszczególne tytuły. Na to nic nie poradzicie, to ich niedopatrzenie.

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 16:26:01) 50
Unia powstała z powodu kenseia, ale nie upadnie, gdy on zniknie z powierzchni Ziemi, bo podczas dyskusji narodziło się kilka ciekawych pomysłów. Ich realizacja jest sprawą przyszłości na razie...

(Niedziela - 18 Września 2011, 16:31:20) 51
no, wreszcie pokazaliście pazurki;) trzymam kciuki, powodzenia!

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 16:31:55) 52
"Gdyby wszyscy przestali korzystać z tej strony" <---- Ok, to namów tych ludzi by przestali z niej korzystać.
"Koniec ery "od fanów dla fanów"? " <---- K3n właśnie niszczy "od fanów dla fanów", a Unia się temu sprzeciwia... ale odbieraj to jak chcesz.

Linette (Niedziela - 18 Września 2011, 16:40:17) 53
Wiem, że ją niszczy, a gdyby nie on to Unia by zapewne nie powstała. Lecz ten strajk nie zmieni polityki ML, jeśli wziąć pod uwagę jego podejście.

Michko (Niedziela - 18 Września 2011, 16:44:43) 54
Devu, przeczytaj CAŁY,CAŁY, CAŁY, CAAAAŁYYYY mój komentarz, jeszcze raz i z uwagą, dopiero potem reszta >D Już wam wyszła ta cała propaganda na antymangaliba, po prostu dociągnijcie to do końca i nie róbmy sobie krzywdy dla jednej osoby! Ja też jestem w grupie, która tłumaczy magi,ba! nawet w dwóch, w jednej jestem korektorem, w drugiej edytorem więc też wiem ile pracy kosztuje jedna strona mangi, ale to jest na tej zasadzie, że pomagam przy tworzeniu mangi bo korzystam ze skanlacji innych. I nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem sensu tej unii. Really

(Niedziela - 18 Września 2011, 16:46:53) 55
Jestem z Wami! Powodzenia!

A tego człowieka... ghrrr... ban it! Ban!

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 16:46:54) 56
Zdajemy sobie aż za dobrze sprawę z tego, że jego podejścia się nie zmieni. W końcu jego strona istnieje ponad 3 lata... I problemy powracają jak fala - to wszystko, co jest teraz, już było wcześniej - znaki wodne, kasowanie komentarzy... Potem było względnie okej, teraz znowu się zaczęło. Jeśli nawet ktoś pójdzie z k3 na ugodę, to zostanie ona złamana prędzej, czy później. Albo przez niego, albo przez jego uploaderów, a on umyje od tego ręce.

BeastKonoha (Niedziela - 18 Września 2011, 16:50:28) 57
Na znak protestu skasowałam ML z listy ulubionych. I nigdy tam nie wejdę.
Ale szkoda, że o tym, co się tam dzieje, nie wiedziałam wcześniej. Można byłoby od czasu do czasu pisać o tego typu sytuacjach, aby jakoś wcześniej się z tym jakoś zaznajomić, a nie jak dziś weszłam na Hayate, czytam hasło "strajk" i nagle dowiaduję się, jakie jest ML, na które często wchodziłam...

TRZYMAM ZA WAS KCIUKI!!!

(Niedziela - 18 Września 2011, 17:00:50) 58
O, i to właśnie, chodzi. O uświadomienie, a trzeba było z robić strajk bo inaczej masę osób by to zlało.

Michko, nie wiem czy wiesz, ale on koło dupy ma grupy skanlacyjnej, jak tak lubisz być traktowana albo Ci to nie przeszkadzam to serio podziwiam, ja niestety nie potrafię.

(Niedziela - 18 Września 2011, 17:05:57) 59
Michiko... piszesz bzdury... wiedz, że człowiek, który tylko siądzie na tyłku i będzie biernie obserwował niczego nie zdoła uczynic... a my już tego siedzienia na tyłkach mamy po dziurki w nosie. Edytujesz? Dobra. Korektę robisz? Dobra. Rób dalej, to ty będziesz robic jako biały murzyn dla K3, my tego nie chcemy.

AKA (Niedziela - 18 Września 2011, 17:11:22) 60
Chciałam zauważyć, że mimo, iż podejście ML może się nie zmienić, to zawsze dzięki temu strajkowi ludzie (przynajmniej niektórzy) zostaną uświadomieni jaka jest sytuacja między grupami skanlacyjnymi a ML. Gdyby strajk nie powstał, dużo ludzi byłoby nieuświadomionych. Samo hasło "strajk" przyciąga do przeczytania dalszej części informacji i zachęca ludzi do sprawdzania na bieżąco, co się dzieje.
Dodam jeszcze, że gdyby jakieś środki (mniej czy bardziej drastyczne) nie zostałyby podjęte, na pewno NIC by się nie zmieniło. A czy się coś zmieni po strajku, zobaczymy...
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale napisałam. ^_^'

Michko (Niedziela - 18 Września 2011, 17:11:54) 61
To jest jeden człowiek, dla tej jednej osoby mam zawalić cały fandom na dwa miesiące? ten, no jak on się nazywa noo.... zawsze zapominam, ten K coś tam, będzie chciał to i z manga center sobie ściągnie te mangi, poza tym sądzę, że miesiąc strajku by starczył, really.

AKA (Niedziela - 18 Września 2011, 17:13:13) 62
No i jestem ciekawa, jakie to jeszcze pomysły ma Unia...

Mruczek (Niedziela - 18 Września 2011, 17:20:36) 63
Um... chciałabym Wam zwrócić uwagę na fakt, iż zablokowanie downloadu z Waszych stron sprawi, że ludzie będą szukać nowych opowiadań gdzie indziej, czyli między innymi na manga-lib. Wniosek - Wasz strajk przysporzy im popularności...

Jutsu (Niedziela - 18 Września 2011, 17:24:30) 64
Głupotą jak dla mnie jest podanie terminu końca strajku. Za to sam strajk rozumiem. Strajk jest na pewno po to, by to rozeszło się po ludziach. W ten sposób informacje o ml i keniastym dotrą do szerszego grona odbiorców. A na ansi to od dawna roi się od tetryków, i ludzi którzy sprawy nie znają, a wypowiadać się wypowiadają. Nawet nie chce mi się tam logować, ale jak oni porównują ML do ANSI to znaczy, że naród mamy jeszcze ciemny. Na konto kena wpada nowy, mendowy czyn z vongolią. Link mógł być martwy a on sobie przekierowanie zrobił. Dno jest dnem. Poprawcie mnie jak się mylę.

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 17:26:17) 65
Michako, czytałem cały Twój komentarz, ale skoro "nie rozumiesz sensu tej unii" to nie widzę sensu by pisać komentarz tak długi jak "news", który tu "komentujemy".
"dla tej jednej osoby mam zawalić cały fandom na dwa miesiące?" <---- A czy ktoś Cię zmusza? Nie sądzę.
"będzie chciał to i z manga center sobie ściągnie te mangi" <---- nikt nie powiedział/napisał, że tam będziemy wrzucać mangi
"że miesiąc strajku by starczył" <---- ta... tylko problem w tym, że niektóre grupy robią aktualki raz na miesiąc, więc czytelnicy nawet by tego nie zauważyli wink
"No i jestem ciekawa, jakie to jeszcze pomysły ma Unia..." <---- o tym będzie pisane w kolejnych newsach.

(Niedziela - 18 Września 2011, 17:26:59) 66
Um, rozumiem Was. Dopiero co się o tym wszystkim dowiedziałam, więc tak naprawdę nic o tej sprawie nie wiem i jedna rzecz mnie ciekawi.
Gdy czytałam na ML zawsze pisali jaka grupa skanlacyjna tłumaczy ową serię. Z tego co wyczytałam pan "K3" kradnie Wasze prace. Chodzi o to, że podpisuje się pod nimi, jakoby to on ją tłumaczył, czy może umieszcza je na stronie bez pozwolenia?

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 17:28:39) 67
Mruczek, i ludzie zobaczą, że tam też nie ma nowych rozdziałów, a potem zastanowią się czyja to wina.

Jutsu (Niedziela - 18 Września 2011, 17:31:44) 68
Z newsa jasno wynika, że całą sprawa będzie szerzej wyjaśniona, więc może warto poczekać.

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 17:33:48) 69
kirakaka, o tym będzie w kolejnych newsach, więc z czasem wszystkiego się dowiesz.

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 17:35:06) 70
Znakuje skany znaczkiem mlib i kasuje wszystkie komentarze, w których ktokolwiek powie coś na temat grupy skanlacyjnej, która zrobiła rozdział mangi. Więc mimo że tym razem nie kasuje creditsów, to wszystko inne sugeruje, że to on robi rozdziały. Więc w komentarzach są prawie same wpisy dziękujące za ciężką pracę i upload rozdziałów mliba...

Linette (Niedziela - 18 Września 2011, 17:43:39) 71
Na szczęście znaczki zostały już usunięte (chyba).

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 17:44:38) 72
Lilka, gdzieniegdzie kredytki są usunięte.

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 18:36:25) 73
Tak samo jak gdzieniegdzie są wodne znaki. Wcześniej były na większości mang (nie sprawdzałam wszystkich).

Michko (Niedziela - 18 Września 2011, 18:56:36) 74
Hmmm nie mówię, że jestem przeciwko tej całej unii, bo michiko się to bardzo podoba, ciekawy pomysł, ALE mogło to też wyglądać inaczej, wystarczy, że wszystkie grupy opublikowałyby specjalnego newsa, na czerwono, dużymi literami, no nie wiem, nie wiem, może mówię źle, ale kurczę, muszą być jakieś za i przeciw, nie narzucajcie mi, że ta unia jest ok, bo nie jest idealna i ja to mówię głośno i nie mam zamiaru nic ukrywać, można to było rozwiązać lepiej i mniej drastycznie. I koniec. I kropka. Bo nie możesz mi powiedzieć, że nie cierpi na tym całym fandom.

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 18:59:31) 75
Tak, a co masz na myśli mówiąc "mniej drastycznie"? Bo jak już chyba wspominałam, problem istnieje od 3 lat.

? (Niedziela - 18 Września 2011, 19:06:03) 76
haha strajk złodziei

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 19:12:43) 77
A ty kim jesteś panie "?" skoro czytasz prace tych złodziei? :)

MultiNieNormaly (Niedziela - 18 Września 2011, 19:17:02) 78
Nie wiem jak ja wytrzymam bez mang , ale w 100(a nawet więcej)% popieram tę akcje . Wcześniej nie miałem pojęcia o sytuacji jaka jest z panem k3 , ale teraz już nie będę na pewno korzystał z manga-lib .
Pozdrawiam MultiNieNormalny

Mangator (Niedziela - 18 Września 2011, 19:24:27) 79
Z całego serca popieram strajk, bo ten skur... kensei zaczął przeginać pałe i w końcu mu się udało. Bardzo żałuję tylko, że odbije się to na czytelnikach, aczkolwiek chwila odwyku dobrze wszystkim zrobi. Co prawda nie sądzę, aby taki człowiek się zmienił (tym bardziej, że to nie I raz), może wreszcie się ogarnie i przyzna się, że źle zrobił...Trzymam kciuki!!

(Niedziela - 18 Września 2011, 19:29:08) 80
Akcja jak dla mnie całkowicie chybiona.
On odczuje ją najmniej, może nawet jej nie zauważy.

Nie wiem o co dokładnie chodzi w tym konflikcie i nie chce mi się czytać 14 stron forum :P
Jako przeciętny czytelnik powiem tyle, że manga-lib jest dla mnie najwygodniejszą i najszybszą formą dostępu do mangi. Z tego co widzę na zagranicznych serwerach taka forma ogólnie dominuje.

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 19:37:46) 81
Michko, były próby rozwiązania sprawy polubownie, ale by osiągnąć kompromis potrzebne są chęci obu stron.
browciu, "na zagranicznych serwerach" też są organizowane podobne akcje, ale są one mniej odczuwalne (a nawet w ogóle nie odczuwalne), ponieważ j. angielski i np. japoński zna bardzo dużo osób, więc gdy 1 grupa się wykrusza to 2 bezproblemowo ją zastępuje.

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 19:42:30) 82
Browciu, czytaj mangi ze strony centrum-mangi.pl O wiele więcej mang, brak reklam, nie usuwają komentarzy... Można znaleźć alternatywę.

Michko (Niedziela - 18 Września 2011, 19:46:22) 83
Browciu, chodzi o to, że właściciel manga-lib umieszcza tam mangi bez zgody ludzi, którzy je tłumaczą i jak ktoś się upomni to nie przeprasza, nie rozwiązuje tego w żaden sposób, mało tego, wstawia mangi mimo wyraźnego zakazu grup <- z tego co rozumiem.
Ale zgadzam się, że tego nie odczuje, bo ci co czytają na manga-lib nie wchodzą na strony grup i nawet nie wiedzą o żadnym strajku. A jak on się skończy, to K-cośtam znowu będzie wrzucał wychodzące mangi. Skoro komentarze nic nie dają, zaspamujcie chatango, tam już nie ma takiej władzy (chyba? :D bo też się nie znam, ale raczej nie może usuwać tam postów)

An (Niedziela - 18 Września 2011, 19:48:44) 84
Trzymam kciuki za was!

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 19:51:39) 85
Michko, wszystkie komentarze i posty na forum, które nawet w podtekście zawierają coś odnośnie grup skanlacyjnych, są kasowane. Nie wiem jak z chatango, nigdy nie próbowałam czegoś stamtąd usunąć (tj. nie miałam też możliwości xD).

Tallulah (Niedziela - 18 Września 2011, 19:58:16) 86
Michiko, nie, nie chodzi tylko o zgody. Jest naprawdę wieeeeeeleeeeeee powodów, ale o tym w następnych newsach.

Jutsu (Niedziela - 18 Września 2011, 19:59:56) 87
Wypadałoby szybko dać kolejnego newsa.

Devu (Niedziela - 18 Września 2011, 20:00:34) 88
Chatango na ML jest bardziej cenzurowane niż książki i prasa za komuny.

AKA (Niedziela - 18 Września 2011, 20:04:46) 89
Michko, nikt nie sądzi, że ta akcja jest idealna, bo nie jest. Problem polega na tym, że konflikt trwa już od dawna i już próbowano załagodzić tą sytuację innymi środkami. Ale jak chciałabyś rozwiązać tą sytuacje mniej drastycznie? Myślę, że akcja z newsem (nawet na czerwono i dużymi literami) by nie zadziałała tak, jak byś chciała, gdyż wiele osób nie czyta po prostu takich informacji. Czymś innym jest informacja o strajku. To od razu zaciekawia ludzi i sprawia, że chcą wiedzieć więcej. Takie przynajmniej jest moje zdanie.
browciu, a ja uważam, że on już tę akcję zauważył, co nie zmienia faktu, że za przeproszeniem ma to w d*pie. Rozumiem też to, że ML jest najwygodniejszą i najszybszą formą dostępu do mangi. Mimo tego, postanowiłam nie czytać tam mang, gdyż uznałam, że zasada "od fanów dla fanów" jest dla mnie ważniejsza niż ML. Mangi mogę przecież też poczytać na stronach skanlacji. Mi to różnicy nie robi, a nie wchodząc na ML, nie będę pomagała komuś, do kogo straciłam szacunek.

Alleluja (Niedziela - 18 Września 2011, 20:45:38) 90
Będzie ciężko, ale popieram.

czesiek (Niedziela - 18 Września 2011, 20:54:46) 91
popieran i życzę powodzenia ale miesiąc berz mang crying crying

(Niedziela - 18 Września 2011, 21:10:28) 92
Dla mnie najgorsze jest to, jak nas traktuje, nie że bierze bez zgody. Że łamie słowo, że ma nas za nic a z Unii teraz kpi choć żeruje na jej pracy.

Na Wb napisał "Jestem człowiekiem sukcesu i nikt nie stanie mi na drodze do osiągnięcia celu" (mogłem ciut przekręcić) Czyli po trupach do celu, gdzie my jesteśmy trupami. I takich podobnych teksów jets od groma, gdzie z nas kpi. Kłamie, że kasy nie zarabia. Kłamie, że nie usuwał creditsów. Jest dwulicowy. Co proponowaliśmy kompromis to było nie po jego myśli. Z tego co się potem dowiedziałem i tak zakładał maskę bo on chce mieć wszystkich użytkowników u siebie.

No sorry ale mi się odechciewa robić przez niego jak pomyślę, że np za kilka miesięcy kupi sobie motor a śmieje mi się w twarz.

(Niedziela - 18 Września 2011, 21:18:59) 93
A jak dla mnie akcja odnosi skutek, kilka osób się tu już wypowiedziało, że to dzięki temu dowiedziało się o wszystkim, a to o to w tym wszystkim chodzi.

Poza tym uważam że manga-center jest wygodniejsze od M-L, bo nie zawala toną reklam, a mang ma podobna ilość ;)

(Niedziela - 18 Września 2011, 21:34:03) 94
To ja się wypowiem od strony technicznej.

Powstrzymać manga-lib całkowicie się nie da. Można natomiast ich spowolnić o tyle że nie będą w stanie na bieżąco okradać was z waszej pracy, która jest na prawdę okrutnie ciężka, tłumaczyłem trochę więc wiem co to znaczy.

Więc na początku muszę ponarzekać na centrum-mangi.pl, która nawet trochę nie zabezpiecza mang. Nie mówię o żadnym hardkorze, ale na przykład prostym zablokowaniu obrazka pod prawym przyciskiem myszy. Można to zrobić na przykład w stylu css.(o skryptach js nie mówię bo każdy głupi je ominie)

Kolejne zabezpiecznie leży po stronie grup skanlacyjnych(wiąże się też z małą niedogodnością dla czytających offline). Trzeba szyfrować archiwa z chapterami. Czyli piszemy sobie przeglądarkę plików graficznych która będzie otwierała zaszyfrowane przez nas chapterki.

To są moje małe sugestie techniczne. Chociaż teraz czytam głównie po angielsku to cała ta sprawa mną wstrząsnęła.

Nii (Niedziela - 18 Września 2011, 21:34:59) 95
http://anime.com.pl/Czy_autorzy_skanlacji_moga_decydowac_gdzie_sa_publikowane_ich_prace%3F,poll,view,312.html

lepiej zróbcie coś z manga-center, bo w googlach nawet nie widać jej na pierwszej stronie i żeby ludzie zechcieli tam przychodzić zamiast do manga-lib, zamiast buntować się bo przegraliście z konkurencją. przecież są linki do grup tłumaczących, creditsy też są. to że zarabiają, cóż, anime-online też zarabia i każdy wie, że to walka z wiatrakami. sory, ale taki strajk jest bezsensowny, a jedyny słuszny argument to czerpanie kasy, cała reszta jest bezpodstawna.

(Niedziela - 18 Września 2011, 21:41:16) 96
Hymnnn... Zastanawia mnie o co chodzi z "Panem K."
Chciałam przeczytać we wcześniejszych postach, ale tych najzwyczajniej nie mogę obejrzeć.
Przepraszam za własne nieogarnięcie i liczę na szczegóły.
Z góry dzięx.

Aniko (Niedziela - 18 Września 2011, 21:44:25) 97
Hm... Od ML zaczęłam czytać mangi, jakkolwiek kiedy tylko weszłam na manga-center, już nigdy tam nie wróciłam laughing

Popieram akcję, jakkolwiek, mimo wszystko, nie wiem, czy to 1,5 miesiąca to wystarczająco długo by zabolało. Wiem, jak ciężko jest robić w skanlacjach, więc ludzie tacy jak k3 to dla mnie po prostu dno dna.

Czy grupy nie mogłyby tak jak np MJ umieszczać na stronie tylko linka do mangi?

Yoichi (Niedziela - 18 Września 2011, 21:44:37) 98
Popieram was.
Sam nie tłumaczę mang, ale siedzę w filmach i wiem, jakie to uczucie, jak ktoś kradnie naszą pracę.
Mam nadzieję, że ten strajk wyjdzie wszystkim na dobre. A Pan, co odpowiada za to całe zamieszanie, niech spłonie.

(Niedziela - 18 Września 2011, 21:58:54) 99
Kim jest Pan K.? I co się stało, z jego przyczyny?
Tzn. domyślam się, że zachował się mocno nie fair w stosunku do jakiejś grupy (np. powrzucał na jakiś serwer mangi i podpisał się pod nimi czy cuś), aczkolwiek to moje domysły. Oświeci mnie ktoś? Please ;)

(Niedziela - 18 Września 2011, 22:08:51) 100
Więcej wyjaśnień pojawi się w następnych newsach :)

dzejbi (Niedziela - 18 Września 2011, 22:13:12) 101
"Od fanów dla fanów" Ważne, że są ludzie którzy tłumaczą, i chyba każdy czytający szanuje ich pracę. I chyba nie powinni się przejmować taakim penisem. Przecież nie robicie tego dla jednostki. chyba ze się mylę? Fajnie byłoby wykastrować gościa. Ale się nie da, mimo że pogwałcił czyjąś pracę... Tak to jest gonić za pieniądzem. Wydał na stronę 30 tyś i chce zeby mu się wróciło pewnie. Patrzy na stan konta i drapie sie po jajkach, co by tu... Unia nic nie da, pieniądz ważniejszy. Pozdrawiam.

(Niedziela - 18 Września 2011, 22:13:39) 102
Ciekawe jak nam to pójdzie... Troche szkoda, że tak to musiało wyjsc i cierpią na tym użytkownicy ale szanujemy swoją prace!

AKA (Niedziela - 18 Września 2011, 22:15:12) 103
Nii, nie jestem pewna czy zrozumiałeś/łaś, o co chodzi. To nie jest strajk, który robi manga-center, bo przegrywa z konkurencją. ^_^'

Karenaj, Nylia - "Pan K." nazywany jest też "K3", "Żółtym Autobusem", "Kenem", a jest to pan k3nsei z manga-lib.
Cóż, jeśli chodzi o powód stworzenia Unii i strajku, to jest ich (z tego co zapewniają grupy Unii) więcej niż do tej pory dodali i będzie trzeba poczekać na newsy. Innymi słowy - śledźcie stronę na bieżąco. A co wiemy na pewno? Że manga-lib bez zgody grup skanlacyjnych umieszcza na stronie ich mangi i zarabia na tym, co kłóci się z zasadą "od fanów dla fanów". Spór toczy się już gdzieś od dawna, ale dopiero teraz, przez strajk, zrobiło się o tym głośno.

Nii (Niedziela - 18 Września 2011, 22:24:10) 104
może i nie jest, ale tak wygląda. z resztą, wszystko widać na ACP.

dzejbi (Niedziela - 18 Września 2011, 22:28:04) 105
a, i nie dodalem ze sami zaszkodzicie sobie. patrzcie na to. Żadna strona nie ma Bleach, One P, Naruto, itd. popularnych, a strona k3, jako jedyna ma, bo go stać na tlumaczy. czyli odwiedziny ma pewne. nawet na samej gorze w komentarzu siał propagandę.

AKA (Niedziela - 18 Września 2011, 22:37:44) 106
Nii, z której strony to tak wygląda? Bo ja jakoś tego nie zauważyłam, mimo, że ACP też czytam...

"a strona k3, jako jedyna ma, bo go stać na tlumaczy" -> Stać na tłumaczy? O__O Zabrzmiało to tak, jakby im płacił za robienie skanlacji. A nic mi o tym nie wiadomo...

jutsu (Niedziela - 18 Września 2011, 22:41:34) 107
Gratuluje dzejbi właśnie się popisałeś. Stać go na tłumaczy laughing
Czemu zawsze ale to zawsze, ludzie się mądrują, a guzik wiedzą?

jacek (Niedziela - 18 Września 2011, 22:47:21) 108
Żadna strona nie ma Bleacha, One Piece i Naruto? PFfff, ja mam je na półce.

Komimasa (Niedziela - 18 Września 2011, 22:47:52) 109
A nich sobie opłaca. Mam go gdzieś. Jakoś jak robi się rekrutacje to ludzie się tak nie zgłaszają. Nie myśl, że od tak wytrzaśnie tyle ludzi do tylu tytułów.

PanGronostaj (Niedziela - 18 Września 2011, 22:50:36) 110
Powodzenia. Tak długi czas bez mang, to okropne. Jestem z wami! Mangi górą!

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 22:53:34) 111
I właśnie akcja ma trafić do takich ludzi, jak dzejbi, który najwyraźniej sądzi, że to kensei tłumaczy mangi. O tak, jest największą grupą w Polsce! Bo która ma u siebie tyle mang! :>

(Niedziela - 18 Września 2011, 22:56:05) 112
Gratuluję mandze-lib za zniszczenie jedynej przyjemności - czytania mang. Popieram strajk i mam nadzieję, że ten Kut** z mangi-lib dostanie za swoje, bo już dostawał ostrzeżenia, ale jak widać zignorował je ... Pozdrawiam.

dzejbi (Niedziela - 18 Września 2011, 22:56:25) 113
hmm.. to się okaże w ciągu tygodnia :) @ jutsu, chyba jesteś za młody żeby to zrozumieć. @ komimasa nie mów hop, sam powiedział ze bez was czy z, popularne tytuły będą wychodzić. Wciśnij ctrl+f i wpisz k3nsei, poszukaj jego postu.

dzejbi (Niedziela - 18 Września 2011, 22:59:07) 114
@ Lilka, napisałem pare postów wyżej że raczej kupił te stronę, coś jak z kreskowki.fani - podobna sytuacja. Tam wydał 60 tyś i naładował reklam żeby tylko się zwróciło.

dzejbi (Niedziela - 18 Września 2011, 23:02:24) 115
18 Września 2011 10:13 pm - czytajcie mojego 1 posta, potem komentujcie bo się wyrywacie z kontekstu jak filip z konopi.

(Niedziela - 18 Września 2011, 23:03:31) 116
Jak sobie przetłumaczy to będzie miał :P

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 23:06:11) 117
A ja mówię o tekście "Żadna strona nie ma Bleach, One P, Naruto, itd. popularnych, a strona k3, jako jedyna ma, bo go stać na tlumaczy." To mi wyjaśnij, dzejbi laughing

dzejbi (Niedziela - 18 Września 2011, 23:07:24) 118
aaa, sorki sam się wyraziłem niejasno, chodziło mi że jak przestaną tłumaczyć, to zadna strona nie będzie miała bleach itp.. nowych chapterów. i on sru bedzie je miał. itd..

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 23:19:30) 119
Żeby miał nowe, to najpierw ktoś będzie musiał je zrobić. Jednak prawdą jest to, że jeśli chodzi o Naruto, One Piece czy Bleach to znajdą się grupki, które będą to robić... Tylko czy chcemy czytać mangi tłumaczone jako "Kali zjeść krowa"? xD

Lilka (Niedziela - 18 Września 2011, 23:20:39) 120
Oczywiście mogę się mylić, ale najczęściej jak ktoś dopiero zaczyna się bawić w tłumaczenie, czy edycję, to... hm... początki ma trudne i toporne ^^'

Jutsu (Niedziela - 18 Września 2011, 23:21:24) 121
Czyli znaczy, że ja nie jestem za młody tylko ty piszesz niejasno. Ale nie zmienia to faktu iż masa ludzi myśli, że ML to grupa skanlacyjna.

Kasjel (Niedziela - 18 Września 2011, 23:48:14) 122
popieram manga-lib to sa złodzieje tak samo jak kreskowka.pl a tak apropo k3 to jak sie nie dostosuje to mu sie strone zhackuje i bedzie spokoj angry

Nii (Niedziela - 18 Września 2011, 23:48:46) 123
z której strony tak wygląda? z każdej. walczycie o coś, do czego sami nie macie praw. jeśli chodzi o samo czerpanie kasy, to ok, też jestem tłumaczką, więc rozumiem oburzenie, ale po co dosypywać do tego używanie "waszych" mang bez pozwolenia (które de facto nie są wasze), pisanie o wyrzucaniu creditsów (co mija się z prawdą) i przypisywanie sobie waszej pracy (co też mija się z prawdą, bo odnośniki do grup są jak wół widoczne). jak już strajkujecie, to określcie sobie jasny cel, a nie atakujecie wszystko co podejdzie pod nos, bez wcześniejszego sprawdzenia.

Kasjel (Niedziela - 18 Września 2011, 23:49:53) 124
WARRRRRR!!!!!!

Jutsu (Niedziela - 18 Września 2011, 23:54:22) 125
Nii, guzik wiesz. Jeszcze pamiętam dawne afery jak K3n usuwał, i to wie masa grup skanlacyjnych, ale nie Ty wiesz lepiej. To, że zamiótł brudy pod dywan nie znaczy, że ich nie ma. Reszty nie skomentuję...

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 0:02:03) 126
wiem, to co widzę. a widzę, że argumenty nie dotyczące pieniędzy są bezpodstawne. poza tym, w jeden dzień nikt by nie zamiótł takiego burdelu ;) jeśli chodzi o kasę, to ok, popieram akcję, ale przyznajcie się do tego, ludzie >_>
a w świetle prawa, złodziejem jest zarówno manga-lib, jak i są skanlatorzy.
nic ML nie zrobicie. unie i strajki nic nie dadzą, bo nie zaboli to nikogo poza ludźmi, którzy czytają mangi po polsku. możecie się tylko dogadać, albo wymyślić coś co ML przebije. ale po co, lepiej ogłosić strajk i przez miesiąc nic nie robić. tyle, jeśli chodzi o radę ode mnie.

Ookami (Poniedziałek - 19 Września 2011, 0:03:47) 127
Hmm Nie popieram was ale nie jestem przeciw uwarzam ze to nie wpłynie znacząco na sytuacje. Mysle ze lepszym pomysłem by było wybranie jakejś strony umieszczającej skanlacje za waszą zgodą i dostarczenie tej stronie skanów przed dodaniem ich gdzie indziej. To spowodowałoby ze strona ta nieła by zawsze pierwsza czp. nie wiem jak inni ale ja czytam dany chapter tam gdzie jest najszybciej. Gdyby istniała strona gdzie czp. ukazywały by sie jako pierwsze to nawet jakby ktos je ukrad i wstawił u siebie to by i tak to nic nie dało bo mysle ze nikt nie czyta czp. 2 razy. Co wy na to?? (przepraszam za błędy)

Aileen (Poniedziałek - 19 Września 2011, 0:16:14) 128
Mogę zapewnić, że Unia naprawdę nie porywa się z motyką na słońce. Wiele kwesti zostało już obgadanych, tylko nie na forum publicznym. Właśnie dlatego lepiej poczekać na kolejne newsy.

Lilka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 0:17:58) 129
Ależ alternatywa istnieje - centrum-mangi.pl I tam można też czytać online i to o wiele więcej mang. A grupy skanlacyjne same wrzucają tam swoje mangi.

mielka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 0:25:56) 130
strajk popieram.
jestem czytelnikiem, ale problem sama zauważyłam już jakiś czas temu. wtedy z ML rozstałam się na dobre, choć był i drugi powód. ja rozumiem, że portal musi się sam utrzymać, a jak pokazuje przykład Urusai bez reklam trudno, ale bez przesady. na ML są tak nachalne, że nie da się czytać.

tak czy inaczej, życzę powodzenia. liczę na to, że szczegółów jeszcze się dowiemy :)

M3Fis70 (Poniedziałek - 19 Września 2011, 0:56:01) 131
A nie można zrobić wjazdu na chatę, ojciec powiada: "Zawsze można wytłumaczyć ręcznie" w tym bardziej jak się zbierze zgraja ludzi z kilkunastu forów.

Eth (Poniedziałek - 19 Września 2011, 1:08:43) 132
Chybiony pomysł. Zauważ, że konflikt ma dwie strony, a to Unia jest po tej, która umie zachować się kulturalnie ;)

Strajk jak najbardziej popieram, oczywiście. W nadziei, że k3 wykorzysta swoją szansę na wyjście z sytuacji z twarzą (bo na rozwiązanie po gentelmańsku już jest chyba za późno dla niego).

M3Fis70 (Poniedziałek - 19 Września 2011, 1:15:19) 133
Strajk też oczywiście popieram.
@Eth Masz rację bądźmy lepsi.
(
chociaż nie wiem czy mogę użyć "my" skoro jestem tylko fanem...)

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 2:33:45) 134
"zamiast buntować się bo przegraliście z konkurencją. przecież są linki do grup tłumaczących, creditsy też są." <--- Przegraliśmy z konkurencją? Jesteś kolejnym z głupców, którzy myślą, że to ML tłumaczy mangi? Grupy skanlacyjne mają tyle wspólnego z powstaniem Centrum-Mangi, co słoń z pelikanem, więc nie wiem o jakiej konkurencji piszesz.

"chyba każdy czytający szanuje ich pracę." <---- Jeśli nie liczyć tych, którzy wyzywają grupy za to, że codziennie nie ma 10 rozdziałów ich ulubionej mangi oraz tych, którzy myślą, że to ML tłumaczy mangi, to tak.

"Wydał na stronę 30 tyś" <---- Wątpię czy wydał choćby złotówkę.

"wszystko widać na ACP" <--- chciałbym tylko zaznaczyć, że ACP nie ma nic wspólnego z mangą ;)

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 2:43:17) 135
"bo go stać na tlumaczy" <--- lepiej się nie wypowiadaj skoro myślisz, że ML tłumaczy mangi...

"sam powiedział ze bez was czy z" <--- taaa? to ciekawe czemu już większość tego, o co żal mają grupy skanlacyjne zaczyna znikać z ML... tylko mnie to ciekawi?

"kupił te stronę" <--- jedyne co kupił to servery, na które zdobył kasę ze zbiórek i reklam

"walczycie o coś, do czego sami nie macie praw" <--- ale za co płacimy, a nie kasę dostajemy

"pisanie o wyrzucaniu creditsów (co mija się z prawdą)" <--- Jako przykład usuwania kredytków może posłużyć Ao no Exorcist", gdzie jest kilka chapów bez kredytków. Tak więc jeśli chce się coś napisać to radzę sprawdzić.

"bez wcześniejszego sprawdzenia" <--- przygadał kocioł garnkowi

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 2:48:39) 136
"poza tym, w jeden dzień nikt by nie zamiótł takiego burdelu" <--- K3n robi to już od wielu lat...

"możecie się tylko dogadać" <--- Nie raz staraliśmy się z K3nem dogadać, ale albo notorycznie łamał umowy, albo nie chciał się dogadywać... więc wiesz...

"W nadziei, że k3 wykorzysta swoją szansę na wyjście z sytuacji z twarzą" <--- szkoda tylko, że K3n zawsze stara odwrócić kota ogonem tak, by wyszło, że to on jest świętym i męczennikiem, a reszta jego oprawcami

Nanaja (Poniedziałek - 19 Września 2011, 3:07:11) 137
Piszecie tu o rezygnacji z downloandu - nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale nie wszyscy czytają on-line... Ja np. mam dość słabego neta i każda strona ładuje mi się przynajmniej pół minuty. Szczerze mówiąc takie rozwiązanie sprawi tylko tyle, że albo czytanie mang stanie się dla mnie męczarnią i odpuszczę sobie to hobby na rzecz innych zainteresowań, albo znajdę alternatywę dla Waszych stron skanlacyjnych, którą zapewne będzie właśnie ML, bo tam skanlacje można pobrać (jestem pewna, że ktoś po stronie to ściągnie, w końcu musielibyście wydawać ogromne ilości rozdziałów, żeby ML nie znalazło siły przerobowej). Tak rozumuje czytelnik ze słabym netem. Mówiąc krótko, to będzie strzał w kolano. Szanuję Waszą pracę, ale co mi po niej, jeśli nie dacie mi do niej dostępu? ;)
I, tak jak można przeczytać kilka postów wyżej, też dochodzę do wniosku, że kierujecie się egoistycznymi pobudkami, bo creditsy na serwisie są, podobnie jak odnośniki do stron grup skanlacyjnych... A że reklamy są na stronie? Cóż... jeśli się tworzy duży serwis, to potrzeba do tego odpowiednich serwerów, a co za tym idzie - kasy. Bardzo możliwe, że wspomniany pan K3 na tym zarabia - nie wiem, nie zaglądałam mu do kieszeni, ale nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego. Skoro poświęca czas na tworzenie strony, to pewnie chciałby na niej zarobić. Z punktu widzenia przeciętnego fana M&A robi sporo dobrego, bo daje możliwość łatwego dostępu do wielu tytułów.
Mam wrażenie, że dla osoby przyglądającej się temu z boku może to wyglądać tak, jakbyście chcieli bicia pokłonów do ziemi, że w ogóle kiwniecie palcem... Doskonale rozumiem, że to ciężka praca i fajnie jest słyszeć, że ktoś Cię za coś chwali, ale czy to jest najważniejsze? Skoro robicie skanlacje dla fanów (przynajmniej w teorii...), to czemu właśnie fanom chcecie je odebrać?

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 3:19:07) 138
"czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale nie wszyscy czytają on-line" <--- zdajemy sobie sprawę, ale jeśli będzie download to będzie to ułatwienie K3nowi i jego uploaderom roboty.

"bo tam skanlacje można pobrać" <--- podobno już niedługo nie będzie można

"creditsy na serwisie są" <--- ten argument już obaliłem

"podobnie jak odnośniki do stron grup skanlacyjnych" <--- do których trzeba "miliona" kliknięć

"potrzeba do tego odpowiednich serwerów, a co za tym idzie - kasy" <--- zawsze może płacić z własnej kieszeni (znaczna część grup skanlacyjnych oraz administratorów różnych portali tak właśnie robi)

"pewnie chciałby na niej zarobić" <--- wydawnictwa także chcą zarobić na mangach, ale właśnie dlatego wykupują licencje, zatrudniają tłumaczy, itd.

"daje możliwość łatwego dostępu do wielu tytułów" <--- których z różnych przyczyn nie powinno tam być

"jakbyście chcieli bicia pokłonów do ziemi" <--- w takim razie źle jej to wygląda

"Skoro robicie skanlacje dla fanów (przynajmniej w teorii...), to czemu właśnie fanom chcecie je odebrać?" <--- m.in. dlatego, iż uważamy, że tylko wydawnictwa, które wykupiły licencje powinny na mangach zarabiać

Lilka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 3:43:30) 139
Nanaja, niestety, ale według tego, co kensei gdzieś napisał (nie pamiętam gdzie), to zamierza zlikwidować download, bo mu na nim nie zależy.

Lilka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 3:46:21) 140
O, w tym przydługim poście o tym pisał: http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?p=12229#12229

sepha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 7:11:53) 141
Ciekawostka, 'złodzieje okradający złodziejów płaczą, że ich okradają?' Istna hipokryzja... doprawdy, gdybyście jakiekolwiek prawa posiadali do owych mang, jednak tak nie jest, wręcz przeciwnie dosłownie kradniecie je komuś (autorom) do tego niektórzy szpecą tragicznym przekładem z już nieco przekłamanego angielskiego. Co chyba najważniejsze już dawno powinniście przywyknąć do tego, że coś raz wrzucone do sieci będzie się w niej poniewierać po różnego rodzaju serwisach i raczej na pewno nic z tym nie zrobicie, jeśli nie ten to powstanie kolejny i następny, ot błędne koło istna walka z wiatrakami, ale fakt reklama taką doramą całkiem niezła i zasadnicze pytanie kto najbardziej na tym skorzysta. No i co lepsze takie rodzynki to tylko na naszej scenie :d toż to nawet u hamerykańców nie ma tak wesoło xD hm równie dobrze można zaczekać aż 'kreskufki' i reszta pochodnych zaczną również udostępniać mangi do czytania choćby online, ciekaw jestem co wtedy. Podobna akcja? Wszak na anime online z nie swoimi napisami (z reklam) zarabiają krocie. Bo jak wiadomo zapewne rozchodzi się tak na dobrą sprawę o kasę w innym wypadku nikt nie fatygowałby się robić ot tak wielkiego rabanu. Zwłaszcza, że z tego co widziałem wszelkie informacje o grupach tłumaczących jak i linki do ich stron można znaleźć przy każdej skanlacji, a tłumaczenie, że jest milion kliknięć, no bez jaj naliczyłem raptem ze dwa od strony z chapterami? tak więc... srsly grow up albo dajcie sobie z tym spokój.

ps; to związek zawodowy kiedy zakładacie jakiś? Może jakaś partia czy coś?
tak na marginesie trzy ostatnie słowa (ciekaw jestem jak się mają w przypadku tej tak zwanej unii):
unia - dobrowolny związek dwóch lub więcej państw (także: osób, partii, stowarzyszeń itp.) przynoszący im korzyści.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 7:26:38) 142
Nie chodzi tu o to kto jest złodziejem, a kto nie. My na tym nie zarabiamy, a K3 ściąga kasę z reklam, taka prawda. Jak chce zarabiać to niech sam zacznie rysować mangę, a nie zarabia na robocie zawodowych mangaków i tłumaczy-amatorów.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 8:28:48) 143
Taka ciekawostka. Kredki na chapterkach Black Bird są zawsze na początku... parę dni temu patrzyłam na manga lib i żadnych kredek ni było, luknełam wczoraj... magia i cuda! Kredki powróciły!
Wniosek - zaczął się strajk więc pan k3 usuwa wszystko czego się czepialiśmy powodując że strajk wygląda na całkowicie bezpodstawny. Może spodoba wam się mała metafora która przyszła mi do głowy jakiś czas temu. Grupy to krokodyl, zaś ML to ten maleńki ptaszek karmiący się resztkami z między zębów. No więc owy ptaszek nagle przestał być zadowolony resztkami i zaczął zabierać cały obiad krokodyla. Krokodyl doszedł do wniosku że następnym razem zje obiad razem z ptaszkiem no więc ptaszyna kochana nagle znowu cieszy się resztkami udając że jest zupełnie inną. A tak btw, jak chcecie znać większość przewinień pana k3 to zapraszam na forum WB do czytania 14 stron. Mnie zajęło to 3 dni ale wiem o co się sprawa rozbija. Dziękuję za uwagę -> Rie out.

Rie (Poniedziałek - 19 Września 2011, 8:37:55) 144
Rie in --> żeby nie było nieporozumień. Mówiąc że patrzyłam na BB na ML mam namyśli przetrząsnęłam rozdział i kredek nie było a nie że luknęłam tylko na pierwszą stronkę.

Xroland (Poniedziałek - 19 Września 2011, 10:29:28) 145
A ja mam lepszy pomysł. Jak was tak ML denerwuje to po prostu przestańcie tłumaczyć i miejcie to wszystko gdzieś. Przecież jednym z argumentów jest tu brak szacunku dla grup skanlacyjnych ze strony "fanów". Jak chcą czytać to niech czytają sobie po angielsku. A tak to tworzycie tą unię i cierpicie za cały fandom jakbyście byli zmuszani do robienia polskich wersji mang. Może wam jeszcze za to pomnik jakiś postawić? A K3n to cham i prostak i ta akcja nie wpłynie znacząco na jego zachowanie. Jak chcecie zmieniać świat to zapiszcie się do Greenpeace i przerywajcie konferencje prasowe politykom, to chociaż zabawne jest. Dziękuję za uwagę.

Kittyolla (Poniedziałek - 19 Września 2011, 11:35:42) 146
Jedyny plus z tego jest taki,że w końcu fandom usiądzie na dupę ze słownikiem i poduczy się angielskiego.

N00b (Poniedziałek - 19 Września 2011, 11:39:15) 147
N00by sa z wami ! ;P

Meg (Poniedziałek - 19 Września 2011, 12:03:22) 148
Popieram strajk. Rzadko sięgam po polskie tłumaczenia, bo pierwsze pojawiają się angielskie i stamtąd dowiaduję się, co będzie dalej w mandze.
Jednak szanuję tych, którzy ciężko pracują nad tłumaczeniem i obróbką rozdziału, wiem z doświadczenia, choć niewielkiego, że to żmudna praca.
Dlatego trzymam za Unię kciuki! :)

mielka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 12:38:37) 149
zgadzam się z Meg.
a tak w ogóle, to niektórzy mnie rozwalają. biorąc sprawę na zimno: trzeba wspierać tłumaczy choćby po to, żeby chciało im się dalej tłumaczyć ;) osobiście znam parę tytułów, w których wersja polska jest lepsza od angielskiej

Rajzor (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:15:36) 150
strajk złodzieji smile Proponuję strajk głodowy laughing

Kazik (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:18:49) 151
Embargo...Straszne słowo. wink

Shin (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:23:41) 152
No cóż, odzew jest różny, w większości pozytywny, ale widzę że trafiają się jeszcze idioci którzy uważają że ML zasługuje na cokolwiek. Otóż nie, nie zasługuje. Dla naprawdę niekumatych: grupy scanlacyjne N-i-e-p-o-t-r-z-e-b-u-j-ą ML! To ML potrzebuje grupy i ich pracę aby na tym zarabiać!! K3nsajowi się w d... poprzewracało i myślał że może wszystko, a grupy nic nie mogą mu zrobić, uwierzył w to tak bardzo, że nawet ostrzegał przed obcięciem jakichkolwiek praw grupom do zarządzania własnymi tłumaczeniami (tak jak by jakiekolwiek miały...), uważał że nie zasługują na żaden szacunek, mimo że wykorzystywał ich pracę, oraz, co najśmieszniejsze, ostrzegał wypowiedzeniem wojny, co miało oznaczać zacieranie na ML jakichkolwiek śladów świadczących o tym, że to nie oni przygotowują tłumaczenia i edycję (ta propaganda została zawieszona ostatnio, ale nikt się nie nabierze któryś raz z rzędu na sztuczki k3na, każdy już się przekonał że to osoba której nie można ufać. To po prostu kolejny trik który ma pokazać że to nie oni ponoszą odpowiedzialność za strajk i nie są niczemu winni). No i mamy wojnę. Ja wiem kto ją wygra, to jest chyba oczywiste dla większości. Jak już powiedziałem Grupy nie potrzebują K3na do niczego, to tylko pasożyt który przyssał się i żeruje na cudzej pracy, mogą w każdej chwili powstać, stworzyć własny odpowiednik ML na którym nie będzie reklam i który będzie miał zawsze świeższe aktualizacje. Kto wtedy spojrzy na wyblakłe ML z 7 reklamami i przestarzałymi aktualizacjami? Naprawdę możliwości jest mnóstwo, taka Unia to świetny pomysł, daje szerokie perspektywy. Ken już przegrał i to na własne życzenie, nawet jeśli to jeszcze do niego nie dotarło. Teraz może już oświadczać wszem i wobec że chce pokoju, co z tego? Już jest na to za późno! jeśli teraz grupy poszłyby z nim na ugodę, to byłby straszliwy błąd. Miesiąc bez działalności? Ja przetrzymam i uważam że to dobry pomysł. Może niektórzy powinni zacząć szanować pracę innych, nie mam tu tylko na uwadze scanlacji, ale także inne aspekty w życiu. Szanujmy się nawzajem.

@sepha
widać że młody jesteś czy może -aś. Grupy walczą o swoje racje. Porównywanie kradzieży mang i tłumaczenia to bezsens. Zresztą po co te Hamerykańce? Po co te przeplatanki angielskiego Polskim? To jakiś lans? Sam chyba powinieneś dorosnąć zamiast zwracać na to uwagę innym, bo tylko pokazujesz jakim jesteś malutkim człowieczkiem. Przy okazji obrażasz amerykan, a korzystasz z języka angielskiego dla lansu, trochę niemądre.

Co do definicji Unii to czego dziecko (tak, dziecko, bo zapewne nim jesteś) nie zrozumiałeś/aś? Nie wiem, może nie wiesz, ale korzyści nie zawsze muszą być materialne (nie do pomyślenia co?). Akurat unia grup scanlacyjnych może przynieść wymierne korzyści dla osób zajmujących się tym hobby, jak na przykład szacunek. Także samo założenie unii może zaowocować większą integracją grup, co z czasem może przerodzić się w większą liczbę tłumaczonych tytułów i wspólnych projektów między grupami.

Rajzor (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:26:31) 153
to nic nie da po strajku i tak się tam pojawia mangi tylko tracicie czas angry

Yuki (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:27:54) 154
W mojej opinii należałoby stworzyć realną konkurencję dla Pana "K". Własna strona na której zrzeszone grupy zamieszczałyby swoje owoce pracy ze znakiem wodnym(jak na deviant art'ie, ale ciut mniejszym), odpowiednie odnośniki oraz ogólne uświadamianie o sytuacji. To długofalowy projekt, ale to już nie moja działka.

Shin (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:33:44) 155
oczywiście Amerykanów a nie Amerykan, mały błąd się wkradł przy szybkim pisaniu.

Daemon (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:37:57) 156
Konkurencja? To kapitalizm. Tu chodzi o hobby i zainteresowania, a nie rywalizacje z oszustem angry

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 13:45:44) 157
"równie dobrze można zaczekać aż 'kreskufki' i reszta pochodnych zaczną również udostępniać mangi do czytania choćby online" <--- już to robią

"Przecież jednym z argumentów jest tu brak szacunku dla grup skanlacyjnych ze strony "fanów"." <--- nie nazwałbym K3nseia fanem

"No i mamy wojnę" <--- To, że K3n wypowiedział grupom wojnę, to nie znaczy, iż jest na prowadzona przez grupy.

"tylko tracicie czas" <--- robienie przerwy jako strata czasu... ciekawe.

Human (Poniedziałek - 19 Września 2011, 14:08:54) 158
""tylko tracicie czas" <--- robienie przerwy jako strata czasu... ciekawe."

Urlop się każdemu Przyda a Grupy rzadko kiedy go maja

Agelos (Poniedziałek - 19 Września 2011, 14:42:56) 159
Popieram strajk :). Prawdopodobnie po strajku będzie znowu to samo, ale minimalnie do niektórych ludzi dotrze, że to nie ML mangi produkuje smile i zmienią nastawienie co do tej strony xD.

Nahalem (Poniedziałek - 19 Września 2011, 14:51:39) 160
o strajku dowiedziałem się od kolegi ^^ jak najbardziej popieram. Dość "zrzynania". Jedyną opcją wg. mnie jest stworzenie własnej "biblioteki".

Xroland (Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:11:11) 161
" "Przecież jednym z argumentów jest tu brak szacunku dla grup skanlacyjnych ze strony "fanów"." <--- nie nazwałbym K3nseia fanem "
""chyba każdy czytający szanuje ich pracę." <---- Jeśli nie liczyć tych, którzy wyzywają grupy za to, że codziennie nie ma 10 rozdziałów ich ulubionej mangi oraz tych, którzy myślą, że to ML tłumaczy mangi, to tak."

Devu, lepiej pamiętaj co żeś napisał, a nie marudzisz tongue. Stonujcie trochę wypowiedzi bo to brzmi "dlaczego tylko K3n może mieć z tego kasę, my też chcemy". Po drugie, wszystkie podobne portale tak zarabiają, nie można o tym zapominać. To że niektórzy popadają w przesadę, aż do granic złodziejstwa to inna sprawa. Swoją drogą to ciekawe ile osób z unii by przestało marudzić, jakby ktoś im kasę odpalił...

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:17:45) 162
Popieram straja ale mysle ze, jedym wyjscie jest to zeby wszystkie grupy zawiesily dzialalnosc, bo przerwa na jakis tam okers czasu nic nie. On i tak bendzie czekal na wydanie rozdzialow. napisze jakis durny komentarz ze mam problem z dodawanie rozdziala a jak wszystkie grupy wydaca co maja to zrobi wielka aktulake i tak w kolko.Tylko Jedno pytanie sie nasowa tu dlaczego przez jednego typa co kradnie musza tracic fani :/ a przeciesz manga robiaona od grup jest od fanow dla fanow :/ ale moze cos sie uda Powodzenia all i Pozdrawiam :)

sepha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:18:12) 163
heh wykłócać się nie będę sensu najmniejszego nie widzę, zwłaszcza z osobą, która sama nie wie o czym mówi robiąc dokładnie to samo co ja, skoro żyjemy w Polsce i tak bardzo ci przeszkadza to jedno wtrącenie to dlaczego używasz takowego zwrotu jak 'scanlacyjne' w języku polskim takowe słowo nie istnieje powinno się to pisać przez k. Heh cwaniak się znalazł, który nie zna podstaw interpunkcji. No i zdecyduj się czy piszesz unii z dużej czy małej. Jakaś konsekwencja powinna być zachowana, kwestię nadużywania owego wyrażenia przemilczę... moje drogie dziecko bo sądząc po twoim nagłym atakiem takową osobą właśnie jesteś. Tym sympatycznym akcentem zakończę.

Hiyori (Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:23:26) 164
W komentarzach mogą wypowiadać się zarówno zwolennicy Unii, jak i ML, ale proszę Was wszystkich o kulturę. Już zaczynacie się nawzajem obrażać, a nie o to tu chodzi.

... (Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:32:01) 165
"To, że K3n wypowiedział grupom wojnę, to nie znaczy, iż jest na prowadzona przez grupy." - no cóż, mimo wszystko tak wygląda.
"jakbyście chcieli bicia pokłonów do ziemi" - też odnoszę takie wrażenie stojąc z boku, będąc zarówno wierną czytelniczką mang wydawanych przez niektóre polskie grupy [orientującą się w tym co i jak robią] jak i osobą odwiedzającą Mlib, bo "tak jej wygodniej" [zostawiam sobie kartę z mangą jako "przypietą" w Chrome i czytam kiedy zechcę, poczynając od momentu, w którym zakończyłam].
Jeśli o coś można się tu kłócić to chyba tylko o to, że na tym zarabia. Reszta raczej odpada.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:52:14) 166
Ja popieram strajk. Ale uważam że unia powinna stworzyć jedną ogólną stronę z mangami bo to jest wygodniejsze dla użytkowników. Każda strona może być oznakowana znakiem grupy skanacyjnej

Linette (Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:55:16) 167
Muszę się zgodzić z kilkoma przedmówcami. Gdyby np. w msce tych kilkunastu grup powstała jedna duża na zacnej stronie np. z downloadem i readerem online - byłoby to duże ułatwienie dla czytelników i nikt nie miałby żalu o nieposzanowanie pracy.

Viki-chan (Poniedziałek - 19 Września 2011, 15:59:46) 168
smile
To wygląda tak:

chociaż nie wytrzymam tyle dni bez mangi to wiecie co?

JESTEM MASOCHISTKĄ!

Zróbcie sobie przerwę nawet na 100 dni.

Ci co tej roboty nie doceniają muszą mieć problemy.

To nie jest proste tak tłumaczyć, edytować, korektować.

Dla mnie to wygląda tak;

ci co im się nie podoba i mają czas zrzędzić na grupy skanlacyjne niech sami mangi tłumaczą. tongue

Ja tu ciepło wspieram Unie i grzecznie czekam aż dopną swego. wink

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:04:24) 169
sory, ale nazywanie ludzi, którzy waszej głupoty i hipokryzji nie popierają z wyjaśnionych czarno na białym przyczyn, idiotami, świadczy tylko o waszej kulturze. żal was popierać w tym momencie.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:07:41) 170
Wobec nas, grup, w porządku jest Centrum Mangi i tak naprawdę więcej nie trzeba jeśli chodzi o masowe rozpowszechnianie tłumaczeń.
Proponuję też żeby zamilkli wszyscy ci, którzy wyzywają nas od złodziejów i mówią żebyśmy rzucili to w diabły. Na chwilę obecną w Unii jest blisko 3/4 polskich grup skanlacyjnych, co oznacza że mniej więcej tyle samo, a może i więcej tytułów aż do listopada się nie pojawi. No i leniwy fandom, jak to ktoś ładnie zwrócił uwagę, być może przeprosi się ze słownikami.

Powiem tak:
My tłumaczyć nie musimy, ale to zawsze do nas są pretensje że manga się nie pojawia. Poświęcamy na to swój czas i umiejętności, żebyście mieli komfort czytania mang w języku polskim. Jeśli wam to nie odpowiada to was nie trzymamy. See ya.

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:09:40) 171
"Devu, lepiej pamiętaj co żeś napisał, a nie marudzisz" <--- pamiętam, ale moje wypowiedzi odnosiły się do zupełnie różnych kwestii, a nie tej samej, więc tu jest fail z Twojej strony, rol.

"Swoją drogą to ciekawe ile osób z unii by przestało marudzić, jakby ktoś im kasę odpalił" <--- raczej ile by tą kasę w ogóle przyjęło...

"Heh cwaniak się znalazł, który nie zna podstaw interpunkcji." <--- interpunkcja ma się nijak do poprawnej pisowni danego słowa :P No chyba, że pisałeś/-aś o sobie, bo zauważyłem duże braki w umiejętności posługiwania się znakami interpunkcyjnymi (oczywiście nie mam na celu obrażanie nikogo).

m99991 i Linette, wasz pomysł wydaje się ciekawy, więc na pewno zostanie pod dyskusję, ale czy wejdzie w życie... no cóż...

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:12:54) 172
hmm a jak mówiłem że o kasę chodzi to... zostałem zbesztany. Ogólnie rzecz biorąc jeśli grupy zrobią własną stronę bez reklam itp. dochodowych rzeczy. stanie się to, co się stało z Urusai.pl (- wejdźcie sobie tam i poczytajcie jakie mają pretensje - dla zainteresowanych). Czyli te szerokie możliwości się zawęziły. Nie mówię nie, ale takie są realia. Trzeba pomyśleć realnie, czego tak naprawdę chcecie. Czy chcecie tłumaczyć, czy nie. Nie wiem czy ktoś zna problem Urusai.pl i wie dlaczego powstali. Ale tam chodziło o to samo. Gość zarabiał krocie dlatego powstało urusai. Chcieli z nim walczyć, nie powiodło się. Nikogo nie chcę atakować, tym bardziej że lubię czytać w naszym rodzimym języku, choć równie dobrze mogę to robić po 'angielskiemu'. Ale, gro ludzi nie ma takiej możliwości. np moj 3 lata starszy znajomy (mam 27).

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:13:07) 173
Nie popieranie, a mimo dowodów twierdzenie, że to ML tłumaczy mangi, to jest różnica.

"Poświęcamy na, to swój czas i umiejętności" <--- nie popadajmy ze skrajności w skrajność... umiejętności to raczej szkolisz, a nie poświęcasz...

XYZ (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:19:05) 174
aaaaaaaaaah postawcie jeden wasz wielki wspólny unijny serwer i wszystkie zrzeszone grupy niech wrzucają tam tłumaczone mangi (i nie mówcie, że jest CM bo np. PA nie wrzuca tam swoich prac ;(((((), utrzymanie gigantycznego serwera przez wszystkie grupy nie będzie drogie, nie będziecie narzekać na k3, bo dysponując readerem, w którym fani będą mieli dostęp do wszystkich ulubionych mang nie będą szukać ich gdzie indziej, jednocześnie mając przewagę w dodawaniu świeżych rozdziałów staniecie się gigantyczną konkurencją dla m-lib, fani będą lepiej poinformowani kto pracuje nad danym tytułem i łatwiej odnajdą się w świecie skanlacji (podejrzewam, że większość w życiu nie była np. na WB). Róbcie przegrupowania i dzielcie/wymieniajcie się pracą miedzy grupami, co by tytuły nie stały w miejscu (tak jak np. Amatsuki ;(((((((((). Jak unia to unia, wykorzystajcie dobrze te okoliczności i działajcie nie tylko przeciw k3, ale także dla fanów (w myśl "od fanów dla fanów").
Ja nie czytam mang na m-lib, zawsze pobieram ze stron macierzystych (lub czytam po angielsku), ale uwierzcie mi przeskakiwanie ze strony do strony żeby znaleźć rozdział mangi od danej grupy jest zwyczajnie kłopotliwy i nie dziwie się, że większość naszego leniwego społeczeństwa woli czytać na m-lib!!
a tak przy okazji jeśli ktoś szuka tłumacza do nowego tytułu lub korektora to może napisać gg:9643105 :P

Creative (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:24:02) 175
Trochę szkoda, ale jakoś się spróbuje przeżyć smile

ZYX (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:24:08) 176
"leniwego"? Gdyby nie Wszechbiblia to znalezienie odpowiedniego tytułu byłoby sporym wyzwaniem.

Jannik (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:29:16) 177
Fakt,ML znacząco ułatwia tą robotę.Mimo to i tak czuć niesmak sad

XYZ (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:32:56) 178
"Gdyby nie Wszechbiblia to znalezienie odpowiedniego tytułu byłoby sporym wyzwaniem" to oczywiste, zgadzam się, ale tak jak napisałam większość pewnie nawet nie wie co to Wszechbiblia, m.in. dlatego siedzi na m-libie

ZYX (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:35:21) 179
Ja korzystam z Mangafox, ale jak tytuł jest licencjonowany to szybko znika (Np:Ranma 1/2,to niestety gdzie indziej. sad)

Lucccyyy (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:38:03) 180
Popieram strajk...Choć smutno mi będzie rozstać się z Elefen na tyle czasu...
po mimo to liczę na to że odniesiecie sukces i przemówicie mu do pustej główki :D
od dziś zakazuje kumplom wchodzić na ML

Lucccyyy (Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:40:03) 181
*Elfen...przepraszam za błąd...

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 16:55:11) 182
brak mi słow na głupote ludzką;p pan niejaki kensei jest błaznem ale liderzy tej całej unii są jeszcze gorsi. Cała ta akcja przeczy temu co głoszą te grupy "od fanów dla fanów" czego wy oczekujecie? chcecie być cały czas chwaleni? chcecie pieniędzy? aż tak was boli że jesteście wykorzystywani jak szmaty? albo boli was to, że to nie wy zarabiacie. Jak jesteście tacy obrażeni w ogóle nie musicie tłumaczyć. Świat się przez to nie zawali. Najbardziej rozwalił mnie komentarz na temat alternatywy w postaci manga center. Przecież ta strona to jest jawna kpina. Strony ładują się cholernie długo i cochwile serwer się zawiesza. Nie wspomne o interfejsie graficznym który jest poprostu dnem.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:05:07) 183
Ehh, trudno czekać do 30 października, ale przeżyję. Może poproszę przyjaciółkę, żeby mi z angielskiego tłumaczyła, bo w językach obcych marna jestem. Ale całym sercem was popieram, naprawdę mam nadzieję, że coś zdziałacie.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:06:27) 184
@Nobody: a to ciekawe, jakoś strony na Manga Center ładują mi się najzupełniej normalnie... A i spoko, nie będziemy tłumaczyć wcale. Przecież świat się nie zawali? :D

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:08:56) 185
"aż tak was boli że jesteście wykorzystywani jak szmaty?"
Co prawda ja wykorzystywana nie jestem (chciałabym tak na marginesie zaznaczyć, że nie należę do żadnej z grup skanlacyjnych), ale chyba każdego normalnego człowieka by zabolało, gdyby został potraktowany jak szmatę.
Została przedstawiona alternatywa, ale jak taka bardzo ci to, drogi Nobody, tak bardzo nie pasuje, to nie musisz z niej korzystać. Nikt ci nie każe.
Poza tym, gdzie ci się tu gryzie zasada "od fanów dla fanów", bo naprawdę nie rozumiem? Chyba jestem tępa, bo chciałabym, żeby mi to zdanie ktoś rozwinął.
Co do chwalenia się nie wypowiem, bo nie jestem tu pewna, ale nie czytałam, żeby grupy napisały coś, że oczekują za skanlacje pieniędzy. Co najwyżej jakiegoś "dziękuję" czy coś.

Orro (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:09:30) 186
Jestem z Wami naprawdę. K3 nie szanuje pracy innych, a kradzież tłumaczy kradzieżą. Każdy dobrze wie, że w Polsce zostają wydane nieliczne tytuły, więc musimy jakoś sobie radzić - my, czyli polscy fani, którzy tkwimy na samym końcu "łańcucha pokarmowego" świata M&A. Doceniam Waszą ciężką pracę. Nie wiem jak przeżyję te dni bez przetłumaczonych mang, bo z moim angielskim jest krucho... Ale dla dobra sprawy wytrzymam jakoś. Trzymam za Was kciuki. Unia Grup Skanlacyjnych zwycięży w tej wojnie! Prawdziwi fani mangi są Wam wdzięczni i są przede wszystkim za Wami. Nas też dotyka fakt, że ML stało się jawnie komercyjną stroną i na dodatek śmie tłumaczyć się dbaniem o dobro czytelnika. Jawna kpina!
Pozdrawiam wszystkich tłumaczy, edytorów, korektorów i wszystkie osoby zaangażowane w ta akcję. Nie jesteście sami.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:20:01) 187
żeby była sprawa jasna nie czytam generalnie mang w języku Polskim więc te Wasze śmieszne strajki unie i inne kabarety nie interesują. teraz odpowiedź dla AKA otóz ten strajk uderza wyłącznie w 1 strone i niestety są to fani... kensei nic nie ucierpi na tym a ilość chapterów i poszczególnych tytułów spokojnie pozwolą mu się utrzymać przez miesiąc. "ludzie nie lubią być traktowi jak szmaty" Moja droga/drogi 90% społecześtwa jest tak traktowane i nic tego nie zmieni. Tylko elita(brakuje mi tu lepszego określenia) która jest na szczycie nie zna tego uczucia.

ABC do Nobody (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:22:20) 188
Niczemu nie przeczy, hasło "od fanów dla fanów" nie dotyczy zarabiania na tłumaczeniach przez osoby trzecie. Grupy tłumaczą z własnej nieprzymuszonej woli, jak ci nie pasuje to nie czytaj chłopie, nikt cię przecież nie zmusza. I tak, bycie wykorzystywanym i harowanie na kogoś innego boli i to BARDZO. Nie po to ktoś tłumaczy i poświęca swój czas, żeby K3nsai mógł na tym zarabiać pierdząc w krzesło.

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:26:36) 189
Nobody, czytaj następne newsy, bo już mi się nie chce pisać tego samego po raz n-ty. A co do tłumaczenia, to jeśli grupy Unii przestałyby tłumaczyć, to około 70% mang aktualnie tłumaczonych by nie wychodziło, na czym niezbyt dobrze wyszliby Ci, którzy angielskiego nie znają lub znają słabo.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:36:08) 190
te niecałe 200komentarzy pokazało mi tylko że to jest większy cyrk niż myślałem. Devu czytałem wszystkie komentarze i jakiś tam ogólny zarys tego cyrku mam.(Twoje komentarze bardziej mnie rośmieszają niż coś to sprawy wnoszą ale to jest inna bajka;p).

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:36:37) 191
~Nobody, a no, co racja to racja. Tylko 1 strona dostanie po dupie. Cóż, nie wiem czemu CM zmieniło readera może to wina google chrome ale pomimo reklam na ML jednak, czyta się lepiej. A co za tym idzie ludzie idąc zawsze za łatwizną czytają na ML. Tak w tym i ja. Do wczoraj nie wiedziałem o problemie. (wiadome k3 nie opisze tego na swej stronie) klikając z przyzwyczajenia na zakładkę CM natknąłem się na informacje o unii... szczerze, nie będę owijać w bawełnę, bo chyba pisze do ludzi rozumnych, tacy powinni stać na szczycie (jako przedstawiciele) unii (jakiejkolwiek, bo wiadomo jest jest z europejską...). Ludzie, przyczyniacie się ogromnie w rozwój i promocję mangi w Polsce, doceniamy, prosimy o więcej. Ale za razem... wisi nam to ze jest ktoś kto to, nad czym wy się tak męczycie 'sprzedaje'. Hmm... to jak Napiprojekt - mimo iż jest darmowy dam go za przykład. Napiprojekt jest programem który zrzesza w jedno wiele stron subberskich oraz w WYGODNY sposób umożliwia pobieranie napisów, wiadomo jak i o co be. ML to jest podobna sprawa. choć, wiadomo, gość mógł się dogadać, no ale cóż, kultura nakazuje głupszemu ustąpić. Ale nie, trzeba powstać dla zasady. Dla zasady to jest honor, lepiej przemilczeć i robić to, co się lubi. Bo nie ważne kto, co i jak, ważne są wyniki. Idąc za tą myślą musiałbym powstać w firmie w której pracuję, bo produkując rzecz A, ktoś ją dalej sprzedaje z cenę 2x A. Ludzie...

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:39:50) 192
Wyłączenie downloadu szczególnie w przypadku, gdy wasze skanlacje są już na ML to kompletny bezsens. Sprawia to, że czytelnicy tacy jak ja np. zamiast ściągać je od was przerzucą się na właśnie na ML, z którym walczycie, z bardzo prostego powodu - strajk, strajkiem, ale i tak nie zamierzam rezygnować z czytania mang po polsku, jeśli istnieją tłumaczenia.
Co nie zmienia faktu, że popieram ideę walki z serwisem mana-lib, nawet jeśli nie podobają mi się sposoby Unii.
@Jutsu nikt nie porównywał ML do ANSI.
Śmiem też twierdzić, że fansuberzy znają problem, bo również walczyli z serwisami anime-online. - problem był analogiczny, więc z własnego doświadczenia mogą wyciągać wnioski.
Ale wspominając o ANSI, dobrym sposobem walki z manga-libem, mogłoby być utworzenie podobnego serwisu dot, właśnie mang, z własnym hostingiem, skąd można by wygodnie ściągnąć wszystkie wydane chaptery, gdzie każda grupa dodawała by własne aktualki, z systemem komentarzy, forum, gdzie zawsze można zapytać o radę, dodać info o rekrutacji do poszczególnych grup... itp.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:41:09) 193
Zapomniałam dopisać, że mimo wszystko życzę powodzenia Unii. :D

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:42:00) 194
Dzięki za wytłumaczenie, Nobody. W sumie przyznam, że masz swoje rację, aczkolwiek nie do końca się z tobą zgadzam. Powiedziałabym, że w przybliżeniu nawet 100% społeczeństwa jest traktowane jak szmaty, nie przeczę temu. Chyba każdy zna to uczucie, co nie zmienia faktu, że uczucie to jest nieprzyjemne. (Przepraszam za powtórzenie, nie wiedziałam jak to inaczej ująć.)
Ja uważam, że K3nsei na tym ucierpi, gdyż jak już wspomniano koło 70% mang przestanie być wydawane przez miesiąc i ludzie zaczną szukać w końcu przyczyny. Kiedy dowiedzą się o co chodzi, będą mogli podjąć decyzję - czytać dalej na ML dla wygody lub zaprzestać i przerzucić się na inną stronę/czytać ze stron grup skanlacyjnych. Zdaje mi się, że straci wtedy szacunek i sporo osób przestanie odwiedzać jego stronę.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:46:29) 195
szacunek, myślę, że już stracił. A jeśli chodzi o przerzucenie się, nie możliwe.. Moze strci 10%, nie więcej. cudów nie ma.

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:48:55) 196
10%, zawsze coś. Poza tym chodzi też o uświadomienie ludzi, z tego co zrozumiałam.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:48:56) 197
Polak jest z reguły leniwy więc tu nasuwa się pytanie czy będzie miał ochote skakać z 1 strony do drugiej aby ściągnać 1mange? prawdopodobnie nie... i tutaj przewage zyskuje manga lib która ma wszystko w 1 miejscu. Jedyną tak naprawdę konkurencja jest manga center ale jak mam być szczery to jest żadna konkurencja.

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:53:49) 198
W sumie to mam jedną propozycję, aczkolwiek nie wiem, na ile realna ona jest: można by połączyć wszystkie grupy w Unii i stworzyć przez to jedną grupę skanlacyjną. Ale tak jak mówiłam - nie wiem czy są do tego chęci i czy w ogóle jest to pomysł do zrealizowania.
Co do leniwych Polaków. Cóż, ja nie czytam z manga-lib i skakanie po stronach mi nie przeszkadza, ale rzeczywiście są ludzie, którym się po prostu nie chce.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 17:58:17) 199
niestety, niema się co tu oszukiwać, nie jest tak cudownie jakby się zdawać mogło. Dla jednego ważne są pieniądze dla drugiego satysfakcja, dla trzeciego, rozgłos. Kompromis? Nikomu nie dogodzi...

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:01:10) 200
"Twoje komentarze bardziej mnie rośmieszają niż coś to sprawy wnoszą ale to jest inna bajka;p" <--- każdy ma inne odczucie :P

Quinn, dlatego niektóre grupy, które są w Unii, a ich rozdziały są na ML (np. Pućki Group) downloadu nie wyłączyły, bo to kompletny bezsens.

"Moze strci 10%, nie więcej" <--- każdy użytkownik/czytelnik jest ważny

"manga lib która ma wszystko w 1 miejscu" <--- nie ma wszystkiego

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:07:19) 201
Devu - to już jest .. śmieszne?
"Moze strci 10%, nie więcej" <--- każdy użytkownik/czytelnik jest ważny

"manga lib która ma wszystko w 1 miejscu" <--- nie ma wszystkiego
Każdy użzytkownik jest ważny? To dlaczego macie nas w tylku przez miesiac jak ci "idioci" są ważni?
A jeśli chodzi o ścisłość wszystkiego nie będzie mieć bo co chwile jest coś nowego więc myślę że to był skrót myślowy ze strony Nobody.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:09:15) 202
przepraszam za brak interpunkcji.

Lilka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:10:59) 203
Podobno nie ma tam yaoi, bo uploader jest homofobem ^^'

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:21:09) 204
Przy połączeniu wszystkich grup skanlacyjnych to by się straszny burdel raczej zrobił :P
Skoro już Unia powstała to niech działa jak Unia i przyniesie grupom skanlacyjnym jakieś korzyści. Pierwszą jaka mi przychodzi na myśl jest współpraca w większym zakresie niż foch na K3nseia, będący fochem na cały polskojęzyczny fandom.

Dlaczego nie zawiązać projektu zrzeszającego polskie grupy skanlacyjne, który byłby konkurencją dla ML ? Wtedy nikt by nie narzekał, że ktoś mu tłumaczenia kradnie etc.

K3nsei robi to co mu się opłaca i będzie to nadal robił, a miesiąc przerwy mu nie zaszkodzi. Wręcz napędzi mu to jeszcze wizyt dzieci neo które nie mogą się doczekać nowych chapków.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:21:51) 205
Devu, wiem, że nie zrobiły tego wszystkie grupy, ale wiele tak.
AKA wątpię, aby dało radę stworzyć jedną wielką grupę skanlacyjną, trudno byłoby nią zarządzać.
Ale stworzenie alternatywy dla manga-libu, i nie mówię tu o manga-center, mogłoby być pomocne. Jednym z głównych argumentów k3enseia jest zebranie dużej ilości mang w jednym miejscu i prosty download, w ten sposób można by mu go wybić z ręki.
Mówiłam o czymś w stylu ansi <- gdzie zebrane są wszystkie napisy, tworzone przez wiele grup. Miejsce, które sprzyja zarówno grupom subberskim, jak i odbiorcy.
"Moze strci 10%, nie więcej" <- i tyle samo zyska, przez wyłączony download. (jak nie więcej)

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:28:06) 206
"To dlaczego macie nas w tylku przez miesiac jak ci "idioci" są ważni?" <--- Nie mamy, ale społeczeństwo trzeba uświadamiać, a tylko w ten sposób jest to możliwe.

Quinn, temat downloadu na ml był już tu poruszany "kilka" razy.

omg (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:28:48) 207
"Podobno nie ma tam yaoi, bo uploader jest homofobem ^^'" <--- tracę wiarę w ludzi, tylko pogratulować komentarza...

Lilka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:32:57) 208
Sorry, ale ów uploader napisał to wprost na forum. Ale przyznaję, że nie wiem, czy to stwierdzenie dalej gdzieś tam jest, czy wyleciało.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:39:12) 209
hm, jestem świadomy, byłem, niejednokrotnie moja skromna osoba trafiła na stronę grupy skanlacyjnej. I co teraz? udostępnicie mi przetlumaczoną mangę jako jednostce? Twierdzisz że każdy fan jest ważny i musi być uświadomiony więc oto ci ja. Głupie tłumaczenie się. ogólnikowe. Proszę o konkrety.

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:43:30) 210
""tylko tracicie czas" <--- robienie przerwy jako strata czasu... ciekawe."

Urlop się każdemu Przyda a Grupy rzadko kiedy go maja"

Chciałeś powiedzieć, grupy rzadko kiedy go nie mają :P

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:48:09) 211
Hmm.. Siedzi tam w Polszcze, taki pan K u samej góry na czele. I co? chciałoby się go usunąć i jego popleczników, bo kradną. Ha, tu jest klin pogrzebany bo nie d się odciągnąć ich od koryta. Bo są ludzie o wielu poglądach. I i tak zagłosują na "nich". Tu jest to samo, nie do ruszenia, nie odciągniecie od koryta.

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:51:55) 212
""wszystko widać na ACP" <--- chciałbym tylko zaznaczyć, że ACP nie ma nic wspólnego z mangą"
tak, zapewne ludzie interesujący się m&a nie mają nic wspólnego z mangą. nie pamiętam kiedy ostatnio słyszałam głupszy nonsens.

""walczycie o coś, do czego sami nie macie praw" <--- ale za co płacimy, a nie kasę dostajemy"
skanlatorzy płacą za tłumaczenie? o serio, komu? tez jestem tłumaczką i pierwszo słyszę taką bzdurę. jeśli naprawdę komuś płacisz, to ktoś zrobił cię w konia :P

""pisanie o wyrzucaniu creditsów (co mija się z prawdą)" <--- Jako przykład usuwania kredytków może posłużyć Ao no Exorcist", gdzie jest kilka chapów bez kredytków. Tak więc jeśli chce się coś napisać to radzę sprawdzić."
sprawdziłam, odnośniki są zanim zdąrzyłam wejść w jakikolwiek chapter, creditsy też

""bez wcześniejszego sprawdzenia" <--- przygadał kocioł garnkowi"
otóż to :P

""podobnie jak odnośniki do stron grup skanlacyjnych" <--- do których trzeba "miliona" kliknięć"
potrzeba dokładnie 2

...

pozostaje mi chyba tylko zgpdzić się z Nobody, sepha i innymi.

"brak mi słow na głupote ludzką;p pan niejaki kensei jest błaznem ale liderzy tej całej unii są jeszcze gorsi."

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 18:55:39) 213
właściwie mam jedno pytanie jaka grupa zaczeła ów akcje? tam mnie to zastanawia kto najbardziej poczuł się dotknięty

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:00:04) 214

C. (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:04:48) 215
Sama idea nie wyszła od Wanted Team.

KoRiN (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:07:47) 216
Popieram, idą na łatwiznę. CZytelnicy wytrzymają =^w^=

Nieogarniaszistoto. (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:13:32) 217
Zacznijmy od tego, że na początku rzuciły mną straszne nerwy X D. No jakby nie patrzeć TYLE czasu bez mang, które akurat dla mnie są tą małą przerwą wśród codziennej pracy i najprawdopodobniej bez nowych tłumaczeń mój mózg zrobi takie wielkie bum, że oczekujcie widocznego z kilkudziesięciu kilometrów atomowego grzyba... Jednak, spójrzmy na troszkę od innej strony. Od Waszej strony - tłumaczów. Szczerze mówiąc sprawy manga-lib nie śledziłam i ogarnęłam ją dopiero tutaj, ale... Owszem, zaczynałam właśnie od niej i nawet teraz milej jest mi tam czytać cokolwiek, ale prawda jest taka, że i tak jest o wiele gorzej zaopatrzona niż inne. No cóż, nie wiem czy Was popieram, czy nie. Mam mieszane uczucia - jedyna szkoda, że odbija się to na nas, czytelnikach. Nadawanie znaku wodnego to nie jakiś krzyk, szczerze mówiąc. W dodatku nie rezygnowałabym całkowicie z tłumaczeń, co jest dla Was ewidentną przerwą pseudo wakacyjną X D, i wydawała je jedynie na stronach grupy tł., gdzie link do downloadu byłby zakryty póki użytkownik nie napisze komentarza - taki system całkiem nieźle sprawdza się jeśli chodzi o dramy : D.
No cóż, co się stało to się nie odstanie, ale nie zapomnijcie ich potem nadrobić ^ ^.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:13:33) 218
mam ostatnie pytanie... czy Wy szanowne grupy skanlacyjne, doceniacie pracę, dziękujecie, grupie, która przetłumaczyła to z japońskiego na polski? Założę się że usuwacie ich podpisy, znaki wodne itp. Nie zauważyłem takich rzeczy, a może i zauważyłem tyle że nie przywiązałem do sprawy większej uwagi. hmm.. może tak anegdotka na koniec z życia wzięte, za czasów kiedy jeszcze technika byly 5-cio letnie :) (piękne czasy). *Panie X, nic pan nie umie, siadaj Pan, czapa. -Ale panie psorze mi babcia wczoraj umarła. *Panie X, a kogo to?

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:15:42) 219
@ C.
Wanted Team twierdzi, że od nich wink

http://animesub.info/forum/viewtopic.php?pid=362111#p362111

Komimasa (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:23:33) 220
W większości angielskie grupy są informowane, ale trudno ręczy za wszystko naraz.

Nie zgodzę się z Waszym dziecinnym podejściem "kto poczuł się najbardziej dotknięty" Po prostu poparłem kolegów i koleżanki z AL (tak sam początek), a nie od razu WT poczuło się dotknięte. A że my nigdy za k3nseiem nie przepadaliśmy to spokojnie mogłem jakby co reprezentować całe WT.

Lilka (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:25:32) 221
dzejbi - to o usuwaniu podpisów brzmiało, jakbyś sam to chętnie zrobił. Skoro nie zauważyłeś takich rzeczy, to może ich nie ma? Ja tam znam kilka grup, które dokładają creditsy od grupy angielskiej, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy zamieszczają informację o tym, z jakiej angielskiej grupy korzystali. Nie posuwałabym się jednak to tak ogólnikowych stwierdzeń jak twoje.

Komimasa (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:27:55) 222
I nie jest ważne kto zaczął, bo strajk jest inicjatywą całej wspólnoty złożonej z ponad 20 grup.

Nieogarniaszistoto. (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:28:36) 223
Nie atakuje Was ani nie próbuje czegoś zacząć - to na początek, więc bez agresji. Powiedzcie mi, co to zmieni dla Pana K.? Nic. Wrócicie po X czasie i znów będzie je od Was bez pytania wstawiał. Co mu tam czekać miesiąc. Osoba nieobeznana w temacie pomyśli, że to ogólna przerwa i oleje - zwłaszcza, jeśli z innymi portalami z mangami online będzie tak samo.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:33:17) 224
oj kompromitujecie się i to mocno. Nie wiem czy wy naprawdę sądzicie że jesteście tacy niezastąpieni? Z ciekawości przeczytałem temat na ansi poświecony temu strajkowi i coraz bardziej mi jest Was żal ale i tak życze powodzenia w walce z wiatrakami :)

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:38:43) 225
Nobody, nie zgadzam się. Unia jest potrzebna. Zobacz ile mang jest tłumaczonych. Pomiędzy grupami są zasady Fair Play, a nie tak jak pewne osoby to robią. W przeciwieństwie do ciebie ludzie spędzają godziny, żeby wydać mangę, albo coś. Są strony, które magazynują mangi, ale pytają o pozwolenie. Czy ty sam nie masz przyjemności z czytania mangi? :P Bo ja tak i osobiście nieźle się produkuję, żeby wyszedł kolejny chapter ^^. Trza rozmawiać, a nie tylko krytykować ^^

Nieogarniaszistoto. (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:41:52) 226
Ależ Rina, Nobody nie tylko krytykował! On powiedział, co mu się nie podoba i, co uważa za głupie - życząc Wam, z dobrego serca, powodzenia. Nie jesteśmy hejterami pomysłu - tylko widzimy lepsze metody rozwiązania problemu. Sadzę, że wiele osób myśli podobnie, ale boi się coś napisać, by nie zaprzeczyć tej idei ~.

Wszczebrzeszyn (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:43:39) 227
Cóż, napiszę krótko - popieram całą akcję. K3nsei to polski Tazmo, który zarabia na reklamach, korzystając z naiwności i niewiedzy maluczkich.

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:57:51) 228
Chciałabym coś od siebie dodać (znów).
Osobiście uważam, że ten strajk jest jak najbardziej potrzebny. A dlaczego?

Teraz zrzędzicie i w kółko mówicie "jak wytrzymamy bez mang?!", "co wam to da, i tak K. nie zareaguje", "lololol jesteście złodzieje i nooby i tak robicie świetną robotę, a że na ML najszybciej wejść, to co?", ale mówię Wam, że jeszcze zobaczycie. Bądźmy szczerzy, gdyby nie strajki, nikt by nie zauważył problemu. Że jeden osobnik bez sumienia zarabia na pracy reszty. Do tego łamie własne zasady, nie przestrzega umów i tak dalej. Nie chcę nic mówić, ale to jest prawie jak definicja dyktatury. Jednostka rządzi mniejszością i interpretuje prawo na własną modłę. Skanlatorzy mieli dość, to jak najbardziej normalna reakcja. A jeśli nie rozumiecie tego, jak to jest czuć się okradziony z ciężkiej pracy, to pomyślcie, co by było, gdyby ktoś zarabiał na czymś, nad czym siedzieliście dniami, nocami, czy nawet miesiącami.
Pojawiały się też argumenty mówiące, że Unia tylko zastrajkowała i nic dalej nie wiadomo. LUDZIE, CZEKAJCIE NA NASTĘPNE NOTKI. Przeczytałam od góry do dołu komentarze i pojawiało się często hasło "w następnych notkach wszystko wyjaśnimy" - mniej więcej coś takiego. Na mangi czekacie tydzień, dwa, miesiąc, a na notkę nie umiecie zacisnąć zębów? Ja poczekam, bo jestem ciekawa następnych informacji od Unii. I dopiero jak rzeczywiście nic nie powiedzą, co dalej, będę miała prawo skomentować to. A nie teraz.

Tyle z mojej strony. Pewnie zostanę jakoś oczerniona czy coś, ale to moje zdanie. Dziękuję

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 19:59:27) 229
Rina nie licytujmy się kto więcej robi po to nie ma większego sensu. Ty tłumaczysz mange chwała Ci za to. Mój punkt widzenia jest dość prostacki tłumaczycie skany i chcecie aby jak najwięcej osób to przeczytało więc takie strony jak manga-lib mimo że robią tego fair ale rozprzestrzeniają Wasze skanlacje co procentują większą ilością fanów. Nie jest powiedziane że ktoś z tych osób nie zacznie wchodzić na Waszą strone aby szybciej czytać skany na czym tylko zyskujecie.

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:02:55) 230
Ach, jeszcze co do kradzieży - ha ha ha, mówicie do nich, że są złodziejami, a sami czytacie to, co zrobili? Mój brat pewnie by użył tu słowa "hipokryzja", ale ja ograniczę się do wyjaśnienia:
Otóż
1. w Polsce mało jest mang, więc zamiast marudzić, siedźcie cicho, albo bądźcie mangowymi analfabetami.
2. podstawowa zasada tłumaczeń mang jest taka, że można tak długo tłumaczyć, dopóki nie ma tego w sklepach (czy jak przeczytałam - w Japonii w wersji tomowej). A gdy wydawnictwo dochodzi do tłumaczenia jakiegoś tomu, grupa skanlacyjna kasuje chaptery licencjonowane.
To dosyć uczciwe, w porównaniu do angielskich stron, gdzie można w zasadzie przeczytać większość licencjonowanych mang od 1 chaptera wzwyż. Niektóre mangi udało mi się tak przeczytać.

Nieogarniaszistoto. (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:04:38) 231
BeastKonoha nie sadzę, by ktoś Cię oczerniał X D. Owszem, gdybyś nazwała nas - przeciwników, lub nie skaczących z radości i uwielbienia - emanującymi debilizmem, to wszyscy rzuciliby się na Ciebie z krzykiem.
A co do tych miesięcy czekania na nowy chapter - owszem. Jednak tutaj będą zawarte wiadomości , kiedy możemy ich OCZEKIWAĆ, a to diametralnie zmienia sprawę ( w końcu to różnica czy czekamy miesiąc, dwa czy trzy) I nikt nie zauważyłby problemu, bo przyznaje ja sama zrozumiałam co się dzieje od wiadomości Unii, więc... Ja tylko sadzę, że można by to rozwiązać w inny sposób.

rajzor (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:06:58) 232
wiecie jaka reklamę robicie manga lib przez ten stajk smile jeszcze lepiej dzięki temu k3n wychodzi niż bez strajku tongue

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:07:37) 233
Nieogarniaszistoto., podejrzewam, że wiele osób się nie wypowiada, gdyż im się nie chce (ot, lenistwo).
A jeśli chodzi o zmianę nastawienia pana K., to przepraszam, ale nie chce mi się już powtarzać. Ale odsyłam do swoich poprzednich postów. ;)

dzejbi, jeśli chodzi o usuwanie angielskich creditsów, znaków wodnych itd., to muszę przyznać, że się nigdy nie przyglądałam, ale w kilku mangach kiedyś rzuciły mi się w oczy (gdyż były kolorowe). Chciałabym poprzeć swoje zdanie przykładami, ale niestety, nie pamiętam. ^^'

Nobody, niezastąpieni na pewno nie, ale bądźmy szczerzy. Odwalają kawał dobrej roboty i jakby nie patrzeć za friko, a nie każdemu się chce...

Nii, K3 już zatarł ślady po tym, że przed strajkiem nie było creditsów itp. Było to nawet zaznaczone we wcześniejszych wypowiedziach.

Podsumowując... Cóż, każdy może mieć inne zdanie.

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:12:58) 234
*tym razem OSTATECZNE SŁOWO, przynajmniej na dziś*

Przemyślałam przez chwilę sytuację i wiecie co? Rozgłaszacie to na grupach skanlacyjnych, a w zasadzie tam wchodzi tylko mniejszość fandomowa. Myślę, że powinniście spróbować rozgłosić to także poza obręby stron grup. Właśnie piszę u siebie na Deviant Arcie notkę na ten temat.

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:13:19) 235
Właśnie do mnie dotarło, że nie powinnam była użyć słowa "podsumowując". Przepraszam za ten błąd. ^_^'

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:13:24) 236
Popieram wasz strajk i życzę powodzenia.
Miesiąc bez nowych rozdziałów ulubionych mang? To trochę jak przymusowy odwyk. smile Ale wytrzymam, tak jak wielu innych wiernych fanów.

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:21:28) 237
Hoshi You -> To trochę jak przymusowy odwyk. smile <- cóż, odwyk ma też swoje dobre strony. Docenia się prace grup no i ćwiczy cierpliwość. Ja już jestem tak wyćwiczona, że nie siedzę zdenerwowana, gdzie te chaptery, tylko cieszę się z każdego nowego chaptera. Chociaż nie, to głupi przykład, bo najzwyczajniej w świecie zapominam, kiedy ostatnim razem był chapter laughing

Góral (Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:35:09) 238
Zanim w ogóle założyliście tę stronę mogliście się postarać o jasne wyłożenie problemu, bo z tego postu na górze niewiele wynika.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 20:55:41) 239
Cel tego 1 newsu - rozgłos.

No udało się, więc chyba nie ma co tu tego roztrząsać.

Bardzo mi się podobało to nawiązanie do dyktatora. Nadzwyczaj trafne.

Kolejne będą się pojawiać co parę dni, by dobrze wszystko naświetlić.

Może i robimy reklamę Ml, ale bardziej antyreklamę. Dzięki właśnie k3, WT wyda sporo mniej mang, niżby mogła, bo już kilka najpracowitszych osób robi sobie urlop, skoro strajk.

Skiba (Poniedziałek - 19 Września 2011, 21:14:27) 240
W sumie nie orientuje się w 100%, ale K3nsei zarabia, lecz ja mam problemy z angielskim i wchodziłam na ML gdyż był to b. łatwy dostęp do mangi po polsku. Uważam że zasada od fanów dla fanów powinna trwać. Sens strajku wg. mnie- uświadomić nieuświadomionych... Ale dla fanów jest to prawdziwy problem, gdyż w moim przypadku czytanie mang po angielsku to praca syzyfowa. Mam nadzieję że znajdziecie jakieś rozwiązanie i będzie to np. strona konkurencyjna dla ML. Chciałabym abyście przerwali protest, lecz pewnie tego nie zrobicie. Rozumiem że potrzebujecie szacunku, lecz wiedzcie że go macie. Myślę że miesiąc bez mang jest niesprawiedliwy. Powinniście postarać się żeby do ML nie trafiały wasze skany, z tego co czytałam ludzie dawali dobre rady :D Życzę powodzenia, ale niestety uważam że strajk jest zbędny. Pamiętajcie zawieszacie swoją pracę na ponad miesiąc przez 1 człowieka. Ogrom grup jaki powstał został zahamowany przez 1 człowieka, który ma wszystko gdzieś... Odczeka swoje. Jeżeli będziecie z nim współpracować to stracicie. Postarajcie się znaleźć jakieś rozwiązanie, bo fajni nie znający angielskiego jak ja się zamęczą, a ML ma wiele tytułów, których liczne grono fanów nie czytało a zabierze się za nie gdyż nowe aktualki nie pojawiają się.

P.S. Naprawdę szanuję waszą pracę, lecz uważam że jeżeli działacie zgodnie z zasadą fani dla fanów to strajk nie powinien mieć miejsca...

Życzę powodzenia w rozwiązaniu problemu :) smile

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 21:18:00) 241
Nieogarniaszistoto - "Owszem, gdybyś nazwała nas - przeciwników, lub nie skaczących z radości i uwielbienia - emanującymi debilizmem, to wszyscy rzuciliby się na Ciebie z krzykiem." - staram się w OSTATECZNOŚCI posuwać się do wyzwisk, ale z reguły szanuję zdania osób, które nie mają takiego samego poglądu na temat sprawy, jak ja. To podstawa dobrej konwersacji |3

DarkSlayer (Poniedziałek - 19 Września 2011, 21:28:41) 242
Życzę powodzenia, ale według mnie w ogóle to nie wypali sad

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 21:31:27) 243
dzejbi, konkrety będą w następnych newsch, ale to Ci pewnie umknęło.

"tak, zapewne ludzie interesujący się m&a nie mają nic wspólnego z mangą." <--- nie żebym się czepiał, ale nazwa ANIME.com.pl mówi sama za siebie... Poza tym, tam jest tyle pisania o mandze, co kot napłakał.

"skanlatorzy płacą za tłumaczenie" <--- płacimy za: serwery, tomiki (np.) po japońsku na skany, itp. (nie wszystkie grupy mają wydatki, ale znaczna część ma i płaci za to z własnej kieszeni).

"sprawdziłam, odnośniki są zanim zdąrzyłam wejść w jakikolwiek chapter, creditsy też" <--- sprawdzałem przed strajkiem, nie było. A odkąd zaczął się strajk K3n zaciera za sobą wszystkie ślady, więc...

"Nadawanie znaku wodnego to nie jakiś krzyk" <--- problem w tym, że owy znak utwierdza niektórych w przekonaniu, że to ML tłumaczy mangi

"wydawała je jedynie na stronach grupy tł., gdzie link do downloadu byłby zakryty póki użytkownik nie napisze komentarza" <--- ktoś pisze komenta, przekazuje plik uploaderowi ML i rozdział ląduje na ML. Nie, dzięki.

"czy Wy szanowne grupy skanlacyjne, doceniacie pracę, dziękujecie, grupie, która przetłumaczyła to z japońskiego na polski?" <--- na polski? ja nie, bo czytam po angielsku, ale do grup anglojęzycznych piszę podziękowania.

"Wrócicie po X czasie i znów będzie je od Was bez pytania wstawiał. Co mu tam czekać miesiąc. Osoba nieobeznana w temacie pomyśli, że to ogólna przerwa i oleje - zwłaszcza, jeśli z innymi portalami z mangami online będzie tak samo." <---- zawsze potem można robić dłuższe strajki

Devu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 21:49:30) 244
"widzimy lepsze metody rozwiązania problemu" <--- Opiszcie je. Nie widzę problemu.

"chcecie aby jak najwięcej osób to przeczytało" <--- ktoś tak gdzieś napisał? (tylko nie wytaczajcie znów jednej z moich poprzednich wypowiedzi, które tyczyły się zupełnie innego zagadnienia...) Naszym celem jest wspomaganie osób, które nie znają angielskiego lub słabo znają angielski, a chcą czytać mangi.

"jeszcze lepiej dzięki temu k3n wychodzi niż bez strajku" <--- nie koniecznie będzie miał tak przez cały strajk

"Powinniście postarać się żeby do ML nie trafiały wasze skany" <--- próby były, ale K3n nie jest kretynem i potrafi pisać skrypty

"uważam że jeżeli działacie zgodnie z zasadą fani dla fanów to strajk nie powinien mieć miejsca... " <--- tyle, że strajk ma na celu m.in. obronę tej zasady

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:11:22) 245
"zawsze potem można robić dłuższe strajki"
super :D polskie grupy skanlacyjne, które i tak rzadko kiedy coś robią, nie będą robić nic. jakże to pocieszające dla czytelników i logiczne :D
well, ja i tak czytam po angielsku, ale współczuję waszym czytelnikom, którzy powinni być dla was najważniejsi, a wy się na nich wypniecie, tylko dlatego że jakiś tam kensei nie chce ustąpić.
jakby to się tyczyło tłumaczenia anime, to już dawno by wszystkie grupy fansuberskie skapitulowały, przez taką politykę. gratuluję dedukcji.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:11:55) 246
jestem głupim 5latkiem który nie zna się na polskim języku ani zasadach panujący ale wytłumacz mi jedną rzecz w jaki sposób tym strajkiem bronicie zasade od fanów dla fanów? tak jak pare wypowiedzi miałeś na poziomie to ostatnia emanuje wręcz głupotą i brak pomysłu na odpowiedzi...

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:21:55) 247
"w jaki sposób tym strajkiem bronicie zasade od fanów dla fanów?" <--- Od fanów dla fanów, czyli bez brania albo żądania za to pieniędzy. Skoro Ken zarabia na swojej stronie, to automatycznie przestaje to być zgodne z tą zasadą.

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:26:06) 248
"polskie grupy skanlacyjne, które i tak rzadko kiedy coś robią, nie będą robić nic. jakże to pocieszające dla czytelników i logiczne" <- Hmm... nic nie robią? To ciekawe, skąd masz te piękne skany z polskimi tekstami? Raczej nie od angielskich tłumaczy...

"ale współczuję waszym czytelnikom, którzy powinni być dla was najważniejsi, a wy się na nich wypniecie, tylko dlatego że jakiś tam kensei nie chce ustąpić. " <- strajk -> zwrócenie uwagi na osobnika żerującego na pracy innych ludzi -> jakaś reakcja -> zmniejszenie czynnika hamującego przyjemność z tłumaczenia mang -> szczęśliwa grupa -> tłumaczone chaptery -> szczęśliwy fan. Dedukcja, pseudoWatsonie. Dedukcja.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:29:34) 249
Fan ma w dupie czy autor strony na tym zarabia czy nie więc nie wmówicie mi, że nie wydanie mang przez miesiąc nie jest ciosem w fanów.

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:32:21) 250
""polskie grupy skanlacyjne, które i tak rzadko kiedy coś robią, nie będą robić nic. jakże to pocieszające dla czytelników i logiczne" <- Hmm... nic nie robią? To ciekawe, skąd masz te piękne skany z polskimi tekstami? Raczej nie od angielskich tłumaczy..." rzadko kiedy coś robią =/= nic nie robią.
i dziwić się że w polskich skanach takie babole, jak czytać ze zrozumieniem nie potraficie.
dedukowanie z powietrza, że mam polskie skany od was też pozdrawiam laughing

BeastKonoha (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:37:30) 251
"i dziwić się że w polskich skanach takie babole, jak czytać ze zrozumieniem nie potraficie. " <- dziwne że wśród dyskutujących są osobniki, którym nie chce się czytać chociaż 1/4 komentarzy. Tak byś przynajmniej wiedziała, że nie należę do żadnej grupy skanlacyjnej, tylko po prostu denerwuje mnie zdobywanie pieniędzy z prac innych, które w swojej naturze są "od fanów, do fanów", czyli nie biorą żadnych korzyści majątkowych.

I bardzo dziękuję, że mnie nazwałaś babolem. Tak się składa, że znam swoją płeć, ale miło mi, że o tym przypomniałaś. Jednak dalsza dyskusja z Tobą nie ma sensu, skoro z uśmiechem na twarzy zamiast o problemie, obrażasz innych ludzi. Z takimi jak Ty nie jest miło rozmawiać, więc jeśli chcesz wnieść coś do rozmowy, rób to chociaż kulturalnie (nie mówię tu o zasadach pisowni zdań polskich)

moojej (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:38:35) 252
Nie podoba mi się idea strajku gdyz nie przewiduje żadnych korzyści czy rozwiązań problemu... skoro straj to strajk, nie bede nic robic w tym czasie, nie szanujmy czytelników, dla których o dziwo mieliśmy robic mangi, bo i tak trafi to na M-L a tam czytelników wogóle nie ma... dobrze, że uchroniła mi się grupa która nie dołączyła do tego więc dla niej będe pracowac bo zachowała rozsądek.

Komimasa (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:38:56) 253
Właśnie przez wzgląd na takich wspaniałych fanów Skiba nie chciałem, by do tego doszło, ale to zdanie większości było i niestety słuszne.

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:44:42) 254
Nii, zależy o której z grup mówisz. Są grupy (np. Hayate), które dodają bardzo często nowe skany. W okresie wakacyjnym, o ile pamiętam, można było się spodziewać newsów nawet co parę dni, czasem z dnia na dzień.
Nobody, nie lubię takiego uogólniania, mówiąc szczerze. Też czytam mangi, także polskie skanlacje, też jestem fanem (fanką właściwie), a nie mam w dupie tego, że K3n na tym zarabia. Choć miesiąc bez tłumaczeń jest ciosem dla fanów, to zwraca uwagę na problem, nie przeczę.

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:44:51) 255
"I bardzo dziękuję, że mnie nazwałaś babolem." trololo, czytanie ze zrozumieniem again xD

wiecie co, nie dziwię się że nie możecie się dogadać z Kenseiem, skoro do większości z reprezentantów kompletnie nic nie dociera. on ma pewnie lepszą bekę z was niż ja w tej chwili
laughing

Komimasa (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:47:09) 256
babole w polskich skanlacjach. Wszędzie są, znałbym trochę japoński ty byś widział ile byków jest w angielskich skanlacjach.

Strajk zwraca uwagę, resztą zajmą się kolejne newsy, które sądzę już niedługo. Wiecie musimy opracować jego treść, sprawdzić i ocenić, to nie takie hop siup.

Korzyść jest, ty jej nie dostrzegasz albo dla Ciebie to jest nie istotne - trudno.
Mnie osobiście przez K3 w ogóle odechciało się robić.

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:50:30) 257
a sprostowując, dokładnie wiem o co w tej akcji chodzi, bo wśród tłumaczy anime jest dokładnie to samo. anime-online zbija na tym kasę dużo większą niż Kensei na waszych mangach. także rozumiem wasz ból, ale powtarzam, ten strajk nie zaboli nikogo oprócz tylko i wyłącznie waszych czytelników. mówię to z doświadczenia i każdy fansuber by to powtórzył, bo to nie są urojenia które sobie wymyśliliśmy i próbujemy wam wmówić. wykładamy wam na tacy czyste fakty.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:52:35) 258
popieram Nii oraz Nobody, Devu chce propozycji, dajemy mu subtelnie, oraz czasem mało subtelnie do zrozumienia że strajk nic nie daje.. i co? g*wno.. Chcemy konkretów, nie jesteśmy marionetkami którym się od 3 lat obiecuje podwyżki. Konkrety, nie rozumiem czemu ma służyć ta stójka z napisaniem KONKRETÓW, nie wiecie czego chcecie czy co? Przez coś musiał ten strajk się zacząć, wiemy tylko że przez k3 i że na tym zarabia. O, i że jesteście pokrzywdzeni. Jak sobie cos przypomnę to napiszę.

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 22:59:50) 259
Strajk się jeszcze nie skończył, zobaczymy co z tego wyniknie...
Poza tym, Devu chyba prosił o propozycje lepszych rozwiązań niż strajk, mylę się?
Nii, ja o problemach z anime-online dowiedziałam się dopiero wczoraj. I to właśnie na tej stronie, dlatego nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo sprawy nie znam, choć przyznam szczerze, że chętnie bym się coś więcej o tym dowiedziała.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:00:07) 260
Uwaga poniższa wypowiedź uwzględnia zawiłe, wielowątkowe i nie w pełni logiczne procesy myślowe autora więc może być trudna w odbiorze.

Jakiś czas temu na forum WB K3 stwierdził, że stworzył ML, bo chciał stworzyć Bibliotekę Mang, gdzie wszystko było by w jednym miejscu i można by sobie było wygodnie poczytać.

Na prawdziwość tej wypowiedzi wskazuje chociażby sama nazwa serwisu.

Analizując korelację między ML naszymi namacalnymi bibliotekami dopatrzyłem się wyzysku w postaci opłat za wyrobienie karty bibliotecznej.

Z takowych opłat autor nie dostaje ani grosza, a to właśnie dzięki jego pracy biblioteka "zarabia".

W dalszym toku rozważań zdałem sobie sprawę z niewspółmiernych kosztów utrzymania biblioteki do tej drobnej jednorazowej opłaty.

Męcząc rodzinę pytaniami "To skąd oni właściwie mają na to kasę?" dotarłem do informacji jakoby to Biblioteki miały by być finansowane z kasy miejskiej.

Tak więc koszty oświetlenia, wynagrodzenia pracowników i kupna nowych książek pokrywane są z naszej kieszeni(podatników) czy korzystamy z bibliotek czy nie.

Więc z jakiej racji każą nam płacić jeszcze raz?

Cóż nie zawsze karzą. Są biblioteki gdzie rejestracja jest darmowa.

Więc po co tym niektórym te dodatkowe wyzyskiwanie?

Im w danej miejscowości więcej bibliotek tym mniej przypada na jedną więc wspomaga się jak może. Co paradoksalnie sprawia, że w małych miejscowościach biblioteki są bogatsze.

Więc w konkluzji dochodzimy do tego, że płacimy za możliwość korzystania z bibliotek, a co z tego ma autor?

Biblioteki KUPUJĄ książki wydane przez wydawnictwa, dzięki czemu zarabia autor.

Kończąc już te dywagacje stwierdzam, że K3 nie ma prawa nazywać swojego serwisu Biblioteką Mang, bo on nią nie jest!

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:03:45) 261
Dealer przyznaj się szczerze co i ile jarałeś? człowiek z trzeźwą głową nie napisał by takiego postu

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:06:04) 262
Kiedyś nie pamiętam który dr. zrobił test sugestii. (większości jak kto woli) były 2 osoby podstawione i 1 niewtajemniczona, zadawali pytania typu co jest lepsze 1000 zł czy 10000 zł, podstawione odpowiadały że 1000 zł, a ta niewtajemniczona, nie chciała być gorsza i odpowiadała tak samo (przykład wymyślony przeze mnie ale to na tym polegało). Nie wierzycie - poszukajcie, mi się nie chce. Z grupami pewnie było podobnie. "Przyłączycie się do nas jest nas już 15 grup?" Ale nie o tym mowa... Kurde.. Odechciewa, ale to mi się juz czytać jak wiem ze robicie to z wielką łaską.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:10:43) 263
Może źle się wyraziłem, nie z wielką łaską, tylko z wyrzutem, że ktoś zarabia na tym co robicie. Ludzie obudźcie się! Tak jest na co dzień! Nawet za to że emitujecie spaliny musicie płacić, czy tego chcecie czy nie, w jakikolwiek sposób by to absurdalne nie było.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:11:29) 264
A tak odbijając lekko od tematu mojego poprzedniego postu widzieliście kiedyś mangę w bibliotece?

@Nobody powtarzają mi to na każdym kroku, i stąd moja ksywka. wink

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:15:48) 265
@AKA
"ja o problemach z anime-online dowiedziałam się dopiero wczoraj... choć przyznam szczerze, że chętnie bym się coś więcej o tym dowiedziała."

sprawa jest identyczna, jeśli nie gorsza. strony-online często bez pytania biorą napisy (często nawet gotowe pliki anime z napisami) robione przez fanów i wrzucają na swoje strony, na których można obejrzeć je online (czyli na zasadzie YouTube'a), tylko hostowane są na takich serwisach, za które trzeba rzucić kasą, żeby te tony MB utrzymały. oczywiście jak wejdziesz na taką stronę (a ich jest multum, np. kreskówka.pl) to atakuje cię pierdyliard reklam, dzięki którym, owszem, zarabiają na utrzymanie tych wszystkich serwerów, ale większość z tego zgarniają do kieszeni. ponadto na niektórych portalach każą sobie srogo płacić za oglądanie, czy głupie założenie konta i nikt tam nawet nie próbuje ukrywać, że to nie idzie tylko na opłacenie serwisu. choć w zasadzie, nawet na to nie powinno iść, w końcu "od fanów dla fanów". taki stan rzeczy ciągnie się za przeproszeniem w ch*j czasu, dlatego taka mała wojenka z waszej strony nikogo obeznanego w temacie, kompletnie nie rusza, a najzwyczajniej śmieszy.
w Internecie niestety (albo stety) wszyscy jesteśmy złodziejami, nie ważne czy zarabiasz, na cudzej pracy, czy rozpowszechniasz za darmo cudzą pracę. także takim strajkiem, albo grożenie k3 prawem, nic mu nie zrobicie, bo prawo widzi go tak samo jak was. możecie jedynie machnąć na to ręką, albo... zhackować mu stronę xD

Nii (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:22:28) 266
a i zapomniałam, creditsy o autorach napisów, rzadko kiedy nie są usuwane. też przypisują sobie cudzą pracę, a nawet dodają do tych plików info, że jak zobaczysz to gdzie indziej to znaczy, że ktoś ukradł, mimo że wcześniej sami to komuś zabrali ;/

AKA (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:24:52) 267
Nii, dzięki wielkie za wytłumaczenie. ^^

Dealer, ja się spotkałam z pierwszymi czterema tomami "Brzoskwini" w bibliotece na dziale z książkami dla dzieci... I kiedyś chyba "Naruto" albo "Dragon Ball" widziałam w jednej z bibliotek.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:26:39) 268
uzupełniając Nii jesli nawet wkroczylibyście na drogę sądową, to jego strona jest nie do ruszenia, gdyż jest to jego praca. Mimo ze nielegalna, lecz praca, którą wykonał. W mysl ustawy o prawie autorskim. Więc jest to zamknięte koło. Myślę jednak że niema tu nawet mowy o tej kwestii. Więc zostawmy to w spokoju. Moja propozycja? Stop. Koniec strajku. Obmówić sprawę, spokojnie, raz jeszcze. Skontaktować się z k3. Nie robić sobie na złość. Złość rodzi złość. K3 jeśli nie zmądrzeje, to nic z tym nie zrobicie...

Jutsu (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:27:20) 269
Nie popieram czynów Unii, widzę jak niektórzy nie wiedzą po co jest strajk. Naprawdę można to było zrobić inaczej, ale na to już za późno. Na pewno informacje nowe będą podawane, ale po tej wpadce z pierwszym IMO tragicznym newsem, Unia musi przemyśleć kolejnego newsa.
Co do fanów to im się w dupach za przeproszeniem poprzewracało. W ogóle należy rozróżnić "fan" "pijawka" i pewnie jeszcze kilka innych pojęć się znajdzie. Od fanów dla fanów jest starym pojęciem, kiedy jeszcze takiego gówna w fandomie nie było. Fan to fan, a nie osobnik, co ma pretensje i uważa, że skoro on czyta to jest od razu fan. To jest pijawka. Najbardziej wkurzają mnie osobnicy, które zachowują się jak dzieci, drą japy jak bachory by im talerz do mordy podstawić. Nie, ja nie uważam takich ludzi za fanów. Od fanów dla fanów nie dotyczy wszystkich. A każdy leń skończony zasłania się tym, że właśnie dla fanów. Współczuję ludziom, którzy nie potrafią dojrzeć dobrych celów Unii. Gadają tylko, że grupy zazdroszczą kasy i inne pierdoły.
Większość z was co chwilę łapie się za słówka. CO CHWILĘ! Zamiast kulturalnie wytłumaczyć, gdzie się osoba pomyliła.
Nobody, masz jak wół wpierw ostrzeżenie od Dealera. Było nie czytać. Nie wszystko musi być prosto napisane, aczkolwiek uważam, że akurat to z biblioteką, choć trafne, to mało potrzebne. Ja tylko od razu reaguję, jak ktoś napisze że ML ma tłumaczy.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:35:04) 270
Jutsu zrozumiałem to prawdopodobnie lepiej niż Ty ale normalny człowiek tak nie formułuje tekstu... w ógole nie rozumiesz istoty problemu z tego co widze ale odnosze wrażenie że jesteś typem osoby na która ma klapki na oczach i tak idzie do przodu nie zważająć na żadne argumenty.

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:39:45) 271
Może wprowadźmy tu pojęcie "pseudofan". jednak trzeba pamiętać że ludzie czytający to "odbiorcy". I tu niema podziałów na fan czy pseudofan (vel. pijawka). niema pseudoodbiorcy. Jest grupa ludzi która orientuje się mniej lub więcej w realiach wspólczesnego świata i próbuje przekonać, że to nie ma sensu. Ale oczywiście jak już doszło do unii'jnego strajku to trzeba się unieść dumą. I besztać ludzi, którzy mają własne zdanie na ten temat.

(Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:41:20) 272
kurcze trzymam kciuki ludzie jestem z wami i przetrzymam do konca i jeszcze dluzej jak mudze ale jestem na tak z wami powodzenia smile

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:45:44) 273
Nobody, to nie są klapki na oczach tylko "idę za większością bo nie chcę być gorszy", "nie popieram strajku ale i tak popieram", ja rozumiem zażenowanie i niesmak do osoby k3. ale nie rozumiem ideii strajku, bo jednak rozmawiając (widzę że wypowiadali się członkowie grup) z niektórymi dochodze do wniosku że, nikt nie wie po co, jak, dlaczego. Każdy coś kręci, nęci, wszystko dla nas, ale jednak dla nich, fani (odbiorcy) są najważniejsi ale i tak ważniejsza jest chwała i niesmak który trzeba zwalczyć. He?

dzejbi (Poniedziałek - 19 Września 2011, 23:48:55) 274
powyżej nawiązuję do postu Nobody oraz Jutsu

Kasjel (Wtorek - 20 Września 2011, 0:01:04) 275
a tak swoja drogą to po części wina was grup skanlacyjnych bo jak wiadomo prawie każda grupa ma swojego Readera wantedteam daikazoku varia swój czy choćby hayate poprostu zlikwidujcie osobne readery i zróbcie jednego wspólnego, zablokujcie ML na parę dni i to ścierwo K3 pójdzie z torbami

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 0:08:44) 276
Z wami jest coś totalnie nie tak... Jak coś piszecie na czyjś temat to wyssane z palca. Jedno co mi się podoba to "pseudofan" dzejbiego. Gdzie masz uniesienie dumą? Nie beształem nikogo a do mnie niewątpliwie pijesz. A przy okazji, napisałem co myślę o tym "od fanów dla fanów" i o tych "powinniście robić bo jesteście grupami". Masa jest takich ludzi, ale palcem nie wskazywałem przecież. Mam swoje problemy i tak się złożyło, że zapoznałem się ze wszystkim. Absolutnie wszystkim i nie ma opcji byś to Nobody lepiej zrozumiał. Dzejbi nie lepszy, ja o Was nic nie mówię. Ale wy robicie ze mnie gwoździa, który szuka młotka. Mówię, że strajk jest złą formą, ale jakąś swoja rację bytu ma. Nie idę za większością. Nie znoszę chamstwa i tego co K3n odstawia i dlatego popieram Unię.

Komimasa (Wtorek - 20 Września 2011, 0:11:15) 277
No dobrze, napisze to po raz enty. Strajk był po to, by zainteresować problemem ludzi. Zrozumcie to w końcu. To jest zorganizowane działanie, zarówno newsy jak i postój, gdybyśmy wydawali normalnie mangi, mało kto by zwrócił uwagę na news.

O fansubach nie rozmawiajmy, tam to się rządzi innymi prawami, jest znacznie więcej osób, co to robią i trudniej zebrać ludzi do kupy.

Gdybyśmy wszystko wylali naraz sprawa zaraz by ucichła. Dając dużo argumentów łatwo jest się uczepić jednego, odwrócić kota ogonem i potem wychodzi, że Unia nie ma racji. Dawanie newsów jako kolejnych części niweluje ten problem. Okaż cierpliwość, newsu tak ważnego nie redaguje się od tak, a ty byś chciał mieć wszystko tak od razu. Musimy zważać na słowa, bo wielu zwolenników ML potem nas za słówka łapie.

Ja ciebie dzejbi do naszej racji przekonywać nie muszę. Ale nie wypisuj głupot, że to robimy dla chwały i mamy gdzieś czytelników, bo to jest krzywdząca opinia.

Kasjel (Wtorek - 20 Września 2011, 0:11:55) 278
a tak swoją drogą to skoro k3 nie daje info o strajku to niech wszyscy ci co maja konta na ML niech zaczną spamować tym ogłoszeniem na forum ML to może dzieci neo się o tym dowiedzą i choć trochę czytelników urwie ML

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 0:16:27) 279
Zresztą, ja nie znoszę jak ktoś się wypowiada, który nie jest obeznany w temacie. A co tu się dziwić jak news skąpy i w zasadzie o niczym nie mówi. Jakieś przesłanki by się przydały. Ale jedno było wyjaśnione czyli właśnie sens strajku. Albo uznajecie go za wystarczający, albo nie i tyle. Kilka osób prosiło, o jakieś inne pomysły a nie gadanie, że strajk gówno da, bo jakby ktoś nie widział już coś przyniósł. No ale jak "ma się klapki na oczach"...

... (Wtorek - 20 Września 2011, 0:34:45) 280
Na razie to przyniósł zamieszanie, niedomówienia i wątpliwości.
Tak, wiem, mamy czekać na kolejne informacje. Prawie jak w tv.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 0:45:49) 281
na razie przyniósł niezłą komedię tongue

Nanaja (Wtorek - 20 Września 2011, 2:47:58) 282
Jak dla mnie, to skanlacje zgodnie z zasadą "od fanów dla fanów" robią grupy, które w strajku nie uczestniczą... Tyle ode mnie tym razem, bo nie chce mi się bawić w łapanie za słówka - i tak pewnie nikogo z zatwardziałych zwolenników nie przekonam, ani nikt mnie do zmiany zdania nie nakłoni (przynajmniej na tym etapie mojej świadomości odnośnie roszczeń unii i jej żali).

Góral (Wtorek - 20 Września 2011, 7:05:21) 283
@Nii
Gadaniem, że jako fansubberzy wiecie, że to nic nie da się ośmieszasz. Tak jak napisał Komimasa, manga, a anime to dwa zupełnie różne media. Jednak jest różnica jeśli ktoś musi osobno ściągać napisy, zainstalować jeszcze program żeby móc je odczytać (co dla wielu jest problemem) no i ściągnąć rawa (ew. fansuba z soft subami), a wejść na stronę "gumisie.pl" i obejrzeć od razu z napisami. To robią nie tylko osoby o IQ < 100, ale również osoby pracujące albo uczniowie, którzy nie chcą lub nie mogą zasysać. Natomiast w przypadku skanlacji sporo większych grup ma własne czytniki, poza tym jest manga-center, więc różnica jest spora. Taka akcja już przyniosła rezultaty i stopniowo, pocztą pantoflową dowiedzą się o niej również użytkownicy ML. Nawet jeśli będzie to zaledwie 10% użytkowników, będzie to 10% więcej.

AKA (Wtorek - 20 Września 2011, 7:05:57) 284
Jak dla mnie strajk wzbudził zainteresowanie i chyba na tym to miało polegać. Poważnie, jakby ludzie nie interesowali się tym tematem, to po cholerę by tu siedzieli i pisali komentarze...? Mówię też tu o sobie, bo co jakiś czas się sprawdzam stronę, czytam nowe komentarze i wypowiadam się.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 11:30:54) 285
"Nanaja @ 20 Września 2011 02:47 am
Jak dla mnie, to skanlacje zgodnie z zasadą "od fanów dla fanów" robią grupy, które w strajku nie uczestniczą..."
prawda

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 11:34:22) 286
@Góral, jestem zarówno fansuberką jak i skanlatorką, więc dobrze wiem, co mówię. 2 różne media, owszem, ale sytuacja adekwatna.

(Wtorek - 20 Września 2011, 13:36:43) 287
Popieram akcję. Sam o czymś takim nie miałem pojęcia. Pierwsze skojarzenie to powód powstania URUSAI, tylko tam chodziło o anime.
Może jakiś fandemot na fandemonium spróbować zamieścić? Nie wiem czy taki pomysł już nie padał. Wchodzi tam na pewno dużo osób:)
Powodzenia, bo póki co rozgłos idzie nieźle:)

maniek007 (Wtorek - 20 Września 2011, 13:37:32) 288
Powodzenia!! Trzeba bd jakoś wytrzyma ten czas, ale ważne by wam się udało :))

Qba-chan (Wtorek - 20 Września 2011, 13:44:38) 289
Nie chcę wyjść na wroga Unii, ale czy w waszych skanlacjach nie strony, która was reklamuje? Czy na readerach nie ma linków do waszych stron? gdyby nie oni to w jakim stopniu były by wasze strony znane? Skoro to jest i tak "od fanów dla fanów" to co wam to przeszkadza? Jeżeli ktoś jest fanem waszej mangi to i tak wejdzie na waszą stronę bo tam ma szybciej niż na ML czy manga-center itp.

(Wtorek - 20 Września 2011, 13:55:03) 290
A i jeszcze jedno pytanie. Jest jakiś fan page na FB? To także forma rozprzestrzeniania informacji, bo informacja na mojej tablicy "XYZ lubi "Unia mang ogłasza strajk" jest zachęcający by spojrzeć o co chodzi. Mówię oczywiście z perspektywy osoby aktywnie czytającej mange:)

Hiyori (Wtorek - 20 Września 2011, 14:40:02) 291
@Szyna, mieliśmy w planach opublikowanie fandemota, ale osoba spoza Unii nas wyprzedziła. W chwili obecnej nie wchodzi to już w grę. Co do Facebooka, link do naszego konta opublikujemy w kolejnym newsie (czyli już niedługo) ^^ Pozdrawiam i dziękuję za miłe słowa!

(Wtorek - 20 Września 2011, 14:54:22) 292
Teraz jak sobie myślę, to K3n przecież mógłby np zrobić tak, że np tylko kilka pierwszych rozdziałów jest online (także u niego), a kolejne chaptery są linkowane już do grup. W ten sposób mamy wielką bazę z próbką mang i tym jakie tytuły są tłumaczone, ale także grupy zyskują na tym użytkowników, którzy zostawią ciepłe słowa na stronie. To byłby taki rodzaj kompromisu. Tylko mówimy tu o K3nie, który chyba tego słowa nie rozumie. Nie przyglądałem się na jakiej zasadzie działa MC, ale chyba jak ML tylko żyjąc bardziej w zgodzie z grupami.
Czekam na nowy news.

(Wtorek - 20 Września 2011, 15:12:30) 293
Ahh i nie jestem ta Szyną o której K3n czasem wspomina.

... (Wtorek - 20 Września 2011, 15:21:44) 294
"Fandemot"? Konto na Facebooku? A może masowy spam? Czy to nie idzie już za daleko...? Robi się tu jakiś dramat.

Ayu (Wtorek - 20 Września 2011, 15:35:07) 295
Myślę, że gdyby wszystkie grupy tłumaczące posiadały wygodne readery, to czytelnicy woleliby odwiedzać ich strony, a nie manga-lib. Ja na przykład bardzo lubię czytać mangi na stronie Hayate, ale wiadomo, że przecież nie przetłumaczą wszystkiego, co taki przeciętny user jak ja chciałby przeczytać.

Dekakura (Wtorek - 20 Września 2011, 15:39:47) 296
A może po prostu każda z grup mogła by wgrywać mangi tylko i wyłącznie na readery, bez downloadu(dzięki temu K3 nie będzie miał skąd ściągać, a fani mieli by mangi

(Wtorek - 20 Września 2011, 15:40:31) 297
@... Spamu na pewno nie zrobią. Wszystkie te działania dalej mają na celu przekazywaniu informacji coraz to nowym ludziom. Szkodzi to komuś?
Dla mnie to byłby dramat, gdyby ktoś zabierał bez pozwolenia coś nad czym spędziłem naprawdę wiele czasu.

(Wtorek - 20 Września 2011, 15:42:08) 298
@Dekakura ja np. wolę mieć mangę ściągniętą, korzystać w miejscach gdzie nie posiadam internetu, np podczas podróży pociągiem.

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 15:52:34) 299
Hmm... A dla nas krzywdzące jest to że nie będzie tłumaczeń przez tyle czasu, ale przecież nie będziemy się licytować o to, kto jest bardziej pokrzywdzony. Ogólnie nie dojdziemy do kompromisu. Jestem zbyt marudny i zrzędny (dziewczyna mi to powiedziała :( ) Hmm.. może podsumuję... Idę do pracy, produkuje sobie np. z drewna (kupiłem je jako surowiec nieopodatkowany - czyli w cenie netto) figurkę Świebodzińskiego Jezusa, kupuję farby do pomalowania (również netto) trzask plask, jest śliczny bardziej stabilny od oryginału mały świebo-Jezus. ale! co się dzieje chcąc sprzedać sprzedaję to opodatkowane. Czyli BRUTTO. Jesli nie zapłacę podatku - to troszkę sobie przechlpię. Hmm.. i co, wiem, założę sobie Unię z ludźmi, którzy produkują Świebodzińskie Jezuski. I będę walczył z rządem (powodzenia.. :( ). Rząd potrzebuje pieniędzy, więc się nie da. Więc to walka z wiatrakami.

Ja to widzę tak :)

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 15:56:52) 300
A i jeszcze konflikt przejdzie na stronę medialną, będą o nas pisać w gazetach, opowiadać w legendach, pisać ballady... ale i tak nie wygramy! Bo... czymś muszą swe koryto utrzymać.

... (Wtorek - 20 Września 2011, 15:59:22) 301
Taa, czekamy na bilboardy przy ulicach ^^
Niestety tak to już będzie... tego nie da rady wygrać. Wy swoje, on swoje.

elmo (Wtorek - 20 Września 2011, 16:02:19) 302
@dzejbi jeśli w tej przenośni rządem miało być mangaLib to się ośmieszyłeś. ML to możesz co najwyżej do mafii przyrównać, która żąda coś od ciebie, nie dając w zamian nic.

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 16:04:11) 303
@ elmo, napisałem to tylko tak przenośnie, bo jak mówię dosadnie to nikt mnie nie rozumie :(

przecież to proste (Wtorek - 20 Września 2011, 16:05:10) 304
Oczywiście że da się wygrać. Jeśli grupy założą własną stronę z readerem i downloadem i tam będą publikować swoje skanlacje, to nie będzie potrzeby korzystania z ML.

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 16:06:47) 305
hmm.. a wiele się różni mafia od rządu? :P

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 16:08:58) 306
@ przecież to proste, hmm.. a czy to rozwiąże problem kradzieży przez k3?

przecież to proste (Wtorek - 20 Września 2011, 16:16:31) 307
@dzejbi nie rozwiąże tego problemu, ale na stronie grup aktualizacje zawsze będą miały wyprzedzenie niż na ML, założę się też, że grupy nie wprowadziłyby reklam podczas czytania rozdziału, dlatego taka strona jest bardziej atrakcyjna dla czytelnika i po prostu przejmuje rynek od ML.

(Wtorek - 20 Września 2011, 16:17:45) 308
@dzejbi ja no już nie zajrzę na ML, a na stronę stworzoną przez Unię czy przez nich zaproponowaną bardzo chętnie.

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 16:18:12) 309
tak, ale mimo wszystko i tak ma wyprzedzenie, praktycznie zawsze.

... (Wtorek - 20 Września 2011, 16:21:16) 310
Nie będzie potrzeby, ale będzie możliwość. Zależy od tego jak to zostanie skonstruowane.

(Wtorek - 20 Września 2011, 16:36:12) 311
Ktoś dużo wyżej napisał, że ML jest jak ANSI, ktoś inny go wyśmiał i zbeształ. Uważam, że porównanie jak najbardziej trafne. Na obu serwisach zamieszczane są tłumaczenia, na obu można wystawiać komenty, oceniać czy zwyczajnie dziękować za wykonaną przez tłumaczy pracę (to, że niektórym się wydaje, że ktoś sobie przywłaszcza ich pracę to inna sprawa... ale nie zauważyłam tam żadnego tekstu mówiącego o tym, że dziękuje się akurat za upload, a nie za tłumaczenie - to, że niektórzy nie rozróżniają tych dwóch rzeczy to już inna sprawa, ale nie wydaje mi się to winą autora serwisu, więc nie demonizujcie...). Pewnie ktoś zaraz wyskoczy, że na ANSI można uaktualniać wrzucone treści. Cóż, myślę, że jeśli tylko zagadałoby się w odpowiedni sposób, to i na ML dałoby się zrobić aktualkę (skoro nie osobiście, to przy współpracy z uploaderami, wystarczy tylko kulturalnie wyjaśnić, to naprawdę nie boli...). Jeden z największych serwisów z anime on-line też posiada coś takiego jak dziękowanie za odcinki i jakoś nikt focha jak stąd do marsa o to nie ma, bo 1) ktoś jednak poświęcił swój czas, żeby to wrzucić, 2) przecież dziękując za możliwość obejrzenia danej rzeczy dziękuję również autorowi, bo bez niego upload byłby niemożliwy... Czy naprawdę trzeba wymieniać każdego z nica i najlepiej pisać podziękowania na maila, żeby zaspokoić niedopieszczone ego niektórych osób? Ludzie, ogarnijcie się, dobrze, że istnieje coś takiego jak ML, bo macie dodatkową reklamę dla waszych stron (i niech mi tu nikt nie wyskakuje z argumentem, że ciężko dotrzeć do linków grup skanlacyjnych, bo jest to tak samo "zawiła" droga jak w przypadku czytania on-line ;> nie naginajcie rzeczywistości dla stworzenia własnych argumentów - bądźcie chociaż rzetelni w tym, co głosicie, bo inaczej spowodujecie jedynie zatarcie granicy między własnym zacietrzewieniem a zacietrzewieniem rzeczonego K3. Wiem, że niektórym trudno trzymać nerwy na wodzy, gdy ktoś się nie zgadza z ich poglądami, ale tego typu działania tylko wam szkodzą... Wybaczcie dłuudaśne wtrącenie ;P). Poza tym na ML - w przeciwieństwie do CM - to nie grupy upią skanlacje, co jedynie przyspiesza proces dodania tytułu - wiem po własnej grupie, jak to wygląda od strony technicznej - nigdy się nikomu nie chce, zresztą lepiej zabrać się za coś innego w tym czasie niż trwonić go na wrzucanie rozdziałów ;) Dlatego nie uważam, żeby upload wykonywany przez grupy był lepszy (u nas opóźnienia potrafią sięgać kilku miesięcy xD), szczególnie, że wtedy łatwo o niepożądane usunięcia treści w przypadku jakichś sporów (niekoniecznie chodzi mi tu o spory grupa-administracja serwisu, w końcu w samych grupach też różnie się układa, a niestety nie wszyscy stosują zasadę fair play...). Zresztą, jak ktoś wcześniej wspomniał, CM niestety, na chwilę obecną, nie stanowi konkurencji dla ML - być może serwis uda się doprowadzić do stanu używalności, ale dotychczasowe procesy reorganizacyjne pokazały jak długotrwały to będzie proces...
Rozumiem, że skoro powiedzieliście "a", to głupio wam nie powiedzieć teraz "b", ale strajk w tym wypadku chyba wiele nie zmieni... Szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyglądała faktyczna sytuacja na ML przed całą akcją (chodzi mi o creditsy, wiem tylko, że teraz są), bo mimo utrudnień z przyzwyczajenia włóczę się po stronach konkurencji, żeby zdobyć upragnione rozdziały^^, więc w tej kwestii zdania zabierać nie będę. Choć nie wydaje mi się, żeby dodanie creditsów do KAŻDEGO rozdziału było tak szybką sprawą, jak się niektórym wydaje (chyba, że nie było ich tylko w niektórych skanlacjach, co nieco zmienia obraz sytuacji, prawda? Szczególnie, że zdarzało mi się pobierać tłumaczenia bez creditsów bezpośrednio ze stron grup... Nie bronię tu pana K3, ale widzę poważne luki w całym przedsięwzięciu, a boli mnie to, bo też należę do środowiska skanlacyjnego i wasze działania rzutują w gruncie rzeczy również na mój wizerunek - czy tego chcę, czy nie ;)). W każdym razie chybiony wydaje się być także pomysł z blokadą downloandu... Myślę, że znajdzie się spora grupa odbiorców nielubiąca się posługiwać takimi metodami przyswajania mang jak readery on-line. Przyczyny mogą być różne - Nanuś pisała o słabym łączu (wbrew pozorom takich osób jest jeszcze sporo...), ja chwilowo mam możliwość siedzenia w zasadzie tylko na przenośnym necie z nielimitowanym transferem danych jedynie po nocach (i uwierzcie, wtedy nie chce się ślęczeć czytając on-line...), a na pewno znajdą się osoby, które z neta mogą korzystać tylko w szkole/pracy bądź kawiarenkach internetowych czy jakichś bibliotekach publicznych - mówiąc krótko nie stać ich na luksus czytania on-line. Rezygnując z możliwości ściągania waszej pracy, odbieracie tym wszystkim osobą możliwość czytania - cóż, wasz wybór, choć moim zdaniem błędny. Reader, który uniemożliwiałby ściąganie pewnie byłby zrobiony we flashu, co znów napotyka na problemy niektórych użytkowników (i znów cierpieliby ci masochiści ze słabym netem, którzy jednak nie porzucą swojej pasji do mang...).
Pierwszym, co mnie uderzyło w tej całej akcji, był egoizm jej twórców - jeśli to jest myślenie o fanach, to jakieś pokrętne ono ;]

Szyna @ ML nie pójdzie na coś takiego, bo to znacznie ogranicza liczbę odwiedzających - gdybym była na miejscu K3 i chciała sobie nabić odwiedzin, na pewno nie wypuściłabym z rąk takiej "kury znoszącej złote jajka", jaką są nowe chaptery.
Zaś jeśli chodzi o to zarabianie na reklamach, to nie jest tak różowo, jak się niektórym wydaje - jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany tematem, niech poszuka cenników serwerów i profitów z reklam, leniwi mogą próbować uderzyć do administratora SA, Laudemorta, który jest z tym na bieżąco, może zechce wyłożyć problem.
Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że te opłaty za domeny i własne serwisy, o których pisał Devu, tyczą się naprawdę niewielkiego odsetka istniejących grup - większość korzysta z darmowych domen (ew. takich, które kosztują ok 25zł za rok, do takiego wydatku raczej nie trzeba być milionerem, nieprawdaż? ;)), a swoje skanlacje wrzuca na darmowe hostingi. Często też widuję reklamy na stronach grup - co chyba nie należy do sfery wydatków, więc fajnie by było, gdyby niektórzy nie robili z ludzi pokładających w nich jakąś wiarę głupków ;>

PS.: Tak jak pisał dzejbi, właśnie w ten sposób przebiegało werbowanie do unii - poprzez sugestię ;) Co prawda nikt nie pisał, ile grup już się przyłączyło, ale użyto wielu dobitnych i jednocześnie dość enigmatycznych sformułowań jednoznacznie sugerujących, że ML do zło w czystej postaci, a kto nie powstanie, ten powinien czuć się jak zdrajca ;] Szczerze mówiąc, całkiem zgrabny tekst propagandowy xD Mocne uderzenie łamaniem licencji, kilka epitetów dodatkowo wzmacniających wydźwięk i żadnych wyjaśnień - ot po prostu krótka notka, że ML "prowadzi niekorzystną politykę wobec grup skanlacyjnych" (szkoda, że nikt nie napisał, o co chodzi naprawdę i nie pozwolił samodzielnie zdecydować, czy owa polityka faktycznie jest taka niekorzystna...). Cóż, być może cel uświęca środki, ale nie wiem, czy gra warta świeczki ;)

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 16:36:33) 312
Wybaczcie spam xD

przecież to proste (Wtorek - 20 Września 2011, 16:36:58) 313
macie racje, ale jako potencjalny czytelnik na co zwracacie uwagę? Komfort czytania i dostępność tytułów, tylko to się liczy, nie legalność. Tego ML nigdy nie zagwarantuje, dlatego że: Primo. Ken nie zrezygnuje z reklam, dlatego że na tym zarabia. Secundo. na ML zawsze będzie mniejszy dobór tytułów, chociażby dlatego że ken jest homofobem od przykrego incydentu w szkolnej łazience z schylaniem się po mydłem... :(

@dzejbi kto ma wyprzedzenie? Ken nie może opublikować mangi szybciej niż grupa, dlatego strona grupy zawsze w postaci aktualizacji będzie mieć przewagę. Zresztą nikt nie mówi, że na tym koniec. Przecież do tytułów można dodać chociażby znaki wodne czy też innego rodzaju zabezpieczenia, dlatego nawet jeśli manga trafi na ML, to nadal będzie promować stronę grupy. Wystarczy dać jakieś krzykliwe hasło typu: "Największy wybór mang w polsce strona xxx: adres". Jeśli chciałby to usuwać to straciłby tylko czas, zamieszczając tytuły z takimi hasłami straci czytelników (bo nie oszukujmy się, większość pójdzie tam gdzie jest, jak wyżej wspomniałem komfort czytania i dostępność tytułów, większości nie obchodzi etyka ani moralność).

Ayu (Wtorek - 20 Września 2011, 16:37:53) 314
W związku z tą akcją stwierdziłam, że zacznę czytać wszystkie (bo do tej pory czytałam tylko na Hayate, jak wcześniej wspomniałam), ale to wszystkie mangi na stronach grup. I już przy pierwszej pojawił się problem... Wiadome jest chyba, że z seriami troszkę starszymi jest zwykle problem, jeśli dodatkowo dochodzi do tego zamknięcie grupy, która tytuł prowadziła to już pojawia się d0rama.
Co mam zrobić w takim razie, skoro mangi nie ściągnę, bo czyta się tak strasznie nie wygodnie, a rozdziały na stronie ma tylko manga-lib (tak, sprawdzałam na centrum-mangi, tam również nie ma)?

Lego (Wtorek - 20 Września 2011, 16:38:42) 315
W skrócie:

Niezłe jaja, 27 grup skanlacyjnych polskich (niby mają ok 66% "rynku" polskiegp) ogłosiło strajk do 30 października, i do tego czasu nie będą wypuszcać mang. Powód - walka z manga.lib .. bo oni uploaduja na swoją bazę ich mangi. Oczywiście strajkowcy to banda kretynów która twierdzi że ich mange mozna czytać a raczej ŚCIĄGAĆ tylko od nich (na te 27 grup tylko KILKA ma opcje czytania online... większość grup uploaduje swoje mangi na jakiś ciulatych serwisach z limitami byle kase trzepać na tym, a burza się że koleś od mangi lib zarabia na reklamach).

Dodatkowo! Już ogłosili że zrobią swoją baze mangi (z reklamami a jak!).  Ogólnie to jak czytam te ich wywody to nie wiem co bardziej śmiac się czy płakać z ich głupoty. Każda z tych grup święcie twierdzi że mange robi dla FANÓW (i mają ich zarazem w dupie, czy właśnie przez to co robią teraz, czy przez zakazy umieszczania swoje mangi w BAZACH mang jak manga-lib aby fani nie mieli ŁATWEGO, PROSTEGO i szybkiego dostępu do nich).  Tak w ogóle, to są wręcz oburzeni ! że kensei (twórca manga lib) uploaduje na strone Licencjonowane mangi! (kij że praktycznie każda z tych grup tłumaczy jakąś zlicencjonowną mangę. Ale jak to się mówi
"ja mogę, ty nie" :)

Ashura (Wtorek - 20 Września 2011, 16:40:25) 316
Nie no... Bez mang :( Ale po mimo to jestem z wami laughing

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 16:50:34) 317
A prawda jest taka, że zlicencjonowanymi tytułami zajmują się organy prawne, i to jest jego sprawa, czy je ma, czy nie - jak ktoś za to "beknie", to właśnie on ;)

dzejbi (Wtorek - 20 Września 2011, 16:58:01) 318
@ kalayit w sumie napisałaś to, co miałem na myśli ja. Tyle że w mej głowie mam taki nawał myśli że na klawiature przelewa się co 3 słowo. Hmm.. świat to nie manga.. nie ma tak pięknie... nie ma bohaterów.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 16:58:44) 319
Grubiaństwo, prostactwo, zazdrość, przerośnięte ego, próba powiększenia e-penisa lub po prostu może zwykła niewiedza - takie jest moje zdanie o tym strajku. Ken na tym specjalnie nie straci. Wiecie, w kogo jest wymierzony w ten strajk. W fanów. Bo to oni "wycierpią" najbardziej. Sama idea strajku jest śmieszna i dziecinna, rzekłbym wręcz, że błędna. Skanlatorzy ubiegają się o prawa do czegoś, co nie jest ich (skany mangi), a co bezczelnie ukradli z sieci. Żeby nie było - nie jestem po stronie mlibu, bajki czytam po angielsku, cały spór jest dla mnie niezłym kabaretem. Na pewno nie uważam, że działania Kena są właściwe, ale nie myślę, by skanlatorzy też działali dobrze.

(Wtorek - 20 Września 2011, 17:04:07) 320
@kalayit jeśli nie będzie potrzeby tak dobrych serwerów, to nie ma potrzeby mieć tych złotych jaj. A skoro jest inaczej, to pokyazuje to tylko, że to ma zarobić (w końce złota jaja). Uważam, że grupy skanlataorskie pomogły by innym mniejszym z doborem readera czy innymi problemami.

(Wtorek - 20 Września 2011, 17:09:51) 321
@Lego radzę zapoznać się z tematem:) Grupy nie mają nic do takich stron, o ile nie łamią one postanowień zawartych między stronami.

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 17:14:18) 322
Szyna @ to było stwierdzenie odnoszące się tylko li do ilości odwiedzin - nie do trzepania kasy, bo to już nie musi iść w parze ;) Po prostu trudno jest utrzymać serwis bez odwiedzających, a brak w miarę regularnych aktualizacji do tego właśnie prowadzi. Serwis będący w zamierzeniach internetowym zbiorem mang nie porzuci dodawania ich do bazy danych, bo przestanie mieć wtedy rację bytu.

(Wtorek - 20 Września 2011, 17:16:38) 323
Ja sam prowadzę (aktualnie mam przerwę), stronę zbierającą linki do najlepszych tutoriali w necie. Jeśli masz odpowiednią dużą bazę, to zawsze znajdują się chętni, żeby powrócić, czy wyszukać czegoś czego jeszcze nie widzieli. No chyba że mowa o osobach co na ML przeczytały już każdy tytuł.

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 17:28:55) 324
Nie, mowa tu o przeciętnym (niech nawet będzie, że stereotypowym, żeby kogoś nie urazić xP) polskim nastolatku, któremu się nie chce ;) W każdym razie taka baza danych nie sprawdziłaby się aż tak dobrze, więc raczej takiej opcji bym nie brała pod uwagę jako realnego rozwiązania, w końcu polska mentalność do łatwych we współżyciu nie należy (choć pewnie spróbować by można...) ;P

(Wtorek - 20 Września 2011, 17:34:47) 325
no nie wiem jak ja wytrzymam bez ulubionej mangi no ale postaram... powodzenia w akcji.

(Wtorek - 20 Września 2011, 17:35:03) 326
zagadajcie do kenseia o podział zysków i będzie gites;p chłopak was dymał, dyma i będzie dymał ponieważ w porównaniu to niektórych tu się wypowiadających ma mózg;p Jest kilkanaście sposóbów na rozwiązanie problemu albo i kilka sensownych pomysłów zostało mu podanych... nie oczekujcie zrozumienia po takim newsa bez żadnych konkretów dowodów ani jasnych postulatów. Zapytam się poraz kolejny czego Wy właściwie oczekujecie?

(Wtorek - 20 Września 2011, 17:43:48) 327
@kalayit czemu? ma w jednym miejscu (w sumie jak na WB) informacje czy wyszedł nowy chapter, i odnośnik do strony, gdzie również może podziękować. Ma też przegląd wszystkich manga jakie są aktualnie tłumaczone. Ukłonem w stronę grup jest fakt iż tylko część pracy jest zamieszczana na stronie, a reszta to odnośniki (jaka ilość to już do uzgodnienia, możliwe dodawanie po czasie etc, to wszystko dałoby się ustalić, ale trzeba to przestrzegać...>.<). Problemem w takich wypadku jest tylko nieprzystawanie stron skanlatorów do dużej ilości osób, czy czytania na telefonach czy innych urządzeniach. Dlatego ten pomysł ze strony technicznej na pewno nie jest za dobry, ale ze strony fair play wydaję mi się dość rozsądny.
Ale jak pisałem, złote jaja i te sprawy.

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 17:59:20) 328
Niby tak, ale sama, gdybym miała wybierać, wolę bazę z tytułami, niż z odnośnikami ;) A WB jest niestety mało czytelnym serwisem, przez co kiepsko się sprawdza wśród osób, które nie siedzą głębiej w temacie. Zresztą ja nie widzę problemu - tyle, że ja to ni K3 ;) A swoją drogą mnie pewnie też by się nie spodobało, gdyby mi ktoś żądania stawiał odnośnie formy mojego serwisu, więc tu się temu całemu K3 nie dziwię, że staje okoniem, choć nie powiem, że jego polityka jest przeze mnie akceptowana w 100%. Tyle, że creditsy są - specjalnie przejrzałam skany naszej grupy, bo wiem, że pierwotnie umieściliśmy creditsy i, o dziwo, są tam dalej ;) Dlatego nie rozumiem całego problemu... Jeśli się chce tworzyć dla zamkniętego grona, to lepiej nie robić tego za pośrednictwem sieci - ba, nawet nie w formie elektronicznej, bo zawsze gdzieś się toto prześliźnie i rozprzestrzeni ;) Zresztą skoro robię coś dla fanów i wiadomo, że ja to robię, to mi to nie przeszkadza, że ktoś to puści dalej w świat ;)

Devu (Wtorek - 20 Września 2011, 18:04:01) 329
"Fan ma w dupie czy autor strony na tym zarabia czy nie więc nie wmówicie mi, że nie wydanie mang przez miesiąc nie jest ciosem w fanów." <--- Nie żebym się czepiał, ale pytałeś o znaczenie zasady "od fanów dla fanów" więc dostałeś wyjaśnienie, że "od fanów dla fanów" nie znaczy tylko, że robią to jedni fani dla innych, więc w tym momencie nie roumiem Twojego oburzenia.

"wiecie co, nie dziwię się że nie możecie się dogadać z Kenseiem, skoro do większości z reprezentantów kompletnie nic nie dociera." <--- Już o tym pisałem, ale widocznie nie lubisz czytać (serio nikogo nie chcę obrazić ;/). Nie raz staraliśmy się z nim dogadać nawet jeśli warunki były dla nas bardzo krzywdzące, ale on notorycznie łamał warunki umów, które sam podyktował, więc...

"Chcemy konkretów, nie jesteśmy marionetkami którym się od 3 lat obiecuje podwyżki. Konkrety, nie rozumiem czemu ma służyć ta stójka z napisaniem KONKRETÓW, nie wiecie czego chcecie czy co? Przez coś musiał ten strajk się zacząć, wiemy tylko że przez k3 i że na tym zarabia. O, i że jesteście pokrzywdzeni. Jak sobie cos przypomnę to napiszę." <--- taaa... a ja już Ci NIE RAZ pisłem, że KONKRETY BĘDĄ W NASTĘPNYCH NEWSACH, ale jak widać, wolisz mnie zignorować.

"Kiedyś nie pamiętam który dr. zrobił test sugestii. (większości jak kto woli) były 2 osoby podstawione i 1 niewtajemniczona, zadawali pytania typu co jest lepsze 1000 zł czy 10000 zł, podstawione odpowiadały że 1000 zł, a ta niewtajemniczona, nie chciała być gorsza i odpowiadała tak samo (przykład wymyślony przeze mnie ale to na tym polegało). Nie wierzycie - poszukajcie, mi się nie chce. Z grupami pewnie było podobnie." <--- I tu się mylisz. Nikogo nie nakłanialiśmy do dołączenia, a tym bardziej nie liczbą grup, które już dołączyły.

"Nawet za to że emitujecie spaliny musicie płacić" <--- Za wywóz śmieci też się płaci, a ten przykad działa dokładnie na tej samej zasadzie jak wywóz śmieci. Wiem co chciałeś "powiedzieć", ale przykład nietrafiony.

"albo grożenie k3 prawem" <--- Nikt z nas mu prawem nie grozi.

"Mimo ze nielegalna, lecz praca, którą wykonał. W mysl ustawy o prawie autorskim." <--- Idąc tym tropem rozumowania to sąd nie może skazać złodzieja, bo kradzież to jego praca (a napisy.org zostały zamknięte wbrew prawu)?

"Jutsu zrozumiałem to prawdopodobnie lepiej niż Ty ale normalny człowiek tak nie formułuje tekstu... w ógole nie rozumiesz istoty problemu z tego co widze ale odnosze wrażenie że jesteś typem osoby na która ma klapki na oczach i tak idzie do przodu nie zważająć na żadne argumenty" <--- Moim zdaniem wypowiedź Jutsu nie była komentarzem do waszych argumentów, lecz zwykłym wyrażeniem swojej opini o ludziach czytających mangi, a skoro wyrażał tylko swoją opinię to robił dokładnie to samo co Ty. Ale to tylko moje zdanie i mogę się mylić.

"I besztać ludzi, którzy mają własne zdanie na ten temat." <--- Gdzie ktoś was beształ za wyrażenie własnego zdania?

"bo jednak rozmawiając (widzę że wypowiadali się członkowie grup) z niektórymi dochodze do wniosku że, nikt nie wie po co, jak, dlaczego." <--- Na razie niczego nie ujawniamy, bo tutaj i tak sporo osób tego nie przeczyta, a jeśli będzie to w newsie, to trafi do większego grona odbiorców. Dlatego też za każdym razem powtarzamy, że konkrety oraz kolejne informacje będną w następnych newsach.

"i to ścierwo K3 pójdzie z torbami" <--- Prosiłbym o nie używanie obelg w komentarzach.

(Wtorek - 20 Września 2011, 18:08:33) 330
@Devu ten eksperyment ja znam w formie, że w widzie osoby stoją odwrócone do plecami do drzwi. I co robią osoby postronne? Ano to samo;)

(Wtorek - 20 Września 2011, 18:19:55) 331
Ja pytałem co znaczy od fanów dla fanów? musiałem być ostro najarany ponieważ nie pamiętam o czym wczoraj pisałem;p
Wszyscy oczekują konkretów a Waszą jedyną odpowiednią jest "następny news" albo dowiedzie się później. Ja się zapytam więc dlaczego nie powiedzie o tym na samym początku? czy to jest taki problem? najpierw robicie reklamy a później trzymacie w niepewności to nie jest do końca fair.

Hiyori (Wtorek - 20 Września 2011, 18:44:53) 332
@Nobody: To się nazywa trzymanie w napięciu i ma na celu skupienie uwagi. Powiedz mi lepiej, czy aż takim problemem jest poczekanie tych kilku dni? Dlaczego większość może, a Ty akurat nie? News ukaże się na dniach, więc cierpliwości.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 18:45:24) 333
Devu, daj już sobie spokój. przytaczasz wypowiedzi, które zostały dawno wyjaśnione, odwracasz kota ogonem, odpisujesz nie na temat, a właściwie w ogóle nie odpisujesz tylko rozgrzebujesz zaschniętą już kupę i wypierasz się słów samych reprezentantów unii.
jeśli naprawdę chcesz, to bez problemu mogę Ci przytoczyć przykłady, jak to ktoś wpadł na pomysł, żeby to do sądu zaciągnąć, bo on nie będzie tłumaczyć żeby ktoś na tym zarabiał. oraz jak besztacie ludzi, którzy sprzeciwem pokazują wam brutalną rzeczywistość.
ale chyba nie o to chodzi prawda? zamiast bawić się w dziecinadę, radziłabym ruszyć tyłki i zacząć coś robić, a nie czekać na łaskę najjaśniejszego pana Kenseia.

Devu (Wtorek - 20 Września 2011, 18:46:44) 334
"Skoro to jest i tak "od fanów dla fanów" to co wam to przeszkadza?" <--- Tyle, że (jak już nie raz było pisane) ML łamie zasadę "od fanów dla fanów".

"Teraz jak sobie myślę, to K3n przecież mógłby np zrobić tak, że np tylko kilka pierwszych rozdziałów jest online (także u niego), a kolejne chaptery są linkowane już do grup." <--- Podobny pomysł był mu przedstawiony, ale jak wiadomo, mniej wyświetleń reklam by było i się nie zgodził na to.

"Robi się tu jakiś dramat." <--- Niedługo trochę rozluźnimy akcję i zostaną tylko okruchy życia (tak, wiem, że to głupie, ale nie mogłem się powstrzymać :P)

"A może po prostu każda z grup mogła by wgrywać mangi tylko i wyłącznie na readery, bez downloadu" <--- Wtedy K3n uruchomi swojego bota ściągającego readerów (przykładem tu jest Varia, której rozdziały mimo pojawiania się tylko na readerze, były także na ML).

dzejbi, Twój przykład ze Świebodzińkim Jezusem ma się nijak do tematu. Chociażby dlatego, że rząd pobiera podatki legalnie i za (jak mniemam) legalną (bo własnoręczną) pracę, a K3n pobiera kasę nielegalnie, za coś co również jest nielegalne.

"Ktoś dużo wyżej napisał, że ML jest jak ANSI, ktoś inny go wyśmiał i zbeształ. Uważam, że porównanie jak najbardziej trafne." <--- To gdzie są na ANSI filmy/anime online? Jak już ktoś wspomniał, ML przypomina bardziej stronę kreskówka.pl

"ale nie zauważyłam tam żadnego tekstu mówiącego o tym, że dziękuje się akurat za upload, a nie za tłumaczenie - to, że niektórzy nie rozróżniają tych dwóch rzeczy to już inna sprawa, ale nie wydaje mi się to winą autora serwisu, więc nie demonizujcie..." <--- Skoro autor serwisu zmienia lub usuwa komentarze o treści "Spytaj na stronie grupy, która to tłumaczy" lub "Ale to tłumaczyła grupa [NazwaGrupy], a nie ML" to racze jest wina autora, a nie czytelników.

"Pewnie ktoś zaraz wyskoczy, że na ANSI można uaktualniać wrzucone treści." <--- Z tego co się orientuję to na ANSI można usunąć swoje suby, ale wiem to z drugiej ręki, więc mogę się mylić.

"i niech mi tu nikt nie wyskakuje z argumentem, że ciężko dotrzeć do linków grup skanlacyjnych, bo jest to tak samo "zawiła" droga jak w przypadku czytania on-line" <--- Czytanie on-line 1-2 kliknięcia, dotarcie na stronę grupy - 4 (jeśli dobrze liczę), a więc nie tak samo, bo strony grupy trzeba jeszcze poszukać, a czytani on-line nie.

"Poza tym na ML to nie grupy upią skanlacje" <--- No ciekawe dlaczego...

"nigdy się nikomu nie chce" <--- a mimo tego ktoś dodaje (chyba, że u was nie, ale u nas i w wielu innych grupach tak)

"CM niestety, na chwilę obecną, nie stanowi konkurencji dla ML" <--- Niestety, ale należy też wziąć pod uwagę staż ML oraz CM na "rynku"

"Choć nie wydaje mi się, żeby dodanie creditsów do KAŻDEGO rozdziału było tak szybką sprawą" <--- Nie wszystkie rozdział były bez kredytków, lecz niektóre tak.

"te opłaty za domeny i własne serwisy, o których pisał Devu, tyczą się naprawdę niewielkiego odsetka istniejących grup - większość korzysta z darmowych domen" <--- Nie pisałem tylko o domenach i serwerach pod strony, lecz także o tych pod readera, a tych też należy policzyć

"ew. takich, które kosztują ok 25zł za rok" <--- lub miesiąc

"a swoje skanlacje wrzuca na darmowe hostingi" <--- W dużej liczbie przypadków powodem jest to, że serwer, który jest kupiony (lub nie) nie ma takiej "powierzchni dyskowej" by pomieścić także pliki do downloadu, a na to także trzeba zwrócić uwagę

"Tak jak pisał dzejbi, właśnie w ten sposób przebiegało werbowanie do unii - poprzez sugestię ;) Co prawda nikt nie pisał, ile grup już się przyłączyło, ale użyto wielu dobitnych i jednocześnie dość enigmatycznych sformułowań jednoznacznie sugerujących, że ML do zło w czystej postaci, a kto nie powstanie, ten powinien czuć się jak zdrajca" <--- Każdy odbierał to inaczej, jedni tak jak Ty, a inni tak jak ja.

Kat (Wtorek - 20 Września 2011, 18:49:00) 335
Odpowiedź na twoje pytanie podał już Komimasa trochę wyżej.

LunaLu (Wtorek - 20 Września 2011, 18:49:22) 336
Popieram wasz straik. Chociaż nie czytanie mangi z waszych stron jest straszne.

Kat (Wtorek - 20 Września 2011, 18:50:29) 337
To było do Nobody'ego wink

mroźol (Wtorek - 20 Września 2011, 18:50:45) 338
Powodzenia:) Nie wiem tylko jak wytrzymam tyle czasu... Chyba moja znajomość angielskiego znacznie wzrośnie;) Jednak akcję popieram! I czekam na kolejne newsy.

(Wtorek - 20 Września 2011, 18:52:18) 339
Gdyby nie Devu ten strajk odbierał bym jako dramat ale dzięki jego osobie wg mnie jest to komedia;p

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 18:53:44) 340
"Czytanie on-line 1-2 kliknięcia, dotarcie na stronę grupy - 4 (jeśli dobrze liczę)" jest dokładnie odwrotnie wink ale jest. więc po co ściemniać, że nie ma i że usuwają? może kiedyś usuwali, ok, ale się poprawili, więc po co rozgrzebywać stare brudy? by zyskać poparcie? tak to robią polscy politycy, nie zniżajcie się do ich poziomu.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 18:55:57) 341
Nobody, dla mnie tak samo xD przynajmniej mam się z czego śmiać w pracy tongue

Hiyori (Wtorek - 20 Września 2011, 18:56:22) 342
@Nii: Ja bardzo proszę o zachowanie kultury. Nikomu nie zabraniami się wypowiadać i go nie besztami. Jednak my również mamy prawo do własnego zdania. Aspekty prawne były już poruszane na forum WB i nie ma co do nich wracać. Poza tym Unia po rozpoczęciu swojej działalności nigdzie nie napisała, że będzie kogoś pozywać. Naszym głównym celem jest nagłośnienie problemu.

Wszystkich, którzy nas popierają bardzo dziękujemy! Już niedługo ukaże się kolejny news, więc zaglądajcie do nas.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 18:59:41) 343
wypowiadam się niekulturalnie? serio? nie zauważyłam. gdzie?

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 19:01:42) 344
chyba że każdy sprzeciw jest dla ciebie niekulturalny, to ok, pozdrawiam...

Hiyori (Wtorek - 20 Września 2011, 19:03:55) 345
To, że nie klniesz nie oznacza, że zachowujesz się kulturalnie. Jesteśmy tu, by rozmawiać, a nie obrażać nawzajem i kłócić.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 19:06:39) 346
Ano, trzeba przyznać - ten strajk i ta unia to niezła komedia. Kabarety powinny brać przykład ;]

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 19:13:10) 347
em, Hiyori, właśnie napisałam dokładnie to samo 13 postów wyżej x]

Hiyori (Wtorek - 20 Września 2011, 19:18:03) 348
@Nii: Nie, nie napisałaś. Ale nie zamierzam się z Tobą spierać, bo z tego co widzę jesteś zaangażowana w tą sprawę bardziej niż niektórzy członkowie Unii i znów mogłabyś stracić nad sobą panowanie.
Życzę miłego wieczoru i zapraszam za 2-3 dni na kolejnego newsa ^^

(Wtorek - 20 Września 2011, 19:18:26) 349
Haha, a najlepsze, że do setnego postu można było jeszcze się dowiedzieć czegoś nowego, przez następne 247 wałkowane jest to samo :P

Devu (Wtorek - 20 Września 2011, 19:27:12) 350
"ken jest homofobem" <--- Nie K3n, a Muminek... Chociaż kto go tam wie...

"Oczywiście strajkowcy to banda kretynów która twierdzi że ich mange mozna czytać a raczej ŚCIĄGAĆ tylko od nich" <--- 1. Folguj słownictwo 2.Nikt nic takiego nie napisał.

"większość grup uploaduje swoje mangi na jakiś ciulatych serwisach z limitami byle kase trzepać na tym" <--- "trzepią kasę" serwisy, nie grupy

"Już ogłosili że zrobią swoją baze mangi (z reklamami a jak!)" <--- Z reklamami? Chciałbyś...

"kij że praktycznie każda z tych grup tłumaczy jakąś zlicencjonowną mangę" <--- W tym momencie to Ty rozśmieszyłe mnie :D

Lego, poza tym, proszę, zapoznaj się z wyjaśnieniem terminu "od fanów dla fanów".

"Grubiaństwo, prostactwo, zazdrość, przerośnięte ego, próba powiększenia e-penisa lub po prostu może zwykła niewiedza" <--- To twoje zdanie, ale mogę Cię zapewnić, że tak nie jest (choć pewnie i tak mi nie uwierzysz).

"zagadajcie do kenseia o podział zysków i będzie gites" <--- Szkoda tylko, że nie chcemy żadnych pieniędzy...

"Zapytam się poraz kolejny czego Wy właściwie oczekujecie?" <--- A ja po raz kolejny napiszę, że wszystko będzie powiedziane w następnych newsach.

"Ja się zapytam więc dlaczego nie powiedzie o tym na samym początku?" <--- O tym już pisał Komimasa.

"przytaczasz wypowiedzi, które zostały dawno wyjaśnione" <--- To dlatego, że staram się komentować na bierząco z czytaniem i dlatego tak wychodzi, za co przepraszam.

"odwracasz kota ogonem, odpisujesz nie na tema" <--- Nie powiedziałbym.

"wypierasz się słów samych reprezentantów unii." <---- Nie każdy kto się wypowiada pozytywnie o strajku oraz wyjaśnia powody, itd. jest reprezentantem Unii. Póki co widziałęm (włączynie ze mną) wypowiedzi czwarga z nich.

"jeśli naprawdę chcesz, to bez problemu mogę Ci przytoczyć przykłady, jak to ktoś wpadł na pomysł, żeby to do sądu zaciągnąć" <--- Chętnie, ale z napisaniem kto to był, ponieważ wiem, że to nikt z Unii.

"besztacie ludzi, którzy sprzeciwem pokazują wam brutalną rzeczywistość." <--- Wymiana poglądów nie jest besztaniem, a z tego co tu czytam to zostany został jedynie Jutsu(?) i to akurat nie przez nas, ale jeśli uważasz inaczej to chętnie zobaczę przykład.

"radziłabym ruszyć tyłki i zacząć coś robić" <--- A kto powiedział, że czegoś nie robimy? Ale tak jak było nie raz wspominane, o tym w kolejnych newsach.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 19:30:04) 351
"@Nii: Nie, nie napisałaś. Ale nie zamierzam się z Tobą spierać, bo z tego co widzę jesteś zaangażowana w tą sprawę bardziej niż niektórzy członkowie Unii i znów mogłabyś stracić nad sobą panowanie."

ok... kolejny klon Devu się znalazł widzę tongue

(Wtorek - 20 Września 2011, 19:31:45) 352
popieram was choć mi przykro bo nie będzie co czytać? A zapytam zna ktoś stronkę z skip beat rozdział od 33-65 po polsku jak nie trudno spróbuje sam przetłumaczyć tylko niech mi ktoś podpowie jakiego programu najlepiej uzywać a co do poganiaczy niestety ja się do nich zaliczam ale to dlatego że nie lubięc zekać przepraszam

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 19:33:24) 353
to ja już może poczekam na kolejnego newsa, bo wychodzi z tego wszystkiego masło maślane. choć zapewne news ten nie będzie różnił się zbytnio do aktualnego. ale komedyjka się już nudna robi.
<idzie dramować Ourana>

Devu (Wtorek - 20 Września 2011, 19:34:28) 354
"Gdyby nie Devu ten strajk odbierał bym jako dramat ale dzięki jego osobie wg mnie jest to komedia;p" <--- Dzięki, staram się XD

"jest dokładnie odwrotnie" <--- Serio mam Ci pisać dokładnie całą drogę jaką należy pokonać w obu przypadkach? ;/

"więc po co ściemniać, że nie ma i że usuwają? " <--- Po raz kolejny mylisz fakty... Usuwane są komentarze o tym, że to nie ML tłumaczy rozdziały oraz w niektórych mangach brakowało kredytków, ale jak już wspominałem, K3n ostatnio zaciera wszystkie ślady by wyszło na to, że oskarżamy go bezpodstawnie.

"może kiedyś usuwali" <---- Ta... Cały tydzień temu... Przecież to szmat czasu...

"ale się poprawili" <--- zacieranie śladów =/= poprawa

Saya (Wtorek - 20 Września 2011, 19:48:05) 355
Mi ten strajk nie podoba sie glownie z tego powodu, ze grupy nie zamierzaja nic robic przez ten miesiac sad Co za problem tlumaczyc na pozniej? Wkurza mnie taki zastoj, bo przez miesiac nie dostane od grupy skanow do edycji.

sory za brak pl znakow

(Wtorek - 20 Września 2011, 19:54:37) 356
@Saya z tego co wiem będą tłumaczyć i potem będzie mega update:)

Kazuya (Wtorek - 20 Września 2011, 19:55:23) 357
@Saya: nikt nie mówił, że grupy nie będą przez ten ponad miesiąc niczego nie robiły, strajk polega na niewypuszczaniu skanlacji podczas jego trwania, ale same skanlacje są robione.

Lilka (Wtorek - 20 Września 2011, 20:05:09) 358
Większość grup wykorzystuje ten czas na robienie rozdziałów, dopracowywanie stronki, itp. Oczywiście trudno powiedzieć, że wszystkie :)

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 20:29:34) 359
@Devu "To twoje zdanie, ale mogę Cię zapewnić, że tak nie jest (choć pewnie i tak mi nie uwierzysz). " -> zapewne. Samo nazwanie tego komediowego zbiorowiska "Unią" jest śmieszne, nie sądzisz? I proszę o odpowiedź na jedno pytanie: czy naprawdę uważasz, że możesz decydować o tym, gdzie mogą być umieszczane Twojego "kradzione" skany? Btw. Zawiązywanie "unii", robienie ogromnego kabaretowego zbiorowiska wśród fanów japońskich bajek i komiksów, a do tego nawet niepostawienie żadnych jasnych celów, jest... no cholera, nawet nie mam słowa, by to wyrazić. Dopowiedzcie sobie sami.

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 20:32:54) 360
Akurat zgoda. Jakieś spis newsów by był na miejscu a tak...

(Wtorek - 20 Września 2011, 20:40:39) 361
Grupy deklarują, że jakoby mimo strajku praca nad skanlacjami trwała dalej. Jednakże ja cały czas mam wrażenie, że ludzie z grup w rzeczywistości to tylko siedzą na forum UGS i debatują jak tu zaszkodzić ML itp., a nawet jakby to tylko szefowie grup tam siedzieli to jak taka grupa ma normalnie funkcjonować? (no chyba że mają rozplanowaną pracę daleko do przodu)

Więc jakiś mega super wielkich aktualek od 31 października bym się nie spodziewał.(zwłaszcza, że w przypadku grup wydających z częstotliwością miesięczną to będzie normalna aktualka)

Saya (Wtorek - 20 Września 2011, 20:43:08) 362
Acha, w takim razie moja grupa jest inna, bo powiedziano mi ze skany dostane po strajku sad
Ktos potrzebuje edytora na miesiac? laughing Bede musiala sama sobie znalezc cos do roboty.

Prosty czytelnik (Wtorek - 20 Września 2011, 20:44:43) 363
Na wstępie pragnę oświadczyć, że komentarz ten może być w stosunku do pewnych osób zgryźliwy, bądź nawet agresywny. Dlatego z góry przepraszam członków unii oraz osoby potrafiące wypowiadać się tu z kulturą.

Komentuje tu wiele osób wyśmiewających unię, krytykujących ją czy nawet (w bardziej lub mniej) jawny sposób obraża jej członków. I do tych osób kieruje tą część wypowiedzi.
W dupach wam się poprzewracało od nadmiaru mang w języku polskim? Grupy wkładają masę ciężkiej pracy byście wy mogli sobie poczytać ulubioną (bądź po prostu jakąkolwiek) mangę w języku ojczystym, a wy śmiecie ich obrażać i wytykać im, że nie mają racji walcząc o swoje? To jest ich praca i mają prawo z nią robić co im się żywnie podoba. Wy też nie walczycie o swoje, gdy ktoś was jawnie wykorzystuje i w dodatku jest wobec was chamski? Śmiem wątpić! Więc przestańcie pisać głupoty o tym, że grupy nie mają co walczyć o swoje. I nie piszcie, że to nie ma sensu bo i tak z nim nie wygrają. Nawet beznadziejna walkę jest do wygrania. A w tej niestety to Unia ma przewagę ponieważ to na jej pracy żeruje pan K. Możecie pisać też, że to już nie jest „od fanów dla fanów”, ale… co z tego? Grupy pracują za zwykłe dziękuje, albo i nawet bez tego. Poświęcają swój czas wolny i czasem własne pieniądze, żebyście mogli cieszyć się tytułami w języku polskim. Więc maja prawo decydować gdzie ich praca zostaje umieszczona.

Osoby piszące, że mają w nosie to czy magi zostaną przetłumaczone czy nie, bo przecież i tak czytają po angielsku. Po co tu zaglądacie i piszecie swoje wypociny? Po to tylko by marnować bity? Skoro problem was nie dotyczy to po co pchacie tu swoje marne trzy grosze? Ja mnie cos nie dotyczy i nie obchodzi, to mam to głęboko w… i nie komentuje tego, bo po co? Szkoda mojego czasu, ale wy to robicie. Dlaczego? Nasuwa mi się tylko jedna odpowiedź, bo jesteście trollami.(Link: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie ). To samo tyczy się omnibusów niosących ciemnocie oświecenie i zdejmujących klapki z oczu zaślepionym (tak, to ironia). Oraz tych czytających prawdziwie ze zrozumieniem… aż mi szkoda słów na komentowanie jegomościa, który napisał że zrozumiał cos lepiej niż ktoś tam. Na jakiej podstawie to stwierdziłeś? Wiesz, nie musisz się kłopotać z odpowiedzią, bo nie będzie ona sensowna i w dodatku nie zależy mi na niej. Po prostu chce cie ośmieszyć i nie mam zamiaru się z tym kryć. Dodam jeszcze parę słów o tych co obrażają lub też wyśmiewają. Jeśli ktoś nie ma argumentów, to wyśmiewa lub obraża swojego oponenta. Czy tak ciężko wyrazić swoją opinie w normalny sposób? Trzeba zaraz wykpiwać racje innych? Albo zwracać uwagę, na posiadanie mózgu, gdy samemu się go nie posiada? Powtórzę się, wyzwiska i śmiechy = brak argumentów. A jak nie posiadacie argumentów to nie piszcie, bo szkoda bitów które się w ten sposób marnują, czasu waszego na klepanie w klawiaturę, oraz czasu i wzroku osób czytających to. W dodatku jeszcze piszecie o besztaniu was za wasze własne zdanie. Wiecie… to już nawet śmieszne nie jest. Bo to WY wyzywacie innych i naśmiewacie się z ich racji. A tym właśnie jest besztanie, słownym obrażaniem innej osoby.

Teraz trochę o pomysłach. Naskoczyliście na Devu (?) gdy napisał, byście nie rzucali hasłami, a opisali dokładnie wasze propozycje rozwiązania problemu. Jeżeli powiem komuś weź idź, naucz się i opatentuj cos, to będziesz bogaty. Co on z tą radą może zrobić? Ano może ją sobie o kant d*py rozbić. Tak samo te wasze opisy rozwiązania problemu w jednym zdaniu. Ciężko rozwinąć pomysł? To nim nie rzucaj! Bo to nie ma najmniejszego sensu.

Gdzieś jeszcze, w powyższych komentarzach skarżono się na brak informacji. Ciężko poszukać w Internecie? Jeśli tak, to się nie wypowiadaj! Bo nie wiesz nawet o czym piszesz. Wystarczy zajrzeć na WB (sami sobie rozwińcie ten skrót) i można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tym konflikcie. I nie trzeba wcale do tego przetrząsać połowy Internetu.

Piszecie też o lenistwie. Parafrazując słynny tekst: co wy wiecie o lenistwie? To że wam się nie chce wykonać paru dodatkowych kliknięć, to nie jest lenistwo. To jest już choroba. Bo klikanie moi drodzy, to nie jest jakiś straszny wysiłek fizyczny czy mentalny. Szczególnie w dobie udogodnień oferowanych przez przeglądarki, takie jak zakładki. Zacznijcie z tym walczyć, bo takie lenistwo może doprowadzić, że wkrótce będziecie musieli zatrudnić kogoś, żeby łyżkę z zupa wam do ust przytykał, albo jeszcze gorzej.

Są osoby piszące o złodziejstwie. Skoro Ci źli i okropni skanlatorzy kradną mangi i tak bardzo was to razi w oczy, to ich nie czytajcie. A nie piszecie bzdurne uzasadnienie, że okradanie złodzieja to nie kradzież. A niestety jest to kradzież. Kradzież wysiłku włożonego w przetłumaczenie, wymedytowanie i korektę jednego rozdziału. W porównaniu do tego dwa, trzy lub nawet w porywach pewnie i cztery kliknięcia, żeby zuploadować mangę, to chyba nawet nie zasługuje na nazwanie tego wysiłkiem, prawda?

To tyle z mojej strony. Nie chce mi się już więcej pisać. Ah i zdaje sobie dokładnie sprawę z własnej hipokryzji pisząc o naskakiwaniu na innych i jednocześnie to robiąc. Niestety tylko w ten sposób idzie uzyskać zamierzony efekt.

Pozdrawiam, zwykły, prosty człowiek lubiący czytać mange, aczkolwiek szanujący wysiłek innych.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 20:56:58) 364
@up

"Grupy wkładają masę ciężkiej pracy byście wy mogli sobie poczytać ulubioną (bądź po prostu jakąkolwiek) mangę w języku ojczystym, a wy śmiecie ich obrażać i wytykać im, że nie mają racji walcząc o swoje? To jest ich praca i mają prawo z nią robić co im się żywnie podoba."

Autorzy mang harują ileśtma godzin, wkładają w swoja pracę pełno wysiłku i swojego czasu, żeby jakiś człowieczek skopiował to bezkarnie do Internetu i robił z tym, co tylko mu się podoba. Gdzie tu szacunek do autorów mang? Gdzie szacunek do ich pracy? Co za hipokryzja, ja nie mogę.

"Dlaczego? Nasuwa mi się tylko jedna odpowiedź, bo jesteście trollami."

Dokładnie ;]

"Są osoby piszące o złodziejstwie. Skoro Ci źli i okropni skanlatorzy kradną mangi i tak bardzo was to razi w oczy, to ich nie czytajcie. A nie piszecie bzdurne uzasadnienie, że okradanie złodzieja to nie kradzież. A niestety jest to kradzież. Kradzież wysiłku włożonego w przetłumaczenie, wymedytowanie i korektę jednego rozdziału. W porównaniu do tego dwa, trzy lub nawet w porywach pewnie i cztery kliknięcia, żeby zuploadować mangę, to chyba nawet nie zasługuje na nazwanie tego wysiłkiem, prawda? "

Do tego nawiązałem wyżej. Patrzysz przez pryzmat własnej osoby, z jednego stanowiska. Każdy kij ma dwa końce, prawda leży po środku, racja jest jak dupa, każdy ma swoją, etc. Mnie irytuje to, że ktoś próbuje rościć sobie prawa do czegoś, co tylko po części jest jego. Fakt, skanlatorzy wkładają w to wysiłek, pracę. Ale dlaczego żaden z nich nie pomyśli o szacunku do autora mangi i o tym, że robiąc skany, bezczelnie leje na szacunek do jego pracy? Wybaczcie za generalizowanie od razu. Spróbujcie spojrzeć z paru stron, nie tylko z jednej...

Góral (Wtorek - 20 Września 2011, 21:00:15) 365
+1000

Dobrze gada. Polać mu.

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 21:03:01) 366
Końcówka akurat prawdą nie jest. Bo gdyby tak, całkiem słusznie pomyślały, grupy przekładające na ang, to mało kto w Polsce by o wielu mangach wiedział. A tak, dzięki temu mamy nawet mangi wydawane w Polsce, a część fanów kupuje gadżety z których kasa idzie przecież po części do kieszeni autorów. A kto w ankietach wydawnictw głosuje na tytuły jak nie, ci co już znają serię? Jakby nie było skanlacji autorzy straciliby wiele więcej.

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:03:41) 367
@Sado: "Ale dlaczego żaden z nich nie pomyśli o szacunku do autora mangi i o tym, że robiąc skany, bezczelnie leje na szacunek do jego pracy?" Eee... czyli skanlacje mają przestać istnieć, tak?

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 21:05:25) 368
Sado +1

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:07:32) 369
@Jutsu - Oczywiście, masz rację. Ale co z tego? I tak podpieprzają bezczelnie skany, tutaj sytuacja się nie zmienia.

@Inuyashka - Mógłbym napisać "tak", ale nie napiszę. Chcę po prostu uświadomić, że, moim zdaniem, zachowanie skanlatorów, którzy wymagają szacunku dla własnej pracy, jest nielogiczne i bezczelne, jeżeli sami nie szanują autorów oryginalnych prac. Nie chcę zagłębiać się w sam sens istnienia skanów, bo to już zbyt długa i kręta dyskusja. Nie na teraz.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 21:08:22) 370
Inuyashka, mi się wydaje, że Sado chce przez to powiedzieć, że wymagacie szacunku, którego sami nie okazujecie, a nie że skanlacje mają przestać istnieć. Przynajmniej ja tak to zrozumiałam.

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:08:56) 371
@Sado Interesując się danym tytułem i mając chęć poświecić własny czas, a nawet pieniądze by inni mogli przeczytać tytuł w języku ojczystym (o ile nie jest to tytuł wydawany oficjalnie) nie jest oznaką szacunku? To ja pozdrawiam...

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:10:57) 372
@Sado, wiesz, gdyby nie ta odrobina szacunku dla własnej pracy, mało kto brał by się w ogóle za tłumaczenie mang... Racja, to temat-rzeka. :)

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:11:16) 373
Aha, żeby nie było. Swego czasu też byłem skanlatorem, też tłumaczyłem i edytowałem mangę. Ale robiłem to z zasadą 'od fanów dla fanów", bo bezczelnie podpieprzyłem skany, więc później każdy inny miał prawo bezczelnie robić z moją pracą, co tylko zechciał. W końcu czym była moja praca i mój czas w porównaniu do autora, który namęczył się kilkaset razy więcej? Cieszyłem się, jeśli ktoś to szanował i pytał mnie o zgodę, ale nigdy nie burzyłem się, jeśli ktoś to po prostu sobie zabrał. Bo to nie należy do mnie.

Komimasa (Wtorek - 20 Września 2011, 21:11:35) 374
Odezwał się fansuber w dupę kopany.

Japończycy maja fioła na punkcie piractwa, w ich kulturze to jets niepojęte. Każdy jednak przyzna, że polskie skanlacje doprowadziły do tego, że polskie wydawnictwo zakupiło u Japończyków licecnję!

Poza tym ja się autorom nie bronię skarżyć, więc Ty nie broń mi. W fandomie jest coś takiego jak odrobina moralności, której K£ nie uznaje. Ale to i tak kropla w morzu jego grzechów więc nie wypominajcie uni tego na każdym kroku.

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:11:49) 375
@Inuyashka
"@Sado: "Ale dlaczego żaden z nich nie pomyśli o szacunku do autora mangi i o tym, że robiąc skany, bezczelnie leje na szacunek do jego pracy?" Eee... czyli skanlacje mają przestać istnieć, tak?"

Jeżeli chodzi o to, to raczej nie musimy się martwić, ponieważ autorzy mimo, że nie zarabiają na edytowanych przez Grupy egzemplarzach mangi mogą się pochwalić wysoką popularnością jak np. Microsoft "cieszy" się z tego że ludzie wybierają "pirata windowskiego" zamiast np. Linuxa który jest darmowy...

Linette (Wtorek - 20 Września 2011, 21:11:54) 376
Sado trafił w sedno. Szanujesz czyjąś pracę? Możesz oczekiwać szacunku od innych.

Itsuwari (Wtorek - 20 Września 2011, 21:14:39) 377
Popieram Sado, mimo iż poprostu umre z nudów popieram. Z drugiej strony prawda jest taka, że skany w internecie naruszają w pewnym stopniu prawa autorskie. Co i tak nie zmienia faktu że zanudze sie przez ten strajk, ale skoro nie ma innej metody to nie zostaje nic innego jak go poprezć

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:17:06) 378
@Kamiru-san "
Jeżeli chodzi o to, to raczej nie musimy się martwić, ponieważ autorzy mimo, że nie zarabiają na edytowanych przez Grupy egzemplarzach mangi mogą się pochwalić wysoką popularnością jak np. Microsoft "cieszy" się z tego że ludzie wybierają "pirata windowskiego" zamiast np. Linuxa który jest darmowy..."

Ale gdzie tu, do cholery, szacunek do czyjejś pracy? Analogie do mlibu - dzięki nim prace skanlatorów są popularniejsze, więcej osób czyta tę mangę i zarazem skany. Tutaj już niefajnie, co?

@Komimasa

"Każdy jednak przyzna, że polskie skanlacje doprowadziły do tego, że polskie wydawnictwo zakupiło u Japończyków licecnję! "

Zdawało mi się, że chyba pisałem, że niezbyt mnie interesuje ekonomiczna sytuacja. Piszę teraz o szacunku. Szacunku, którego się domagacie.

"Poza tym ja się autorom nie bronię skarżyć, więc Ty nie broń mi."

Takie podejście mi się podoba. Zdawało mi się, że kiedyś widziałem apel wydawnictwa, żeby zaprzestać fansubów. Japońskiego wydawnictwa. Jeśli Ci go pokażę, przestaniesz wydawać fanowskie mangi?

Komimasa (Wtorek - 20 Września 2011, 21:19:01) 379
jest delikatna różnica. K3 nie ma najmniejszego problemu by napisać do grupy z zapytaniem a my co? List mamy do wydawnictwa japońskiego pisać?

Komimasa (Wtorek - 20 Września 2011, 21:21:14) 380
A pokaż, tylko zaadresowany do polskich skanlatorów, bo anglicy to wiadomo, że przeginają pałę. U nich Naruto od 0 można przeczytać.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:21:42) 381
"jest delikatna różnica. K3 nie ma najmniejszego problemu by napisać do grupy z zapytaniem a my co? List mamy do wydawnictwa japońskiego pisać?"

Tak. Skoro domagacie się szacunku, to dlaczego sami się nie wysilicie, żeby podarować go też innym. Całkiem inną sprawą jest to, że wydawnictwo by Cię wyśmiało. Wspominam po raz kolejny - nadal generalizuję, nie chcę, by wszyscy poczuli się urażeni.

I dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie w ostatniej linijce.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:22:53) 382
Nie, nie. Widziałem apel zaadresowany do wszystkich skanlatorów przez Japońców. Wszystkich krajów. W końcu mowa tu o szacunku do oryginalnych autorów,

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 21:24:06) 383
Szyna, to o czym piszesz zależy od postawy autora. na przykładzie plagiatu "Kimby" w postaci "Króla Lwa" akurat Tezuka czułby się zaszczycony, że Disney czerpał inspirację z jego działa, ale nie każdy człowiek jest Tezuką, a już napewno żaden z nas nie jest Disneyem. akurat, tu nie chodzi o plagiat, ale przykład adekwatny.

ale tu chodzi też o trochę inny szacunek. skanlatorzy się burzą, że K usuwa ich kredki, podczas gdy sami rzadko kiedy piszą, skąd wzięli skany i na podstawie czego tłumaczyli. bo powiedzmy sobie prawdę, większość skanlacji jest tłumaczona z angielskiego. już pomijając kwestię oryginalnego autora, wy, polscy skanlatorzy również nie szanujecie pracy angielskich (czy innojęzycznych) grup.

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:24:55) 384
Czyli przez szacunek do autora nie powinienem pobierać skanów i ich tłumaczyć, a nikt nie pomyśli że może być całkowicie na odwrót, że własnie szacunek i podziw dla autora skusił mnie do pobrania jego pracy, aby inni tez mogli zachwycać się jego kunsztem. Skany są praktycznie jedynym sposobem na zapoznanie się z jakąkolwiek mangą w Polsce (poza nielicznymi wyjątkami), nie moja wina że się w tej formie sztuki zakochałem i nie wyobrażam już sobie aby manga przestała w moim życiu gośćić.

Nieznajomy (Wtorek - 20 Września 2011, 21:25:10) 385
Śmieszne jest to moim zdaniem, że wymagają szacunku te osoby, które same tego szacunku nie okazują tongue

Komimasa (Wtorek - 20 Września 2011, 21:26:03) 386
My grupy skanlacyjne szacunek do autor mamy. Tylko czyn trochę haniebny ale słowa jak najbardziej pozytywne. A K£ to cyzny gorsze a słowa to już w ogóle...

Dobra nie mamy o czym gadać, znalazła się święta krowa.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:30:36) 387
@Kylo. Ależ tak, tylko dzięki skanom mamy w Polsce taki fandom. Ale ja nie o tym. Ja ciągle chce powiedzieć o szacunku do samych skanlatorów. Podając całkiem skrajny, bezczelny i prawie nieadekwatny przykład: jestem fanem VW, niesamowicie kocham te samochody. Podpieprzyłem z salonu jeden, oczywiście z szacunku, że ludzie potrafią stworzyć takie cudo, i pokazać go moim kumplom. Może teraz się zakochają. Ba, zakochają się i kupią sobie własne VW od salonu. I salon zarobi! Proszę nie brać tego przykładu całkiem na poważnie ;]

Linette (Wtorek - 20 Września 2011, 21:30:52) 388
Oczywiście, ja również sobie tego nie wyobrażam, to forma spędzania wolnego [a nawet niewolnego] czasu, która pożera mi go codziennie mnóstwo, ale nadal zdaję sobie sprawę jak to wygląda od drugiej strony. To trochę martwi, ale cóż poradzić.

Nadal rozchodzi się tu prawdopodobnie o szacunek skanlator->autor i K3->skanlator, a jeśli nie o szacunek, to o pieniądze [przynajmniej tak to wygląda wg mnie].

No to ja poczekam na kolejne informacje, zobaczymy, czy wszystko zostało chociaż porządnie przemyślane od A do Z.

Komimasa (Wtorek - 20 Września 2011, 21:31:01) 389
Ja daję credits grupy, która jest nieaktywna od kilku lat, bo przestała istnieć a mógłbym to zlać. Jak nie dawała to zostawiali w rozdziale napis, kto to wykonał i też zostawiałem. Zapytałbym o zgodę, gdybym mógł. Mnóstwo grup pyta o zgodę, bo co to szkodzi. To też już było pisane po wielokroć. Ale tak to jest jak się nie przeczyta i wejdzie między wódkę a zakąskę.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 21:31:49) 390
"Sado @ 20 Września 2011 09:11 pm" +1

"@Kamiru-san autorzy mimo, że nie zarabiają na edytowanych przez Grupy egzemplarzach mangi mogą się pochwalić wysoką popularnością jak np. Microsoft "cieszy" się z tego że ludzie wybierają "pirata windowskiego" zamiast np. Linuxa który jest darmowy..."
--> tylko że Microsoft, Linux, etc. robią to świadomie i sami wypuszczają coraz częściej darmowe oprogramowania, bo zależy im na popularności, a nie na pieniądzach, którymi spokojnie mogą palić w piecu. Japończycy mają inną mentalność. u nich nawet za ściąganie na sprawdzianie dostaniesz w czapę, a co dopiero za piractwo/kradzież.

Nieznajomy (Wtorek - 20 Września 2011, 21:32:24) 391
To było do osób atakujących skanlatorów:D A tak poza tym,zawsze stanę po stronie, która bardziej cierpi :P A wysiłek włożony przez K3 jest nie porównywalnie mniejszy niż skanlatorów:)Jestem z Wami:P

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:34:11) 392
@Komimasa.

"My grupy skanlacyjne szacunek do autor mamy. Tylko czyn trochę haniebny ale słowa jak najbardziej pozytywne. A K£ to cyzny gorsze a słowa to już w ogóle... "

Nadal mi na pytanie nie odpowiedziałeś ;]

Generalizując - powyższe zdanie to definicja hipokryzji. Mówię co innego, robię co innego. Lubię mojego kolegę, w pracy opowiadam wszystkim, jaki to fajny gość. Fakt, czasami mu walnę w ryja, jak go zobaczę, ale... intencje mam dobre ;)

Proszę tego przykładu też nie brać na poważnie ;]

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 21:35:12) 393
Nii, zdajesz sobie sprawę, że wiele grup zaznacza, że wystarczy dodać ich kredytki, czasem wystarczy napisać skąd się wzięło skany, a czasem nie. I wtedy grupy pytają o zgodę. Więc akurat TEGO grupom nie zarzucaj. A przynajmniej mam nadzieję Unia dba o to by wszystkie grupy się tak zachowywały. Z tego co słyszałem, tak jest. Niektórzy nawet podziękowania piszą ale nie, ty musisz swoje powiedzieć. A ty Komi weź ochłoń...

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 21:36:06) 394
Wielu grup angielskich oczywiście mam tu na myśli. Także Polskie mogą brać i być w porządku.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 21:39:22) 395
"Kylo: Czyli przez szacunek do autora nie powinienem pobierać skanów i ich tłumaczyć, a nikt nie pomyśli że może być całkowicie na odwrót, że własnie szacunek i podziw dla autora skusił mnie do pobrania jego pracy, aby inni tez mogli zachwycać się jego kunsztem."
owszem nie powinieneś, ale jeśli już musisz, to ok, ja to doskonale rozumiem. tylko zaznacz to gdzieś. powiedz wszystkim, że przetłumaczyłeś to tylko i wyłącznie z szacunku do autora i zachwytu do jego pracy. nie wymagaj od czytelników, żeby dziękowali ci za przetłumaczenie tego i podkreślali, że to właśnie ty, nie kto inny, przetłumaczył to na język ojczystym. nie wymagaj od nich żeby pytali cię o zgodę na użycie twoich skanlacji. przecież zrobiłeś to z szacunku dla autora. nie dla własnej chluby. nie mówię, że tak robisz, czy nie robisz, ale ta Unia domaga się szacunku i oklasków dla skanlatorów, którzy sami nie okazują szacunku dla tych, których pracę wykorzystują.

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:42:41) 396
Tylko że Ty tego VW możesz zakupić. A z większośćią tytułów nie można. Porównanie musiało by wyglądać tak.
W Anglii jest mój samochód którego nie mogę kupić bo go nie ma u mnie. Mogę go kupić tam na miejscu (jak mange po japońsku czy ang), ale wtedy mam kierownicę, ze złej strony. Jednak znalazły się osoby które takie autko przerobią Ci za free na tutejsze. Wtedy ktoś z tego koncernu w Polsce może ocenić czy warto wprowadzić produkcję tego modelu u nas w wersji normalnej.
Możesz się przyczepić, że Ci przerabiający je kradną, ale nie potrafię wymyślić lepszego porównania. Bo tutaj mowa o czymś wyprodukowanym, co muszę przerobić. Co innego gdyby to były plany np samochodu do składania, to ktoś mi przerabia za free.
Mniejsza ludziom się w dupach poprzewracało.

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:43:10) 397
Tak jak już ktoś wspominał data zakończenia strajku nie powinna być podana. Poza tym jeśli tak szanujecie swoją pracę to solidarnie do strajku powinny dołączyć wszystkie grupy skanlacyjne w Polsce.(żeby wasz K3NSEI nie miał czego kraść)a wy jako że znacie angielski możecie kontynuować lekturę swoich mang na mangafox.com
Moim skromnym zdaniem MIło by było zobaczyć zamiast chaperów przekierowanie do strony złodziei .

P.S. jestem z wami manga-lib.pl po polsku zawsze u was czytam

(Wtorek - 20 Września 2011, 21:43:20) 398
@ Nii. Przecież tu chodzi tylko o to aby ktoś inny nie przypisywał sobie mojej pracy jako swojej i tyle, nie oczekuje od nikogo wdzięczności bo robię to dla takich osób jak ja.

Nieznajomy (Wtorek - 20 Września 2011, 21:43:31) 399
Sado @ 20 Września 2011 09:11 pm
Aha, żeby nie było. Swego czasu też byłem skanlatorem, też tłumaczyłem i edytowałem mangę.
Sado @ 20 Września 2011 09:21 pm
Ale gdzie tu, do cholery, szacunek do czyjejś pracy?
Sado @ 20 Września 2011 09:34 pm
Generalizując - powyższe zdanie to definicja hipokryzji.
Nie mam nic do dodania:P

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 21:44:30) 400
"Jutsu: Nii, zdajesz sobie sprawę, że wiele grup zaznacza, że wystarczy dodać ich kredytki, czasem wystarczy napisać skąd się wzięło skany, a czasem nie."
--> zdaję sobie sprawę, dlatego nie napisałam, że wszystkie tego nie robią.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:46:43) 401
@Szyna. Nie. Mój przykład był całkowicie z dupy wyjęty, w ogóle nie da się tego przełożyć na samochody, bo to rzecz materialna, tymczasem śmigające w necie skany to już innego typu własność.

Nii @ 20 Września 2011 09:39 pm + 1 -> O to właśnie chodzi.

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 21:48:54) 402
@Nieznajomy. Brawo, świetnie zrobione. Ładnie wykorzystane. Nie bronię się do końca. Robiąc skany, nie szanowałem autora. Tutaj nie mam nic na swoją obronę. Ale, jak już wspominałem, ja się nie domagałem szacunku od innych. I ot właśnie mi chodzi. O tym problemie cały czas piszę. Zarzucasz mi coś, o czym doskonale wiem ;]

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 21:57:52) 403
"zdaję sobie sprawę, dlatego nie napisałam, że wszystkie tego nie robią."

Pardon. W takim razie właściwiej byłoby pisać zamiast per "wy" raczej: część polskich skanlatorów.
Ech i teraz ja złapałem za słówka... idzie zwariować...

Jutsu (Wtorek - 20 Września 2011, 22:00:05) 404
To było do Nii.

(Wtorek - 20 Września 2011, 22:01:10) 405
Prosty naiwny człowieku świat funkcjonuje tak jak funkcjonuje i swoje piękne idee możesz wypowiadać właściwie tylko w internecie... śmieszy mnie Twoja cała wypowiedź ale cóż dotyczy głównie Mnie więc się do niej ustosunkuje. Twierdzisz że wszyscy walczą o swoje prawa i nie pozwolą sobą pomiatać... pracowałeś kiedyś?? wątpie podam przykład ze swojego życia robie projekty techniczne od instalacji elektrycznych poprzez rozkład rur itp i wiesz co ci powiem? Przez to że jeszcze nie mam ukończonych studiów i tytułu za głupią pięczątke i podpis odpowiedniej osoby trace 50% zysków z mojej pracy. Czy to jest uczciwe? Nie, ale taki jest system i nic tego nie zmieni, i będe tracił puki nie ukończe studiów... Moje posty są w pewnym stopniu agresywne i atakują potencjalnego odbiorce ale nic chamskiego w nich nie ma(nie mam takiej intencji). Czy strajk ma sens zobaczymy za miesiąc i wtedy okaże się, który z nas miał racje. "Osoby piszące, że mają w nosie to czy magi zostaną przetłumaczone czy nie, bo przecież i tak czytają po angielsku. Po co tu zaglądacie i piszecie swoje wypociny?" Czy jak ktoś nie czyta mang w języku Polskim nie ma prawa do głosu? czy jak ktoś nie interesuje się polityką do nie ma prawa do głosowania? argument z dupy wzięty więc nie przemawia do mnie. Możesz mnie nasywać trollem, goblinem a nawet gumisiem mało mnie to obchodzi co anonimowy prosty człowiek o mnie myśli.
"aż mi szkoda słów na komentowanie jegomościa, który napisał że zrozumiał cos lepiej niż ktoś tam. Na jakiej podstawie to stwierdziłeś?" Jak już zaczynasz jakiś temat to nie zamykaj mi drzwi do obrony :( To jest poprostu nieetyczne. To była reakcja w wymianie poglądów więc sory ale nie masz prawa mnie za to oceniać. "Chce Cię ośmieszyć" zapytam się jak? Cały czas mnie atakujesz ale tak naprawdę nie mam pojęcia jak to miało mnie ośmieszyć?(Tutaj prosze o wytłumaczenie najwyraźniej zbyt głupi jestem Cię zrozumieć). Zarzut że wyśmiewam wszystko dlatego że nie mam argumentów jest błędem. Argumenty podałem na samym początku a wyśmiewam wszystko po taką mam nature :) Teraz odniose się do Devu. Nikt go nie wyśmiał a po drugie to jest inteligentny człowiek i podszedł do tego z dużym dystansem. Nie potrzebuje ochrony takiego człowieczka jak Ty. Ostatni akapit przemilcze ponieważ brak mi na niego słów.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 22:01:35) 406
w sumie. w takim rozgardiaszu ciężko nie zwariować xD ale przynajmniej dyskusja się jakaś spokojniejsza zrobiła.

Nieznajomy (Wtorek - 20 Września 2011, 22:02:11) 407
@Sado: No to już Cię rozumiem xD Wybacz:P

Ogólnie muszę przyznać, że ciekawie czyta się te komentarze:)

Niestety każdy ma tutaj rację i raczej konsensusu się tutaj nie wprowadzi :D

Podziwiam Wasze samozaparcie, skoro wiecie, że to walka z wiatrakami, a mimo to się nie poddajecie :D

Sado (Wtorek - 20 Września 2011, 22:09:21) 408
Myślę, że tym postem zakończę moja dyskusję i trolling, bo i tak przez najbliższe dni będę nieosiągalny.

Podsumowując: uważam, ze skanlatorzy za bardzo się napinają. Zawsze warto odstawić własną dumę na bok i pomyśleć o fanach - to dla nich robicie. Manga lib, chociaż bezczelnie, pozwala im łatwiej dotrzeć do tego, czym Wy się zajmujecie.

Samym strajkiem coś osiągnęliście, bo Kensei usunął znaki wodne, kredytki na stronie są, do tego zaczął poważniej do Was podchodzić.

Na tym strajku teraz cierpią fani. Wspierają Was, bo wiedzą, że to dzięki Wam mogą cieszyć się tym hobby, ale koniec końców, to w nich - chociaż nieświadomie - wycelowany jest ten strajk. A szkoda.

Niektórzy błędnie myślą, że Ken zbija kokosy na swoim readerze. Nic bardziej bzdurnego. Fakt, pieniądze z tego pewnie jakieś są, ale uwierzcie mi, kwota to nie przekracza dużej sumy i zapewne nie jest w stanie wyżywić jednego członka rodziny ;]

Demonizujecie. Strasznie. To tylko hobby, zwykłe komiksy i kreskówki. Da się bez nich żyć, nie są potrzebne jak chleb. Wrzućcie na luz - wszystkim to wyjdzie na zdrowie.

I na koniec - szanujmy się wzajemnie. Zapewne myślicie, że to trudne, zwłaszcza widząc postawę Kena, ale na braku szacunku i złośliwości szacunku nie zbudujecie. To takie pójście na łatwiznę, przez które na końcu w ogóle nie będziecie się szanować. Pamiętajcie, że Wy także możecie nosić w sobie cień winy. Chociaż malutki, to może w jakiś sposób też coś niewłaściwie zrobiliście. ;]

Tym oto pozytywnym akcentem kończę i pozdrawiam. Mam nadzieję, że "unia" się rozwiąże i wyjdą z tego pozytywy.

(Wtorek - 20 Września 2011, 22:12:15) 409
"To tylko hobby, zwykłe komiksy i kreskówki. Da się bez nich żyć, nie są potrzebne jak chleb. Wrzućcie na luz - wszystkim to wyjdzie na zdrowie." Tu się akurat zgadzam. :)

(Wtorek - 20 Września 2011, 22:14:51) 410
Manga i anime to nie hobby tylko styl życia jak to lubi mówić mój kumpel;p

AKA (Wtorek - 20 Września 2011, 22:18:45) 411
Nieznajomy: "Ogólnie muszę przyznać, że ciekawie czyta się te komentarze:)

Niestety każdy ma tutaj rację i raczej konsensusu się tutaj nie wprowadzi :D "

Muszę przyznać, że myślę tak samo. Chciałam się jeszcze wypowiedzieć na parę tematów, ale uznałam, że nie będę znów powtarzać tego, co pisałam w swoich poprzednich komentarzach.
Swoją drogą, jeśli chodzi o szacunek, to każdy może mieć inne zdanie. Dla jednego szacunkiem dla autora jest tworzenie skanlacji w ojczystym języku jego mangi, dla drugiego jest to kradzież i owego szacunku brak. I tutaj wątpię, żeby nagle ktoś zmienił zdanie odnośnie swojego poglądu, ale trzeba przyznać, że dyskusja na ten temat jest ciekawa i padają trafne argumenty. :D

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 22:24:37) 412
Devu@ skoro tak lubisz łapanie za słówka, to proszę :)
"Skoro to jest i tak "od fanów dla fanów" to co wam to przeszkadza?" <--- Tyle, że (jak już nie raz było pisane) ML łamie zasadę "od fanów dla fanów".
Przepraszam bardzo, ale czym łamie tę zasadę? Tym, że udostępnia skanlacje szerszej grupie odbiorców, czy może tym, że na nich podobno kokosy zbija? xD No sorry, ale teraz padłam... Czy w takim razie powiesz, że JPF (który powstał z inicjatywy fanów) też przeczy tej zasadzie, bo "bezczelni" zapłaty za wydane mangi żądają? ;>
"Choć nie wydaje mi się, żeby dodanie creditsów do KAŻDEGO rozdziału było tak szybką sprawą" <--- Nie wszystkie rozdział były bez kredytków, lecz niektóre tak. "
Jak zauważyłam, na forum ANSI, ktoś podał jeden przykład i okazało się, że to grupa nie dała tam creditsa... Zresztą w takim razie proponowałabym nieco precyzyjniej dobierać słowa, bo manipulujecie faktami (nie pierwszy raz - naprawdę polecam lekturę tematu na ANSI, trochę się może rozszerzyć obraz całości, a i uśmiech na twarzy wykwitnie raczej http://animesub.info/forum/viewtopic.php?pid=361978 ;P) pisząc, że na ML nie wrzuca się creditsów...
"Nawet za to że emitujecie spaliny musicie płacić" <--- Za wywóz śmieci też się płaci, a ten przykad działa dokładnie na tej samej zasadzie jak wywóz śmieci. Wiem co chciałeś "powiedzieć", ale przykład nietrafiony. "
Przykład jak najbardziej trafiony. Za wywóz śmieci płacisz, bo je produkujesz, za emisję spalin płacisz bez względu na to czy jeździsz samochodem, czy nie. Oczywiście można tu mówić o różnego typu pozyskiwaniu energii etc, ale to wszystko jest mnożone do kupy i dzielone na jednego mieszkańca, czyli mało fair ;>
"Czytanie on-line 1-2 kliknięcia, dotarcie na stronę grupy - 4 (jeśli dobrze liczę)"
Źle liczysz, oj źle ;>
"więc po co ściemniać, że nie ma i że usuwają? " <--- Po raz kolejny mylisz fakty... Usuwane są komentarze o tym, że to nie ML tłumaczy rozdziały oraz w niektórych mangach brakowało kredytków, ale jak już wspominałem, K3n ostatnio zaciera wszystkie ślady by wyszło na to, że oskarżamy go bezpodstawnie."
Co najwyżej wprowadzacie nas w błąd, bo o niezamieszczonych kredytach płakaliście póki co ;> Napiszę Ci to na kolejnym forum, Devu: więcej konsekwencji, kolego.

Prosty czytelnik @
"Komentuje tu wiele osób wyśmiewających unię, krytykujących ją czy nawet (w bardziej lub mniej) jawny sposób obraża jej członków. I do tych osób kieruje tą część wypowiedzi.
W dupach wam się poprzewracało od nadmiaru mang w języku polskim? Grupy wkładają masę ciężkiej pracy byście wy mogli sobie poczytać ulubioną (bądź po prostu jakąkolwiek) mangę w języku ojczystym, a wy śmiecie ich obrażać i wytykać im, że nie mają racji walcząc o swoje? To jest ich praca i mają prawo z nią robić co im się żywnie podoba. Wy też nie walczycie o swoje, gdy ktoś was jawnie wykorzystuje i w dodatku jest wobec was chamski? Śmiem wątpić! Więc przestańcie pisać głupoty o tym, że grupy nie mają co walczyć o swoje. I nie piszcie, że to nie ma sensu bo i tak z nim nie wygrają. Nawet beznadziejna walkę jest do wygrania. A w tej niestety to Unia ma przewagę ponieważ to na jej pracy żeruje pan K. Możecie pisać też, że to już nie jest „od fanów dla fanów”, ale… co z tego? Grupy pracują za zwykłe dziękuje, albo i nawet bez tego. Poświęcają swój czas wolny i czasem własne pieniądze, żebyście mogli cieszyć się tytułami w języku polskim. Więc maja prawo decydować gdzie ich praca zostaje umieszczona."
No sorry, tak się składa, że sama jestem członkiem grupy skanlacyjnej i też zdarza mi się harować jak głupiej za free, ale nie lamentuję z tego powodu, bo wiesz co? Do tego nikt nie zmusza ;> Zresztą ten cały strajk zalatuje hipokryzją, bo jakoś ciężko mi uwierzyć w szczytne idee, które, jak przyjdzie co do czego, kończą się dyskusją o kasie wyciąganej z reklam na ML... Wybacz, ale taka walka mnie nie interesuję, robię skanlacje dla fanów i mam gdzieś, czy zostaną wrzucone na CM czy na ML jeśli tylko sprawi to, że ludzie będą mieli do nich dostęp, a do tego będzie tam choćby niewielka notka o autorach tłumaczenia. A wiesz dlaczego? Bo robię to dla ludzi, którzy chcą czytać mangi, a nie dla podbudowania własnego ego pochwałami jaka to wspaniała jestem, że przetłumaczyłam kilka rozdziałów w miesiącu... Jak ktoś będzie chciał trafić na stronę grupy, to tam trafi, a ludzie, którym wygodniej korzystać z dużych serwisów i tak będą to robić. Co zresztą dla mnie znaczenia nie ma, bo nie robię tego dla glorii, a dla osób, które z różnorakich powodów czytają mangi w języku ojczystym, a na ML do takich osób one trafiają, więc jest ok.
"W dodatku jeszcze piszecie o besztaniu was za wasze własne zdanie. Wiecie… to już nawet śmieszne nie jest. Bo to WY wyzywacie innych i naśmiewacie się z ich racji. A tym właśnie jest besztanie, słownym obrażaniem innej osoby."
A mnie się wydaje, proszę pana, że to ostrze jest obusieczne ;) Gdybym miała podać przykłady takich zachowań, bez problemu bym je wskazała po obu stronach - w sumie nic nadzwyczajnego, skoro sprawa jest kontrowersyjna i powoduje u niektórych sporo emocji (u części aż za dużo...), więc znów fajnie by było, gdyby nie było w tej jakże pouczającej wypowiedzi stronniczości ;)
"Piszecie też o lenistwie. Parafrazując słynny tekst: co wy wiecie o lenistwie? To że wam się nie chce wykonać paru dodatkowych kliknięć, to nie jest lenistwo. To jest już choroba. Bo klikanie moi drodzy, to nie jest jakiś straszny wysiłek fizyczny czy mentalny. Szczególnie w dobie udogodnień oferowanych przez przeglądarki, takie jak zakładki. Zacznijcie z tym walczyć, bo takie lenistwo może doprowadzić, że wkrótce będziecie musieli zatrudnić kogoś, żeby łyżkę z zupa wam do ust przytykał, albo jeszcze gorzej."
Nie jestem pewna, czy mam teraz również perorować na temat niezrozumienia tematu przez kolegę, czy to będzie już atak z mojej strony? ;> Niemniej, chciałam wyjaśnić, że nie piszę o sobie, a o pewnej grupie odbiorców, będącej zapewne większą częścią osób odwiedzających ML. A że przyzwyczajeń łatwo się nie zmienia i chętniej przesiadamy się z rzeczy niedogodnej na wygodniejszą w obsłudze, to cała akcja prosta może nie być. A co do samych zakładek... Wie kolega ileż to grup skanlacyjnych jest na polskim rynku? Zapewniam, że nie tyle, żeby dwadzieścia kilka z nich stanowiła aż 68%... To jest mocne przegięcie - przypuszczam, że nawet jeśli ktoś się przejęzyczył i miał na myśli procentowy udział tych grup w wydawanych tytułach, to i tak mocno się przeliczył ;] Co za tym idzie tych zakładek też będzie od groma i naprawdę nie tak łatwo znaleźć to, czego się szuka i kojarzyć wszystkie te grupy z wydawanymi przez nie skanlacjami (wiem, bo sama biegam po tych grupach, a wszystkich w zakładkach nie mam - może połowę z istniejących, co i tak daje mi ok 60 zakładek... Dlatego nie mów, że to prostsze niż szukanie konkretnych tytułów w alfabetycznej bazie ;>
"Są osoby piszące o złodziejstwie. Skoro Ci źli i okropni skanlatorzy kradną mangi i tak bardzo was to razi w oczy, to ich nie czytajcie. A nie piszecie bzdurne uzasadnienie, że okradanie złodzieja to nie kradzież. A niestety jest to kradzież. Kradzież wysiłku włożonego w przetłumaczenie, wymedytowanie i korektę jednego rozdziału. W porównaniu do tego dwa, trzy lub nawet w porywach pewnie i cztery kliknięcia, żeby zuploadować mangę, to chyba nawet nie zasługuje na nazwanie tego wysiłkiem, prawda?"
Cóż, nikogo bronić nie zamierzam, ale dochodzi do tego jeszcze śledzenie aktualizacji i przeglądanie stron w poszukiwaniu tychże. Szczerze mówiąc sama trochę czytam, trochę chomikuję (w sensie trzymam na dysku, żeby mnie już tym razem nikt źle nie zrozumiał...), więc wiem, że to pochłania sporo czasu, zazwyczaj jeśli nie przysiądę nad tym jeden wieczór tygodniowo, to potem się nie mogę wygrzebać spod sterty rzeczy, które mam do przejrzenia i ściągnięcia, więc nie jest to takie nic jednak ;)

I w pełni się zgadzam z Sado. Nie ma co krzyczeć o coś, czego samemu się nie wypełnia. Wiem, że przynajmniej część ludzi z unii tak lubi, ale warto by pomyśleć, jak to wygląda na zewnątrz - a wygląda raczej żałośnie niestety... Szkoda, że traci na tym wyskoku cała społeczność skanlacyjna, ba, cały fandom nawet, bo już wyskoczyliście z tym na strony neutralne i teraz dopiero mamy "dobrą prasę"... Pogratulować.

miyo (Wtorek - 20 Września 2011, 22:26:49) 413
Cóż, nie popieram czegoś takiego co robi pan K3 oraz niektórzy właściciele chomików, ale strona taka jak ml jest bardzo przydatna – zmniejsza ilość zakładek, a z Internetem o prędkości pijanego ślimaka, czytanie online, lub pobieranie z wielu stron skalanacyjnych jest praktycznie niemożliwe (albo w ogóle niemożliwe) gdyż często jedna strona ładuje się nawet kilkanaście minut, albo nie można zakończyć pobierania…
Do tego dochodzi kwestia zamkniętych grup. Próbowaliście kiedyś znaleźć wszystkie tomy Hikaru no GO tłumaczone przez obecnie zamkniętą grupę manga platinum? Odnalezienie ich zajęło mi ok. dwóch lat (ale patrząc po niektórych forach, nie tylko mi).
Pamiętacie one mangę? Prędzej czy później ml spotka to samo.
Protest oczywiście popieram, i życzę powodzenia choć, jak wyżej wspomniałam sama idea ml bardzo mi się podoba.

Nii (Wtorek - 20 Września 2011, 23:21:50) 414
"kalayit @ 20 Września 2011 10:24 pm"
kolejny strzał w setkę.
szkoda tylko, że trafia to głównie do tych, którzy myślą tak samo.
w każdym razie cieszę się, że zaczynają pojawiać się skanlatorzy (jak ja), którzy naprawdę robią "od fanów dla fanów".
a członkowie Unii powinni sami sobie zadać pytanie i przemyśleć, dla kogo robią - dla siebie by zbierać laury, czy dla ludzi? bo imo (powtórzę się), przedstawiciele reguły "od fanów dla fanów" to ci, którzy w strajku nie uczestniczą. a osoba, która naprawdę robi dla ludzi, nie ma powodów by w nim uczestniczyć.

(Wtorek - 20 Września 2011, 23:33:15) 415
@Nii To że ktoś potrafi działaś i tworzyć skanlację nawet jeśli ktoś nie dziękuję mu za to naprawdę wspaniałe. Ale zauważ że nie każdy taki musi być. Niektórzy może potrzebują dodatkowego zapłonu w postaci ciepłego komentarza. Siedząc w smętny dzień nie mając energii na nic, nagle czytają nowy komentarz na stronie? Czyż nie dodaję to energii? To samo widząc, że nowy chapter przeczytało x(...)x osób. Tacy ludzie mają przestać tworzyć mangę, bo nie mają dość zapału by tworzyć bez takich czynników?

kalayit (Wtorek - 20 Września 2011, 23:55:41) 416
No proszę... Przecież na pewno chociaż K3 musiał to pobrać, skoro ma na ML xD A tak na serio, przecież nie ma takich grup, które nie mają żadnych, ale to żadnych komentów (chyba, że zablokowały taką opcję na stronie xP)... A poza tym komentarze pod skanlacjami wrzuconymi na ML także są formą podziękowania właśnie dla nich - przecież nawet jeśli fan nie wie, że to od danej grupy, to i tak jego radość z możliwości czytania skanlacji po polsku nie przestaje być szczera tylko dlatego, że pisze komenta na ML a nie na stronie grupy... Dlatego nie bardzo wiem, o co chodzi, ale podobno się dowiem. Wkrótce...

Nii (Środa - 21 Września 2011, 0:08:54) 417
Szyna, prawda, jest przyjemniej robić jak ktoś napisze coś miłego, ale nie powinno być to dla skanlatora czynnikiem koniecznym do wykonywania swojej pracy.
poza tym:
1) tak jak napisano wyżej, nie ma znaczenia na jakim portalu o tym piszą. ważne, że spełnia swoją rolę.
2) już na pewno nie powinno wymagać się od czytelników podziękowań, a UGS właśnie to sobą reprezentuje jak na razie.
3) osoba która wiecznie albo prawie wiecznie potrzebuje dodatkowego zapłonu, bo nie potrafi robić bezinteresownie, po prostu nie powinna w ogóle się za to zabierać.

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 0:31:17) 418
oj, nie było mnie trochę. tęskniliście? - retorycznie...

hmm... ktoś tu dobrze napisał... (student) Ci którzy nie pracowali, dalej będą myśleć że świat jest pełen dobroci, dobrych ludzi, którzy sprawiedliwie wszystko osądzają. A, guzik.

Widzicie, gdybyście od razu napisali że news będzie potem "bo chcecie zwrócić uwagę" - nie, nie tłumaczcie i że to mówiliście, bo nikt tego mi nie powiedział ani wcześniej ani z newsa nie dało się tego wywnioskować i bzdurą będzie to głupie tłumaczenie. News ma formę "carskiego ukazu - walki z k3" a nie, uświadomienia odbiorców. I tu też nie wmówicie mi że białe jest czarne. przeczytajcie sobie go sami 3 razy. Przed chwilą zrobiłem to raz, a porządnie. W sumie to wiele osób już powtórzyło to, co mówiłem wcześniej. Tylko dosadniej. I widzę że jednostka nie wpłynie na ogół ale jak się zbierze grupa przeciwników, ma to jakieś właściwości lecznicze.

Najlepszym przykładem jest tłumacz/ka która wyjaśnił/a po co i za co to robi. Za nic, dla odbiorców. I nic nie interesuje poza tym. (wybacz ale nie mam sił wertować postów i przypominać sobie nicku, jestem po pracy :) ).

Hmm... może założymy unię przeciw Unii (świadomie wielką i małą literą), no tak, po to by "uświadomić" Unię, że źle czynią. Zamkniemy się na miesiąc, na pewno będą za nami tęsknić ;)

Mniejsza.. Lider Unii powinien być bezstronny jeśli chodzi o relacje odbiorca - Unia, niech on się wypowie, gdzie jest?

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 0:36:11) 419
"Roz­po­czy­na­my też kam­pa­nię, któ­ra ma uświa­do­mić czy­tel­ni­ków, szcze­gól­nie ma­so­wych stron on­line, cho­mi­ków, tor­ren­tow­ni i lin­kow­ni z wa­re­zem, że to właś­nie my, skan­la­to­rzy, ro­bi­my dla nich man­gi. Mu­szą so­bie tak­że zda­wać spra­wę, że man­gi zli­cen­cjo­no­wa­ne mo­gą po­czy­tać tyl­ko, je­śli je ku­pią w skle­pie, a ich pu­bli­ka­cja w in­ter­ne­cie jest nie­le­gal­na i nie­e­tycz­na" - ktoś zanegował moje stwierdzenie że robią to dla chcwały... a co to jest? "że to właśnie my".

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 0:38:34) 420
dzejbi
Jam ci. laughing
Nie no. News jest do kitu to nawet ci większość zwolenników Unii przyzna. Ale sama Unia jest kurde wspaniałą rzeczą. Jeżeli faktycznie będą się wspierać i sprawi to że mangi będą częściej wychodzić to nikt nie zaprzeczy. Gorzej z tym strajkiem.
Ja tam pracowałem, i nadal chcę wierzyć, że czasem można ze "złem" wygrać, zabronisz?

"Widzicie, gdybyście od razu napisali że news będzie potem "bo chcecie zwrócić uwagę" - nie, nie tłumaczcie i że to mówiliście, bo nikt tego mi nie powiedział ani wcześniej "

Znaczy, trzeba ci osobiście? Sam na to wpaść nie umiesz i masz jeszcze pretensje? A po cóż innego jest strajk? Głównie zwraca uwagę.
Chłopie, rusz czasem głową... Że już nie wspomnę o tym że było parę komentarzy od Unii po co ten strajk...

Nii (Środa - 21 Września 2011, 0:45:31) 421
"ktoś zanegował moje stwierdzenie że robią to dla chcwały... a co to jest? "że to właśnie my".
jeśli rzeczywiście nie jest dla chwały, to jest jeszcze opcja - to jest uświadamianie ludzi, że człowiek który tłumaczy mangi zwie się skanlatorem...

Devu (Środa - 21 Września 2011, 0:46:17) 422
"Samo nazwanie tego komediowego zbiorowiska "Unią" jest śmieszne, nie sądzisz?" <--- Nie.

"I proszę o odpowiedź na jedno pytanie: czy naprawdę uważasz, że możesz decydować o tym, gdzie mogą być umieszczane Twojego "kradzione" skany?" <--- Gdy są one pobierane jako plik .rar to tak, ponieważ w tym momencie nie jest to ani tłumaczenie, ani akany. Po protu plik. A do pliku prawo ma właściciel, którym w tym wypadku jestem ja i to nie ma znaczenia, że potem jest gdzieś to wypakowywane itd., bo w momencie, gdy jest to plik to (jak już wspomniałem) prawo do niego mam ja, a nie ktoś inny.

"do tego nawet niepostawienie żadnych jasnych celów, jest... no cholera, nawet nie mam słowa, by to wyrazić. Dopowiedzcie sobie sami." <--- A mi zaczyna brakować słów by z irytacji nie zacząć kląć. Było pisane tyle razy, że dalsze informacje znajdą się w następnych newsach, że aż szkoda gadać...

"Jednakże ja cały czas mam wrażenie, że ludzie z grup w rzeczywistości to tylko siedzą na forum UGS i debatują jak tu zaszkodzić ML" <--- To masz złe wrażenie. Serio. I nie piszę tego złośliwe (żeby nie było).

"W dupach wam się poprzewracało" <--- To, że ktoś wypowiada się niekulturalnie, nie znaczy, że Ty też musisz.

Prosty czytelnik, folguj...

"Autorzy mang harują ileśtma godzin, wkładają w swoja pracę pełno wysiłku i swojego czasu, żeby jakiś człowieczek skopiował to bezkarnie do Internetu i robił z tym, co tylko mu się podoba. Gdzie tu szacunek do autorów mang? Gdzie szacunek do ich pracy? Co za hipokryzja, ja nie mogę." <--- Załóżmy, że skanlacje nie istnieją. Co robisz? Czytasz tomiki japońskie lub angielskie? Nie wydaje mi się. Zanim kogoś nazwiesz hipokrytą, spójrz na siebie.

"co tylko po części jest jego" <--- A więc roszczę sobie prawa do tej tylko części i niczego więcej. Nie rozumiem problemu.

"Ale dlaczego żaden z nich nie pomyśli o szacunku do autora mangi i o tym, że robiąc skany, bezczelnie leje na szacunek do jego pracy?" <--- Kto nie myśli, ten nie myśli... Ale mogę się założyć, że to właśnie skanlatrzy mają u siebie najwięcej mang (i to nie koniecznie w języku polskim). Wg mnie kupno tomika, chęć promowania autora (poprzez mangę) oraz chęć by ktoś nie zarabiał na czymś, co nie jest legalne, a na dodatek "walka" z osobą zarabiającą na tym, że nie usuwa wszystkich tomów zlicencjonowanej mangi, które powinna, to moim zdaniem jest właśnie szacunek do autora mangi.

"Spróbujcie spojrzeć z paru stron, nie tylko z jednej..." <--- Ty też.

"I tak podpieprzają bezczelnie skany" <--- A zauważ ile mang jest usuwanych ze stron grup, gdy manga jest zlicencjonowana w Polsce. Poza tym, skoro Ci przeszkadzają skany to dlaczego je czytasz (tak, angielskie, japońskie, czy jakiekolwiek inne też się liczą), a nie kupujesz oryginalne tomiki z Japonii? W tym wypadku taka wymówka jak "bo nie znam japońskigo" jest trochę nie na miejscu, ponieważ kursów języka japońskiego jest bardzo dużo, a słowników jeszcze więcej. Ach! Zapomniałem dodać, że nie wszyscy "podpieprzają bezczelnie skany", ponieważ znam grupy, które kupują tomiki mang i same robią skany, więc Twoje określenie jest trochę zbyt ogólnikowe i nie bardzo na miejsu (przynajmniej moim zdaniem).

"Odezwał się fansuber w dupę kopany." <---- Komi, a moze tak bez wyzwisk? ;/

"Z drugiej strony prawda jest taka, że skany w internecie naruszają w pewnym stopniu prawa autorskie." <--- Nikt przecież nie mówi, że nie. Aczkolwiek są autorzy, którzy sami wypuszczają skany swojej mangi do interentu.

"dawało mi się, że kiedyś widziałem apel wydawnictwa, żeby zaprzestać fansubów. (...) Jeśli Ci go pokażę, przestaniesz wydawać fanowskie mangi?" <--- fansub =/= tłumaczenie mangi ;)

"Lubię mojego kolegę, w pracy opowiadam wszystkim, jaki to fajny gość. Fakt, czasami mu walnę w ryja, jak go zobaczę, ale... intencje mam dobre ;) " <--- Trochę chyba przykład nietrafiony, ponieważ są sytuacje, że trzeba koledze dać w ryja, mimo że się go lubi (np. by się opamiętał).

Nii @ 20 Września 2011 09:39 pm
A więc uważasz, że jeśli będziemy pozwalać by ktoś niesłusznie zarabiał na pracy mangaki to wtedy darzymy go szacunkiem? Interesująca teoria.

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 0:50:49) 423
może troszkę przeze mnie rośnie napięcie, rozumiem że jestem człowiekiem dociekliwym i przez to może źle zrozumianym, atakować nikogo nie zamierzam, ale... jak ktoś nie odpowiada na moje może nie do końca jasno zadane pytania, a potem wytłumaczone, poparte przykładami, tylko zbywa, jest stronniczy, lub tłumaczy "będzie w newsie, będzie w newsie" no, to się idzie troszkę poirytować. Nikogo nie starałem się obrazić. Devu troszkę zadziałał pochopnie i traktował me przykłady zbyt dosłownie. Hmm.. i ten o politykach i o świebodzińskim (haha :D) był przykładem do głębszego zastanowienia się.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ug

haha też tu o drewnie napisali :) ale dla gościa który mi nie wierzył o podatku, proszę :)

Nii (Środa - 21 Września 2011, 0:53:12) 424
Devu, wymyślasz znowu. nigdzie tego nie napisałam i z żadnej mojej wypowiedzi to nie wynika. jeśli masz cały czas wmawiać ludziom słowa, których nie użyli, tylko po to by się doczepić, albo sprowokować, to na twoim miejscu po prostu bym zamilkła. i też nie piszę tego złośliwie.

kalayit (Środa - 21 Września 2011, 0:55:02) 425
Jutsu@
Problem polega na tym, że strajk się ogłasza, gdy ma się listę żądań i plan działania. Wy niby go macie, ale gdy tylko ludzie zaczęli się zagłębiać w temat i wdali się z wami w dyskusję, okazało się, że to wszystko to tylko rachityczna fasada, która rozleciała się od najmniejszego podmuchu, a za nią jakoś tak daje się wyczuć egoistyczne pobudki... Na razie przedstawiono cel egzystencji unii jako "walkę z ciemiężcą", tylko nie bardzo tu widzę ten wyzysk, bo, szczerze mówiąc, nie robi mi różnicy, czy ktoś, kto przekopał sieć i zebrał wszystko w jednym miejscu (co niezaprzeczalnie jest wygodne dla czytelnika) doda malutki napis na dole strony, że pobrano skany od niego - w końcu to prawda - myślę, że za dostarczenie naszych "wytworów" szerszej społeczności należy mu się coś takiego, skoro jednak te odnośniki i creditsy są na miejscu ;> No ale widocznie wy nie możecie robić za murzynów, a on już może...

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 0:55:03) 426
Devu,

"Lubię mojego kolegę, w pracy opowiadam wszystkim, jaki to fajny gość. Fakt, czasami mu walnę w ryja, jak go zobaczę, ale... intencje mam dobre ;) " <--- Trochę chyba przykład nietrafiony, ponieważ są sytuacje, że trzeba koledze dać w ryja, mimo że się go lubi (np. by się opamiętał).

przykład nie jest po to aby ktoś go rozważał na tysiąc pińćset sto dziwińćset sposobów, tu wiadome o co chodzi i nie można mieć do tego zastrzeżeń. To było bardziej porównanie.

kalayit (Środa - 21 Września 2011, 1:02:59) 427
Devu@
"I tak podpieprzają bezczelnie skany" <--- A zauważ ile mang jest usuwanych ze stron grup, gdy manga jest zlicencjonowana w Polsce. Poza tym, skoro Ci przeszkadzają skany to dlaczego je czytasz (tak, angielskie, japońskie, czy jakiekolwiek inne też się liczą), a nie kupujesz oryginalne tomiki z Japonii? W tym wypadku taka wymówka jak "bo nie znam japońskigo" jest trochę nie na miejscu, ponieważ kursów języka japońskiego jest bardzo dużo, a słowników jeszcze więcej. Ach! Zapomniałem dodać, że nie wszyscy "podpieprzają bezczelnie skany", ponieważ znam grupy, które kupują tomiki mang i same robią skany, więc Twoje określenie jest trochę zbyt ogólnikowe i nie bardzo na miejsu (przynajmniej moim zdaniem)."
To, że kupisz tomik i go zeskanujesz nie sprawi, że proceder będzie legalny, czy choćby "legalniejszy" ;) Ba, nawet moralnie się w lepszym świetle nie postawisz, bo nadal jest to niezgodne z prawem autorskim wykorzystywanie czyichś dóbr intelektualnych, proste, prawda^^?

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:03:25) 428
nie popadajmy w skrajności, pochwalać gościa też nie można, bo jak twierdzą, próbowali się z nim dogadać i co? nie dotrzymywał obietnic. No, ale fakt faktem z punktu widzenia zwykłego użyszkodnika to odwalił kawał roboty, wszystko czytelne, w jednym miejscu, wygodne.

kalayit (Środa - 21 Września 2011, 1:08:36) 429
I o tym właśnie mówię, dzejbi. Trudny w kontaktach może i jest - nie miałam przyjemności czy też nieprzyjemności gadać z nim osobiście, ale prawda jest taka, że dla przeciętnego fana zrobił trochę dobrego, a i dla grup skanlacyjnych coś jednak dobrego z tego wyszło - darmowa reklama w końcu, a że darmowa, to nie jest czcionką 100pkt migającą we wszystkich kolorach tęczy tylko normalnych rozmiarów linkiem w rubryce z danymi o konkretnym tytule ;)

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:12:27) 430
"Znaczy, trzeba ci osobiście? Sam na to wpaść nie umiesz i masz jeszcze pretensje? A po cóż innego jest strajk? Głównie zwraca uwagę.
Chłopie, rusz czasem głową... Że już nie wspomnę o tym że było parę komentarzy od Unii po co ten strajk..."

Jutsu,

"mi" w sensie odbiorcy, napisałem za szybko, przepraszam :)
wertowane było. Ale, nie było dlaczego news będzie później :) O to mi be. To już nieważne, teraz wiemy. Ważne, czy jest sens.

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:15:03) 431
Rozdział Tłumaczenie od Czytaj Pobierz Data dodania

To chyba jest od zawsze chodzi mi od "tłumaczenie od"

ja (Środa - 21 Września 2011, 1:17:34) 432
Jezeli nie chcecie wydawac rozdzialow to tego nie robcie w ogole, a nie jakies strajki, moze jeszcze zwiazek zawodowy zalozycie ? Ja doceniam prace tlumaczy ,edytowow itp, niektorzy nie , ale nie musicie z tego powodu walic mlotem po glowie wszystkich.

(Środa - 21 Września 2011, 1:22:31) 433
@ja Nie chcesz to nie dostaniesz młotem po głowie. Nie czytaj skanlacji, kupuj mange.
Najlepiej róbcie jak czarnoskórzy mieszkańcy Afryki i nic nie mówcie, i tak nie wiecie co z tym zrobić, że z tego można coś więcej wycisnąć. Chwyć-rwij-do kosza<==>znajdź-przetłumacz-wrzuć

Devu (Środa - 21 Września 2011, 1:26:47) 434
"Teraz odniose się do Devu. Nikt go nie wyśmiał a po drugie to jest inteligentny człowiek i podszedł do tego z dużym dystansem." <--- Chyba pierwszy raz ktoś o mnie "powiedział", że jestem inteligenty. Aż nie wiem co "powiedzieć" :o

"Niektórzy błędnie myślą, że Ken zbija kokosy na swoim readerze." <--- To bez znaczenia czy to milion złotych czy jeden grosz. Chodzi o sam fakt, że to już nie jest w myśl zasady "od fanów dla fanów".

"Pamiętajcie, że Wy także możecie nosić w sobie cień winy. Chociaż malutki, to może w jakiś sposób też coś niewłaściwie zrobiliście." <--- Jeśli chęć promowania mangi w naszym kraju jest niewłaściwa, to pewnie zrobiliśmy.

"Przepraszam bardzo, ale czym łamie tę zasadę?" <--- Chociażby zarabianiem na skanlacjach (co już było pisane).

"że na nich podobno kokosy zbija" <--- A czy ktoś tak napisał?

"Czy w takim razie powiesz, że JPF (który powstał z inicjatywy fanów) też przeczy tej zasadzie" <--- JPF wykupuje licencje oraz nie tłumaczy mang amatorsko, więc oni tego nie robią na zasadzie "od fanów dla fanów", a po to by zarobić. Poza tym, jeśli pójść Twoim tokiem rozumowania to i mangacy powinni pracować za darmo, przecież kiedyś też na pewno byli fanami i dlatego zaczęli tworzyć.

"Zresztą w takim razie proponowałabym nieco precyzyjniej dobierać słowa, bo manipulujecie faktami pisząc, że na ML nie wrzuca się creditsów..." <--- Pisałem wyraźnie od samego początku, że W NIEKTÓRYCH chapach brakowało kredytków, więc Twój wywód tutaj jest trochę krzywdzący w stosunku do mojej osoby.

"Za wywóz śmieci płacisz, bo je produkujesz, za emisję spalin płacisz bez względu na to czy jeździsz samochodem, czy nie." <--- Używasz komunikacji publicznej? Przyczyniasz się do produkcji spalin. Na prawdę wątpię by ktoś przynajmniej raz w życiu nie jechał jakimś pojazdem mechanicznym produkującym spaliny.

"Co najwyżej wprowadzacie nas w błąd, bo o niezamieszczonych kredytach płakaliście póki co" <--- Nie wprowadzamy w błąd, ponieważ jak już pisałem w niektórych rozdziałach nie było kredytków, a były one w paczkach pobieranych ze strony grupy.

Nii @ 20 Września 2011 11:21 pm
Po raz kolejny mylisz znaczenie zasady "od fanów dla fanów". Ale najwyraźniej nie chcesz albo dopuścić tego do wiadomości, albo przyznać.

"przecież nawet jeśli fan nie wie, że to od danej grupy, to i tak jego radość z możliwości czytania skanlacji po polsku nie przestaje być szczera tylko dlatego, że pisze komenta na ML a nie na stronie grupy" <--- Lecz trochę to nie bardzo w porządku jeśli ktoś myśli, że to ML tłumaczy mangi i im za to dziękuje, a jak ktoś chce daną osobę uświadomić to komentarz tego kogoś jest zmieniany lub usuwany.

"już na pewno nie powinno wymagać się od czytelników podziękowań, a UGS właśnie to sobą reprezentuje jak na razie." <-- Przepraszam, ale czy możesz mi podać przykład, gdzie coś takiego napisał ktoś z członków Unii?

"Lider Unii" <--- A słyszałeś o czymś takim jak głosowanie demokratyczne? Na takiej zasadzie są podejmowane decyzje (póki co).

"ktoś zanegował moje stwierdzenie że robią to dla chcwały... a co to jest? "że to właśnie my"." <--- A byłoby Ci miło jakby Twój szef każdemu wmawiał, że to nie Ty coś robisz tylko on, a Ty się lenisz? (trochę głupi przykład, ale mam nadzieję, że dobrze obrazujący)

Devu (Środa - 21 Września 2011, 1:39:03) 435
"i ten o politykach i o świebodzińskim (haha :D) był przykładem do głębszego zastanowienia się." <--- Ja nie myślę, więc wiesz... :P

"Devu, wymyślasz znowu. nigdzie tego nie napisałam i z żadnej mojej wypowiedzi to nie wynika. jeśli masz cały czas wmawiać ludziom słowa, których nie użyli, tylko po to by się doczepić, albo sprowokować, to na twoim miejscu po prostu bym zamilkła. i też nie piszę tego złośliwie." <--- Niestety w tym momencie nie bardzo wiem, do której części mojej wypowiedzi to się odosi, więc nie bardzo mogę to skomentować.

"ktoś, kto przekopał sieć i zebrał wszystko w jednym miejscu" <--- To raczej robili jego uploaderzy, a nie on (tak, wiem, że znów się czepiam).

"przykład nie jest po to aby ktoś go rozważał na tysiąc pińćset sto dziwińćset sposobów, tu wiadome o co chodzi i nie można mieć do tego zastrzeżeń." <--- Z tego co widziałem to można mieć zastrzeżenia, bo ja miałem :P A skoro podaje się przykład to moim zdaniem trzeba liczyć się z tym, że ktoś go będzie rozważał i analizował... W sumie to nawet wydawało mi się, że po to się je podaje.

"To, że kupisz tomik i go zeskanujesz nie sprawi, że proceder będzie legalny, czy choćby "legalniejszy" ;)" <--- A czy tak napisałem? Napisałem tylko, że nie każdy "podpieprza" skany od innych.

"Ba, nawet moralnie się w lepszym świetle nie postawisz, bo nadal jest to niezgodne z prawem autorskim wykorzystywanie czyichś dóbr intelektualnych, proste, prawda^^?" <--- Na prawdę nie miałem takiego zamiaru. Moim zamiarem było po prostu wyjaśnienie kwestii "podpieprzania" skanów (co wydaje mi się, że zrobiłem).

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:42:01) 436
"Lider Unii" <--- A słyszałeś o czymś takim jak głosowanie demokratyczne? Na takiej zasadzie są podejmowane decyzje (póki co).

Słyszałem. Lecz Unia - jako zrzeszenie kilku/kilkunastu grup powinna mieć swój statut, który jasno określiłby jaki ustrój ee... ludzio-skanla-grupotyczny tam panuje. Więc nie rozumiem pytania, zadanego osobie która pyta.

(Środa - 21 Września 2011, 1:43:24) 437
Najlepiej wymagajmy od nich założenia oficjalnego zrzeszenia, czy może sekty;> Bo przecież jak to działać nie będąc oficjalnym;o

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:46:47) 438
Szyna, nie o to chodzi. Ja w tym momencie troszkę żartobliwie podszedłem do sprawy :) Bo, chyba się ze mną zgodzisz że nic nie wiemy, a pytanie było, no.. nie na miejscu :)

(Środa - 21 Września 2011, 1:49:38) 439
No nic nie wiemy, bo i po co mamy wiedzieć. Wszystko w swoim czasie.

(Środa - 21 Września 2011, 1:50:31) 440
Bo i po co w sensie, że teraz kiedy dopiero wszystko jest omawiane. Nam chyba ich wewnętrzne dyskusję nie są potrzebne. Na pewno nie mnie.

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:52:32) 441
Troszkę czat się tu robi. Tak więc zawieszam się w swoich prawach do pisania komentarzy. Wszystko co chciałem napisać, napisałem. No, chyba że o czymś zapomniałem to dopisze jakiś esej. Czekam, będę się przyglądał jak sytuacja się rozwinie. Nic nie dało nasze błaganie, proszenie o przemyślenie sprawy. Ja i parę osób niestety napotkaliśmy na dziwny opór. Wręcz niezrozumiały. Bo tu nawet nie było mowy o rozważaniu tego, co tłuczemy do głów. A, tam. Czekam i pozdrawiam serdecznie ludzi, którzy tak jak ja nie mogą spać po nocach bo za dużo kawy wypili... :) No i te dwie strony między którymi jest trójkąt bermudzki, gdzie giną argumenty ignorując podstawowe prawa grawitacji, lub wracają w innej postaci.:)

Devu (Środa - 21 Września 2011, 1:53:03) 442
"Słyszałem. Lecz Unia - jako zrzeszenie kilku/kilkunastu grup powinna mieć swój statut, który jasno określiłby jaki ustrój ee... ludzio-skanla-grupotyczny tam panuje. Więc nie rozumiem pytania, zadanego osobie która pyta." <--- Ok, to czekaj, zaraz pójdę wszystko zarejestruję by było legalnie, wybierzemy przywódcę itd., a potem się do ciebie zgłosi. Może być?

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 1:55:47) 443
dzejbi @ 21 Września 2011 01:46 am

Saya (Środa - 21 Września 2011, 1:57:08) 444
Wiecie co, jako skanlatorka, wstyd mi za niektorych. mam obojetny stosunek do unii bo ogolnie zgadzam sie z Sado, Kalayit i Nii co do podejscia jakie powinni miec skanlatorzy. rozumiem rozgoryczenie zwiazane z tym ze pan K sobie zarabia, nie wazne ile, na czyjejs pracy. ale na litosc, czy naprawde trzeba naskakiwac na kazda osobe ktora powie strajkowi "nie"? przeciez taka dyskusja w ogole nie ma sensu. osoby obojetne/przeciwne od dluzszego czasu konstruuja sensowne wypowiedzi. takie ze nawet osoba ktora ma inne zdanie jest w stanie zrozumiec ich tok myslenia. ale osoby bedace za wciaz odpowiadaja polslowkami, wyciagaja wnioski z powietrza i wymyslaja na sile cele strajku, (ktore nie zostaly na razie jasno okreslone) tylko po to by obronic idee jego istnienia. niektorzy tez wciaz sa agresywni. mowie tu o osobach takich jak np. Szyna. naprawde wstyd czytac cos takiego. Po co wymyslac? Czy ktos mi potrafi na to odpowiedziec? Po co wymyslac, skoro osoby zaangazowane w strajk dobrze wiedza, ze poki co, nie ma on zadnej formy.

(Środa - 21 Września 2011, 2:04:36) 445
o_O to też mnie zaskoczyłeś, a więc jestem przykładem. No nic niech tak będzie, nie będę się "agresywnie" bronić.

(Środa - 21 Września 2011, 2:05:27) 446
Przepraszam zaskoczyłAŚ, z pośpiechu walnąłem głupi błąd:)

dzejbi (Środa - 21 Września 2011, 2:07:03) 447
Aaa.. nie wytrzymam.. Saya ma u mnie big maca, bede musiał kupić też mojej dziewczynie bo będzie zazdrosna....
W sumie to jest całe sedno sprawy. Nieświadomie sami zrobiliśmy więcej od Was, bo wytłumaczyliśmy jak my to widzimy, dlaczego, po co. Nie owijając w bawełnę i nie kupując sobie czasu mówiąc "później".

Skiba (Środa - 21 Września 2011, 2:08:58) 448
Saya masz rację ^^

Nie dawno miałam ochotę się przyłączyć do jakieś grupy, lecz moje umiejętności tłumacza są nikłe, więc pomyślałam że się podszkole jako korektor, ale aktualnie nie mam sensei'a :)

Mam nadzieję że jak ja dołączę do grupy to od "fanów dla fanów" będzie na 100% wink

Saya (Środa - 21 Września 2011, 2:15:22) 449
Szyna, przynajmniej tak odebralam twoja ostatnia odpowiedz do @ja. jesli nieslusznie to przepraszam.

Zaru (Środa - 21 Września 2011, 2:17:09) 450
A ja analizując wszystkie posty, doszłam do wniosku że popadli w najgorszą możliwą skrajność - prywatę. Jako łącznicy fanów z światem mang, tych nie czytających w j. angielskim, czy japońskim, zboczyli z trasy.

Devu (Środa - 21 Września 2011, 4:20:16) 451
dzejbi, a bądź teraz szczery. Chciałoby Ci się czytać kilkunastostronowy esej jako news? Bo ja przyznam szczerze, że mi nie (i sądzę, że znacznej ilości osób też). A gdyby wszystko opisać na raz to właśnie coś takiego prawdopodobnie by wyszło.

Xellos (Środa - 21 Września 2011, 8:43:48) 452
Właśnie przeczytałem sobie na spokojnie wszystkie posty. Nie zamierzam kłócić się kto ma rację, ale chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Grupy skanlacyjne, zdajęcie sobie sprawę z tego jak strasznie same sobie teraz szkodzicie? Wczoraj rozważałem zostanie edytorem i tłumaczem, ale po tej lekturze nie jestem pewien czy chciałbym się przyporządkować którejkolwiek z grup w strajku. szufladkujecie ludzi jak oszalali. czy naprawdę uważacie że jak portal nie ma słowa "manga" w nazwie, to znaczy że się nią nie interesuje i nie ma nic do powiedzenia? przecież to jest śmieszne. idąc dalej za tym, większość grup skanlacyjnych nie powinna się wypowiadać, bo przecież nie mają tego słowa w nazwie >_< i w ogóle odnoszę wrażenie że uważacie się za jakichś bogów, których wszyscy powinni czcić i podziwiać. nie mówię że wszyscy, ale sporo osób sypie takim syfem, a skoro reszta siedzi cicho, to chyba znaczy że myślą tak samo. to już wśród trolli na ANSI jest przyjemniejsza atmosfera niż tu. zal.pl. A już zacząłem wypełniać test na edytora. Cóż chyba będę jednak tłumaczyć indywidualnie.

youji (Środa - 21 Września 2011, 9:10:08) 453
"sporo osób sypie takim syfem, a skoro reszta siedzi cicho, to chyba znaczy że myślą tak samo"

ciekawa teoria... niektórym po prostu nie chce się (i nie mają czasu) przedzierać przez prawie pół tysiąca komentarzy, z których wiele nie przedstawia sobą żadnej wartości

ezzi (Środa - 21 Września 2011, 11:05:41) 454
poczyajcie sobie po angielsku, może się wreszcie go nauczycie

(Środa - 21 Września 2011, 12:22:19) 455
Tak sobie przemyślałem kilka spraw. I dla takiej osoby co chce mieć łatwy dostęp i szybką informację o nowych chapkach. Faktycznie wchodzenie na kilkanaście stron jest dość uciążliwe (chociaż przy czasie jaki skanlatorzy poświęcają jest to ilość śmieszna).
I z tego co się orientuję część tychże stron jest opartych na jakimś CMS'ie. W takim przypadku nie ma większych problemów stworzyć rodzaj subskrypcji (mass maila o aktualce) czy uruchomić RSS (nie wiem czy takowe rozwiązania nie są już zastosowane). Dla innych stron wystarczyło też zrobienie czegoś takiego nie jest aż tak trudne (wiem z doświadczenia), a w ostateczności można zbierać wysłane formularzem maile i z konta założonego wysyłać masowo.
Treść takiego maila wiadomo, te chaptery co przetłumaczone i podlinkowane. Ew jakieś info w zależności co na stronce jest zamieszczane.
Padną głosy po co? Mam wszystko co potrzeba na ML. Nie przeczę, ML jest bardzo wygodne w użyciu, sam korzystałem dopóki się nie dowiedziałem o tej akcji (poza zaglądaniem na H), ale skoro spora grupa skanlatorów ma jakieś problemy z dogadaniem się to mnie to przeszkadza, że coś z tą stroną/zarządca jest nie tak.
To taki mój pomysł na problem dziesiątek stron do zbadania:)

@Saya no faktycznie ten komentarz był nie na miejscu:)

(Środa - 21 Września 2011, 13:17:28) 456
A ja powiem tylko, że Devu mógłby zająć się produktywnym myśleniem o interesie fanów zamiast wyrywać zdania z kontekstu i tłumaczyć je z polskiego na swoje i zatracając przy tym ich przekaz... ;>

A teraz, żeby nie być tą złą, zapytam, czy ta tak zwana unia w ogóle pomyślała nad jakimkolwiek rozwiązaniem problemu podbierania skanów bez konieczności blokowania downloandu? ;> Ja już swój pomysł mam - pewnie nie idealny, ale jest. Czemu nie zacząć zapisywać rozdziałów w PDF-ie? Nawet jeśli da się to z powrotem przemielić na JPG-i czy PNG-ki, to przynajmniej będzie dodatkowym utrudnieniem, a reader do tego typu plików nie dość, że już istnieje, to jeszcze jest całkowicie darmowy i w dodatku od środowiska Adobe, czyli sprawdzonej marki ;] I tym tropem proponowałabym iść członkom unii - myślcie o rozwiązaniach problemu, który sami napompowaliście do niebotycznych wręcz rozmiarów, a nie zakrzykujcie wszystkich ludzi o innym poglądzie na tę sprawę, bo to naprawdę nie skutkuje niczym innym niż narażeniem się na śmieszność ;) My wam cały czas mówimy, co z naszej perspektywy jest nie tak, co jest ok, a wy jedynie zasłaniacie się, że wszystko w swoim czasie i plujecie jadem - czemu nikt nie próbuje prowadzić ze mną prawdziwej polemiki - przecież też jestem fanką, dla której powstają wasze tytuły? Też jestem osobą, którą moglibyście mieć po swojej stronie, ale z jakichś niewyjaśnionych przyczyn wolicie zrobić sobie ze mnie wroga (przynajmniej tak odczytuję te słowne potyczki Devu, bo głównie on tu mąci, co mądrzejsi już dawno wycofali się z dyskusji, skoro nie mają konkretnych argumentów, on jeden został... Jest jeszcze Szyna jako zwolennik unii, ale jego jakoś odbieram inaczej, bo widzę, że próbuje coś wymyślić, spojrzeć szerzej, ale to co robi, też jest jak grochem o ścianę - czy może wręcz mur niezrozumienia samej unii ;))...

(Środa - 21 Września 2011, 13:25:29) 457
Skiba @
Co do grupy kierującej się zasadą "od fanów dla fanów", wybierz po prostu którąś spoza listy unii ;P Ludzie, którzy nie mieszają się w tę sprawę, robią to zapewne m.in. dlatego, że:
1)Nie zgadzają się z unią.
2)I tak wiedzą, że to nic wielkiego nie zmieni - a na pewno nie na lepsze.
3)Nie chcą tracić czasu na rzeczy mało istotne dla przeciętnego czytelnika ich prac, wolą w tym czasie wydać kolejne rozdziały ;P
Powodów może być więcej, ale myślę, że większość grup, które nie przystąpiły do unii znajduje się w obrębie przynajmniej jednego z powyższych punktów ;]

(Środa - 21 Września 2011, 13:34:49) 458
Ach, wybaczcie spam, ale mam jeszcze słówko sprostowania do Devu - może chociaż ten jeden raz się zrozumiemy - dla mnie "podpieprzanie skanów" anglojęzycznej grupie jest równoznaczne z "podpieprzaniem" pracy autora mangi, więc nie widzę różnicy, czy te skany ściągniesz sobie z sieci, czy włóżysz w to nieco więcej wysiłku i sam je zeskanujesz - dalej robisz to samo, tyle że bez pośrednika ;) Zarówno od strony prawnej, jak i moralne niewiele to zmienia. Można powiedzieć, że jest o jednego poszkodowanego mniej, ale co z tego, skoro główny poszkodowany się nie zmienia? Autor dalej cierpi przez twoje działania, bo i tak mu "podpieprzasz" pracę i nie dajesz na chleb zarobić (tak, mam na myśli to, że jeśli manga nie jest światowej sławy hitem, to wydawnictwo w danym kraju nie podejmie się wypuszczenia jej na oficjalny rynek - ktoś o tym już pisał) ;>

Michi (Środa - 21 Września 2011, 14:10:14) 459
Trafiłem tutaj ze strony onepiecenakama.
Zastanawia mnie dlaczego piszecie "man­gi zli­cen­cjo­no­wa­ne mo­gą po­czy­tać tyl­ko, je­śli je ku­pią w skle­pie", a sami wydajecie One Piece które jest na licencji?

(Środa - 21 Września 2011, 14:24:06) 460
@Michi OPNAKAMA z tego co się orientuję dogadali się z JPF'em co do tłumaczenia.

Szyna (Środa - 21 Września 2011, 14:36:16) 461
Więc skąd wiecie, że inne strony które udostępniają licencjonowane mangi tego nie robiły?

(Środa - 21 Września 2011, 14:47:05) 462
Zmieniam nick na szynal (mail ten sam), w sumie od początku miał być szynal, ale l brakło to już tak pozostało;)
Wypowiedź powyżej nie należy do mnie i dlatego także zmieniam (choć brak maila chyba wystarczy).

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 15:01:39) 463
Bo część ma jeszcze skrajniejsze podejście. Np WT tak nie napisało. Gadacie, że chcecie by Unia jasno określiła postulaty. Ale wy odpowiadacie za siebie. Krótko mówiąc mało ważni. Żebyśmy się źle nie zrozumieli. Jak np ja napiszę coś to to też jest nie ważne. Ludzie zaczną brać na języki każdy news jaki Unia wypuści, dlatego to nie może być, tak jak w waszym przypadku swobodny potok myśli.
Napiszę jeszcze raz, nie należę do żadnej z grup ( więc mi nie odpisujcie per jakbym był w Unii). Jestem za Unią, nie za strajkiem. O fanach mam dość specyficzne zdanie. Co się tyczy licencji. Uważam że grupy mogą robi licencjonowane tytuły jeżeli np są przynajmniej parę lat do przodu. Tak jest w przypadku Bleach i OP. Jakieś 20 tomów odstępu i jest gites. I jakby K3n tak robił to też bym się nie czepiał. Ale on to ma gdzieś, bo będzie miał mniej wejść. Co się tyczy Naruto, JPF szybciej robić go nie może, więc absolutnie skanlacje tej mangi nie powinny się ukazywać. Ktoś powie że taka strategia wobec OP i Bleach jest niepotrzebna, bo ktoś sobie na dysku zapisze. Ile razy czytałem komentarze " po co jak mam w necie, wolę kupić piwo" i wszyscy ci ludzie są dla mnie dnem.
Tacy i tak będą się męczyć z angolem byle nie kupić. Nie wspomnę o ludziach ułomnych którzy twierdzą że maja fanowskie lepsze (!!!) i nie potrzebują jakiegoś od wydawnictw... Takich głupot się można naczytać, że strach.
Nie kupujesz nie czytaj, a upij się w...

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 15:03:11) 464
Szyna czarny. - bo to widać. A poza tym wielu wie.

Michi (Środa - 21 Września 2011, 15:19:33) 465
Wypowiedź (czarnyego Szyny) powyżej miała być moja tj. Michi
Pomyliłem się bo chciałem odpisać Szynie i jakoś tak wyszło.
Podobnie jak Jutsu uważam, że pomysł z unią jest dobry, a strajk już nie. Sam news by wystarczył w celu informacyjnym.
Co do mang licencjonowanych to uważam, że nie powinno się udostępniać mang krótkich (do 100 rozdziałów) lub przetłumaczonych w całości jak np. Dragon Ball, ale w przypadku tasiemców które są w trakcie tłumaczenia jak OP, Naruto czy Bleach udostępnianie nowych rozdziałów nie jest niczym złym bo nie ma możliwości ich zakupu. Wiele osób jako argument skanlacji nie licencjonowanych podaje to, że nie da się ich kupić po polsku dlatego są tłumaczone, tak samo jest z nowymi rozdziałami wspomnianych wcześniej mang.

(Środa - 21 Września 2011, 16:00:24) 466
Jutsu@
Ja nie mówię, że to musi być od razu news na 50 tys. znaków, ba, że to w ogóle musi być news, tylko zwykła rozmowa tych ludzi z nami. Czy ta strona ma być jedynie tablicą informacyjną? Jeśli tak, to po co w ogóle możliwość komentowania? Wywalić w diabły. Być może spodziewano się tylko pochlebstw, cóż, nie wyszło. Wypadałoby teraz jakoś nawiązać z ludźmi NORMALNY kontakt, żeby wyjść z tego z twarzą. Nie piszę tu, że po prostu mają się wycofać - mówię tylko o tym, co mnie, jako fance M&A, się w całej tej akcji nie podoba i chciałabym, żeby ktoś się do tego ustosunkował, powiedział, czy w ogóle weźmie pod rozwagę i w jakim kierunku chcą prowadzić działania - na newsa jakoś mogę poczekać, chcę tylko zobaczyć to już legendarne stwierdzenie "od fanów dla fanów" wcielone w życie. Na razie czuję tylko, że fanów ma się głęboko w poważaniu, a jedyne, co się robi w sprawie kontaktu z nami, to napuszcza na nas Devu... Nie wiem, jak to dla Ciebie wygląda, dla mnie właśnie tak.
I, wyobraź sobie, też nie popieram piractwa, szczególnie w tak bezczelnej formie, i jeśli coś już ma licencję, to nie pobieram - nawet jeśli się da. Ale ja to piszę z punktu widzenia osoby, która wie co to praca i choćby marny zarobek. Ale większość czytelników tytułów wydawanych na polskim rynku (mam na myśli rynek wydawniczy) jest skierowana do nastolatków (wyjątkiem jest np. Hanami), dla których dochody zamykają się w kręgu kieszonkowego i pieniędzy od wszelakich wujków i babć. Oni nie myślą o licencjach i prawie, tylko o tym na ile fajek im kasy starczy i czy da radę jeszcze piwo kupić, żeby się na imprezkę wkręcić (przepraszam, że generalizuję). Dlatego trudno będzie z tym walczyć nawet przy założeniu, że robimy lukę między tym, co wydaje się w wersji papierowej, a tym co robią grupy skanlacyjne. To zawsze gdzieś się znajdzie - jak wielokrotnie było powtarzane (możliwe, że nie tu, a na ANSI), co raz wrzucisz do sieci, pozostanie w niej na zawsze ;) Trzeba by posunąć się jeszcze dalej i po prostu przestać tłumaczyć. JPF prawdopodobnie przystał na takie warunki, bo zdaje sobie sprawę, że przy takich tytułach jak Naruto, Bleach czy OP po prostu nie ma szans wyplenić skanlacji - to są tytuły, które mają rzesze fanów, zawsze znajdzie się jakiś fan, któremu zwisa licencja i będzie tłumaczył. A jednocześnie te rzesze fanów sprawiają, że wydawnictwo i tak wyjdzie na swoje. Ale tak się sprawa ma tylko z tymi najpopularniejszymi.

(Środa - 21 Września 2011, 16:09:29) 467
@kalayit Co do najpopularniejszych to tak. Ale to skanlacje na pewno w jakimś stopniu promują nowe tytuły i zachęcają wydawnictwa do wykupienia licencji:) Bo mają przegląd co polscy czytelnicy lubią. Bo przecież nie zrobią tematu na mangafoxie skierowanego do polaków tylko.

(Środa - 21 Września 2011, 16:11:08) 468
Heh... Wysłałam sobie w połowie xD

No nic, lecimy dalej^^
Chodzi mi o to, że tego i tak nie wytępisz, bo uświadomienie ludzi to jedno, a wzbudzenie w nich chęci do szanowania licencji, to drugie. Dlatego uważam, że łamanie tego prawa przez K3 powinno się zostawić w spokoju. Od tego są organy prawne. Jak już pisałam, jeśli ktoś będzie odpowiadał za zamieszczone na ML treści, to właśnie on ;)
Ten argument unii jest realny, ale jednocześnie raczej nie da się z tym faktem skutecznie walczyć. Reszta rzeczy, o których do tej pory mogliśmy przeczytać, albo okazała się naciągana, albo już została naprawiona - nie wiem, można mi wciskać kit, bo nie korzystam z ML. I pozostaje jeszcze argument finansowy... Tu polecam wizytę w temacie o unii na ANSI - myślę, że tam dobrze sobie radzą z tym zagadnieniem ;]

(Środa - 21 Września 2011, 16:13:44) 469
Hah na ANSI finansowo się dowiesz ile wielbłądów dostaniesz za stronę laughing

Lilka (Środa - 21 Września 2011, 16:16:26) 470
Kalayit, powiedziałaś "Czemu nie zacząć zapisywać rozdziałów w PDF-ie?" - to ci na to odpowiem. Robiło tak Project Automatic, a rozdziały i tak trafiały na mliba, bo kensei napisał skrypt łamiący hasło nałożone na plik i zamieniający pdfy na jpg.

(Środa - 21 Września 2011, 16:19:56) 471
chłopak jest bardziej inteligentny niż myślałem.

Lilka (Środa - 21 Września 2011, 16:23:26) 472
Nikt nigdy nie mówił, że kensei nie jest inteligentny. Wręcz przeciwnie - to dobry programista. Szkoda tylko, że nawalają u niego kwestie społeczne (tj. np. pogadywanie się z ludźmi, dotrzymywanie umów)

(Środa - 21 Września 2011, 16:25:25) 473
A captcha itp? Przy ściąganiu, dałby radę to ominąć? Czy inne pytania. Choć to już się robi uciążliwe. Mniej jeśli da się całe tomy ściągać, aniżeli chapter za chapterem:P

(Środa - 21 Września 2011, 16:34:15) 474
O, i o to mi właśnie chodziło. Zaczyna być kontakt z unią :) Dziękuję za odpowiedź.

A co do a co do captcha... Tam chyba uploaderzy są, więc powinni sobie z tym poradzić, chyba że będzie naprawdę trudne, ale wtedy pewnie większość fanów też polegnie xD

Lilka (Środa - 21 Września 2011, 17:05:42) 475
Od razu powiem, że się na sprawach technicznych prawie nie znam, ale w zasadzie wszystkie pomysły, jakie padały w komentarzach, były sprawdzane. No wiecie, mlib istnieje od jakichś 3 lat... Chyba nie oczekujecie, że prób porozumienia nie było...?

(Środa - 21 Września 2011, 17:22:37) 476
O tym nie piszę, bo domyślam się, że były. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był na tyle nierozsądny, by zaczynał od strajku, nie spróbowawszy nawet się dogadać ;)
Zastanawiam się tylko, czy to jednak nie jest walka z wiatrakami... Bo jeśli faktycznie pan K3 jest aż tak aspołeczny i zapatrzony w siebie, to raczej nie będzie na niego mocnych w sieci. Jedyne, co pozostanie, to faktycznie wyłączenie downloandu, ale to uderzy mocno w fandom... Pytanie, czy faktycznie taki stan, jaki jest w tej chwili, nie wystarczy, by jakoś koegzystować? Ja wiem, że to boli, kiedy ktoś podbiera cudzą pracę (moja też tam sobie kwitnie w najlepsze w końcu, a i plagiatów innego typu twórczości się nie ustrzegłam, więc rozumiem rozgoryczenie bardzo dobrze), ale jeśli odnośniki są i creditsy też, to jak dla mnie wystarczy (no, chyba że to faktycznie jedynie stan przejściowy, plan awaryjny nie zaszkodzi...).

Powiem tak: na pewno jeszcze spróbuję nad tym pogłówkować, bo jednak szkoda odcinać się od fanów ze słabym lub ograniczonym netem przez jedną osobę...

anulka (Środa - 21 Września 2011, 17:27:44) 477
Rany, kto to słyszał, żeby takie cyrki się odbywały? Najbardziej na tym oberwą wasi czytelnicy, a nie "zbrodniarz". Wiem, że jest konflikt z tą całą manga-lib, ale szczerze mówiąc nie boli mnie to jakoś specjalnie... Sama też trochę zajmowałam się tłumaczeniem mang, nawet teraz się zajmuję, ale nie przeszkadzałoby mi to gdyby gdzieś zostały one umieszczone bez mojej wiedzy czy creditsów... Nawet nie wiem, czy gdzieś ich nie ma... Powód? Tłumaczę dlatego, że chcę aby jak najwięcej osób przeczytało mangę, która mi się spodobała, aby ją promować. Myślę, że tak naprawdę większość polskich czytelników nie zwraca uwagi na to, która grupa tłumaczy jaką mangę... Ja nie podpisuję nawet przetłumaczonej przez siebie z angielskiego mangi swoim nazwiskiem, tłumaczę ją właściwie anonimowo. Nie obchodzi mnie, czy jakiś pan K czy pan L będzie wynosił z mojej pracy korzyści finansowe, bo sama nie odczuwam potrzeby, żeby na tym zarabiać, robię na zasadzie "od fanów dla fanów". Jedyne, co mogłoby mnie boleć w usuwaniu moich creditsów to brak informacji odnośnie angielskiej grupy, na podstawie której tłumaczyłam, bo wiem, że mogliby mieć inne zdanie na ten temat niż ja i nie chciałabym, aby musieli ponosić straty... Ale jeśli chodzi o moją pracę - droga wolna. Całkiem nieźle znam angielski, ale nie jestem zawodowym tłumaczem, więc i tak można powiedzieć, że nie mam prawa nic tłumaczyć... I nigdy nie wiadomo, czy w przetłumaczonym przeze mnie tekście nie ma błędu.

I nie oszukujmy się - Ten Pan K czy jak mu tam robi tak samo nielegalne rzeczy, jak grupy skanlacyjne. Każdy wie, że nawet jeśli sami zakupili tomik na rawy to nie mają prawa go rozprzestrzeniać nigdzie w Internecie. Jeśli mają zgodę na tłumaczenie z angielskiej wersji to jest to zgodne z prawem, ale bez obrazków, wiec...

(Środa - 21 Września 2011, 17:31:27) 478
zablokowanie downloadu nic nie da... to można bardzo łatwo obejść.

(Środa - 21 Września 2011, 17:36:31) 479
Hasło w pdfie to każdy złamie bez żadnego programowania. Darmowe programy do tego są(tylko w nazwie zwykle mają password recovery, nie password cracker :P)

ktosiek (Środa - 21 Września 2011, 18:10:21) 480
Jak dla mnie z tym strajkiem to szczeniackie zagranie, na poziomie piaskownicy. Wyobraźmy sobie taką sytuację: idę na miasto kupić kawę, mydło i zeszyt. Mogę iść odwiedzić kolejno sklep spożywczy, chemiczny/drogerie oraz księgarnie albo mogę iść do supermarketu i kupić wszystko w jednym miejscu. Jakoś nie słyszę by sklepy strajkowały z powodu supermarketów, bo małe sklepy oferują więcej w swoim zakresie. W części przypadków (np. onepiecenakama oraz fairytailnakama) oferują więcej niż może dać m-l, a mianowicie artykuły dotyczące danego tytułu, anime, a czasem nawet konkursy z nagrodami. Więc zamiast strajkować skupcie się na marketingu pod tym względem. Ja sam codziennie odwiedzam m-l, a jakoś nie przeszkadza mi to odwiedzać strony moim ulubionych grup. Właśnie by poczytać artykuły i obejżec anime. Zresztą sam bym nigdy nie trafił na ich strony gdyby właśnie nie manga-lib. Więc czemu ja mam być karany tak długą przerwą w mangach? Bo Jasio ukradł wam grabki? Zaiste, poważny powód.

P.S. Nie, nie bronię m-l, tylko doradzam walczyć w inny sposób, bo przypomina mi to związki zawodowe.

(Środa - 21 Września 2011, 18:23:06) 481
Wydaje mi się, że skanlatorzy raczej myślą, bo Jasio wziął mi grabki które ja wygrzebałem ze skrzynki z zabawkami w przedszkolu, zabrał bez pytania, nie chce oddać, bawi go to że mi je zabrał. Czasem się dogaduję, ale i tak mi je zabiera. Coś bardziej w ten deseń.

ktosiek (Środa - 21 Września 2011, 18:48:59) 482
To jak oni myślą, a jaka jest prawda to dwie różne rzeczy.

(Środa - 21 Września 2011, 18:57:18) 483
On może domyślać się to i ja mogę:)
Dowiemy się w newsie wink

Extra_Sprawa (Środa - 21 Września 2011, 19:26:45) 484
Wydaję mi się, że całym tym waszym strajkiem tylko jeszcze bardziej promujecie manga-lib. Zawsze czytałem na centrum-mangi.pl, ale dzięki wam dowiedziałem się o jeszcze jednym, bardzo bogatym w zawartość serwisie smile.

Pozdrawiam i dziękuję smile.

AKA (Środa - 21 Września 2011, 19:49:00) 485
Jak dla mnie to jest to bardziej anty-reklama, ale mogę się mylić...

(Środa - 21 Września 2011, 19:53:12) 486
Jak kogoś nie interesują skąd ta manga się tam pojawia, że dla niego nawet sam skrypt może zostać podkradziony, to fakt to jest reklama:)

AKA (Środa - 21 Września 2011, 19:55:11) 487
W sumie jakby z tej strony na to spojrzeć, to masz rację, Szynę.

AKA (Środa - 21 Września 2011, 19:55:51) 488
*Szyna.
Przepraszam za błąd ^_^'

133kd (Środa - 21 Września 2011, 20:07:13) 489
faktem jest, ze jest to reklama dla ML :3 ale jak dla mnie to lekka przesada, gdzie tam lekka! to szczyt bezczelności dodawać znak wodny nie do swoich skanów...(na dodatek wkurza mnie ten goryl, czy co to jest, na logu) C:
ale jesli chodzi o ten strajk to ja nie wiem czy to da jakikolwiek rezultat.
Życze miłoego dnia/nocy ]:>

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 20:21:47) 490

cięty język do 133kd (Środa - 21 Września 2011, 20:54:37) 491
Goryl ma służyć jako lek na kompleksy k3nsaia - wiadomo że on takim gorylem nie będzie nigdy, chociaż małpą to już jest.

Nieznajomy (Środa - 21 Września 2011, 21:05:17) 492
Przepraszam, że tutaj w komentarzach, ale gdybając tylko można byłoby tłumaczyć też komiksy internetowe, na pewno znalazłyby się wśród nich mangi :D I tylko dogadać się z autorem takowego, że wypromujecie ten komiks w Polsce, nawet w Europie, a on daje wam w ramach umowy pisemnej prawo na wyłączność ?:P Tak mi się nasunęła taka myśl po tym jak został postawiony przeciw grupom zarzut nielegalności Waszych działań :)
Oczywiście zastrzegam, że w dziedzinie japońskich webkomiksów jestem laikiem :D

masakra jakaś (Środa - 21 Września 2011, 21:05:51) 493
Ranyy, część wypowiadających się tutaj ludzi w ogóle nie ma pojęcia o czym mówi (zresztą ich sposób rozumowania też jakiś dziecinny). Jak ktoś się nie zapoznał z dyskusją na Wszechbiblii to rzuca pomysły typu: a może się dogadajcie? Albo: przecież ML nie robi nic złego tylko was promuje. =_= Idąc tym tokiem, rozumiem że jak złodziej przyjdzie i ukradnie mi mydło ze sklepu, a później przyjedzie TV nakręcić reportaż to powinienem podziękować złodziejowi za to że mnie okradł tak? XD Genialne, czemu supermarkety nie wynajmują złodziei w takim razie?! XD Ludzie eh ludzie...

Nieznajomy (Środa - 21 Września 2011, 21:08:38) 494
Chodzi mi o wyłączność do dystrybucji komiksu na terenie Polski i Europy :)No i wtedy k3sensei (czy jak mu tam) aka K$ albo by nie chciał ukraść, albo by ukradł Waszą legalnie przetłumaczoną pracę :D
Przepraszam, za post pod postem :)

Nieznajomy (Środa - 21 Września 2011, 21:14:31) 495
O już jednak nie :P Koniec spamu :P

(Środa - 21 Września 2011, 21:15:42) 496
@Nieznajomy Wtedy muszą wykupić licencje (jak JPF np). Raczej się nie zgodzi na "ok amatorsko możecie sobie tłumaczyć, może faktycznie wypromujecie i ktoś kupi ten tytuł".

(Środa - 21 Września 2011, 21:57:58) 497
Tak apropo pada cochwile argument o licencji itp. ale takowa licencja w większości przypadków jest wykupywana na daną ilość tomów i systematycznie powiększana więc dlaczego odrazu ma zniknąć cały tytuł? z tego co wiem to nawet na mangalibie nie uraczymy pierwszych chapterów mangi typu OP.

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 22:01:39) 498
Chłopie. Jakbym na ML nie uświadczył chapterów gdzieś tak do 400 to bym nic do nich nie miał. Mogą sobie gdzieś wsadzić taką politykę ucinania po jak najmniejszej linii oporu. Różnica co najmniej 20 tomów powinna być, bo lata miną i może więcej osób się skusi. Natomiast jak jeszcze chwilę temu był tom 7 (przykład) to zmniejsza się drastycznie szansa że ktoś to kupi.

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 22:04:46) 499
Nic w tej akurat kwestii oczywiście.

Nii (Środa - 21 Września 2011, 22:06:39) 500
nie ważne na ile jest, ważne że jest. wrzucanie skanlacji zlicencjonowanej mangi jest spławikiem dla policji. o ile na donosy o niezlicencjonowanych tworach zwykle leją, o tyle na zlicencjonowane wyniosą razem z tobą pół domu. mądrzy ludzie po prostu losu nie kuszą ;)

Nieznajomy (Środa - 21 Września 2011, 22:14:08) 501
@Szyna: Nie wszystkie komiksy są płatnę, są też za darmo :) Ale i te chroni prawo autorskie, a poprzez umowę można przenieść je na inny podmiot:)
@Nii: Tylko kto doniesie na mangalib, bo gdyby ktoś chiał, to dawno by JPF o tym wiedziało i ich zaskarżyło

PYSIA (Środa - 21 Września 2011, 22:45:45) 502
Ciężko jest bez mangi pl, normalnie mam ochotę chodzić po ścianach, ale... Jestem z wami i uważam, że słusznie postępujecie. TRZEBA WALCZYĆ O SWOJE! No, ale jak skończycie ze strajkiem to mam nadzieję, że wypuścicie więcej chapterków laughing

(Środa - 21 Września 2011, 23:04:24) 503
nie mają takiego prawa ponieważ mogą wymagać usunięcia mangi na tyle ile mają wykupionej licencji. Nie chce bronić w żaden sposób Pana K ale usuwał tomiki które wyszły w Polsce(zwracał tylko uwage na OP inne mnie nie interesują) Więc argument że powinno być różnica z 20tomów jest poprostu śmieszny.

AKA (Środa - 21 Września 2011, 23:06:21) 504
Przykro mi to stwierdzać, ale problem, o którym mówicie naprawdę istnieje. Ze wstydem przyznaję, że sama tak zaczęłam czytać One Piece, tzn:
Pierwsze chyba dwa tomy pożyczyła mi koleżanka. Spodobało mi się i z niecierpliwością czekałam na wydanie trzeciego tomu (nawet z zamiarem kupna tych pierwszych trzech części), jednak gdy zobaczyłam, że na ML są dostępne tomiki od trzeciego włącznie w górę, zaczęłam czytać i... aktualnie jestem na 275. rozdziale i wiem, że na pewno polskiej wersji tomikowej nie kupię.
Naprawdę, aż głupio mi o tym pisać, bo nie znoszę osób, które w ten sposób postępują, a sama się tak zachowałam (i zachowuję, gdyż nadal nie chcę wydawać pieniędzy na OP), ale pomyślałam, że warto by było podeprzeć coś takiego nawet własnym przykładem. A gryzie mnie za to sumienie jak...!
Ach, i żeby nie było. OP to jedyna taka manga, którą czytam i mimo licencji nie kupuję w Polsce. Ranma 1/2, mimo że już przeczytałam po angielsku, to jeśli Egmont nadal będzie wydawać tę mangę, kupię ją do końca. To samo Inu-Yasha.
Dodam jeszcze, jak już odwołuję się do własnego przykładu, że rzeczywiście skanlacje pomagają wydawnictwom, jeśli chodzi o promowanie mang. Przykładem jest tu Heart no Kuni no Alice, które do piątego rozdziału przeczytałam od Akuma Love i które niedawno zostało licencjonowane przez Studio JG. Gdybym nie zapoznała się wpierw z tymi skanlacjami, raczej nie zamówiłabym prenumeraty tej mangi na Yatta. ;) Tak więc szczególnie dziękuję załodze AL za zainteresowanie mnie tym tytułem.
Zresztą, to samo było u mnie chyba z Croquis i Kuroshitsuji, ale akurat przypadek Alicji był w moim przypadku pamiętny, że tak to ujmę.
Mam nadzieję, że zrozumieliście moją chaotyczną wypowiedź. Jestem trochę zmęczona i nie chce mi się jej poprawiać.

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 23:10:57) 505
Respect, za przyznanie. Serio. A powiedz. Gdybyś miałą sensowną luke 20 tomikową to byś kupowała? Nobody argument nie sśmieszny. Bo JPF co tom licencji nie kupuje a ML tak właśnie usuwa.

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 23:13:46) 506
A, i jeszcze gdzieś K3n napisał, że najlepiej by było jakby do niego pisali z informacją, że nowy tom wydany. laughing

AKA (Środa - 21 Września 2011, 23:14:35) 507
Jutsu, miałam zakupić pierwsze trzy tomy, a co za tym idzie, pewnie bym kupowała całą resztę. Gdyby była luka nawet 5 tomikowa, to zapewne kupiłabym OP.

Jutsu (Środa - 21 Września 2011, 23:19:23) 508
Dziękować za tę jakże ważną informację. Tyle polityki M-L.

(Środa - 21 Września 2011, 23:22:25) 509
nie siedze w sztabie zarządzającym jpf ale takie licencje można wykupywać co tom co 5tomów albo co na ile się chce. Przeczytałem całe OP online ale nie przeszkadza mi to kupować tomików(nawet jak od kupna ich nie ruszyłem) dlatego uważam że kensei dobrze postępuje usuwając tylko wydane tomy mangi...

Shinigami00 (Środa - 21 Września 2011, 23:34:47) 510
To nie tak że was nie popieram, nawet nie wiem dokładnie o co chodzi (znaczy wiem, ale to chyba tylko czubek góry lodowej, jak widzę xD) więc nie mogę się jednoznacznie określić... ale wiem, że skoro skanlacje to wasza działka, macie pełne prawo decydować co się z nimi dzieje. nieważne czy czyny "Pana K" są słuszne czy nie, najpierw powinien posiadać wasze pozwolenie na cokolwiek co by się z tymi rozdziałami miało dziać. Ale strasznie nad tym ubolewam z powodu: "gdzie ja teraz znajdę skanlacje najnowszego Bleacha ;(" To tyle ode mnie :)

(Środa - 21 Września 2011, 23:35:21) 511
masakra jakaś @
Nie tak bym to ujęła, bo nikt na ML w taki sposób nie robi grupom reklamy. Po prostu są odnośniki do grupy skanlacyjnej tworzącej konkretny tytuł przy skanlacjach. Do tego jednak są creditsy (nie wiem, czy nie było niektórych, ale trochę mi się nie chce wierzyć, żeby ktoś pamiętał w których spośród tysięcy rozdziałów ich nie było i uzupełniał na szybko...). Nie wiem, jak Ty takie rzeczy nazywasz, ale dla mnie to raczej jest promowanie grupy, do której ktoś czytający na ML mógłby nie trafić bez takich informacji. I aż tak niektórych boli, że to do większej liczby fanów trafia...?

(Środa - 21 Września 2011, 23:46:14) 512
"gdzie ja teraz znajdę skanlacje najnowszego Bleacha" takie tytuły jak bleach naruto itp będą napewno pojawiały się na manga-lib;p tego kensei nie odpuści :)

(Środa - 21 Września 2011, 23:46:59) 513
Jestem z Wami i JuuJitsu też (nawet jak mamy problem ze składem)

Jutsu (Czwartek - 22 Września 2011, 0:02:58) 514
Unia na pewno pragnęłaby waszego wpisu oficjalnego w tym tutaj temaciku: http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?p=12395&sid=08b4195ab63f8f29c70e3ca208bdc6ce#12395

Iscariote (Czwartek - 22 Września 2011, 0:26:42) 515
No to parę słów ode mnie, osoby totalnie obojętnej na sytuację, bo jak już coś czytam to po angielsku wink

Sprawa wygląda następująco. WY hobbistycznie tłumaczycie niewydane u nas mangi i za free udostępniacie je całemu światu. ON korzysta z tego i wrzuca je w jedno miejsce, w przystępnej formie i zbija kasę na reklamach. Strajk nic nie da, bo czemu ktoś miałby zamknąć swoją stronę (bardzo profesjonalną, ładną i wygodną swoją stroną)dlatego bo wy tak chcecie. Świat idealny nie jest, ludzie są egoistami i jak będą mogli to będą robić co im się podoba. Więc zamiast krzyczeć to róbcie coś smile A strajk to nierobienie nic. Taka prawda.

Wyjście z sytuacji widzę jedno - zrobić mu konkurencję i udostępniać mangi w tej samej formie co manga-lib. Każda strona translacyjna powinna udostępniać swoje tłumaczenia w formie przeglądarkowej i powinna być jedna strona, która linkuje do konkretnych tytułów. Skoro już założyliście Unię, macie wszechbiblię, czy co to tam jest, to jest to całkiem wykonalne. A skoro już robicie niezłego flame'a i przyciągneliście uwagę, to jest okazja by takie coś mogło ruszyć. Działałoby identycznie, ale byłoby prowadzone przez was samych i przez was zatwierdzone.

mr tututu (Czwartek - 22 Września 2011, 0:32:43) 516
totalny debilizm i tyle, nic dodac nic ujac

ktosiek (Czwartek - 22 Września 2011, 1:03:31) 517
Pomysł Iscariote zaiste genialny. Popieram jego pomysł.

aster (Czwartek - 22 Września 2011, 1:32:17) 518
pomysł z Unią nie trafiony. w życiu nie widziałem czegoś podobnego, takie coś tylko w Polsce. Nie dziwie się, dlaczego się z nas śmieją w świecie. Widać że na początku ludzie chwalili, a jak dyskusja zaawrzała i zaczęto mówić że nie ma tak pięknie, to nie widać pochlebstw w komentarzach. Żenua, jak napisał ktoś -> komentarze po to, aby odbierać pochwały :) Pochwalić mogę ludzi, którzy myślą realnie.
Ideą grup skanlacyjnych powinno być dawanie przyjemności czytelnikom. Bo to chyba po to powstało. Mylę się? Więc pytam... What the fuck?

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 7:29:35) 519
mr tututu, fajnie, że masz własne zdanie, ale dobrze by było je uzasadnić. ;)

aster, ktoś napisał wyżej w komentarzach, że coś takiego już było w innych krajach (kraju?). To nie byłam ja, więc szczegółów nie podaję. Ponoć przyniosło to sukces.
Nie zgodzę się też z tym, że jak dyskusja zawrzała, to zaprzestano pochlebstw komentarzach, bo one są, aczkolwiek jest ich mniej . Myślę, że ta dyskusja dała raczej odwagę ludziom niepopierającym Unię, żeby się wypowiadali w komentarzach. ^_^ I w sumie dobrze, bo gdyby były same pochlebne komentarze, zaczęłabym podejrzewać, że te negatywne zostają usuwane.
Z tego co napisałeś w komentarzu, podejrzewam, że przeczytałeś wcześniejsze komenty, więc nie będę już przyzywać argumentów, które zostały podane, bo szkoda mi czasu.

Shinigami00 (Czwartek - 22 Września 2011, 7:32:09) 520
@Nobody: po angielsku, jasne że już są, ale k3nsei sam tego nie przetłumaczy -.-"

@Iscariote: mowa wzniosła, ale pusta... Stworzenie i prowadzenie takiej strony to nie lada wyzwanie. i pomyśl ile każda grupa (albo tylko jedna) miałaby do roboty: tłumaczenia, prowadzenie własnej strony/blogu oraz prowadzenie strony wspólnej... zamiast mieć 2-3 dniowe opóźnienie w chapterach względem Japonii, mielibyśmy tygodniowe...

@aster: Nie chcę cię obrażać, ale wydajesz się takim typowym polaczkiem... Potrafisz ciągle narzekać, a sam nie robisz nic dla poprawy. Nie podoba ci się pomysł?? wymyśl inny! Aaaa... i takie unie to nie wymysł głównie polski, ale raczej francuski i angielski, ale strajk?? to już pełną gębą polskie korzenie xD

Nii (Czwartek - 22 Września 2011, 8:53:47) 521
Unio, jeśli naprawdę boli was ta cała sytuacja, to po prostu przestańcie robić skanlacje. bo nie ważne ile razy będziecie strajkować, one i tak znajdą się tam, gdzie nie będziecie chcieli. Internet.

(Czwartek - 22 Września 2011, 9:21:57) 522
Mam pewien zal do osób się w to angażujących. Pokazujecie jak bardzo zależy wam na własnym rozgłosie, co pokazuje jak mangi i anime stały się gównem dla mas. Pamiętam sector-152 i początki kreskówek, anime shinden, aoi i tego typu portali (scena anime jest mi bliższa). Nie pamiętałem sytuacji gdzie ktokolwiek z własnego widzimisię zbierał grupy które tworzyły suby i robili straik. Jedyne co pamiętam to kradzieże z kreskówki ale znaleźli na to inny sposób. Za nic sobie macie fanów, bo droga którą idziecie jest samolubna i nafaszerowana chęcią rozgłosu. Sam robiłem kiedyś edycje do napisów i wiem ile frajdy sprawia to, kiedy ludziom podoba się moja praca. Trochę się zatraciliście wg mnie. Fajnie, że rozpierdalacie interes facetowi który po prostu jest bardziej łebski od was. Zachowujecie się jak zranione sarny, kiedy to sami kradniecie angielskie skanlacje i tłumaczycie się tym, że zachęcacie do kupowania oryginałów. Chińskie podróbki też zachęcają, ale to wciąż podróbki.

Talilo (Czwartek - 22 Września 2011, 9:39:54) 523
Witam.
Na początek zaznaczę iż nie czytałem wszystkich postów więc jeżeli czegoś nie zrozumiałem albo wcześniej już była o tym dyskusja to proszę mnie o tym poinformować. Wracając do tej ważniejszej części, wam przeszkadza to iż przetłumaczone przez was mangi udostępniane są nie tylko na waszych stronach ? Osobiście wolę mieć wszystkie mangi na jednej stronie, takie coś bardzo ułatwia znajdowanie odpowiednich tytułów. Wiem że tylko dzięki waszym chęciom i dobrej woli mogę je czytać i macie prawo wymagać aby wasze skanlacje były pobierane tylko z waszych stron ale chyba można zrozumieć że takie ułatwienie jednak jest pomocne. Napisaliście " że to właśnie my, skanlatorzy, robi­my dla nich mang" osobiście przeglądam mangi na manga-lib a tam wyraźnie zaznaczone jest jaka grupa przetłumaczyła dany chapter, jeżeli na innych stronach tego nie oznaczają to spróbujcie dodać trudne do usunięcia znaki wodne . Torrenty, warezy i chomiki nie zniknął, będą się pojawiać zawsze, taki jest internet i niczym tego nie zmienicie.Nnatomiast mangi to wy dla nas nie robicie tylko je tłumaczycie, różnica jest spora, chyba że ktoś z was pokusił się o stworzenie własnej mangi. A licencjonowane tytuły będą w internecie między innymi przez to iż nie trzeba za nie płacić i tego również nie zmienicie.
Pozdrawiam

Nii (Czwartek - 22 Września 2011, 9:40:19) 524
"Gnieznianin @ 22 Września 2011 09:21 am" +1

Selena (Czwartek - 22 Września 2011, 10:54:04) 525
Macie rację, trzeba walczyć o swoje =) mimo, że ciężko będzie przeżyć bez mang, zupełnie Was popieram :* trzymajcie się mocno

Iscariote (Czwartek - 22 Września 2011, 11:52:34) 526
@Shinigami00, co według Ciebie powodowałoby to opóźnienie? ;] Wrzucenie chaptera na własną stronę (co i tak się robi) i dodanie linka z napisem "chapter xx NOWY" na stronie wspólnej? No faktycznie roboty że hej.

Tyle ode mnie. Gnieznianin i Talilo resztę i niestety nic nowego i konkretnego w tym temacie się nie pojawi.

Dziękuję i pozdrawiam smile

Iscariote (Czwartek - 22 Września 2011, 11:53:21) 527
dodali resztę*

(Czwartek - 22 Września 2011, 11:58:43) 528
@Talilo Z tego co ja wiem, oni nie mają zamiaru wyplenić torrentów, chomików itd. Nie mają zamiaru zniszczyć ML, a jedynie użytkowników tych stron uświadomić o kilku sprawach, że to dzięki ich ciężkiej pracy mogą to czytać w języku ojczystym, że niekiedy nie są pytani nawet o zgodę, a umowy pozawierane z nimi są łamane. Po prostu uważam iż każdy chciałby być choć odrobinę szanowany przez drugiego człowieka.

n4z (Czwartek - 22 Września 2011, 12:36:26) 529
@Talilo: cóż, jeśli ktoś mówi o tym że nie chce żeby ktoś czerpał korzyści majątkowe z ich tłumaczeń bo robi to na zasadzie "od fanów dla fanów", to mają prawo irytować się z powodu umieszczania mang na stronie, gdzie od niedawna (miałem jakiś link na manga-lib) zamiast zwykłych bannerów dodano także chamskie pop-upy z reklamami. Kto normalny uwierzy w to, że autor nie ma żadnych korzyści z tych reklam? Zwłaszcza kiedy mówimy o reklamach Foxlife, Lotto, Komputronika czy Vectry, zajmującej całą stronę - to nie są podrzędne firmy czy strony, które dają jakieś grosze wymagane na utrzymanie serwera. Jakoś nie zauważyłem żeby na jakimś mangashare pojawiały się reklamy takiego rzędu...

Co do samej Unii: jestem całym sercem za wami, pomimo tego że muszę sobie odpuścić nowego Breakera na kilka tygodni (nie chce mi się czytać po angielsku, zbyt leniwy jestem). Może więcej osób się opamięta i zrezygnuje z takich stron...

do Gnieznianin (Czwartek - 22 Września 2011, 12:39:39) 530
Ale tłumaczą za darmo, nie zarabiają na tym, to jest SPORA różnica, poza tym udostępniają tytuł w innym języku dla fanów nie znających języków obcych (a takich jest sporo), i to żadne zachęcanie do kupowania oryginałów, po prostu większość tych tytułów tłumaczonych przez grupy nie ma najmniejszych szans być wydana w Polsce, albo nikt jeszcze nie ma wydania w planach, kiedy się ukazuje wersja Polska oficjalna tłumaczenie przeważnie zostaje usunięte/zawieszone (przeważnie, chociaż jak widać na przykładzie naruto nie zawsze...) natomiast Ken po prostu wykorzystuje cudzą pracę i żeruje na tym. W ogóle nie rozumiem twoich pretensji, piszesz że ken jest bardziej łebski i dlatego może wykorzystywać cudzą pracę i to dla ciebie w porządku? A jak grupy się postawiły i nie dały się wykorzystywać to już wielki żal. Polaczkujesz po prostu. Jak ciebie szef puka w pracy na kasę to też mu pozwalasz i się nie postawisz?

Nii (Czwartek - 22 Września 2011, 12:56:03) 531
"...jedynie użytkowników tych stron uświadomić o kilku sprawach, że to dzięki ich ciężkiej pracy mogą to czytać w języku ojczystym, że niekiedy nie są pytani nawet o zgodę, a umowy pozawierane z nimi są łamane."
umowy? skanlacja to nie jest praca. w tym nie ma żadnych umów xD robisz to z własnego widzi mi się, nikt nikomu nic nie każe i nic się nie umawia, ani nie podpisuje się żadnych papierów.
ktoś napisał "walczyć o swoje", jakie swoje? żadna z rzeczy które tłumaczą nie jest ich! lol.

heho (Czwartek - 22 Września 2011, 13:10:18) 532
fajny strajk, skoro szef grupy wypuszcza nowego Bleacha

heho (Czwartek - 22 Września 2011, 13:11:37) 533
chodzi oczywiście o Danuve i jego grupę VariaScans

Nii (Czwartek - 22 Września 2011, 13:14:19) 534
przepraszam, nie próbuję nikogo obrazić, ale jesteście zwykłymi hipokrytami. sami robicie skany czyjejś pracy i rozpowszechniacie je po przetłumaczeniu bez zgody autora. sami zabieracie angielskim, francuskim, inno-języcznym grupom skanlacje i rozpowszechniacie je po przetłumaczeniu bez zgody grup (tak, bo założę się że jakbym napisała do tych grup, to nie miałyby pojęcia, że sobie to wzięliście). sami na manga-center wrzucacie tytuły, których tłumacz nie życzył sobie tam zamieszczać (wiem, bo się wypowiadał na ANSI i wszystkie dane się zgadzają). a jak pan K, robi dokładnie to samo co wy, to nagle strajkujecie? wieś tańczy i śpiewa.

Michi (Czwartek - 22 Września 2011, 13:26:29) 535
Witam. Mam pytanie do unii. Gdybym założył stronę z mangą online, wrzucił tam większość waszych rozdziałów nie pytając o zgodę, dodał mangi licencjonowane, dodatkowo dał reklamy i wstawił znak wodny na strony to również mogę liczyć na miesięczny strajk, newsy na większości stron o mandze i wypisywanie jaki to ja i moja strona jesteśmy źli?
Nie ukrywam, że taka akcja bardzo pomogłaby mi w rozreklamowaniu strony.
Liczę na szybką odpowiedź.

Xellos (Czwartek - 22 Września 2011, 13:31:50) 536
Tylko wiecie, nie ważne jak bardzo dosadnie napiszecie że są hipokrytami to nic to nie da :p na tym polega hipokryzja. 'Nie obchodzi mnie to że okradam innych, przecież ktoś kradnie "moją" pracę'. Eh dzieci dzieci. widać żeście jeszcze rozpieszczone gówniarze, pewnie żadne z was życia po liceum jeszcze nie widziało. dorośnijcie a potem róbcie strajk.

(Czwartek - 22 Września 2011, 13:32:36) 537
Sracie tęczą!!

(Czwartek - 22 Września 2011, 13:38:34) 538
Przede wszystkim zacznijmy od tego, że robicie to dla fana takiego jak ja. Lubię sobie poczytać i jestem zadowolony z jakości mang jakie czytam, bo lubię przeczytać po ang i po pl. Doceniam waszą pracę, ale płacić nie zamierzam nikomu. Wiem, kto udostępnia mi możliwość czytania tego po pl. Wasz problem tkwi nie na tym, że ktoś wam podbiera dobro ale dobro już przetworzone. Jak dla mnie możecie mieć rację ale sposób w jaki próbujecie zwrócić uwagę i zachowanie przy tym woła o solidnego klapsa.

(Czwartek - 22 Września 2011, 13:48:57) 539
"umowy? skanlacja to nie jest praca. w tym nie ma żadnych umów xD robisz to z własnego widzi mi się, nikt nikomu nic nie każe i nic się nie umawia, ani nie podpisuje się żadnych papierów."
Umowne umowy między K3nem a skanlatorami, to miałem na myśli. Jakieś mieli, nie wiem czy polegały na wrzucaniu na mangalib po kilku dniach czy czymś innym, ale to ten pierwszy zawsze je łamał. I żebyś się nie przyczepił/a to nie mówię o umowie na piśmie między nimi, a jedynie na ustaleniu pewnych rzeczy słownie, jak szanujący się ludzie potrafiący zaufać drugiej osobie tzw. na słowo.
Jedno mnie zastanawia kradzież==kradzież.
Czyli skanlatorzy (a wiem że niektórzy na pewno się pytają grup ENG, ale mniejsza) "kradną" skany i umieszczają za free, nie chcąc żadnych opłat (czyli "kradną", ale grosza z tego nie mają). Z drugiej strony mamy K3n'a który często bez pytania czy nie mając zgody "kradnie" chapy i wrzuca do siebie na stronę (gdzie jest duża ilość reklam), która może przynieść jakąś kasę (nie wiem, nie wnikam, sam stronę prowadzę i wiem co nieco u siebie jak to wygląda, choć ja mam inne rodzaje reklam). Więc "kradzież"=?="kradzież":)

Talilo (Czwartek - 22 Września 2011, 14:01:10) 540
@Szyna: Naprawdę uważasz że nie robieniem tłumaczeń przez jakiś czas zyskają szacunek ? A to że można czytać daną mangę w języku ojczystym dzięki temu iż ktoś się namęczył z ich tłumaczeniem jest logiczne, jak ktoś tego jeszcze tego nie zrozumiał to raczej nie zrozumie, a komuś komu nie chciało się sprawdzać kto to przetłumaczył i tak się nie zachce, najzwyczajniej w świecie dłużej poczeka na tłumaczenie.

@n4z: Właśnie przeglądam mangi na manga-lib, klikam wszystkie po kolei i jakoś nie miałem jeszcze ani jednego pop-upa. Jedyne reklamy jakie widzę znajdują się na dole strony, których nie ma tak dużo, a tym bardziej nie zajmują całej strony jak to napisałeś.

(Czwartek - 22 Września 2011, 14:04:53) 541
@Talilo Adblock czy coś pokrewnego?
Ja się dowiedziałem, że jest taka, a nie inna sytuacja i ja podziękuję za taką bazę. Co do nie robieniem, to masz po części rację, tylko że naprawdę wiele grup zapowiedziało, iż robią tłumaczenia tylko ich nie wypuszczają. Więc taki miesiąc to jak poczekanie aż JPF wyda tom, wielkie mi halo, bo nie dostanę chaptera, wielce to mnie rani...

youji (Czwartek - 22 Września 2011, 15:29:39) 542
@kalayit
"Autor dalej cierpi przez twoje działania, bo i tak mu "podpieprzasz" pracę i nie dajesz na chleb zarobić (tak, mam na myśli to, że jeśli manga nie jest światowej sławy hitem, to wydawnictwo w danym kraju nie podejmie się wypuszczenia jej na oficjalny rynek - ktoś o tym już pisał) ;>"
i jest to bdzura. Hanami wydało kilka mang wcześniej zrobionych przez skanlatorów

(Czwartek - 22 Września 2011, 15:39:51) 543
Nie wiem czy ten strajk działa, bo na manga-lib juz sa chaptery po polsku naruto i bleach.

hmm (Czwartek - 22 Września 2011, 15:48:06) 544
Ukryta Wioska do uni nie należy, więc naruto będzie regularnie wydawane, nie wiem dlaczego bleach został wypuszczony, w koćcu varia scans do uni należy...

(Czwartek - 22 Września 2011, 15:58:00) 545
Może mają z kimś umowę o to że "muszą" wypuścić, Unia się zgodziła, a oni umów dotrzymują. To taka hipoteza, musiałby się ktoś od nich wypowiedzieć:)

... (Czwartek - 22 Września 2011, 16:30:54) 546
XD I niech tak będzie z jeszcze kilkoma mangami i nikt się nawet nie przejmie. W końcu najbardziej widoczne są braki mang wychodzących co tydzień. Reszta zazwyczaj i tak jest tłumaczona nieregularnie.

(Czwartek - 22 Września 2011, 16:44:32) 547
http://img839.imageshack.us/img839/624/21138060.jpg
Ja was ludzie nie rozumiem. Jest 5 reklam + czasem się pojawiają jak się kliknie w byle "G". Można więc przyjąć, że jest ich 6. Więcej niż na portalach z uploadem xD

(Czwartek - 22 Września 2011, 16:48:06) 548
2011-09-18 22:31:55 :: D4nuve
tej, Ken...

2011-09-18 22:31:59 :: D4nuve
Danuve z tej strony.

2011-09-18 22:32:03 :: k3nsei
hej wiem

2011-09-18 22:32:27 :: D4nuve
w tym tygodniu Bleacha robił będę solo (strajk), więc może być trochę później...

2011-09-18 22:32:39 :: D4nuve
nie szukaj zastępstwa, żebym nie męczył się na marne xD

2011-09-18 22:33:00 :: k3nsei
Jak chcesz ja nie musze szukac sami sie zglaszja

2011-09-18 22:34:31 :: D4nuve
zrobię, zrobię, i tak nie mam innych projektów.

(Czwartek - 22 Września 2011, 17:56:25) 549
youji @
Przede wszystkim Hanami para się raczej popularnymi (często nagradzanymi, uznanymi) tytułami, więc nie kłóci się to z tym, co napisałam ;) Ale chętnie się dowiem, co takiego polskie grupy wydały z ich tytułów, więc proszę o wymienienie - najlepiej z odnośnikiem do grupy - lubię sobie przeglądać strony ze skanlacjami^^.

Picia (Czwartek - 22 Września 2011, 17:58:57) 550
oj, k3nsei próbuje coś udowodnić wrzucając takie rzeczy.

według mnie data zakończenia strajku nie powinna być znana. dodawało by to taką nutkę niepewności:)

(Czwartek - 22 Września 2011, 18:07:14) 551
I co ci po Bleachu? :)Łał, będziesz miał aż 1 rozdział zrobiony solo, co wiąże się z błędami i syfiastym wykonaniem :) Jak chcesz stronę zasypywac takim gównem, to pozdro :)

(Czwartek - 22 Września 2011, 18:16:04) 552
@Ryohei - To, że robicie z siebie niezłą komedię...

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 18:28:46) 553
K3nsai ty za to z siebie robisz niezłego idiotę, pasożyta, gnidę i złodzieja, a z twojego stylu pisania można wywnioskować że masz przerośnięte ego albo przeciąg w gaciach i musisz się dowartościować w internecie.
Jak chcesz być tak bardzo jezusem skanlacji i dostarczać najnowsze rozdziały mangi fanom, to czemu nie powyłączasz reklam kozaku? Wtedy żadna grupa nie miałaby do ciebie pretensji, dalej, pokaż jaki jesteś uczciwy! Nie zrobisz tego, bo nie interesuje cię dobro FANA, masz ich gdzieś, po prostu interesuje cię liczba wyświetleń strony i KASA z reklam, masz odwagę się do tego przyznać hitlerku?

do k3nsei (Czwartek - 22 Września 2011, 18:28:58) 554
komedia komedią, ale nie trzeba było wstawiać rozdziały bez uprzedniego zapytania :) zadziwia mnie to, ze komuś do każdego folderu chce się wstawiać jeszcze obrazek, ze ściągnięte z ML, bo nie bardzo rozumiem idee tego :3

(Czwartek - 22 Września 2011, 18:32:38) 555
Nom i nie zrozumiesz... Bo to robi automat wink

Midori (Czwartek - 22 Września 2011, 18:36:45) 556
@k3nsei Skoro to taka niezła komedia to dlaczego nie dasz się z niej pośmiać czytelnikom ML? Usuwasz wszystkie komentarze pod mangami i wypowiedzi w SB dotyczące strajku Unii. Czyżbyś się bał?

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 18:39:39) 557
Nie odpowiedziałeś czemu reklam nie wywalisz k3nsai, czyżby jak zwykle - niewygodny temat to głowa w piasek? Z tego co wiem na reklamach masz minimum 2 tys. na miesiąc, zwłaszcza że nie dajesz jakiś byle jakich, tylko trzymasz te lepiej płatne jak lotto.

Troll (Czwartek - 22 Września 2011, 18:51:24) 558
A mnie k3nsei śmieszy ;) Wielce wspaniały i inny, a sam by nie chciał żeby mu prace kradli. Pewnie gdy zrobi sobie kanapeczki i siostra bądź brat, mu jedną ukradnie to się wydziera ile to on nad nią siedział ;) a sam z mangami robi to samo, po prostu egoista... W sumie mi to lotto najlepiej jakby w ogóle zaprzestano tłumaczyć mangi każdy się nauczy angielskiego i pan pijawka nie będzie sobie żerować na pracy innych, najwyżej sam będzie męczyć bleacha ;)

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 19:02:09) 559
Bo K3nsai to ogólnie śmieszny człowiek jest, znowu pewnie uciekł - to jest typowe zachowanie dla takich osobników. Może udawać kozaka w internecie, ale w środku jest, był i będzie tchórzem, taka mentalność, tego nie zmienisz.

Ken to może spotkamy się? Mieszkam niedaleko wawy, mogę się założyć, że dziewczyna by cię pobiła. :) Oh, pewnie teraz siedzisz w łazience, bo złapało cię rozwolnienie ze strachu, zdarza się. :) Ciekawe jak będziesz się tłumaczyć jak wrócisz!

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:08:10) 560
K3n jest jaki jest, ale nie musicie się tak wyżywać. Jego to zapewne bawi, a dodatkowo przecież za zniesławienie Was może do sądu podać crying

Enlil (Czwartek - 22 Września 2011, 19:11:14) 561
Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie~~ K3nsei :)

do k3nsei (Czwartek - 22 Września 2011, 19:11:18) 562
tak tez coś czułam, ze jest od tego program... no ale skoro juz sam dales odpowiedz.
juz z niecierpliwością czekam na odpowieć na temat reklam :3

Troll (Czwartek - 22 Września 2011, 19:11:19) 563
Prezydentem nie jest wiec raczej ciężko by było i sławy też nie jest. I wygłosiłem tylko moją myśl :) Wiem że go to bawi i nie rusza ale co tam po trollować trochę można od czasu do czasu

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:12:20) 564
@Velvet, przecież on napisał, że sklepał bandę dresiarzy :D Co ty... żaden/dna z nas mu nie da rady *__*

A co do komedii... K3, sam z siebie robisz niezłą komedię, a po drodze parodię do tej komedii :) Co ty myślisz, że bez grup skjanlacyjnych daleko zaciągniesz? Że utrzymasz się z Bleacha? Weź mnie nie rozśmieszaj, bo aż mi się żal robi... :)


Każdy ci zaczyna jechac jak Peja Tedemu :P Pewnie wyglądasz tak samo... Udawany kozak w wirtualnym świecie :)
Za szklanką wszystko można, co Ken?
Tylko gorzej jak ta szklanka pęknie :) Pzdr.

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:13:21) 565
Niektórzy upatrują w tym życiowy cel, bez nazwisk czy tam nicków ofc tongue

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:13:42) 566
Przecież napisałem, że mnie bawi i nie tylko mnie ... Nie muszę się wypowiadać wszystko zostało powiedziane na ANSI przez osoby neutralne. laughing

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:15:49) 567
A mnie bawi twoja osoba i ANSI, nie wiem dlaczego :)

Troll (Czwartek - 22 Września 2011, 19:16:03) 568
@Ryohei, w sumie prawda pewnie pan K nieźle odczuje na kieszeni ten strajk. Panie K obyś nie miał dylematu kupić bułkę czy mleko. Pieniądze uderzyły w głowę

Enlil (Czwartek - 22 Września 2011, 19:16:03) 569
No tak bo tu sie wypowiadaja sami maniacy :)

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 19:22:34) 570
@Szyna Haha, to było dobre z tym sądem!:) Czekam na pozew K3nsai słyszysz? :D I co powiesz? Że w internecie ktoś cię obraził? Zresztą ja nie obrażam, ja mówię tylko jak jest, taka ze mnie szczera dziewczyna. XD Przecież złodziejem jesteś, nie zaprzeczysz.

@Ryohei ci dresiarze to chyba jakieś czteroletnie dzieci były!! xD A k3nsai walczył z nimi dzielnie niczym Son goku używając plastikowej szufelki do piaskownicy! XD

@k3nsai oczywiście że się nie wypowiesz, bo jesteś tchórzem. :) Wspominałam już o tym. Tchórze tak mają.
CO nas obchodzi ANSI, powiedz czemu reklam nie wywalisz? Nie odpowiedziałeś nadal tchórzu! :)

Midori (Czwartek - 22 Września 2011, 19:22:46) 571
@k3nsei A mnie wciąż ciekawi dlaczego usuwasz z ML komentarze pod mangami i wpisy na SB dotyczące Unii? Tutaj mogę wypowiadać się wszyscy i nieważne co sadzą o tej sprawie, ich wpisy nie są usuwane. Zwyczajnie ukrywasz problem. Myślisz, że Twoi czytelnicy są aż tak ciemni, aby nie domyśleć się, że coś jest nie tak?

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 19:24:05) 572
Miałam się nie wypowiadać do kolejnego newsa, ale co mi tam...

Panie k3nsei (wybacz, że z małej, ale nie chcę zmieniać Twego nicku), czy może mi pan powiedzieć, które fora/komentarze o strajku pan czytał? I czy było to w całości? Szczególnie mnie interesują komentarze na tej stronie. Pytam z ciekawości, nie chcę nikogo obrazić czy coś.

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:29:10) 573
Nie ma tyle czasu, za wiele traci na pracę nad mangą....ups nad wrzucaniem jej:)

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:33:37) 574
Velvet dobijasz mnie swoja głupotą... naprawde. Prostacki język podwórkowy nie daje Ci więcej niż 15. Teraz zadam Ci pytanie dlaczego miałby usunąć reklamy? zarabia na tym i nawet specjalnie tego nie ukrywa.Jest tchórzem dlatego że niechce ich usunąć? więc przelej mi na konto 2tysiące albo jesteś tchórzem;p Na koniec dodam iż jest prawo pozwala być karanym za obrażanie w necie(ale nie popadajmy w skrajność takie teksty jakie tu padały nie można uważać za obraze). Chce więcej twoich komentarzy chociaż człowiek ma troche radości z czytania postów:P

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:34:28) 575
I żeby nie było w żaden sposób nie bronie kenseia mam raczej nagatywne nastawienie w stosunku do niego.

(Czwartek - 22 Września 2011, 19:39:59) 576
A podobno to K3 jest chamem... Coś mi się wydaje, że niektórych najbardziej drażnią ich własne cechy ;) A swoją drogą współczuję unii poziomu popleczników - tak raczej sobie szerszej sympatii nie zdobędziecie, ale nie mój problem na szczęście. Cieszę się tylko, że moja grupa miała na tyle oleju w głowie, żeby nie przystąpić deo tej dziecinady...

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 19:57:49) 577
"A swoją drogą współczuję unii poziomu popleczników"
"Popleczników", w sensie osób, które ich popierają? Poczułam się trochę urażona, ale mniejsza z tym.

Widzę, że k3nsei raczej nie chce odpowiedzieć na niektóre pytania, a szkoda.

hmm (Czwartek - 22 Września 2011, 19:58:56) 578
Przestańcie się już tych tak reklam czepiać, bo wiadomo że nawet jakby chciał zrobić stronę bez reklam to by ta strona po prostu upadła z przyczyn finansowych (strona ma bardzo dużą popularność to wiadomo że jej utrzymanie też sporo kosztuje) a idea od fanów fanów skończyła by się pewnie tak jak w przypadku www.urusai.pl (kto nie rozumie niech zajrzy na tą stronę).

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:00:11) 579
@AKA na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś chce może do mnie napisać osobiście. smile

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:01:59) 580
AKA@
Wybacz, pisałam o tym nagłym wysypie trolli, do Twojego poziomu nic nie mam ;)

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:05:15) 581
"Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś chce może do mnie napisać osobiście."
Ale dlaczego, k3nsei? Czyżbyś miał coś do ukrycia?

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:06:17) 582
laughing Nie bo tutaj się nie da rozmawiać przez "wysyp trolli"

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:07:29) 583
Na forum Wszechbiblii też nie odpowiadałeś na niewygodne dla siebie pytania, a tam stada trolli nie było.

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 20:07:51) 584
k3nsei, moja ciekawość nie jest aż tak ważną sprawą, żebym musiała zawracać Tobie głowę. Ale dziękuję, że odpisałeś.

kalayit, dziękuję, prawdopodobnie jestem zbyt przewrażliwiona. ^^

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:08:30) 585
laughing były :D

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:09:08) 586
@k3nsei na maila ?

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 20:11:39) 587
@Nobody za to ty mnie dobijasz swoim przemądrzalstwem i niewiedzą, naprawdę. Cały strajk rozbija się w głównej mierze o to że ML zarabia na reklamach i nie pyta grup o pozwolenie publikacji. Jakoś z Manga Center nikt problemów nie robi, zastanowiłeś się dlaczego, czy to przerasta twoje zdolności intelektualne? Jeśli k3n chce robić coś "od fanów dla fanów" i udawać jezusa który niesie spragnionym fanom nowe odcinki ich ulubionych mang i zbiera je w jedno miejsce aby mieli łatwy dostęp i mogli składać mu pokłony (a takie jest jego nastawienie), to proszę bardzo, niech to robi, ale CHARYTATYWNIE, bo o to przecież się rozchodzi. Nie żyjemy w chinach, aby grupy skanlacyjne pracowały za darmo na utrzymanie wielce szanowego pana K3nsaia, co się nawet sam obronić nie potrafi, tylko musi multikonta używać.

I znowu błyszczysz niewiedzą nobody, K3n jeszcze nie przyznał się ani razu, że czerpie zyski z tego interesu, twierdzi że to wszystko idzie na utrzymanie strony (dajmy spokój, nikt w to nie uwierzy, kto ma chociaż trochę oleju w głowie)!! No więc już wiesz czemu jest tchórzem, czy mam ci to narysować? Czekam aż powie to otwarcie i bez ogródek - tak, zarabiam na ML i się tego nie wstydzę!! Doczekam się? Dalej, dlaczego Ken jest tchórzem. Dlaczego zignorował pytania midori o kasowaniu komentarzy? Nie, to nie pojedyńczy przypadek. Możesz go pytać nawet i 1000 razy i tak nie uzyskasz odpowiedzi. Brak odpowiedzi na trudne pytania (pewnie dlatego że nie ma żadnej sensownej usprawiedliwiającej to działanie) oraz chowanie głowy w piasek, sorry, zwykły tchórz nic więcej.

I daruj sobie teksty, że nie bronisz K3nsaia, robisz to w większośći (a może nawet we wszystkich, nie wiem, może coś ominełam) komentarzach, może sobie z tego sam nie zdajesz sprawy, a może robisz to umyślnie twierdząc że jest inaczej, nie moja sprawa.

Urusai to zły przykład. Strona ma prawo utrzymywać się z reklam, ale UTRZYMYWAĆ SIĘ, a nie zarabiać na właściciela.

@k3nsai a ja dalej czekam aż się przyznasz do zarabiania tchórzu, no więc?

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:12:12) 588
K3nsei, przestań w końcu kręcić i przyznaj się, że nie wiesz co odpowiedzieć. Gdybyś się rzetelnie wytłumaczył nawet te trolle nie miałyby się do czego przyczepić. Ale nie, tyle wolisz ludzi spławiać i ignorować.

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:12:45) 589
A może po prostu chodzi o fakt, że obowiązują go umowy agencyjne i nie może podawać publicznie kwot, hę? Tak to moi drodzy działa... Dobrze by było cokolwiek wiedzieć, zanim się zaczyna dyskusję ;>

A swoją drogą właśnie przetrząsam dyskusję na WB i, szczerze mówiąc, ręce mi zaczynają opadać... Czy niektórzy naprawdę żyją w innym świecie i żadnego pojęcia o ekonomii i finansach w przypadku stron internetowych i ich utrzymania nie mają...? Jeśli tak, to nie rozumiem, po co się pluć...

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:15:27) 590
Normalnie jak w przedszkolu... laughing

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:15:55) 591
Od danej umowy może i nie powinien móc powiedzieć, ale ogólnie czy kreską czy pod i ile?

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:16:29) 592
K3n poszedł mail na liczę na szybką odpowiedź:)

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:16:33) 593
@kalayit Mi nawet nie chodzi o te reklamy (temat jest trudny i tak jak mówisz, może go obowiązywać umowa)! Ale dlaczego nie wyjaśni nam sprawy z usuwaniem komentarzy na ML dotyczących Unii? To jest manipulacja informacjami. Skoro doprowadził do tej sytuacji (co wynika z postu) to mógłby jej chociaż nie ukrywać...

k3nsei (Czwartek - 22 Września 2011, 20:18:29) 594
Poczytaj sobie uważnie WBM i ANSI tak wszystko zostało już omówione wink

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:19:05) 595
Tej kwestii nie ma tam omówionej.

k3nsei (Czwartek - 22 Września 2011, 20:19:33) 596
Jest :D

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:19:59) 597
To proszę linka.

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:20:09) 598
W przerwie między wypowiedziami o tym jakie to śmieszne? Czy może między tymi "co to ma do tematu?"??

k3nsei (Czwartek - 22 Września 2011, 20:20:26) 599
Chyba, że jak to napisałeś/napisałaś ktoś tam manipuluje informacjami laughing

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:22:51) 600
Chciałbym z regulaminu ten punkt wedle którego usuwano komentarze.

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:23:20) 601
Jedynym, który manipuluje informacjami jesteś Ty. Teraz nie potrafisz nawet odpowiedzieć na konkretne pytania tylko odsyłasz mnie niewiadomo gdzie. To nie wpływa na Twoją korzyść.

k3nsei (Czwartek - 22 Września 2011, 20:25:35) 602
laughing A co ma twoje lenistwo do tego, że mi się nie chce powtarzać 2x tego samego?

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:26:31) 603
W sumie jakby nie patrzeć, co go obchodzą osoby które już tam nigdy nie wejdą? One odsłon nie nabiją...

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:27:55) 604
Jeżeli nawet są jakieś umowy (a ja i tak uważam, że nie ma) to po co takowe nawiązywał? ML nie jest skanlatorom do szczęścia potrzebne, CM jest o wiele lepszym miejscem i to nasz własny wybór.
Tu już nie rozchodzi się tylko o zarabianie, a o traktowanie. Gdyby nikt nigdy nic nie robił to dalej w Polsce byłaby komuna. Jest K3, mogliby być - o zgrozo - i następni. Mówię 'nie'.
Kalayit, ja np. nie mam zamiaru cofać się do niewolnictwa (i w rozwoju przy okazji też).

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:28:12) 605
Czytałam wszystkie posty na WB i ANSI i jakoś tego nie kojarzę. Poza tym to, że Tobie się nie chcę chyba też oznacza, że jesteś leniwy, prawda? Powinno Ci zależeć na wyjściu z twarzą z tego pytania, ale wolisz mącić i mnie spławiać. Coraz lepiej...

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:31:32) 606
Przecież grupą nie chodzi o pieniądze(tak mi cały czas tłumaczono). Cały czas jestem utwierdzany w przekonaniu że rozchodzi się tylko o to że kensei mimo zgody grup wrzuca ich skany! i kategorycznie zaprzeczano że chodzi o pieniądze więc Twoja teoria tu się wali. jestem przemądrzały ponieważ mam racje i nię będe tego ukrywał. Tak apropo czy ty kobieto wierz ile kosztuje utrzymanie serwara? albo ile dostaje się z reklam? wątpie więc milcz kobieto. Jak kensei nie zaprzecza to można bez problemu wywnioskować że jakieś tam grosze na tym zarabia. Ale żeby to wywnioskować to trzeba jednak przeanalizować wszystkie komentarze nie tylko tutaj i trzeba mieć coś w główce :) I jakbyś mogła narysuj mi to jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Ja go nie bronie przeczytaj moje wszystkie komentarze i pomyśl czy ja bronie kenseia czy atakuje ludzi za ich głupote.

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 20:32:44) 607
K3nsai tchórzu czy starczy ci odwagi aby napisać tak, aby każdy później mógł to sobie przeczytać, czarno na białym, bez żadnego kręcenia, że na fanowskiej działalności grup ty zarabiasz kasę? Czy masz do tego jaja czy nie chłopie?

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:33:43) 608
@Nobody zgadzam się z Tb, oni nie chcą ani tej kasy, ani tego że on może coś z tego mieć, tylko że łamie postanowienia czy nawet nie powiadamia.

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:46:04) 609
Dobrze powtórzę jeszcze raz strona ledwo utrzymuje się z reklam i czasem muszę dopłacić. A o pieniądzach nie wolno rozmawiać http://i52.tinypic.com/2vblqfp.png

Chibi (Czwartek - 22 Września 2011, 20:48:41) 610
Znalazłam wypowiedź k3nsei'a na WB dotycząca modyfikacji komentarzy:
Ja nie piszę u was na stronach :D Więc wasze wpisy będą usuwane albo modyfikowane. A na wojnie nie ma zasad.

Jednakże dotyczy ona tylko przedstawicieli grup skanlacyjnych, więc nadal nie rozumiem dlaczego usuwane są komentarze osób postronnych... (skanlatorzy na ML są już pobanowani) Poza tym k3nsei pisze na stronie Unii, więc coś tu jest bardzo nie halo..

(Czwartek - 22 Września 2011, 20:51:03) 611
A ja mam wrażenie, że Nobody śmie stosować sarkazm ;P

W Każdym razie, Tallulah, mnie nie przeszkadza, że na ML są skanlacje mojej grupy, ba, to nawet lepiej, że nie muszę ich tam sama dodawać (bo uważam, że jak najbardziej mogą tam sobie być, skoro docierają do fanów - takie jest moje założenie). W końcu i tak trudno te skanlacje nazwać czysto moją pracą. Poza tym nie robię tego tylko po to, żeby na jednej stronie ładnie w kolumienkach je ustawiać i się chwalić, co to nie ja. Mnie zależy na dostępności tytułów dla szerokiego grona odbiorców i chociaż strona naszej grupy całkiem nieźle prosperuje, to zdaję sobie sprawę, że dzięki ML czy CM moja praca trafi do większej liczby fanów - często też do innej.
A skoro są odnośniki do grupy i creditsy, to w ogóle nie rozumiem tego całego strajku, bo to naprawdę wywołuje jedynie uśmiechy u postronnych... Prawda jest taka, że zaczyna to przypominać wołanie w stylu "oddaj mi moje nienabite na licznik odwiedziny, draniu!", a chyba nie na tym powinno najbardziej zależeć skanlatorom. Ale każdy ma prawo do własnego zdania i własnej wizji "od fanów dla fanów", jak bardzo zwichrowana by nie była :)

Velvet (Czwartek - 22 Września 2011, 21:00:08) 612
@nobody przedewszystkim to sam inteligencją nie grzeszysz z tego co widzę, więc nie wiem po co miałbyś atakować ludzi za głupotę? Może atakujesz ich ponieważ są mądrzejsi od ciebie, ale ty w swoim przemądrzalstwie i przekonaniu że masz wiecznie rację nie potrafisz tego dostrzec, czy zastanowiłeś się kiedyś nad tym, czy przemądrzalstwo ci na to nie pozwoliło?

Nie wiesz jak działa zasada od fanów dla fanów, nie chodzi mi o to aby grupy dostawały kasę (zresztą im też nie, jak już zauważyłeś). Chodzi mi o to że zasada "od fanów dla fanów" w stosunku do Kensaia jest błędna, sprzedawać to on sobie może doujini jak sam narysuje, a nie cudze skanlacje. Ty kompletnie nie masz pojęcia o temacie, na który chcesz rozmawiać!

I otóz tak, wiem ile potrzeba na utrzymanie serwera. Każdy może taką informację uzyskać, przecież mamy internet! Wystarczy sobie poszukać! Pozatym to nie średniowiecze abyś mówił do mnie "milcz kobieto", płeć nie sprawia że mam mniejszą wiedzę czy inteligencję, a sugerując że przez bycie kobietą mam "mniej w główce" obrażasz tym mnie i wszystkie kobiety świata szowinistwo.

Mam dość na dzisiaj. Muszę być wypoczęta do pracy, a z tobą raczej i tak nie ma sensu rozmawiać ponieważ nie posiadasz ŻADNEJ wiedzy, tylko to co gdzieś "zasłyszałeś".

@kalayit to nie sarkazm, on poprostu jest idiotą.

@k3nsai to jest kłamstwo i dobrze o tym wiesz.

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:08:40) 613
Kalayit, nie traktuj mnie, proszę, jak naiwne dziecko, które w coś wierzy, ale się myli. Próbowałam zobrazować to, że jeżeli będziemy przyzwalać na działania takie jak K3nseia, to my jako społeczeństwo i ludzie w ogóle upadniemy. Cofniemy się w rozwoju. Jest różnica między demokracją, a komuną czy zwykłym niewolnictwem.
Tak, jak już pisałam i pisali moi koledzy: niepotrzebny nam rozgłos od MangaLib'u. Poza tym nie mam dobrego zdania o większości czytelników ML i osobiście nie czuję potrzeby (a nawet i nie chcę, zależnie od osoby) by mieć czytelników stamtąd. Żadna to reklama, przy takim poziomie strony (chodzi mi o poziom kultury czy... inteligencji - ML grupą skanlacyjną? błagam!). Wolę promować moją grupę i mangi (ze względu na często poważniejszą tematykę) gdzie indziej lub sama.
Uważam, że to Ty jesteś w błędzie i nie rozumiesz. Nie zamierzam się staczać, cofać w rozwoju, ani mieć... utrzymanka, jakim jest poniekąd K3 w takiej sytuacji. Nie zamierzam się godzić na coś takiego. Właśnie dlatego, że jestem osobą myślącą. Bo jestem człowiekiem. Bo mamy demokrację i żyjemy w społeczeństwie. Po prostu nie.

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 21:09:15) 614
kalayit:
"Ale każdy ma prawo do własnego zdania i własnej wizji "od fanów dla fanów", jak bardzo zwichrowana by nie była :)"
I tu pies pogrzebany, bo każdy tę zasadę widzi inaczej. :P

Velvet:
"Pozatym to nie średniowiecze abyś mówił do mnie "milcz kobieto""
Mówiąc szczerze to tekst "milcz, kobieto" też mi się skojarzył ze średniowieczem i typowym podejściem "marsz do kuchni, gdzie twoje miejsce". ^__^' Chociaż wątpię, żeby Nobody miał to na myśli.

k3nsei:
"Dobrze powtórzę jeszcze raz strona ledwo utrzymuje się z reklam i czasem muszę dopłacić."
Naprawdę nie znam się na stronach internetowych, serwerach, reklamach itp., więc zaznaczam, że mogę się mylić, ale... Gdy wchodzę na manga-lib atakuje mnie multum reklam, odwiedzających masz mnóstwo i dlatego śmiem wątpić, że musisz jeszcze dopłacać.

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:23:38) 615
@Nobody... jak jesteś taki przemądrzały, to proponuję najpierw nauczyc się ortografii :) Bo jak ktoś nie wie jak się pisze "wiesz" i zapisuje jako "wierz" to jest jest dla mnie kompletnym... głąbem, który nie zna języka ojczystego :) Więc zamiast pisac tutaj bzdury i czytac mangi to zajmij się edukacją :) A jak mi napiszesz, że masz dysleksję to cię zbrechtam, bo ja niby też ją mam ^^"


Skoro nie wiesz co znaczy zasada "od fanów dla fanów", to już nie nasza wina... zauważ, że Hayate nie ma żadnych reklam, masz tysiące rozdziałów, około setki projektów, a od początku istnienia (6 lat) mamy własny serwer, który opłacamy z własnej kieszeni... a raczej nie my, tylko Aqvario. To jest właśnie zasada, o której piszemy... dajemy wam wszystko za friko, a do tego kasę wykładamy z własnej kielni...

Teraz...

@kalayit :) Jak chcesz byc "białym murzynem" to nikt ci nie broni... :)
Oczywiście bez obrazy^^"

I jeszcze raz Nobody...

Taa... my nie chcemy kasy, jak to napisał Szyna, chcemy odrobinę szacunku co do naszej pracy, którą wkładamy w to aby taki pacan jak ty mógł przeczytac rozdział swojej ulubionej mangi... zważ na to, że siedzimy godzinami, edytujemy przy tym rozdziały i ROBIMY TO KOMPLETNIE ZA DARMO!

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:25:30) 616
Nie wiem czy to tylko mi ale jak wchodziłem na manga-lib NIGDY nie pokazywały mi sie reklamy a dodam jeszcze ze nie mam zadnych dodatkowych zainstalowanych do przeglądarki programów.

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:26:29) 617
I ok, napisałam, że masz prawo do tego. Ja też mam prawo do własnego zdania i je wygłaszam, dyskutuję. Wyraziłam swoją opinię, skoro bezpośrednio do mnie się zwróciłaś - jeśli tak Ci to przeszkadza, to trzeba było nie pisać personalnie do mnie, Tallulah. A niczyją utrzymanką raczej się nie staję przez fakt, że skanlacje tworzone przy moim udziale zostaną wrzucone na jeszcze jeden serwer. I to raczej Ty starasz się mnie traktować jak nic niewiedzące stworzonko, które o niczym nie myśli, ba, nawet cofa się w rozwoju (swoją drogą też mało ciekawy i mało kulturalny sposób polemiki, nawet jeśli elokwentny). A ja się pytam, dlaczego? Bo nie zgadzam się z unią? Bo dla mnie nie ma takiego rozstępu między fanem z CM i ML? Bo nie próbuję się stawiać na piedestale i nie uważam, że jedni zasługują na moją "łaskę skanlatorską" a inni nie? Gdybym chciała być pewna poziomu moich czytelników i mieć na niego realny wpływ, to pewnie nie robiłabym skanlacji w sieci, a najwyżej dla wyselekcjonowanego grona znajomych (ale uważam takie selekcje za zbędne - jeśli dla kogoś tytuł będzie za trudny, to zapewne mu się nie spodoba i nie wróci po więcej, więc po co demonizować?). Ale proszę bardzo, szufladkuj sobie ludzi i twórz wokół siebie mur. Ja wolę robić coś dla wszystkich, bez żadnych selekcji - może ktoś na tym skorzysta (choćby właśnie intelektualnie). Pozdrawiam i życzę powodzenia...

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:32:22) 618
Velvet ale ty napisałaś że miesięcznie z tych reklam ma 2tysiące więc Cię wyśmiałem;p Fajnie że oceniasz ludzi przez pryzmat 2wypowiedzi i co lepsze oceniach ich inteligencje... Przeczytałem wszystko co związane z tym temat co jest powszechnie dostępnie i tylko na podstawie moich obserwacji napisałem tak jak napisałem czyli i głupocie. "Nie wiesz jak działa zasada of fanów dla fanów" mógłbym powiedzieć tak samo ale to zależy od interpretacji.
Cena serwerów jest naprawde różnorodna i tylko sam kensei wie ile płaci więc dziwi mnie twoja odpowiedź że wszystko jest w internecie. z tym tekstem przesadziłem ale nie lubie jak ktoś próbuje się mądrzyć nie mając żadnego pojęcia o danym temacie. Ten zwrot nie miał żadnych podstekstów szowinistycznych ani tym bardziej nie ujmowałem Ci inteligencji.

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:33:18) 619
A Ty się do mnie, Ryohei, nie odzywaj, bo akurat z Tobą dyskutować nie mam ochoty i zamiaru. Nie po Twoich wyskokach - wybacz, ale brak kultury i ogłady to dla mnie spora ułomność, a Tobie pisanie bez obrażania nie wychodzi, więc sorry :).

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:40:44) 620
@Kalayit
Chyba zmienię nick na Dr. House :)
Jak widzisz w tym poście, ani w żadnym innym cię nie obraziłem, więc o co ci chodzi? Tak samo... gdzie tutaj kogokolwiek obraziłem? Ech... zresztą... mam twoje zdanie w czterech literach i do szczęścia mi nie jesteś potrzebna, więc sorry :)

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:42:52) 621
@ryohei fajnie, że ktoś czyta moje posty i nawet znajduje błędy. Mam rozumieć że jestem debilem moje zdanie jest przeciw unii i niby bronie kenseia i dlatego teraz wytykać mi błędy ortograficzne? Chwała wam za to że opłacacie serwer z własnej kieszeni(bóg wam to napewno w dzieciach wynagrodzi) ale co z tego? Robicie to dla własnej satysfakcji i nie możecie wymagać od innych że też sami będą opłacać serwery :) bądźmy szczerzy przecież te reklamy nie robią większej różnicy a jak tak bardzo ludzią to przeszkadza to można je wyłączyć. Ryohei o wymądrzaniu się akurat ty mnie nie powinnieneś pouczać ponieważ sam nie jesteś lepszy. Wbrew pozorą śledze wiele for związanych z mangą i Twoja osoba nie przykuwa mojej uwagi pierwszy raz(Hayate cochwile o coś się wykłuca;p)

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:42:55) 622
Yare, yare. Dlaczego tak nieprzyjemnie? Nie starałam się być wredna, po prostu chciałam wytłumaczyć Ci swój punkt widzenia, którego, jak odebrałam - być może mylnie - nie zrozumiałaś. Zresztą nie pisałam tego tylko by przedstawić swoje poglądy Tobie jednej, ale w nadziei, że ktoś inny również to przeczyta. Mój błąd, że zwróciłam się personalnie. Jednak to Ty wysunęłaś tezę o umowach, więc... tak wyszło, cóż.
I nie, nie chciałam Cię obrazić. Ani nie pomyślałam o Tobie jak o "nic niewiedzącym stworzonku", przykro mi. Przedstawiałam i tłumaczyłam swój punkt widzenia, ot. Ty też jakiś masz i tutaj go przedstawiasz.
Prosty wniosek: jeżeli nie traktowałam Cię w sposób, w jaki sugerujesz, to nie mam dla Ciebie odpowiedzi na kolejne pytania.
A jeżeli chodzi o rozpowszechnianie rozdziałów, by zyskały większą popularność... tłumaczyłam to już wyżej.
Nie szufladkuję ludzi, ale upominanie się niektórych osób, które żądają tylko rozdziału i nic więcej miłe nie jest. Niestety, ale są to w wyśmienitej części osoby czytające mangi na ML. I od tego rozpadła się niejedna grupa. No i sam K3 też nie ma na tyle kultury by chcieć z nim współpracować. Te tematy były wałkowane już tyle razy, że nie będę tego powtarzać.
I... tyle.

Xayane (Czwartek - 22 Września 2011, 21:48:59) 623
Martwi mnie, że czasem jak Was czytam, to się przestaje dziwić, że K3nsei ma z Was ubaw... :|
Parę osób to chyba zgodnie z własną interpretacją zasady "od fanów do fanów" się tu wykłócą i prowokuje ^^

(Czwartek - 22 Września 2011, 21:53:22) 624
@Nobody

Kiaa! Jestem sławny! :D Eee tam się wykłócam :) rozmawiamy po prostu, a że są tam ludzie, którzy potrafią i taką rispostą rzucic... np... Lilka, że aż mnie zatyka, to staram się jakoś wybrnąc :D ale raczej się nie kłócę, tylko piszę tam z takim... ekhm... ciekawskim zaczepnictwem i czekam aż ktoś mi coś śmiesznego odpisze :)


Nie sądzę, że jesteś debilem :) Nigdzie tak nie napisałem, twierdzę, że zamiast siedziec przed kompem i pisac bzdury, to znalazłbyś czas na poprawienie swojej pisowni, bo razi w oczy :)

Co do serwera... to z tego, że nie zasypuję ci przeglądarki milionami reklam... to z tego, że jak ktoś ma słabszego kompa (przykładowo nie stac go na nowy i ma machinę sprzed 6 lat), to mu nie ścinam kompa...

A teraz poducz się słówek:
bronie >>> bronię
ludzią >>> ludziom
pozorą >>> pozorom
śledze >>> śledzę
cochwilę >>> co chwilę

Maronka (Czwartek - 22 Września 2011, 21:57:03) 625
tak trochę z waszych komentarzy wiem o co chodzi :) wspieram was odkąd tylko miałam internet dzięki grupom skanlancyjnym mogłam się oderwać od świata... dajecie nam coś czego nikt nie da - mangi za darmo, poświęcacie swój czas dla wygłodniałych zazwyczaj niewdzięcznych otaku - i dziękuję, że są jeszcze ludzie (grupy), które mają na to siły :D czekam aż się strajk skończy i w końcu przeczytam większość dzieł clampa ^^ POZDRAWIAM!!!

p1xel (Czwartek - 22 Września 2011, 21:59:54) 626
Co by tu napisać ciekawego,hmm...Może nie traćmy czasu na bezużyteczne dyskusje?

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 22:01:03) 627
"Parę osób to chyba zgodnie z własną interpretacją zasady "od fanów do fanów" się tu wykłócą i prowokuje ^^"
Xayane, trafne spostrzeżenie. :D Choć nie wiem, czy "prowokacja" to odpowiednie słowo.

Ja już na temat swoich poglądów wypowiadałam się parę razy i nie chce mi się ich powtarzać, więc proszę mi wybaczyć takie mało wnoszące do dyskusji komentarze.

Swoją drogą, jeśli chodzi o ortografię, to chciałam zauważyć jedną rzecz. Kiedy pisze się rzeczownik w liczbie mnogiej w celowniku, to końcówka jest "-om", np. nie "sową", tylko "sowom".
To taki mój nieważny komentarzyk co do ortografii, bo widzę, że sporo osób się z tym myli. ;)

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:03:36) 628
Kurde nie mam się jak wybronić. Błędy jak w pysk strzelił;p według Ciebie są to bzdury Twoje zdanie... ja natomiast podobnie myśle o Twoich postach. Jedynie co sensownego napisałeś to moje błędy które będą mi się śniły po nocach :( Jesteś zagorzałym zwolennikiem Unii(w końcu jesteś jednym z jej reprezentantów), ja natomiast, mimo że rozumiem Wasze cele jestem przeciwko takiej formie "strajku" dlatego nigdy się nie dogadamy;p

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:09:11) 629
Nobody A jaką formę strajku widzisz? Bo zakładasz, że ta be, ale inna byłaby ok. Doradź im, może zrozumieją że są lepsze metody.

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:12:04) 630
@ Nobody...

Ile razy mam pisac, że to ostateczna forma obrony? Nic innego nie działało... ani dogadywanie się z K3, ani prośby, ani kompromisy(będące nie kompromisami), dosłownie nic. NIC INNEGO SIĘ NIE DA ZROBIC! Tzn... da się, ale nad tym już myślimy^^"

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:14:40) 631
Możecie przestać istnieć smile

p1xel (Czwartek - 22 Września 2011, 22:16:25) 632
Genialne k3n.Jednak proponowałbym więcej myślenia,chociaż to boli.

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:18:51) 633
Jak tam mój mail? Bo czekam i czekam crying

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:18:55) 634
Jedynym logicznym wyjściem ja dla mnie jest zrobienie poważnej konkurencji kenseiowi czyli stworzenie przejrzystego i szybkiego w obsłudze readera. Jeśli nic z tego nie wyjdzie to maksymalnie utrudnić prace poprzez różne blokady i hasła które choć troche spowolnią upload. A taka forma strajku nie przemawia za mną ponieważ to nie jest coś co może przynieść porządane skutki. Przyznam szczerze. że napewno zyskaliście jedną rzecz rozgłos a co za tym idzie zwolenników więc przynajmniej część zakładanych celów zrealizowaliście. Jednak nic więcej tym nie osiągniecie a już napewno nie zmienicie podejścia kenseia :)

p1xel (Czwartek - 22 Września 2011, 22:24:00) 635
Na wojnie potrzebne są ofiary.

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:24:39) 636
Hmm co do zmiany podejścia K3na to wątpie, żeby brali to pod uwagę, tak jak on nigdy o nich nie myślach jako o kimś poważnym, kto cokolwiek "nabroi".
Wydaję mi się, że póki co rozgłos był jedynym celem, a kolejne będą podane w przyszłości.

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:25:35) 637
Wiem, że go nie zmienimy :)
Przez 3 lata się to nie udało, więc i teraz też się nie uda :P Ale lepiej działac niż dac się robic w jajo^^
To prawda, kradnę pracę mangaków... ale boże... nie mam nic z tego, a i jeszcze staram się kupowac różne wersje mang... angielskie i polskie :) Japońskiego niestety nie znam^^"

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:26:06) 638
Przepraszam za wszelkie błędy typu -ych zamiast -ał itp. To moja przypadłość, której nie niweluję czytaniem swoich wypowiedzi. Musze nad tym popracować, coby się ktoś nie przyczepił, o większe pierdoły się czepiali:D

Anonim (Czwartek - 22 Września 2011, 22:26:32) 639
Czy ktoś zauważył że strona k3nsei'a "znikła" z google? laughing
Linki do konta na facebooku zostały, jednak bezpośrednich linków brakuje. laughing

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:28:34) 640
@Szyna dobrze mówisz :) Tutaj nie chodzi o Pana K. Tylko o użytkowników z jego strony, którzy myślą, że to on robi i, że coś im się należy :) Otóż nie... to my robimy dla nich skany... traktujemy to jako nasze hobby, oderwanie się od szarej Polskiej rzeczywistości... ale nie pozwolimy na to, aby ktoś nas wykorzystywał. Jak widzisz on nie ma do nas chociaż najmniejszego szacunku, ani podziękowania... żeruje na nas, a do tego nas obraża i myśli, ze jest bogiem skanlacji... mimo, że nic nie robi, a jego grupa dawno poszła w zapomnienie :_

wozny grozny (Czwartek - 22 Września 2011, 22:30:00) 641
ja rozumiem że strajkujecie bo tu chodzi o dumę i honor grup skanlacyjnych(haha), którym ten zły k3nsei kradnie mangi, ale na litość boską, nie w ten sposób! k3nseia i cały portal ML ten strajk nic nie zaboli, wręcz przeciwnie. strajk sprawi że ci wszyscy ludzie będą coraz chętniej wchodzić na ML, a po strajku mogą nawet zapomnieć o swoich starych portalach, na których czytali mangi. jak było to tłumaczone w łatwiejszy czy trudniejszy sposób na ML, tak cały czas będzie to robione. grupy skanlacyjne same sobie szkodzą, jak już wcześniej wspomniałem. co do reklam, utrzymanie takiego portalu jak ML do tanich nie należy, więc ja nie rozumiem o co ten cały hałas? żeby k3nsei płacił większość swoich pieniędzy na portal który się nie zwróci? proszę was... wszyscy wiecie co byście zrobili w tej sytuacji, a co do kometnarzy... cóż, nie skomentuje tego.

youji (Czwartek - 22 Września 2011, 22:32:13) 642
@kalayit
"Przede wszystkim Hanami para się raczej popularnymi (często nagradzanymi, uznanymi) tytułami, więc nie kłóci się to z tym, co napisałam ;)"
jest różnica między "popularnymi", a "światowej sławy hitami". nikt w Polsce nie wydaje mang niepopularnych, ba, w Japonii zresztą nawet też nie, no bo po co? obojętne, czy ktoś robi ich skanlacje, czy nie. a co do tytułów Hanami wydanych przez polskie grupy: Ikar, Król Wilków, Księga Wiatru i (częściowo zrobiony) Japan. ban-zai.info

Hato (Czwartek - 22 Września 2011, 22:48:41) 643
Oczywiście każdy tutaj jest ekspertem od kosztów utrzymania serwerów i zysków z reklam wink.
Osobiście widzę odwroty skutek strajku. Od Was dowiedziałem się o istnieniu manga-lib - i zapewne nie tylko ja.

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 22:57:53) 644
Hato, pytanie tylko, czy wiedząc już o istnieniu manga-lib i problemach wynikających z... hmm... nie z istnienia tej strony, bo to wcale nie o to tu chodzi... ujmę to tak: ...wynikających z brakiem możliwości dogadania się z twórcą tej strony, będziesz czytał manga-lib i/lub szanował ludzi, którzy dodają tam nowe chaptery, mimo braku zgody ze strony niektórych grup skanlacyjnych?

(Czwartek - 22 Września 2011, 22:58:24) 645
A ja się dowiedziałem o centrum mangi:)

AKA (Czwartek - 22 Września 2011, 22:59:15) 646
*(...)wynikających z braku możliwości(...)
Przepraszam za błąd. ^__^'

Nii (Czwartek - 22 Września 2011, 23:18:00) 647
@AKA, większość osób czytających skanlacje ma gdzieś na jakiej stronie je czyta. ważne żeby było dużo i wszystko pod ręką. poza tym to gdzie się czyta nie ma nic wspólnego z szacunkiem, bo mało kogo interesuje kto to wrzucił, ważne że jest.

Jutsu (Czwartek - 22 Września 2011, 23:26:02) 648
Lekkie podsumowanie. k3nsei zawsze jak ma coś do powiedzenia to kto był na wszechbiblii ten wie. Zawsze cytat jest. k3n może faktycznie nie możesz mówić otwarcie o zarobkach, ale padło też pytanie czemu zatajasz informację o strajku. I tu żeś spietrał. W ogóle to jesteś totalnym gburem, bo niech teraz ludzie sobie wyobrażą że strajk się nie kończy.
Każdy człowiek jest inny i nie dziwię się, że część skanlatorów nie rozumie innych. Ale nic na to nie poradzicie a póki grupy robią to jest i tak dobrze. Ponadto wiele grup już zrezygnowało, wiele projektów już stanęło przez bezczelne teksty k3na. I teraz poleciał nowy najgorszy.

Nobody jak tobie nie przeszkadza tyle reklam to ok. Ja czytać nie mogę.

Coś jeszcze o zarobkach. Guzik że nie ma podanego K3n sam napisał ile ma do zapłacenia. Wyszło tego że 1000zł. Miesięcznie. od fanów dla fanów to znaczy że nic nie idzie do własnej kieszeni ale spłata serwera to mus. Nic się na to nie poradzi, kto by wyłożył 12 000? No bez jaj. Dlatego tutaj głupoty piszą ci, którzy wymagają by wszystko sponsorował. Ale jest też coś jeszcze. Wcześniej już K3n pisał że strona utrzymuje się z reklam. Czyli defacto z 12tys. ma. Dodać do tego należy, że przez ten czas doszło parę wkurzających reklam drogich bo wyświetlanych w całości + ciągła większa ilość odwiedzin. I od tego czasu liczymy sobie 12tys +... Tu nawet matematyki nie trzeba znać. Także może kiedyś nie zarabiał ale teraz...
Grupom chodzi o kasę a konkretnie o to że K3n zarabia na tym. Oni nie chcą tej kasy i brzydzą się nią. Natomiast za złę mają (i to było pisane) że K3n sobie na tym zarabia.

O użytkownikach M-L. Sam dobrze nie napisałem na wszechbiblii ale nie uważam tak o wszystkich. Dlatego warto ich też uświadamiać bo zawsze ktoś się wartościowy znajdzie. Nie można całości do jednego wora wrzucić. Za idiotów ma ich K3n nie my. A udowadnia to tym że wali tyle reklam. Po co to robi jak ponoć każdy je blokuje? Kit.

Jutsu (Czwartek - 22 Września 2011, 23:28:55) 649
Ludzie, jak można napisać że dobrze by było by niech będzie chociaż 60% wszystkich polskich skanlacji przestało wychodzić? Mądrala K3n jesteś ze ci się do Bleacha wyrywają, a OP jakoś po ENG co? Siadaj i rób.

Hato (Czwartek - 22 Września 2011, 23:34:08) 650
Nie wyobrażam sobie, bym w tych czasach latał po 25 różnych stronach w poszukiwaniu skanlancji do przeczytania.
Uprzedzając, pl skanlancji nie czytam. A w zasadzie, to nie lubię czytać na monitorze. Więc teraz praktycznie tylko męczę te tytuły, które kiedyś zacząłem, a wychodzą do tej pory.
Chciałem tylko skromnie oznajmić, że dla mnie - osoby całkowicie postronnej - cały ten strajk jest formą reklamy dla manga-lib. I to w zasadzie tą najlepszą, czyli kontrowersyjną.
Dopiero drama się zacznie, jak na miejsce strajkujących grup wskoczą inne.

hohoho (Czwartek - 22 Września 2011, 23:37:51) 651
^^Dopiero drama się zacznie, jak na miejsce strajkujących grup wskoczą inne...

...i przejmą tytuły strajkujących grup xD. Będzie kolejna drama i okazja do trollowania :]

Zith (Czwartek - 22 Września 2011, 23:38:16) 652
możecie zmienić czcionkę bo mam wrażenie, ze mi się rozlewa na monitorze, a jak się bliże przyglądam to porostu jest taka brzydka xD

dzejbi (Czwartek - 22 Września 2011, 23:58:41) 653
przestaję wierzyć w szatana... przez takich ludzi jak Riohey :( A tak na poważnie. Któryś z Unistów stwierdził, że dalsza część i postulaty strajku muszą być przemyślane etc. hmm... jak się składa literki już 3 dzień... "to wiedz, że coś się dzieje". Nie podoba mi się to :(

(Piątek - 23 Września 2011, 0:01:59) 654
Gdzieś pisałem, że szatanem to jestem ja xD Kiaa! :D

(Piątek - 23 Września 2011, 0:02:22) 655
I przekręciłeś mój nick :P Pierwszy raz ktoś to zrobił O.o

dzejbi (Piątek - 23 Września 2011, 0:03:32) 656
hmm.. może ktoś, kto się zna na rysowaniu nabazgrze mangę o Unii? i jej "Mein Kampf"?

Dobra, już nie będę zgryźliwy. Ale nie widzę nic nowego tylko wałkowanie w koło tego samego.. Biedna kalayit, Nii, Nobody i inni, muszą tłumaczyć po 100 razy...

(Piątek - 23 Września 2011, 0:03:56) 657
@dzejbi Raczej nie chodzi tutaj o napisanie tego, a obmyślenie. Jakby nie patrzeć grup jest sporo, a za tym idzie sporo osób, i mimo iż decyzję podejmowane są póki co ponoć demokratycznie, to każdy ma prawo przedstawić swoją wizję czy zdanie. Nawet sami liderzy to chwilę zajmie, poza tym przydałoby się żeby wszyscy byli obecni:)

dzejbi (Piątek - 23 Września 2011, 0:06:24) 658
o fak, a 3 razy na niego patrzyłem ;o przepraszam, zachowałem się jak gówniarz, to już się więcej nie powtórzy. Mea culpa.
Hmm... Może... spotkacie się z k3nseiem na piwie..? wtedy na 100% coś z tego będzie..

Nieznajomy (Piątek - 23 Września 2011, 0:24:58) 659
@Hato:
Nie wyobrażam sobie, bym w tych czasach latał po 25 różnych stronach w poszukiwaniu skanlancji do przeczytania.

I to moim zdaniem jest największy grzech internautów:D Niestety tacy ludzie sami sobie krzywdę robią:) Niestety za niedługo tak będzie, że będzie tylko jedna "słuszna strona", która będzie posiadała wszystko, a przez to i nic, bo nie będzie miała już skąd brać:P
@K3nsei: Ten tekst o tym, że dla Ciebie grupy mogłyby nie istnieć, sprawił, że nawet gdybym chciał, to bym nie wszedł już na tą stronę:P Rozumiem, że już masz chętnych do tłumaczenia każdej skanlacji,którą masz??:P Jeśli tak to, współczuję, bo albo są zbyt leniwi, albo trafili na tą stronę, bo nie umieją języków obcych i raczej od nich nie oczekiwałbym cudów:) Poza tym, nie wiem czy znalazłby się jakiś masochista, który by czytał jakaś skanlację beznadziejnie tłumaczoną, czy z błędami:) Więc radzę prowadzić jakieś poważne selekcje do żółtych legionistów:P

Nieznajomy (Piątek - 23 Września 2011, 0:32:09) 660
I raczej nie uważam, żeby strona wszechbiblii była trudna do znalezienia:) To z niej dowiedziałem się o skanlacjach:P A o żółtym autobusie dowiedziałem się stąd, a reklama negatywna raczej do tego nie zachęca;)

Lord Ussop (Piątek - 23 Września 2011, 0:33:31) 661
Z rzeczy ciekawych i niespotykanych: Po wpisaniu na shoutboxie manga-libu słowa strajk wyświetla się piękna gwiazdka. Jakby nie patrzył to jest cenzura, w dodatku chamska i jakaś taka dziecinna...

Lord Ussop (Piątek - 23 Września 2011, 0:37:08) 662
A tak poza tym to nawet możecie strajkować do grudnia, potem tylko wpakujcie całą pracę w 200-megowe paczki i w końcu będę mógł sobie poczytać...

Jutsu (Piątek - 23 Września 2011, 0:42:03) 663
Ja bym proponował skończyć bo ludzie tylko więcej nabijają wejść M-L... A rozgłos i tak jest...

(Piątek - 23 Września 2011, 0:42:25) 664
No właśnie czy fani nie mogą tego potraktować jak tłumaczeń tomów przez JPF czy inne firmy? Do tego czasu może znajdą sposób,na to by autobus nie podebrał ich tłumaczenia.

Jutsu (Piątek - 23 Września 2011, 0:46:46) 665
Ale na M-L nie masz notki o strajku właśnie po to by ludzie nie wiedzieli kiedy mang można się spodziewać, i wciąż odświeżali stronę. A na stronach wydawnictwa w miarę jasno jest kiedy można się spodziewać.

webmaster (Piątek - 23 Września 2011, 6:38:05) 666
patrząc na to jakie ma reklamy na stronie pan K3 mogę śmiało stwierdzić, iż około dwóch tysięcy co miesiąc na bank ma ;) tak odnośnie tego ile on może zarabiać. I całkowicie popieram! :)

DarkSlayer (Piątek - 23 Września 2011, 9:56:37) 667
zgadzam się z przedmowcą, według mnie ma racje (667 post) wink

Hato (Piątek - 23 Września 2011, 10:11:05) 668
Krzywdę? Wiesz ile bym dał za stronę tego typu za czasów modemu, gdzie liczyła się każda sekunda? Imo to całkiem naturalne, że powstają takie serwisy.
I naprawdę nie bronię tutaj manga-lib, bo ta strona podpadła mi w dwóch rzeczach: zaatakowała mnie reklamami oraz, a może przede wszystkim, udostępnia skanlancje zlicencjonowanych tytułów.
Cały ten strajk uderza jedynie w fanów, czytelników waszych skanlancji. No chyba że odważycie się powiedzieć, że macie ich po prostu w dupie, a skanlancje robicie jedynie dla połechtania własnego ego. Tylko przestańcie zasłaniać się ideą "od fanów dla fanów" - która notabene od dawna przestała istnieć.

Nii (Piątek - 23 Września 2011, 10:43:41) 669
tzn wiesz Hato, co do tego "mieć w dupie" to są 2 strony medalu. Ja w tym momencie edytuję mangę dla czytelników, bo mi to zwisa czy ktoś to rozpowszechnia dalej. ale że ukaże się dopiero 30.10 to na to nie mam wpływu. grupa należy do unii - koniec. myślę że w każdej grupie znajdzie się kilka osób, którym ta cała unia się nie podoba, ale że większość poszło na "tak" to nic nie poradzi sad dlatego mam nadzieję, że strajk pójdzie do piachu szybciej niż termin wskazuje.

(Piątek - 23 Września 2011, 14:50:05) 670
Moje osobiste zdanie brzmi tak "jeżeli samemu coś robisz to umieść to na swojej stronie . Jeżeli chcesz by Twoje prace były gdzie indziej , ok. Ale nigdy ale to przenigdy nie stój spokojnie gdy ktoś umieszcza Twoje prace bez Twojej zgody na swoim portalu. Tak więc kradzież nie jest czymś dobrym" Tak trzymać ! Jestem kochani z Wami ;) . Jednakże zróbcie jakieś bannery oraz podpunkty pod nimi co można znaleźć na danej stronie. Pomoże to nam - czytelnikom - w odnalezieniu pewnej mangi. Pozdrawiam :)

Nieznajomy (Piątek - 23 Września 2011, 16:02:11) 671
@Hato: Pisząc o krzywdzie, miałem na myśli, że jak już przyjdzie do znalezienia czegoś, to człowiek nie znajdzie:D Rozumiem,że w tamtych czasach było trudniej znaleźć i więcej czasu trzeba było temu poświęcić:) Ale w dzisiejszych czasach to nie problem :P Ja mimo wszystko zawsze korzystałem ze stron typu wszechbiblia, nawet jak miałem radiówkę :) I wchodziłem bezpośrednio na strony:) Ale to ja :D Lubię sobie utrudniać życie:P

(Piątek - 23 Września 2011, 16:48:43) 672
Jakby ktoś nie widział na WB a dokładnie tutaj http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?t=359&start=325 napisał ktoś ze Studia JG w sprawie umów itd. To powinno rozwiać pewne domysły:)

Egebege (Piątek - 23 Września 2011, 17:23:58) 673
Hahahahahahahahaha niezłe pośmiewisko z siebie zrobiliście :D Za miesiąc wrócicie do robienia skanlacji i nowa świeża dostawa manga przybędzie na stronkę znienawidzoną przez was :D

(Piątek - 23 Września 2011, 18:06:42) 674
Ja szczerze mówiąc, korzystałem z mang-lib, bo było wygodnie. Reklamy mnie dziwiły ale się zbytnio nie zastanawiałem nad tym faktem. Wchodziło się i widać jak byk co dzisiaj można przeczytać. Dzięki strajkowi (o którym notkę znalazłem na berserk.info) dowiedziałem się jak się sprawy mają. Z początku nawet nie pomyślałem, że może chodzić o man-lib, i dziwiłem się brakiem notki na mojej ulubionej do tamtej chwili stronie z mangą. POPIERAM ideę grup. Dotąd myślałem, że K3 to spoko gość, teraz widzę że nie jest w porządku w stosunku do kolegów "z branży". Na man-lib już nie wejdę, dzięki postom tu zamieszczonym wiem już na jakich stronkach szukać wink Mam nadzieje, że strajk coś poradzi, ale nie ma co liczyć, że zmieni się K3, ale należy liczyć na czytelników. Brak popytu, brak podaży. Tak najlepiej byłoby wykończyć jawnych złodziei.

Shoolan (Piątek - 23 Września 2011, 22:01:49) 675
Taa ... Najpopularniejsze mangi zostały potłumaczone przez inne grupy np "Katekyō Hitman Reborn!" fabulous max scans "na wyłączność M0L ze specjalną dedykacją dla Uni Skalnatorów" więc trochę się plany posypały

(Piątek - 23 Września 2011, 22:08:55) 676
Jak to na wyłączność?! Przecież coś takiego w słowniku K3na nie istnieje. Ahh no tak inni nie wezmą, bo mają pewne zasady wink

Mietek (Piątek - 23 Września 2011, 22:17:55) 677
Ja również wchodziłem na ML z wygody i byłem tam częstym gościem. Od jakiegoś czasu jednak co stronka mangi, którą przeglądałem włączała się reklama mimo stosowanych blokad [tych nie mam ustawionych tylko na jednej stronie]. Niedawno ze strony Fairytailnakama.pl dowiedziałem się o strajku. Można powiedzieć, że po tej lekturze nawróciłem się :) Parafrazując Kakashiego można przytoczyć "złodziej wrzucający za darmo do internetu nie swoją pracę, jest zły, Ten, który na tym dodatkowo jeszcze zarabia jest jeszcze gorszy". Dobrze, że jest manga center. Sprawdziłem dziś i od dziś staje się nr 1 jeśli chodzi o bibliotekę polskich tłumaczeń i co najważniejsze BRAK WKURZAJĄCYCH reklam wyskakujących przy każdorazowym kliknięciu myszką. W sumie teraz już wiem czemu nagle zaczęły te reklamy wyskakiwać, bo jakoś się to dziwnie zbiegło z początkiem września. Wszystkie klocki się zaczynają składać zyski musiały spaść i jakoś ratować budżet stad ten numer. Jeśli jest tu jakiś użytkownik z ML niech posłucha byłego już użytkownika tego złodziejskiego portalu. Jeśli cenisz pracę i trud włożony przez grupy zmień stronę na MangaCenter, jest tam dużo mang tych przyzwoitych, a i tych mniej też jest kilka. Popieram protest w całej rozciągłości.

Gigi (Piątek - 23 Września 2011, 22:19:30) 678
"ze specjalną dedykacją"? Cóż, przynajmniej tego kensei nie usunie :)

Mietek (Piątek - 23 Września 2011, 22:24:38) 679
Zapomniałem dodać, bo skoro żywa dyskusja tutaj trwa to zróbmy też coś dobrego.

http://www.pajacyk.pl/

Klikać, a poźniej dyskutować :)
Jeszcze raz przepraszam za nic nie wnoszący komentarz.

(Piątek - 23 Września 2011, 22:31:01) 680
@Mietek O masz u mnie duży + za to ten tekst Kakasiego, bardzo dobry i trafny^^

AKA (Piątek - 23 Września 2011, 22:47:55) 681
Mietek, to jak zarzuciłeś Pajacykiem, to może od razu inne?

http://poomoc.pl/

Przepraszam za nic nie wnoszący do tematu komentarz, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. ;)

Jutsu (Sobota - 24 Września 2011, 0:03:56) 682
Mietek +1
Co do dedykacji poczekamy, może K3n i to usunie. W końcu tam jest cenzura że hej.

Gigi (Sobota - 24 Września 2011, 0:19:41) 683
No chyba swoich nie będzie cenzurował...

Góral (Sobota - 24 Września 2011, 8:24:43) 684
Śmieszą mnie osoby, które twierdzą, że dopiero teraz dowiedziały się o ML i zaczną korzystać z tej strony. Tzn. co, Unię Skanlacyjną potrafili znaleźć, ale w googla wpisać "mangi online" już nie? Seriously? Albo ktoś tu kłamie albo jest idiotą, innej opcji nie widzę.

Maronka (Sobota - 24 Września 2011, 8:56:35) 685
ale wiecie co ;D UNIA ma jeden wielki plus, mowicie "nic to nie da" 'a zrobcie inaczej" - ale! większość ludzi pisze "nie wiedziałem o całej sprawie", "byłem czytelnikiem mlib i juz nie bede"

Więc:Unia skutek odniosła zapewne samym uświadomieniem czytelników, iż takie zdarzenie miało miejsce
oraz
Jednak okazuje się, że naprawdę mało kto wiedział skąd mlib posiada mangi, ba! nawet jest tym faktem ludzie są zaskoczeni!
Nie trzeba, więc czytać wypowiedzi k3, że 'ludzie wiedzieli skąd te mangi' - bo wystarczy poczytać komentarze wyżej ;)

Linette (Sobota - 24 Września 2011, 9:49:43) 686
Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak można nie wiedzieć, skoro są credity i kolumna "tłumaczenie od". A myślałam, że wyolbrzymiam nie doceniając ludzi.

Nii (Sobota - 24 Września 2011, 10:39:00) 687
@Góral, można było nie znaleźć, bo jak nie dodasz do wyszukiwania "pl" to w pierwszej kolejności wyskakują mangafox, mangareader itp. angielskie strony ;) a jak szukasz konkretnego tytułu po polsku, to też ML nie zawsze jest na początku. ja też nie wiedziałam o ML póki unia nie wyskoczyła, bo po prostu nigdy go nie szukałam, a o strajku dowiedziałam się od swojej grupy.

@Linette +1

Michi (Sobota - 24 Września 2011, 10:49:39) 688
Tak bardzo Wam zależy, żeby wiedział kto przetłumaczył rozdział to dlaczego w każdym rozdziale nie informujecie kto wymyślił i kto narysował mangę, co?
Bardzo proszę o odpowiedź, a nie olewanie jak wcześniej.

Hato (Sobota - 24 Września 2011, 10:50:32) 689
Obrażajcie, wyzywajcie od debili i idiotów każdego, kto nie jest za unią, a na pewno zyskanie poparcie innych.
Powodzenia w "bitwie", którą przegraliście już na samym początku...

Na manga-lib byłem przez chwilę... i jakoś nie zauważyłem, by informacje o tłumaczach były gdzieś sprytnie ukryte. Wszystko jest ładnie podane, więc jak ktoś chciał się tego dowiedzieć, to się dowiedział. A jak ktoś nie chciał bądź miał to nadzwyczajnie gdzieś, to nawet napis na pół strony w niczym by nie pomógł.

O unii, manga-lib czy nawet o tym, że pl skanlancje nadaj istnieją dowiedziałem się z tematu na ANSI - to odpowiedź do osoby, która umie rzucać tylko oszczerstwami.

A co osób, które się "nawróciły", to jestem ciekawe ile osób powróci do manga-lib dla wygody czytania.

Hato (Sobota - 24 Września 2011, 10:54:08) 690
Michi, skoro używają określeń typu: "nasza manga", "to my ją tworzymy", to nie sądzę, by szanowali twórcę mangi wink.
I proszę mi tutaj nie wyjeżdżać, że to taki skrót myślowy - bo nic na to nie wskazywało.

Shikan (Sobota - 24 Września 2011, 11:22:40) 691
Jeszcze się nie wypowiadałem więc to zrobię... Osobiście większość mang czytam po angielsku, a jak akurat czegoś nie rozumiem to przepisuje tekst do słownika ... Aczkolwiek zawsze z chęcią czytam też polskie skalacje, niektóre rzeczy są tam inaczej zinterpretowane, a i w ogóle przyjemniej się czyta nie musząc się zastanawiać co dane słowo znaczy, dal mnie więc tłumaczenia to materiał na "maratony" ... Aczkolwiek pierw czytałem na stronach grup skalacyjnych a na ML trafiłem dopiero później ... oczywiście jest jeszcze MC ale te dwie strony troszkę różnią się zawartością jak i szybkością dodawania rozdziałów, więc jeśli nie rozumiem czegoś w którymś najnowszym chapterze "wielkiej trójki" czy też którejś z popularniejszych mang to pozostaje ML albo strony grup (to drugie jeśli naprawdę się spieszę).
Następna sprawa to to kto czyta tylko na ML - osobiście znam taka osobę i muszę powiedzieć że próby namówienia go na choćby zajrzenie na inną stronę związaną z mangą (choćby Forum Senpuu) jest straconym czasem ... nawet nie chce mu się poszukać alternatyw skoro ma wszystko "na tacy" - z tym tematem związana jest jeszcze ina sprawa ... strajk nie uderzył właśnie w te najpopularniejsze tytuły, bo albo grupa nie przyłączyła się to protestu albo inna grupa skorzystała z "bezczynności" protestujących, choć dla tych którzy czytają miej znane tytuły to oczywiście spory ból (aczkolwiek takie osoby korzystają w większości właśnie w pierwszej kolejności z stron grup skalacyjnych). Teraz sprawa reklam, mnie akurat to w ogóle nie rusza, a może po prostu nie zauwarzam problemu z powodu posiadania doskonałego filtra na wszelki chłam wyskakujących okienek (Adblock Plus pod Mozillą jakby kogoś to interesowało) i jeśli nie chcecie nabijać ML kasy a naprawdę nie możecie wytrzymać za polskimi skalacjami to polecam właśnie takie rozwiązanie. I jeszcze co do samego strajki - sposób wybraliście nie najlepszy ... na ML to się oczywiście odbije ale nie tak bardzo jakbyście chcieli (powody już podałem), sądzę że dobrym pomysłem było by tak jak pisali inni wcześniej dodanie znaku wodnego z tym że bym postulował by zawierał on oprócz ostrzeżenia przed ML także adres grupy która rozdzialik wydała (jeżeli grupa wydaje też w wersji online to wtedy znaczek tylko w downlandzie <wiem to było by upierdliwe>) , a druga możliwe że ważniejszą kwestią jest stworzenie dla ML poważnej konkurencji, a chodzi tu przede wszystkim o szybkość dodawania nowych rozdziałów a nie ich ilość ...

(Sobota - 24 Września 2011, 11:40:36) 692
Normalnie Gildia Złodziei jak w Świecie Dysku :)

(Sobota - 24 Września 2011, 11:46:09) 693
Jak czytam te niektóre komentarze to krew mi odpływa.
Tak akurat skanlatorzy nie szanują twórców. Dla zabawy poświęcają dużo czasu na takie bzdety, na "ICH MANGI", na "JEJ TWORZENIE". Czy tutaj są naprawdę tak wolno kapujące osoby, co choćby trochę nie umieją domyśleć się znaczeń tych słów?
Czy jak sam naprawiłeś coś w samochodzie, przez wymianę kilku części to nie możesz powiedzieć "Patrz jak pięknie działa, moja robota, hehe^^", bo zaraz Ci ktoś powie "Ale to nie Ty wyprodukowałeś te części, w ogóle powinieneś z tym do mechanika pojechać, bo to ktoś kto z tego żyje powinien się tym zajmować!. Jesteś oszustem, zabierasz ludziom pracę!"
@Hato akurat z Unii to chyba mało osób się wyrażało, większości to osoby ją popierające, te też przypiszesz pod nie? Owszem jak piłkarze odpowiadają za kibiców tak powinno być w tym przypadku, ale nie zabrali oni prawie w ogóle głosu więc nie widzę sensu takich działań. Choć moim zdaniem każdy powinien być rozliczany osobiście, bo jest na tyle inteligentny (albo i nie skoro nie rozumie najprostszych przenośni) aby wiedzieć, że pisze za siebie, a nie za osoby co popiera.

(Sobota - 24 Września 2011, 12:28:21) 694
jeszcze tyle czasu do moich ulubionych mang sad, ale jestem za strajkiem, bo poświęcacie masę swojego cennego czasu, nam czytelnikom. Życzę wam wszystkiego dobrego i powodzenia mam nadzieję, że wam się uda. Pozdrawiam smile

Hato (Sobota - 24 Września 2011, 12:49:13) 695
Oho... kolejny "zwolennik" unii. Umiecie tylko naskoczyć i ubliżać każdemu niepopierającemu unii. Na szczęście nie tylko ja zauważam, jakich ta unia ma "zwolenników".
I akurat z tym samochodem, to strasznie chybiony przykład. Bo to moje auto, moja robocizna, ale to nie ja je stworzyłem.
A tutaj? Jakoś nie zauważałem by ktoś pluł się o swoje tłumaczenie, swoje skanlancje, tylko od razu walą z grubej rury: NASZE mangi, MY je tworzymy.
Gdy pierwszy raz trafiłem na te słowa, pomyślałem sobie, że to naprawdę skrót myślowy. Jednak kolejne takie wyrażenia, szybko wybiły mi to z głowy.
Ale dalej, obrażajcie mnie, wyzywajcie do tępaków, idiotów i cholera wie czego. Ja się nigdy nie zniżę do waszego prostackiego poziomu. A kolejne Wasze docinki będę traktował jako potwierdzenie moich słów.

I nie moja wina, że unia schowała głowę w piasek...

AKA (Sobota - 24 Września 2011, 12:57:02) 696
Hato, nie rozumiem cię. Kiedy Szyna bądź ktoś z Unii cię obraża, wyzywa od tępaków, idiotów i cholera wie czego? Nie zauważyłam tego.
Poza tym:
"Oho... kolejny "zwolennik" unii. Umiecie tylko naskoczyć i ubliżać każdemu niepopierającemu unii. Na szczęście nie tylko ja zauważam, jakich ta unia ma "zwolenników". "
Przepraszam bardzo, ale podaj mi komentarz, w którym na kogoś naskoczyłam bądź ubliżyłam.
A co do "naszych mang" itd., to uważam je za zwykłe skróty myślowe, ale możesz mieć własną opinię.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 12:57:55) 697
WooW, ciekawe kto wierzy że pan K musi dopłacać za serwer hmmm... no już nie okłamujmy się dziennie czyta tam około 1000 osób nie wiem dokładnie nie chce mi się sprawdzać ale nawet zakładając że to te 1000osób i czytają mangę każdy choćby jeden rozdział czyli około 20stron, 1 strona na ML to około 5reklam 20x5x1000=100tysięcy odwiedzin na reklamach ;) tam od reklamy bodajże są jakieś malutkie grosze, ale i tak pewnie 1000osób to mało bo pewnie jest około 5tysiecy osób dziennie co czyta po hmm 10 rozdziałów lub więcej, mniej dziennie! A wiadomo wypłata i zapłata za serwer jest co miesiąc ;)

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 13:09:46) 698
No i żeby nie było że gadam głupie rzeczy to można choćby porównać te dwa linki wink

http://webpageworth.com/manga-lib.pl
Tutaj nasz pan K dosyć dużo ma kaski z reklam ;) oczywiście tutaj jest podana wartość strony ale jeżeli ktoś potrafi szukać to się domyśli ile zarabia. A utrzymanie jego strony to pewnie coś około 50-100zł chociaż nie wiem ile tam ma wciśniętych mang ale, manga jako obrazki zajmuje mało, gorzej utrzymać strony z anime bo więcej zajmują miejsca.

a tutaj druga strona http://webpageworth.com/centrum-mangi.pl

ehhh... dobra koniec oświecania ludu *-*

(Sobota - 24 Września 2011, 13:11:13) 699
@Troll
Wszelkie tego typu strony są naprawdę mało obiektywne. Utrzymanie jego strony to ok 1000zł na miesiąc.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 13:16:52) 700
1000zł to chyba na rok ;)

(Sobota - 24 Września 2011, 13:20:05) 701
Nie to są serwery dedykowane, zapewne nielimitowane itd.
1 link z google http://vihost.pl/
zobacz dedyki, ML stoi na 3 serwerach także widać koszty. w Jakimś temacie K3n podawał jakie to dokładnie serwery.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 13:21:23) 702
W sumie czemu nikt jeszcze nie wpadł na proste rozwiązanie tego sporu... -.- może dlatego że pan K to egoista ale w sumie czemu nie mógłby zrobić żeby każdy był szczęśliwy czy zrobić z manga-lib coś w rodzaju googli dla mangi ;) Dodawał by odnośniki które przekierowałyby nas na stronę grupy skanlacyjnej z daną mangą no ale cóż zarobek byłby mniejszy ale też mniej by musiał płacić za serwer a w sumie to tyle co nic.

(Sobota - 24 Września 2011, 13:23:41) 703
Gdzieś proponawałem na początku, by jakiś % mangi był u niego, a reszta odnośniki coś ala WB ale wygodniejsze w użyciu. No, ale to się mija z jego wizją "od fanów dla fanów". Bo to już przenosi na inne strony. Bo przecież nie chodzi o to że pieniędzy mniej z reklam (i że słabsze serwery), tylko o wygodę użytkowników. (mam nadzieję że wszyscy zrozumieją przekaz mojej wypowiedzi:) )

Reira (Sobota - 24 Września 2011, 13:40:55) 704
Nie wiem, czy wyjdzie Wam to na dobre, ale trzymam za was kciuki i życzę powodzenia, abyście osiągnęli to, co zamierzacie.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 13:52:47) 705
No ale dość o pieniądzach bo tutaj temat raczej się tyczy tego że zachowanie pana K jest chamskie i nie kulturalne. Ja rozumiem dla fanów to wszystko ale bez przesady żeby on na tym tyle zarabiał bo reklamy atakują z każdej strony... A często wrzuca rozdziały bez zgody grup skanlacyjnych

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 14:04:50) 706
Nie, miałam się nie wypowiadać, miałam mieć tylko z was polewkę (i miałam, dziękować), ale jak widzę te wasze "przeliczniki", to jednak stwierdzam, że w d*pie byliście, g*wno wiecie (przynajmniej jeśli chodzi o ten "dochodowy" interes jak reklamy i podpieranie się "miarodajną" alexą zamiast googlepagerank).
http://animesub.info/forum/viewtopic.php?pid=362650#p362650 - tu macie spekulacyjne wyliczenia oparte na REALNYCH danych. Nawet jeśli w jednym miesiącu wypadnie mu 1100 zł, to co z tego, skoro w drugim wyjdzie go 800. A tak w ogóle to radzę cały temat przeczytać (wiem, że to 21 stron, ale przynajmniej będziecie mieli świadomość, jakie pośmiewisko z siebie w fandomie zrobiliście). Dziękuję, dobranoc.

(Sobota - 24 Września 2011, 14:26:53) 707
zabijcie się

Nii (Sobota - 24 Września 2011, 14:37:23) 708
ja wcześniej proponowałam coś w stylu http://anidb.net. bazę z info o mangach, wydawcy i grupach skanlacyjnych różnojęzycznych (w tym polskich), gdzie linki do czytania odsyłały by automatycznie do readera grupy skanlacyjnej, to odpisano mi, że nie każda grupa ma reader. tak jakby nie dało się po prostu go zrobić ;/ no ale cóż.

(Sobota - 24 Września 2011, 14:52:05) 709
@Nii No właśnie, przecież chyba grupy skanlacyjne które mają chętnie by się podzieliły czy pomogły przy dodaniu takiej funkcji na stronę. Swoją droga marzy mi się taka wielka grupa skanlacyjna, ale jak wiadomo co wielkie to stoi na glinianych nogach.

webmaster (Sobota - 24 Września 2011, 16:31:16) 710
coellus Twoje wyliczenia są dosyć logiczne tyle że pan K3 z tego co widzę ma reklamy od firmy z którą współpracowałem i jestem w 100% przekonany że wychodzi na plus ;)

webmaster (Sobota - 24 Września 2011, 16:36:35) 711
i nie jakieś 100zł tylko około 2000zł na miesiąc ;)

Cerepe (Sobota - 24 Września 2011, 16:41:20) 712
LoL, dzięki Unio teraz w ogóle na strony grup nie będę wchodzić (a robiłem to zawsze i na waszych stronach czytałem/ściągałem chaptery) do 30 października a może i wcale ;d

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 19:04:20) 713
@webmaster, jakieś dowody poproszę, bo w tej kwestii cała ta unia przynajmniej na ANSI się nie popisała (zarówno xardas i jego nieszczęsne wielbłądy, jak i jutsu). Skoro współpracowałeś (jak rozumiem czas przeszły, czyli już nie współpracujesz), to rozumiem, że umowa wygasła i już nie jesteś zobligowany do zachowania tajemnicy nt. stawek. Skriny albo uznam to za kolejne dane wydumane z powietrza (podobnie zresztą jak 32 wielbłądy i 10 tys. zysku po odjęciu 25 tys. na serwery i grafika, a takie argumenty padały od broniących unii na ANSI).

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 20:18:50) 714
@coellus
"Utrzymanie serwera m-lib: 1000 zł/m-c
Utrzymanie serwera ANSI: 115/m-c (no ale pliczek z napisami mniej waży niż jeden chapter mangi, mam nadzieję, że to rozumiesz)
Unikalne wejścia na m-lib: 4 939 / dzień (google page rank - 3)
Unikalne wejścia na ANSI - 6 736 / dzień (google page rank - 4)

Dochód z google ads - 40 zł (w 2008 roku wygasła umowa z ANSI, więc wyszło szydło z worka, ile takie coś kosztuje), obecna reklama nie ma klauzuli o jawności, dlatego wiemy, że obecna reklama na ANSI przynosi dochód 60 zł. Na ANSI jest jedna reklama."

Nie wiem czy dobrze czytasz ze zrozumieniem ale napisałem chyba wyraźnie, że cała strona jest w reklamach, i chyba nie trudno sobie wyobrazić ile się ich wyświetla czytając choćby jeden rozdział ;) biorąc pod uwagę ANSI gdzie wyświetla się jedna, przy czym niczego tam nie przeskakujesz przez 300stron... to jak porównywanie noża do masła z kataną ;)

(Sobota - 24 Września 2011, 20:31:28) 715
Tylko, że ktoś musi w nią jeszcze kliknąć...

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 20:35:46) 716
Nie wszystkie reklamy na takiej zasadzie działają, są wyjątki od reguły oczywiście mniej się za to dostaje ale liczą się tylko wyświetlenia takiej reklamy

(Sobota - 24 Września 2011, 20:38:42) 717
Wniosek? Na ANSI każdy pewnie klika, skoro tak dobrze im idzie:D

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 20:39:10) 718
Ktoś musi w nią kliknąć i nie wyjść po 5 sekundach, bo jak już pisałam, od reklam ze skryptami odsiewających przypadkowe kliknięcia też się wycwanili.
Dowody i jeszcze raz dowody. Bo w dyskusje w przelicznikach na wielbłądy na podstawie alexy od strony unii to ja się wdałam na ANSI, już styknie, chcę konkretów.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 20:42:22) 719
http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pzt.pl%2Fform.xls&rct=j&q=zam%C3%B3wieni
e%20reklamy%20na%20stronie&ei=_yN-TsrIIuep0QXO7fjzDw&usg=AFQjCNE4MmD6TRvl7he7BZo3rick1g7Vjw&sig2=Ovt
KqAbPEjjMIV0csiOeTQ&cad=rja

Proszę twoje konkrety i gadka że trzeba klikać tyczy się tylko tych syfów co wyskakują z nienacka i trzeba je zamknąć tzw. krzyżykiem. Jak widać na linku "OD" "DO" ;)

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 20:56:04) 720
lol. Już abstrahując, że nie ma tam podanych stawek, już abstrahując, że na m-lib nie ma reklamy od pzt, już abstrahując, że na stronie pzt ten cennik jest niedostępny, już abstrahując, że są reklamy, za które się płaci za samą emisję, ale są jednymi z gorzej opłacanych, już abstrahując, że na ANSI wyliczyłam to dla 6 reklam na stronie głównej, już abstrahując od tego, że na ANSI napisałam, że stawki są różne i zależne np. od miejsca na stronie, to i tak za cholerę nie ma dowodu na te 2 tysiaki. Nie ma nawet stawek. Jedyne, z czym się zgodzę, to to, że chociaż ANSI ma więcej unikalnych wejść, to czas spędzania na m-lib jest dłuższy, ale nic poza tym i przede wszystkim - z tego dalej nic nie wynika, bo w większość reklam i tak trzeba kliknąć, a i tak stawka jest uzależniona od miejsca na stronie i formatu (wiadomo, że za flash dostaniesz więcej).
Więc jeszcze raz: konkrety. Bo to co podałeś, jest tylko ciut lepsze od tych waszych wielbłądów.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 20:59:35) 721
Boże to idź i zamów sobie reklamę na facebook'u zobaczysz ile kosztuję...

(Sobota - 24 Września 2011, 21:00:04) 722
Co tam kliknąć czasem trzeba się jeszcze zarejestrować wink

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 21:03:05) 723
A dowodów być nie musi skoro, będąc człowiekiem myślącym, i mięć trochę umiejętności detektywistycznych można wywnioskować, z wypowiedzi pana K który pisał że czasem się dokłada, więc wynika z tego że zarabia na tych reklam przynajmniej 1000zł w iluś tam miesiącach a "czasem" dokłada ale ile to może być? Druga sprawa po co dokłada? ;) A po to, bo pan K ma nadzieje na zyski ;)

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 21:03:45) 724
@Trollu, łaskawie cię oświecę, że wiem mniej więcej, ile to kosztuje. I za Chiny Ludowe 2 tysiaki nie wychodzi. Chyba że w walucie Zimbabwe, które ma ponad 100% inflację, bo na pewno nie w złotych. A te wasze przeliczniki w dolarach to już w ogóle.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 21:05:49) 725
Oczywiście zyski po jakimś czasie, raczej każdy widzi że strona bardzo dobrze się rozwija ;) więc pieniądze z tego będą. W sumie pieniądze to taka ciekawostka mi to tam zwisa, po prostu lubię bawić się w trolla *-* Ale nie zbaczając z tematu to raczej powinny być tutaj dyskusje na temat zachowania pana K. względem grup skanlacyjnych

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 21:06:23) 726
"A dowodów być nie musi skoro, będąc człowiekiem myślącym, i mięć trochę umiejętności detektywistycznych można wywnioskować, z wypowiedzi pana K który pisał że czasem się dokłada, więc wynika z tego że zarabia na tych reklam przynajmniej 1000zł w iluś tam miesiącach a "czasem" dokłada ale ile to może być? Druga sprawa po co dokłada? ;) A po to, bo pan K ma nadzieje na zyski ;)"
Aha. Dobra, z mojej strony EOT, bo widzę, ze schodzimy do dyskusji na poziomie, jaki zaprezentowali "wasi" na ANSI, 21 stron brechtu.

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 21:07:15) 727
Wierzysz w to że pan K. dokłada po około 700zł na miesiąc żeby prowadzić se jakąś stronkę hahaha laughing

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 21:08:00) 728
sorki zły autor miało być
@coellus
Wierzysz w to że pan K. dokłada po około 700zł na miesiąc żeby prowadzić se jakąś stronkę hahaha

(Sobota - 24 Września 2011, 21:08:09) 729
Nie rozumiem tych dyskusji o tym ile i ile, przede wszystkim nie pyta o pozwolenie i zabiera co chcę. Tyle razy się wypowiadali, że nie o pieniądze chodzi, więc skończcie już.

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 21:10:31) 730
Napisałem
"Ale nie zbaczając z tematu to raczej powinny być tutaj dyskusje na temat zachowania pana K. względem grup skanlacyjnych"

Ale nie powie tutaj nikt. Że nikogo to nie interesuje, ile za co i jak ;)

(Sobota - 24 Września 2011, 21:11:37) 731
@coellus Kogo masz na myśli mówiąc "wasi"?
Osoby z Unii czy osoby spoza które ją popierają?
Lubię te wstawki K3n'a tylko o reklamach się wypowie, a o braku szacunku już nie:)

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 21:17:42) 732
Co twoje to moje, co moje to nie ruszać hahaha laughing cóż tak wygląda sprawa sporu

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 21:24:13) 733
Mnie to wisi, kto jest w tej waszej unii, a kto nie. Dla mnie fakt, że ktoś przychodzi na ANSI i tak zaciekle was broni kwalifikuje go do "waszych". A to, czy chrzani głupoty czy mówi z sensem, to już inna broszka, czy wy się go wyprzecie czy nie, to już naprawdę wasza broszka. Faktem jest, że reprezentuje waszą ideę (a nie ukrywajmy, w tej całej akcji jest więcej patosu niż w Solidarności 89').
O braku szacunku BYŁO na ANSI.
Było powiedziane (ba, nawet fragment kodu strony ktoś zarzucił) o znaku wodnym, gdzie jak się okazało, była to integralna część STRONY, a nie grafiki.
Było powiedziane, że wszędzie creditsy zostawały, a jedyny przykład przytoczony przez "waszych" (wybacz, znowu nie wiem, czy macie zamiar się kogoś wypierać czy nie) okazał się chybiony, bo to grupa zapomniała dodać creditsów (jako dowód - ten sam chapter bez creditsów na tym drugim serwisie, o który tak zaciekle walczycie).
Było powiedziane, że bodajże centrum-mangi czy wszechbiblia też zgody nie pyta przy dodawaniu mang (Sado i Qashqai).
Było powiedziane, że to NIE WY robicie mangi, wy je edytujecie i tłumaczycie, ale nie robicie, robić to ją robią Japończycy.
Było powiedziane, że grupy jakoś nie podają źródeł od kogo tłumaczą i tym bardziej wątpliwe jest, czy pytali w ogóle o zgodę grupy angielskie.
I w ogóle bardzo dużo zostało powiedziane na ANSI. Jeszcze raz zachęcam na przeczytanie całego tematu od deski do deski, zobaczycie, jak środowisko fansubberskie (bo większość osób wypowiadających się tam to jednak fansubberzy, ja też zresztą) podsumowało wasz strajk. I na ile śmiesznie wam to wyszło.

(Sobota - 24 Września 2011, 21:27:14) 734
Przeczytałem już dawno <ziew>.
Rozumem że przeudokibice i kibice to to samo no cóż.
Pamiętamy wszyscy jak suberzy walczyli z stronami kradnącymi suby, ale to teraz skanlatorów się "śmiesznymi" nazywa. To tyle bo znowu <ziew>.
A z cyklu złote cytaty:
"Było powiedziane, że to NIE WY robicie mangi, wy je edytujecie i tłumaczycie, ale nie robicie, robić to ją robią Japończycy."

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 21:27:32) 735
A, i byłabym zapomniała - było też powiedziane, że macie czytelników-debili, skoro nawet przy zostawionych creditsach oni nadal myślą, że to m-lib tłumaczy dla nich mangi.
Jeszcze raz - lektura tematu.

(Sobota - 24 Września 2011, 21:29:02) 736
@coellus równie dobrze można to przypisać ML. Miecz obusieczny wink

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 21:33:11) 737
Nie wiem czemu wszyscy się czepiają tego "nasze mangi" ale hmm.. wydaje mi się że bierzecie to zbyt dosłownie, pewnie chodziło że "nasze mangi" = "nasze projekty"

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 21:36:38) 738
"Pamiętamy wszyscy jak suberzy walczyli z stronami kradnącymi suby, ale to teraz skanlatorów się "śmiesznymi" nazywa. To tyle bo znowu <ziew>. "
Oświeć mnie, jak walczyli? Jeden bodzio dodawał efekty do napisów, kilka dyskusji na forum, ale takiego cyrku jak wasz - za cholerę nie mogę sobie przypomnieć.
A skoro już mówimy o kreskówkach online, to chciałam tylko rzec, że kreskówki potrafią partolić robotę fansubberów (zwłaszcza typesetterów poprzez niewgranie czcionek i załączenie jednocześnie harda), playery też nie są ich (ten wasz ken przynajmniej własny reader ma) i anime są uploadowane na zewnętrznych serwerach z limitami (czyli oni płacą de facto jedynie za domenę i minimalną za serwer dla tej strony, wszystkie odcinki są gdzie indziej), ruch jest większy i reklam więcej. I jakoś żyjemy.

A z cyklu złote cytaty:
"Było powiedziane, że to NIE WY robicie mangi, wy je edytujecie i tłumaczycie, ale nie robicie, robić to ją robią Japończycy."
Złoty, złoty. Bo te wasze skróty myślowe "to my robimy mangę" mają się tyle do prawdy co star wars.

(Sobota - 24 Września 2011, 21:37:15) 739
Wiadomo, że chodziło, ale tutaj trzeba uważać na każde słowo, dobrze że nie można skończyć na stryczku:P

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 22:02:13) 740
a i sorry, przegapiłam:
"sorki zły autor miało być
@coellus
Wierzysz w to że pan K. dokłada po około 700zł na miesiąc żeby prowadzić se jakąś stronkę hahaha"
Nie twierdzę, że dokłada 700 zł, twierdzę, że wasz zarzut, że zarabia jest nonsensem, jak wyjdzie na zero, to będzie dobrze, a jak sam napisał - "ledwo się utrzymuje" i "czasami musi dopłacić". I w to jestem w stanie uwierzyć, patrząc na wszystkie dane.

webmaster (Sobota - 24 Września 2011, 22:31:11) 741
coellus napisz na gg: 38269583 najlepiej dzisiaj to myślę, że uda mi się przekonać ;)

AKA (Sobota - 24 Września 2011, 22:33:25) 742
Cóż, jakby nie patrzeć coellus przedstawia świetne argumenty i nawet nie będę się spierać o zarobkach na manga-lib, bo jak już gdzieś wyżej wspominałam, na tym się nie znam. Więc przyjmuję do wiadomości, że argument "K3 zarabia kupę szmalu na manga-lib" jest niewiarygodny.
Tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą dyskusję. ;)

Troll (Sobota - 24 Września 2011, 23:07:59) 743
@AKA

Nie od razu Rzym zbudowano xd

coellus (Sobota - 24 Września 2011, 23:42:39) 744
AKA, cofam swoje zdanie, zostałam jednak częściowo przekonana co do jego zarobków (dowody przedstawione przez webmastera na gg niezbite nie są, ale wystarczająco przekonujące). Chociaż wciąż tu pozostaje kwestia ideologiczna tego strajku, bo sam w sobie okazuje się być farsą (tj. creditsy, brak zgody na publikację mangi, znaki wodne). Zostaje kasa.
Już pomijając to wszystko, to i tak przegraliście na starcie. Bo te mangi i tak się pojawią, jak nie od was to od innych grup wskutek strajku. Generalnie moja propozycja na ANSI, by wyedukować waszych czytelników, jak się instaluje adblocka została olana (post #219). No i post Sacredusa (#211) też stawia pod znak zapytania część/wszystkie wasze pobudki. (Ponieważ oba posty znajdują się na jednej stronie, to podaję linka, na której stronie zostało to powiedziane: http://animesub.info/forum/viewtopic.php?id=256903&p=11 )
Ode mnie tyle.

Jutsu (Niedziela - 25 Września 2011, 0:19:42) 745
Napisz to jeszcze na Ansi wink

AKA (Niedziela - 25 Września 2011, 0:22:07) 746
coellus, skoro nie piszecie publicznie o dowodach zarobków, to rozumiem, że są to dane... hmm... poufne? Więc nie będę się pytać o szczegóły, a uwierzę. Albo po prostu oleję temat z kasą i tyle. Chyba najlepiej wyjdzie, bo gdybać, to my sobie na ten temat możemy, a prawda jest taka, że nikt prócz k3nsei'a pewności o tych zarobkach nie ma. :P
Co do przegranej Unii, to nie jestem taka pewna. Muszę przyznać, że ciekawi mnie, jakie dalsze decyzje zostaną podjęte.
Co do adblocka, to dobra propozycja, ale z postem Sacredusa się nie zgadzam. Szczególnie, że negocjacje z manga-lib odnośnie ze zbliżonymi warunkami dodawania rozdziałów jak na manga-center, jak czytam, nie odniosły skutku.

"(...) po pewnym czasie powstał by burdel. Nie dzięki.":

http://forum.wszechbiblia.net/viewtopic.php?t=359&postdays=0&postorder=asc&start=100&sid=4e034cb95a1ada98c54e6d7afa222570

No i wierzę, iż będzie mały procent ludzi, którzy będą bluzgać grupy za brak rozdziałów przez ten strajk. Myśli może i naiwne, ale prawdziwe.

Jutsu (Niedziela - 25 Września 2011, 0:31:18) 747
Myślę, że na ocenianie jest zdecydowanie za wcześnie. W dodatku coś mi się wydaje że Unia pracuje teraz nad newsem w pocie czoła, a powinni mieć gdzieś, bo zawsze ktoś będzie dziury w całym szukał.

coellus (Niedziela - 25 Września 2011, 0:51:23) 748
AKA, tak, poufne. Jak już powiedziałam, nie są one nie do obalenia, ale są mocne, przyznaję. Co do postu Sacredusa to zaraz napiszę, razem z odpowiedzią dla jutsu.

Spoko, jutsu, napiszę, tylko ja bym chciała, żebyście coś ogarnęli: na pewno pamiętasz naszą dyskusję na ANSI (zacytuję:)
Jutsu: Póki wszystkie idzie po jego myśli, to panuje nad emocjami i wydaje się rozsądniejszy. Natomiast Unia to mnóstwo osób, z których każdy ma prawo do wypowiedzenia się i to jest problem, bo część nie wytrzymuje.

coellus (aka ja):No muszę przyznać, że jeśli taki był jego zamiar, to idzie mu znakomicie, bo na razie wasza strona prowadzi dyskusję w tonie powiedziałabym, lekko rozhisteryzowanym, od textwalli, jak to credki usuwają (ale bez dowodów) aż po flejm. Generalnie to wy wychodzicie na łośków.

Skoro na tyle osób, z którymi dyskutowałam zarówno w temacie na ANSI, jak i tutaj, tylko 1 (słowem: jedna) osoba umiała spokojnie wyłożyć swoje racje bez histeryki i jednocześnie dając sensowniejszy dowód niż strona z wielbłądami (aczkolwiek ta sama osoba przyznała, że strategia waszego strajku jest licha i nic nie da, więc tu się zgodziliśmy), to oznacza, że ogólnie wasze "dowództwo" (czy kto tam podjął tę decyzję) + wszyscy uczestnicy strajku jeśli chodzi o spryt w stosunku do waszego kena, to jesteście daleko w tyle. Bardzo daleko. I z takim myśleniem tej wojny nie wygracie. Skończy się to tak, że powstaną inne grupy, które to przetłumaczą albo po prostu ludzie odczekają do końca strajku. I w rezultacie nic się nie zmieni, tylko ucierpią wasi czytelnicy.
Co do postu Sacredusa - niestety, ale chłopak ma rację. Ja np. fansubbuję, bo lubię, wisi mi to, czy ktoś na tych subach zarobi (a na pewno zarobi). Nawet jeśli zarobi, to i tak przynajmniej wiem, że dzięki tym anime-online moja praca dotrze do szerszego grona odbiorców. Nie wiem, jak tam wyglądały negocjacje z kenem, ale tego, że kasuje creditsy zarzucić mu nie można (było wałkowane). Że nie kasuje mang? Tu akurat mu się nie dziwię, cała baza mogłaby mu zniknąć. Na ANSI da się skasować napisy, ale ma to swoje negatywne skutki (np. są listy nieskończonych anime, co kto tłumaczy i co chcielibyście mieć przetłumaczone - jakiś czas temu bodzio pokasował sporą część swoich napisów, w rezultacie ludzie zaczęli przychodzić i prosić o napisy, starzy wyjadacze, którzy wiedzieli, że bodzio to tłumaczył, ale nie wiedzieli, że skasował, odsyłali do szukajki i w rezultacie robił się burdel, potem trzeba było wpisywać jeszcze raz na listę nieskończonych anime itd. - więc to nie jest tak różowo). Jedyne, co mu faktycznie można zarzucić, to niekasowanie licencjonowanych mang, ale ANSI też nie kasuje napisów do licencjonowanych anime, chyba że na wyraźną prośbę wydawnictwa (no ale synchra nie pozwala dodawać do licencjonowanych serii, jeden plus). Ogólnie skoro zachowuje kredki, to radziłabym wam mieć na to, kolokwialnie mówiąc, wy*ebane.

Nii (Niedziela - 25 Września 2011, 1:07:33) 749
coellus, całkowicie Cię popieram. ale chciałam tylko zauważyć, że taka postawa była wykładana co najmniej przez 5 osób wcześniej (w tym przeze mnie) po kilkanaście postów i do nikogo to nie dotarło (i raczej nie dotrze), bo temat zatacza już n'te kółko ;/ to tak, żebyś nie musiała tracić czasu, bo i tak odbije się to od Unii głuchym echem.

Jutsu (Niedziela - 25 Września 2011, 1:28:12) 750
Tak, niestety tak wychodzi. Brak opanowania nie jest reprezentatywny...

lilith_ (Niedziela - 25 Września 2011, 1:31:43) 751
Jest jeszcze ten 3 pomysł z ANSI, który został komisyjnie olany: dlaczego UNIA się nie zrzuci i nie stworzy konkurencyjnego portalu dla ML? Skoro tyle grup współpracuje przy strajku, to może uda im się wspólnie stworzyć lepszą stonkę, gdzie będą umieszczane mangi, na ich zasadach, za zgodą autorów i co najważniejsze BEZ REKLAM :>

(Niedziela - 25 Września 2011, 1:36:24) 752
@lilith_ Oni nie muszą tworzyć, bo są zadowoleni z MC.

lilith_ (Niedziela - 25 Września 2011, 1:46:41) 753
To w takim razie wystarczy odpowiednio zareklamować MC i po sprawie :) Jeśli na obu stronkach będzie dostępne to samo, przy czym jedna będzie atakować reklamami a druga nie to logicznym jest, że ludziska pójdą tam, gdzie nic ich "nie zaatakuje". A sądząc po postach popierających unię większość tak zrobi. Dodatkowo, jeśli faktycznie ML jest nastawione na zysk to w momencie, kiedy spadnie liczba odwiedzin na stronie (co zaowocuje zmniejszeniem przychodu) nierentowne stanie się utrzymywanie drogiego serwera i stronka zostanie zamknięta :) Jedynym minusem planu mogą okazać się czytelnicy, którzy deklarują, że niby kończą z ML - a to może się okazać mistyfikacją :)

(Niedziela - 25 Września 2011, 1:57:03) 754
NOO w końcu ktoś się z kimś zgodził:D Czekamy na news, może trwają jakieś rozmowy, w końcu to wiele grup a przydałoby się, żeby chociaż 3/4 osób uczestniczyło. Poza tym początek roku akademickiego, ludzie mają mało czasu, zwłaszcza jak dziekankę załatwia;)

(Niedziela - 25 Września 2011, 7:55:09) 755
Powiem tylko jedno.M-l trzy lata temu naprawdę usuwało creditsy mam tą pewność po czytałem u nich od powstania strony lecz mnie zrazili do siebie tym że nie szanowali też czytelników nie dość że ,,atakują" reklamy do jeszcze jak chcesz je zablokować do trzeba było(to było 2 lata temu) mieć konto i wykupić premium.

(Niedziela - 25 Września 2011, 9:43:20) 756
W pełni się zgadzam z grupami skalacyjnymi i trzymam za was kciuki!!!!

(Niedziela - 25 Września 2011, 12:14:24) 757
Popieram to co robicie, ale myślę, że Pan K. i jego M-L uploaderzy będą dodawać rozdziały po angielsku ^.^

Red-Devil (Niedziela - 25 Września 2011, 12:37:58) 758
"laughing Nie bo tutaj się nie da rozmawiać przez "wysyp trolli" "
OMG HAHAHA MYSLAŁEM ZE PADNę! Ty bronisz się ANSI? Trolle to dopiero TAM są. Na ircu huczało od tekstów typu "dołączamy do tego trollingu na ANSI?". laughing laughing

ShadowDrake (Niedziela - 25 Września 2011, 12:39:25) 759
O ile jeszcze zaprzestanie wydawania kolejnych rozdziałów mogło mieć jakiś sens, to zablokowanie downloadu było według mnie ciosem samobójczym. Sam po sobie widzę, że gdy nie mogę ściągnąć czegoś ze stron skanlacyjnych, to zaczynam tego szukać na innych portalach, między innymi na manga lib. Dodam że do tej pory prawie zawsze ściągałem mangi bezpośrednio od grup, wyszukując je wcześniej we wszechbiblii.

(Niedziela - 25 Września 2011, 14:31:25) 760
Zgadzam sie w zupełnosci! Jednak nie jestem pewna czy wytrzymam...

Ahiru (Niedziela - 25 Września 2011, 15:05:05) 761
Mam nadzieję że odniesiecie sukces.
Jestem z wami !!

T (Niedziela - 25 Września 2011, 15:21:56) 762
K3na można jeszcze spróbować załatwić inaczej, nie fizycznie i niemoralnie wink Ale do tego trzeba adresu i jego zdjęcia.

(Niedziela - 25 Września 2011, 15:52:38) 763
Eh...
Ja popieram akcję ... ;d
Pan K. czy jak mu tam O.o powinien się wstydzić. Swojego gruboskórnego i obleśnego zachowanie brr...
Wszyscy "ludzie są traktowani jak szmaty"...
To, że on doznał jakiś urazów psychicznych w przeszłości nie jest winą wszystkich ludzi przecież. Bardzo prawdopodobne, że on sam jest tak traktowany i wyżywa się na innych.
Cóż wszystko zależy . . . jaki kto ma do czego stosunek... ;/
Najwidoczniej P. K3na ma wszystkich głęboko w d***e ... ^ ^ Tak jak i inni mają jego , lub mieli ;] ... Za co on się odpłaca grupom skanacyjnym ...

LoocasDolor (Niedziela - 25 Września 2011, 16:53:42) 764
Uważam, że powinniście utrzymać strajk aż do skutku =P
Skoro większość z was tłumaczy dla własnej przyjemności, to nie ma żadnych przeciwwskazań... to upload jest problemem xD
Ja szczęśliwie się przerzuciłem na EN.. Aczkowiem nie powiem - czytanie po polsku sprawia mi o wiele większą przyjemność!
Powodzenia
*"Czyma" Kciuki*

zabojad (Niedziela - 25 Września 2011, 17:32:51) 765
Jakby to miało coś dać. Tylko pomęczycie ludzi, a oni i tak potem zaczną co robili poprzednio. Mają wasz strajk W CZTERECH LITERACH.

Nerne (Niedziela - 25 Września 2011, 21:13:03) 766
Unio jak widzę MACIE ZAJEBISTE POMYSŁY:
"K3na można jeszcze spróbować załatwić inaczej, nie fizycznie i niemoralnie. Ale do tego trzeba adresu i jego zdjęcia."

Piszecie, że K3nsei jest chamski nie szanuje wasm a Tu co widzę? Chcecie kogoś napaść? zamordować? zniszczyć mienie? szkoda słów.

T (Niedziela - 25 Września 2011, 21:26:04) 767
Wypraszam sobie. Nic z tych rzeczy. Nie fizycznie. Umiesz ty czytać?

(Niedziela - 25 Września 2011, 21:27:22) 768
@Nerne
Kolejna osoba co każdego kto się wypowiada przypisuję Unii, a nigdy nie wiadomo nawet czy to nie prowokacja.
Ludzie jak pisałem, czy każdego kibica należy kojarzyć z pseudokibica? Więc nie przypisujcie osób spoza Unii do Unii.

(Niedziela - 25 Września 2011, 21:28:10) 769
No poza tym "nie fizycznie" nawet jeśli tongue

Jutsu (Niedziela - 25 Września 2011, 21:36:51) 770
Zgadzam się z Szyna. Unia nie może odpowiadać za posty osób, które są po jej stronie. A Kensei to ma już tylu wrogów, że nie raz były posty "wbijmy mu na chatę" i guzik z tego.

Rebbon19 (Niedziela - 25 Września 2011, 21:41:02) 771
Uważam ze to rozwiązanie sprawdzi sie tylko na któtka mete. Nie mam czasu przeczytac wszystkich wypowiedzi wiec nie wiem czy nie zdubluje czyjegoś pomysłu ale czy Unia Polskich Skanlatorów nie powinna przerodzic sie w cos na kształt strony jaką jest Manga-lib.pl poprostu grupy skanacyjne nawiązały by współprace i dodawały rodziały na wspólnej stronie zachowując przy tym swoja odrębnośc tryb pracy itp. wtedy wystarczy zachęcić czytelników i manga lib sama podupadnie. Ogniem ognień czy jakos tak ;p

Red-Devil (Niedziela - 25 Września 2011, 22:06:17) 772
@Nerne Jeśli dobrze pamiętam to to jest Unia skanlatorów a nie użytkowników. To użytkownicy tu piszą żeby mu wbić na chatę. Ja bym chętnie się przyłączył do tego przedsięwzięcia, ale niestety nie mogę...

Mr.X (Niedziela - 25 Września 2011, 23:23:49) 773
Chciałem powiedzieć ze popieram wasz strajk i jestem z Wami. Mimo ze korzystam z Waszej pracy na zasadzie komensalizmu, to darze Was wielkim szacunkiem za to, co robicie. Dzięki Wam możemy się delektować owocami azjatyckiej popkultury, jakim są nowe rozdziały ulubionej mangi. Ludzie powinni się nauczyć szanować czyjąś prace, a co za tym idzie godność drugiego człowieka.

Nerne (Poniedziałek - 26 Września 2011, 9:57:07) 774
Tak tak w Unii jest 10 osób by wszystkich upilnować kto co napisał :) bawcie się dalej w swoje podwórko :D

Tetea (Poniedziałek - 26 Września 2011, 12:04:50) 775
Tak jest! Nie dać się! Strajk może nie dużo zrobi, ale na pewno coś da! Jak najbardziej was popieram! wink

(Poniedziałek - 26 Września 2011, 18:12:07) 776
Mija tydzień a następnych newsów nie ma... i pojawia się pytanie.. co dla Unii znaczy "niedługo"

Nieznajomy (Poniedziałek - 26 Września 2011, 20:58:24) 777
@Quinn jak to nie mam ??:) Od wczoraj jest:) Przyjrzyj się uważnie:)

Nieznajomy (Poniedziałek - 26 Września 2011, 21:00:51) 778
*Nie ma

W sumie dobrze, że nie ma opcji edycji :)

jojokosimazaki (Poniedziałek - 26 Września 2011, 21:43:43) 779
Chm nie czytam zbyt wiele manng, ale podajcie stronę tego złodzieja bo nei wiem o kim mowa

Nieznajomy (Poniedziałek - 26 Września 2011, 22:08:25) 780
Poszukaj w internecie:P

(Poniedziałek - 26 Września 2011, 23:15:06) 781
i dobrze strajk ja wytrzymam nawet pare miesiecy bez mangi chyba ;p wiec tak dalej trzymam kciuki ;]

(Wtorek - 27 Września 2011, 16:02:49) 782
popieram was (choć smucę się brakiem rozdziałów ulubionej mangi sad) trochę głupio mi popierać was i czytać mangę na ich stronie(starsze rozdziały mang w celu zapoznania się z serią od początku lub odświeżenia se wydarzeń sprzed x rozdziałów )

(Wtorek - 27 Września 2011, 16:30:15) 783
Powiem tak jestem od dwóch miesięcy w grupie SP (Sencha Project) i mam w swoim dorobku trochę rozdziałów i też mi się nie podoba to że pan K nie bierze pod uwagę tego że grupy skanlacyjne przeważnie poświęcają swój wolny czas aby inni czytelnicy mogli się cieszyć swoimi ulubionymi mangami i nie bierze też tego że czasem to jest ciężka praca i nie ma się za grama motywacji... Dlatego popieram ten strajki :)

MDGrager (Wtorek - 27 Września 2011, 18:06:46) 784
Od czego by tu zacząć?
Moja zaangażowanie w ową sprawę było niewielkie. Możliwe że wynikało to z braku informacji na temat całego zajścia.
Dosłownie przed chwilą przeczytałem 2 newsa i w końcu mnie olśniło. W zupełności zgadzam się z waszą decyzją.
42 dni (z tego co kojarzę)bez mang to jeszcze nie koniec świata i na pewno większość "sojuszników" się z mną zgodzi.
Trzymam za was kciuki razem z innymi fanami m&a!!!

Pan K. (skrót od nieładnego słowa tongue ) taaa.... cóż z nim począć? angry
Mój pomysł jest bardziej ostatecznością.. Grupa Anymous
Niestety pomysł realny tylko w wyobrażni sad

Naan (Wtorek - 27 Września 2011, 18:52:32) 785
Trzymam kciuki za pozytywny strajk. Nigdy nie wchodziłam na jego stronę i nigdy stamtąd nie ściągałam skanlacji. Na nic mi to. Mogę sobie pochodzić po stronach grup tak jak robię to ostatnie 7 lat. I mogę poczekać na nowe rozdziały nawet i 6 miesięcy jak będzie trzeba

Neryuu (Wtorek - 27 Września 2011, 19:39:44) 786
Krwawa Sobota.

Wojna się rozpoczęła.
Przemoc, nienawiść, krew, oraz śmierć
Nas niewinnych w swe ramiona ujęła.
Cisza, a zarazem wrzask,
A to wszystko wina Kenseja...

Kiedyś dostawaliśmy rodziały, teraz ubolewamy,
Widać jesteśmy uzależnieni od czyichś łask, od czyjegoś chcenia;
Nic nie robimy, a sami pochłaniamy
Pasożytami jesteśmy, nie darami.
Co im w zamian damy?

Chociaż nie, powiem, bowiem sprawa jest warta komentarza;
Wojna, wojną, lecz tylko my obrywamy
Bunt tak naprawdę nam rany stwarza.
Zabić Żółtego Kanciarza!

(Wtorek - 27 Września 2011, 19:40:56) 787
Witam nie korzystam z waszych stron ani ze strony ML, moja znajomość języka Angielskiego jest na tyle rozwinięta że nie muszę korzystać z polskich skanlacji, ale popieram waszą Unie, macie poparcie od grupy Molten Core, jest to nowo powstała grupa pracujemy nad stroną, niedługo zaprezentujemy wam nasze dzieło, Powodzenia w strajku.

BrokitA (Wtorek - 27 Września 2011, 20:00:15) 788
Popieram unię, ale mimo wszystko M-L zbiera wszystkie mangi, nawet te najstarsze chapy(jedyna strona gdzie znalazłem całe One Piece)
Wg. mnie trolejbus powinien najpierw poprosić o zgodę na umieszczanie waszych skanów, a po drugie pokazać ludziom kto to zrobił i najlepiej dać coś takiego żeby można było podziękować samym ekipom za tłumaczenie, ale to już tylko od jego zależy. W każdym razie ja jestem z wami ;]

M. (Wtorek - 27 Września 2011, 20:54:23) 789
Absolutnie was POPIERAM!

kotka (Wtorek - 27 Września 2011, 22:03:22) 790
Chociaż rozumiem potrzebę nagłośnienia sprawy ze smutkiem przyznaję, że tak naprawdę sam strajk nic nie zmieni. Jedyną opcją na walkę z autobusem jest przebicie ich i zrobieniem im silnej konkurencji. Czytanie online raczej nie zginie, a wręcz wzrośnie i jest to z pewnością coś w co grupy powinny włożyć wspólny wysiłek. Gwarantowałoby to w jakiś sposób niezależność oraz działanie na wspólnie ustalonych zasadach.

Trts (Wtorek - 27 Września 2011, 22:51:59) 791
Jestem z wami, skoro wy pracowaliście z hasłem "od fanów dla fanów" wspieram was z hasłem "dla pracujących fanów od fanów" i życzę pozytywnego końca tego wszystkiego :)

(Środa - 28 Września 2011, 15:19:55) 792
jestem z wami jak wszyscy wyrzej, mnie by wkur-rzało gdyby ktoś zbierał laury za moja cięszką, a teraz jeszcze cierpimy za to my, fani, bo jakiś jegomość ma prośby ciężko pracujących w głębokim powarzaniu angry

Rafael (Środa - 28 Września 2011, 15:46:37) 793
Jestem z wami :D!

(Środa - 28 Września 2011, 17:48:57) 794
Hm... Nie wiedziałam o tym, przyznaję bez bicia. Ale im bardziej się w tą sprawę zagłębiam tym bardziej mnie to śmieszy i dobija zarazem.
Rozbawia, bo czasem to co niektórzy piszą(łącznie z panek K3) jest po prostu śmieszne.
Dobija, bo to smutne, że nie można dojść do porozumienia między Wami...

To prawda, że zachowanie K3 i innych z ML jest, nie dość, że pozbawione szacunku to czasem naprawdę chamskie. Z Ale zastanawiam się czy naprawdę cała wina leży po jego stronie..?

Na samym początku informuję, że nie mam zamiaru obrażać żadnej ze stron, a jedynie przedstawić swoje, raczej obiektywistyczne, poglądy na ten temat.

Z tego co czytałam, gdy ML wrzucało coś bez pozwolenia od razu się bulwersowaliście i pisaliście do niego. Nie wiem co dokładnie, ale zastanawiam się, czy jakaś grupa napisała do niego w tej sprawie bez pretensji? Pisząc "bez pretensji" mam na myśli napisanie do niego nie mając mu za złe, że popełnił błąd lub nie dopilnował czegoś. Rozumiem, że są takie przypadki w których tak się nie dało, bo przegiął, ale na pewno są takie, w których można było po prostu z nim podyskutować o problemie, bez zwalania na niego winy. Mam wrażenie, że można było z nim dojść do porozumienia, ale za bardzo się bulwersowaliście i nie wychodziło...

Możecie uznać, że jestem po jego stronie, ale tak nie jest. Popieram Unię. Mimo wszystko jego obecny stosunek do Was wymaga naprawdę wiele do życzenia, ale mam wrażenie, że nie zawsze tak było...

Jeśli się mylę i Was uraziłam, przepraszam. To jest moja opinia, na chwilę obecną. Pewnie będzie się jeszcze niejednokrotnie zmniać pod wpływem nowych informacji...

WARIATXL (Środa - 28 Września 2011, 19:38:47) 795
Osobiście czytam mangi po ang. ale lubię czasami i wasze prace poczytać więc życzę wam powodzenia w waszych staraniach i w przyszłości dalszej owocnej i świetnie wykonanej roboty
pozdrawiam

(Środa - 28 Września 2011, 19:47:35) 796
fajnie wszystko pięknie ale (raczej!!) jak oni zaczynają tłumaczyć sami mangę to mija się z celem...... chyba że taki jest zamiar że chcecie im przez to pokazać jaka to robota jest

(Środa - 28 Września 2011, 22:20:54) 797
popieram was i życzę wygranej.... mimo iż mang nie będzie, jestem za wami i jeszcze chciałabym przy okazji podziękować za przetłumaczone do tej pory rozdziały

(Czwartek - 29 Września 2011, 10:54:55) 798
Działacie na własną szkode. Pan K dobrze wie i tak pisze że jak nie wy to ktoś inny. Albo dojdzie do kompromisu, albo podwiniecie ogony. No chyba że przestaniecie istniec. pozdro

11 (Czwartek - 29 Września 2011, 14:21:23) 799
Szczerze @kirakaka a jak mają się nie bulwersować, kiedy mówi się człowiekowi(istocie rozumnej), że rozdziały nie maja się pojawiać na manga-lib lub choć z opóźnieniem czy jeszcze inaczej a ten najpierw się zgadza a później robi co chce. Albo co to za tłumaczenie, że On nie jest w stanie przypilnować innych, którzy łamią ustalenia zawarte pomiędzy grupą a Nim, skoro przecież bierze odpowiedzialność za nich. Jak widzi jakieś nieprawidłowości to powinien je usunąć i zrobić tak jak trzeba, a później wyciągnąć konsekwencje od winnego.

Przecież grupy siedzą kilka godzin nad rozdziałem i jasna chol... mnie bierze jak widzę takie coś, to ich ciężka praca i mają choć prawo do SZACUNKU I PODZIĘKOWANIA za nią.
I nie wierzę, że grupy tak od razu z grubej rury na Pana K. najeżdżały, pewnie po kilku nie udanych próbach dopiero się zdenerwowały(choć i są wyjątki ale one zawsze są).

Z każdą grupą można się dogadać tylko trzeba chcieć, wiadomo że to grupy są stroną stawiającą warunki w tych negocjacjach, ale trzeba rozmawiać by te warunki były znośne dla obu stron.

Jak przestaną grupy istnieć to nie będzie tylu przetłumaczonych mang, bo sam Pan K. nie przetłumaczy wszystkich tych mang które są obecnie tłumaczone. A co do szkody jaką grupy niby same sobie wyrządzają to ja jej nie widzę, odpoczną sobie będą miały więcej czasu dla siebie, przyłożą się do nauki itp. Przecież grupy nie dostają za to kasy więc jak co to stracą przyszłą wdzięczność ludzi czytających ich mangi.....

Trzymajcie się i w pełny popieram Unię. Wytrwałości życzę :):):)

(Czwartek - 29 Września 2011, 15:55:49) 800
Ja powiem tak: nie wiem o kogo chodzi i w jaki sposób zamierzacie to wszystko zorganizować, ale Was popieram. Doskonale rozumiem, że bez grup skanlacyjnych (a zwłaszcza tych, które tłumaczą z japońskiego na angielski, no i oczywiście POLSKICH, które tłumaczą ze wszystkiego na nasze) mangi by się nie pojawiały. Oczywiście, chcę aby jak najszybciej ta sprawa została rozwiązana, żebym mogła czytac moje ukochane mangi, ale również życzę Wam szczęścia.

Powodzenia ^^

(Czwartek - 29 Września 2011, 17:09:21) 801
Powodzenia, trzeba tępić chamstwo i wiarołomstwo !!

Mero (Piątek - 30 Września 2011, 16:51:08) 802
Jestem z wami i powodzenia;) szkoda tylko ze to czytelnicy najgorzej wyjdą w tym strajku

Likryo (Piątek - 30 Września 2011, 23:31:42) 803
Powodzenia smile Trzymam kciuki! smile

Nirv (Piątek - 30 Września 2011, 23:34:12) 804
Popieram strajk choociaż dopiero się o nim dowiedziałam. Pobieranie z Manga-lib serio było strasznie wygodne. Ale z żalem muszę przyznać, że było krzywdzące w stosunku do grup skanlacyjnych. Na przykład ja dopiero zaczęłam się zastanawiać jaka to grupa tłumaczy Beelzebuba, bo na prawdę nie wiem. Wcześniej właściwie czytałam mangi pobierane prosto od grup. Może i to prawda, że mangi były "kradzione" bo zazwyczaj zwracam uwagę na nazwę grupy. Zawsze miło jest mieć w zakładkach strony, skąd można ściągnąć "świeżynki" ulubionych gatunków. Trudno będzie wyczekać do końca. Mam nadzieję, że w końcu wszyscy się pogodzą i te inne. To na prawdę byłoby trudne do zniesienia, gdyby kilka na prawdę fajnych grup porzuciły pracę na zawsze, przez ekipę jednej strony. Ale rozumiem, że kara musi być. I dzielnie przecierpię wraz z innymi "ofiarami" (czyt. czytelnikami skanlacji) tej "wojny". Trzymam kciuki i pozdrawiam.

(Sobota - 1 Października 2011, 11:41:03) 805
Jeśli wszystko co opisane jest tutaj to prawda(Pan K3n "kradnie" skany) to ta akcja jest jak najbardziej w porządku i jestem za nią choćbym miał stracić skany do końca roku a nawet i dłużej. Wiem jak trzeba się nieraz namęczyć żeby spolszczyć mange i gdybym dalej był w jakiejś grupie napewno by mnie to wnerwiało. Jestem za wami całym sercem i wątrobą :3

(Sobota - 1 Października 2011, 15:08:44) 806
Jakoś nie widzę efektów tego strajku. jak ktoś jest na tyle głupi że nie ma poszanowania dla pracy innych ludzi to i strajkiem niczego go się nie nauczy.

(Sobota - 1 Października 2011, 15:11:33) 807
Żeby ktoś źle nie zrozumiał, jestem w 100% po stronie grup skalacyjnych.

Sebastian (Sobota - 1 Października 2011, 22:29:34) 808
Popieram inicjatywę z całego serca! Trzeba bez litości tępić takie zachowanie!

Yoich (Poniedziałek - 3 Października 2011, 1:36:54) 809
No niezaprzeczalnie macie racje i jestem po waszej stronie, ale jak ostatnio z ciekawości poszukałem tego mang -lib... to zauważyłem że gość dalej dodaje chapy i ma całą tą akcje w głębokim poważaniu, więc nie wiem czy to ma jakiś sens, ale teraz przemawia prze zemnie natura fana która po tych paru tygodniach już świruje z braku mang, aż boje się pomyśleć jak wytrzymam ten miesiąc ;] ale życzę powodzenia :D

(Poniedziałek - 3 Października 2011, 5:06:57) 810
nie znam was znaczy: unia polskich grup skanlycyjnych sorki za błedy laughingale niedano zaczeł mnieinteresować manga anime to mojia głuwna pasjia oczywiście.nie dajcie sie i nie poddawajcie oponentowi dowiedziałem sie ze dzisiaj że upadła strona poświecona anime urusai.pl szkoda padł dobry bastion anime jeden z nielicznych.walczcie do końca idzcie po trupach maga liberty i przetwajcie smile

paczko (Poniedziałek - 3 Października 2011, 14:27:34) 811
Wolę w prawdzie Anime oglądać jednak od czasu do czasu czytuję również mangę.
Najczęściej na M-L i nie zdawałem sobie sprawy że jesteście tak traktowani..., także oczywiście jestem z wami.
Powodzenia!

Zirael (Wtorek - 4 Października 2011, 12:13:47) 812
O akcji dowiedziałem się niedawno. Popieram wasze stanowisko. I choć czytanie rozdziałów po polsku na M-L jest bardzo wygodne, to z reguły poświęcam chwilkę na przeczytanie o samej grupie skanlacyjnej. Niech moc będzie z Wami!!

(Środa - 5 Października 2011, 19:16:28) 813
Jestem z wami. To co robicie jest jak najbardziej słuszne, jak sami powiedzieliście ""Nie, man­gi nie są na­sze, jak wie­lu lu­dzi się z nas wy­śmie­wa, ale pra­ca, że­byś­cie mo­gli czy­tać je po pol­sku, jak naj­bar­dziej jest na­sza."" Ja odbieram Mange jak formę sztuki i nie lubię jak ludzie przypisują sobie czyjeś zasługi. DO BOJU LUDZIE

Dudis (Czwartek - 6 Października 2011, 1:03:50) 814
Jak najbardziej popieram ten strajk.
Nie mam konta na ML ani CM by dodawać komentarze gwiazdki i inne pierdółki.
Liczy się dla mnie Manga. Czytywałem na wielu stronach internetowych wszelkiego rodzaju mangi. Manga lib i manga shinden najbardziej przypadły mi do gustu. Z obu stron praktycznie większość tytułów przeczytałem i zacząłem wegetacje nad 1-3 rozdziałowymi mangami by wytrzymać czas aż pojawią się nowe czapterki. Zaobserwowałem waż problem z którym się borykacie parę lat temu. Gdy na Manga-shinden.info pojawiał się dobry tytuł i widać było że staje się popularny w na stronie waszej jak i zagranicznych anglojęzycznych to w krótkim czasie pojawiał się na manga-lib. Tak było z The breaker. śledziłem jego historię od pierwszych rozdziałów. Bardzo mi się spodobał mimo problemów z wydawnictwem koreańskim odnośnie publikacji na stronie, które powodowały długi okres czekania na nowy rozdział. Kozkręciliście ten projekt, doszło wielu fanów i tak oto wyszła nowość na manga-lib xD świerzy towar hurtowo dodawany na ich stronie Waszym kosztem. Myślałem że współpracujecie z nimi wymieniacie się tytułami dla dobra czytelnika a tu niespodzianka Strajk :P Boleje nad tym jak większość czytelników, ale to jest wasz wysiłek wsadzony w każdą kartkę rozdziałów by wyszły w terminie i bardzo szanuje waszą prace i wysiłek. dlatego popieram wasz strajk:) POWODZENIA!!!!!!!!!!!!!

Shaber (Czwartek - 6 Października 2011, 2:59:35) 815
Sorry, że tak brutalnie i prosto z mostu, ale tak będzie to miało bardziej odczuwalny sens. Zapytam więc wprost - Czy grupy skanlacyjne, biorące udział w strajku znają takie stare, jeszcze przedwojenne powiedzenie "Jak dziwka cię nie słucha to daj jej w pysk na otrzeźwienie"?? Bo sądzę, iż ta metoda na Knepeja czy jak mu tam z pewnością by podziałała.

Teraz bardziej w temacie:
Nie twierdze, że robicie dobrze - co jak co, ale tłumaczycie bez zezwolenia własność prywatną (co jest przestępstwem i zgodnie z prawem międzynarodowym, może być ścigane na całym świecie, choć szczerze mówiąc, nikomu się nie chce - przy około 20mln członków wszelkich grup skanlacyjnych, to operacja nie do ogarnięcia) co nie zmienia też faktu, że ja również je łamie, bo to czytam :P

Kolejna sprawa - dawno temu nauczyłem się, że kto nie walczy o swoje, ten gówno dostaje - więc jak najbardziej popieram taką akcje. Wychodzę z założenia, że "złodziej okradający złodzieja to nie gówno, to padlina". Takich pacjentów nie powinno się piętnować (jak ktoś to "ładnie" w słowa ubrał w komentarzach) a pacyfikować, i to na całej linii, żeby kolejny baran z przerostem ambicji kilka razy się zastanowił, za nim pójdzie w ślady tego kretyna.

Większość z nas to nie przedszkolaki i zdajemy sobie sprawę, że taki strajk uderza głównie w Waszych czytelników. Pytanie moje więc brzmi - jak długo zamierzacie to ciągnąć?? Aż patafian zmądrzeje?? Na to się nie zanosi - wbił kolejny lvl kurewstwa (o czym pewnie niedługo będzie głośno), ale zamiast w inteligencję, wpakował punkty w "siłę głupoty". Więc może skończycie, gdy się podda?? Kolejny fail - taka taktyka tylko dodaje mu skrzydeł - im dłużej będziecie to ciągnąć, tym większe pole do popisu mu dajcie (w końcu menda twierdzi, że to wy jesteście ci "źli").

Więc pytam się jak długo??

Szczerze mówiąc, sam nie bardzo wiem, ile to powinno trwać. Skurwiel raczej się nie podda i nie przyjdzie w pokutnym worze z głową posypaną popiołem... Musieć, wszyscy razem, każda grupa skanlacyjna, opracować taki plan działania, żeby matoła jak najbardziej zabolało... W sumie mam pewien pomysł, ale na razie zatrzymam go dla siebie.

W każdym razie - Walczcie do ostatniej kropli atramentu z pióra w photoshopie. Bo kto nie walczy, ten nie ma

Pozdro by Shaber

(Piątek - 7 Października 2011, 10:25:36) 816
odnosnie pytania w jaki sposob czytania preferuje odpowiem ze on-line poniewaz bardziej mi odpowiada sposob wyswietlania w programach online niz w tych ktore mam na komputerze. do tego czytam mange tez z ps3 bo z psp przynajmniej jak probowalem wczesniej nie bardzo sie dalo. Takie male jeszcze zapytanie jak strajk dobiegnie konca cy jest jakas grupa ktora bedzie tlumaczyc "nana to kaoru" poniewaz tb niebedace w uni z tego co mi wiadomo pozucilo ten projekt

(Piątek - 7 Października 2011, 18:52:34) 817
No, robi się lekki bordel w komentarzach, nie wiem czy zauważyliście.
Ja kiedyś czytałam tylko online. Ale zaczęła mnie denerwować prędkość mojego internetu (gdy skany są dobrej jakości to czasami naprawdę długo się ładują),a także to, że nie wszystkie mangi były udostępniane online. Przyznaję się, że wtedy czytałam na MangaLib nieświadoma i szczęśliwa. I wtedy cudem odkryłam program Manga Explorer. Prosty i wygodny. I od tej pory ściągam rozdziały. W ten także sposób odkryłam, że istnieje coś takiego jak 'grupy skanlacyjne'. O sporze między ML a grupami też nic nie wiedziałam, dopóki Project Automatic nie otworzyli mi oczu zmieniając formę wydawania Tsubasa Chronicle na pdf. Ale wtedy też jakoś się tym nie przejęłam.
Jestem po Waszej stronie i życzę Wam powodzenia. Sama na Waszym (grup skanlacyjnech) miejscu chyba bym się załamała. Jednakże nawet jeśli uświadomicie użytkowników, to wątpię, żeby to coś zmieniło, bo Polacy to strasznie egoistyczni są.

Krezus (Poniedziałek - 10 Października 2011, 21:15:03) 818
Moje zdanie - manga center ma całkowitą rację. Lecz ja nie jestem jakimś obrońcą sprawiedliwości, by z tego powodu przestać czytać manga lib. I likwidacja manga liba jest mi nie na rękę. Lecz tak czy inaczej mogę tylko śledzić sprawę, być świadom i mieć własne zdanie. Jak większość. Ludzie tylko czytający mangi i tak nie będą mieli nic do powiedzenia. W sumie - Nie jestem po stronie K3nseia, lecz jestem przeciwny usunięciu manga lib.

Simek391 (Poniedziałek - 10 Października 2011, 23:28:21) 819
Ja to widzę tak (jeżeli w którymś momencie będę w błędzie proszę o sprostowanie).
Autor-(rysowanie)->Manga(po japońsku) OK napracował się.
Ang.grupy-(tłumaczenie jap-ang)->Manga(po ang) OK jest praca.
Pol.grupy-(tłumaczenie ang-pol)->Manga(po pol) OK jest praca.
Serwis do czytania online-(crtl+c i crtl+v)-> Manga Online BUUU!!! ja tu pracy nie widzę.

A teraz analiza tego ala 'schematu'. Grupy tłumaczące fakt faktem łamią prawo to nie ulega wątpliwości ale kto w dzisiejszym świecie to prawo sam prywatnie przestrzega. Teraz niech te osoby które są zdania że tłumacze tylko kradną powiedzą ale szczerze:
*"TAK mam oryginalnego Windowsa"(kupionego samemu nie z kompem)
*"NIGDY nie ściągałem pirackich filmów z internetu".
*"Wszystkie piosenki co mam na telefonie są z legalnego źródła".

Dodatkowo tłumacze dają zysk autorowi ponieważ część osób po przeczytaniu online kupi oryginalne tomiki dając zysk autorowi gdzie w normalnych warunkach gdyby nie tłumacze te osoby nawet by nie wiedziały że taka manga istnieje.Oczywiście ten punkt jest w odniesieniu do mang które nie zostały lub zostaną wydane w Polsce.

Piractwo było jest i będzie i tego nic nie zmieni(no chyba ze zaczną wszystko rozdawać za darmo ale nie wydaje mi się to możliwe).
Poza tym z skąd wiecie że angielskim grupą nie podoba się wykorzystanie ich skanów a może są cholernie dumni z faktu że ktoś uznał ich pracę za na tyle dobrą że może się spokojnie na niej oprzeć i przetłumaczyć na inny język nie wypaczając fabuły.
Wydaje mi się również że przed tłumaczeniem polskie grupy pytają się o pozwolenie tych angielskich fajnie by było aby ująć ten fakt w kolejnym newsie(może jakieś screeny z wysyłanych maili mogą być po angielsku). Ciekaw jestem również czy Pan K. jest w stanie przedstawić podobne informacje.

Fajnie również było by zobaczyć na pierwszych stronach tłumaczeń np.od jakiej grupy pochodzi tłumaczenie(mam na myśli wersje angielską),oryginalnego autora.Ze względu na GRZECZNOŚĆ i chwałę kunsztu jakim jest tłumaczenie bo języki to chyba najtrudniejsza dziedzina (matematyka jest jedna a języków tysiące).

Moim zdaniem Pan K. powinien w podobny sposób jak dodany był znak wodny Manga-lib dodać znak "Tłumaczenie pochodzi od grupy:nazwa" i podobny tekst na stronie z lista rozdziałów np.na początku lub końcu recenzji.Oraz dodawać dany rozdział np.2 dni po oficjalnym wydaniu.Ludzie którzy i tak korzystają z manga-lib dla wygody nadal będą z niej korzystać niezależnie czy data wydania będzie przesunięta o 2 dni a że tak to uje 'zawodowcy :)' i tak będą korzystać z stron grup tłumaczących i nic tego nie zmieni.

I tak na koniec powinniście razem walczyć przeciwko kiepskiej jakości polskiego tłumaczenia(wypaczania) anime gdzie Naruto bliżej do Kubusia Puchatka niż do ninja a ero-sennin nosi dumne miano 'żabiego pustelnika -_-'(powiesić tego co to wymyślił).

(Wtorek - 11 Października 2011, 18:27:20) 820
nie mogę się doczekac na emisję wywiadów w Radiu Aoi. i trzymam za was kciuki. ja na pewno byłabym wsciekła, gdyby ktoś po prostu przywłaszczył sobie moją pracę, więc nie dziwię się wam. smile

DarkShinigami (Środa - 12 Października 2011, 1:38:18) 821
Ja to bym na waszym miejscu znalazl jakiegos hackera i namieszal mu na tym manga lib :D

(Środa - 12 Października 2011, 22:04:11) 822
CO za cham z tego K3nseia xp . Nie miałam pojęcia, że takie coś się dzieje. Zwykle czytywałam mangi na ML( bo jest dobrze dla iphon'ów strona przystosowana ) ale teraz raczej to zmienie.

(Środa - 12 Października 2011, 22:57:25) 823
Po przeczytaniu wybiórczych komentarzy jestem naprawdę przerażony głupotą i ignorancją sporej ilości komentujących. Zamiast dziękować osobom, które tłumaczą dla Was (bo im ang tłumaczenie wystarczy), to Wy jeszcze ich obrzucacie błotem.
Ja osobiście skaczę po stronach grup skanlacyjnych, znam na pamięć ponad 20, dzięki czemu:
a) jestem na bieżąco z rozdziałami jak i informacjami na temat danej mangi
b) dzięki moim wejściom dana grupa wie jakim zainteresowaniem cieszy się dana manga ja i grupa i w zależności od tego motywują swoją pracę nad daną mangą
c) jest możliwość zaproponowania mangi nad którą grupa zacznie swe pracę
d) niektóre grupy organizują konkursy
Tyle korzyści może przynieść odwiedzenie strony grupy. Jeżeli ktoś mi wyskoczy że nie chce mu się cały czas szukać stron i tracić czasu, przypominam, że jest coś takiego jak zakładka. Wystarczy zapisać daną stronę i cieszymy się szybkim przekierowaniem na stronę grupy.
Jeśli ktoś szuka danego tytułu mangi oraz grupy (jej strony) nad nią pracującą, zapraszam na wszechbiblie.
A co do mangi lib. Popieram unię, w wielu rzeczach mają rację. Ale jeśli zablokują możliwość pobierania (nie wiem czy to jest prawda, gdyż czytałem komentarze wybiórczo i to z nich dowiedziałem się o tym postulacie) z ich stron, to raczej według mnie wiele grup, upadnie. Nie wszyscy mają możliwości, a nie którzy tak jak ja nie lubią czytać online.
A jak nie dojdziecie do porozumienia, skorzystałbym z propozycji DarkShinigami.

(Środa - 12 Października 2011, 23:04:44) 824
Jeszcze jedno rzecz dodam, w 100% rację ma Simek391, proponuję niektórym zapoznać się z jego komentarzami.

revolta (Piątek - 14 Października 2011, 20:18:48) 825
Super pomysł,nigdy bym nie pomyślał że coś takiego jest możliwe.To takie ekscytujące.Jestem pewny że wygracie ale nie możecie się poddawać smilePopieram pomysł.Działanie szefa m-l świadczy o tym że nie jest bezpiecznie przebywać w jego towarzystwie bo nie wiadomo czego można sie spodziewać wink

Anonim999 (Sobota - 15 Października 2011, 8:39:33) 826
Sądzę że coś takiego wam tutaj nikt nie napisał.Powiem otwarcie choć mało kto z was w to UWIRZY i dobrze.
Przczytałem cały tekst poniewż śledzę was już od jakiegoś czasu,zresztą nie tylko was i to nie (co dla was bardzo źle) bez powodu.
"Aqvario" kimkolwiek jesteś- jesteś całkiem zabawna z tą swoją całą wojenką z tam jak mu tam "K3n­se­i".Choć w moich ustach, a przekonacie się o tym że zwracanie się do was po nick-ach to zaszczyt na który teraz pozwalam w drodze wyjątku, choć nie wbrew mojej naturze.
To całe wasza walka o jak wy to nazywacie "prawa autorskie do skanów/tłumaczeń" jest pozwolę sobie przypomnieć z mojej pozycji całkiem zabawna - albowiem to co robicie to zwykłe śmieci Wy parszywi złodzieje.
Widzisz cała ty "Aqvario" jestem osobą, która zlikwiduje wszystkie strony o podobnej formie na terenie całej Polski i właścicieli/userów/adminów/"pseudotłumaczy" i nie tylko słowem wszystkich odpowiedzialnych za ich aktywne działanie wtrące do wiezienia i zrobię to z Dumą, a napewno będe jedną z najważniejszych jeśli nie najważniejszą z osób za to odpowiedzialnych. Tam jest wasze miejsce podkreśle to Złodziejski Chwaście.Ten post może w przyszłości zostać opublikowany w mediach: ale co daję do zrozumienia nie bojąc się używać takich zwrotów z odniesieniem do was, że nikt nie będzie dla was miał żadnego szacunku i nie będzie miał takiego prawa.Nie interesuje mnie to czy ktokolwiek z was uwierzy w tą treść.Nie interesują mnie żadne opinie na ten temat.

SnowWoman (Poniedziałek - 17 Października 2011, 15:04:29) 827
Każdy ma prawo pisać, co uważa, ja także, nie do końca zgadzam się z tym, co się dzieje...jednakże, Twoje słowa są bardzo odważne i mało sympatyczne jak na osobę o nicku "Anonim999". Pozdrawiam.

Rmx88 (Poniedziałek - 17 Października 2011, 16:31:05) 828
Hej, trafilem tu ze strony fairytailnakama, bardzo rzadko czytam mangi, wole anime ale przeczytalem prawie wszystko co zamiesciliscie na stronie unii i zycze wam powodzenia! Nie poddawajcie sie, K3 musi zaczac szanowac wasza prace, w koncu co mu po tej jego "bibliotece" skoro to WY ja zapelniacie. Gdyby tylko ten idiota zrozumial ze bez was nic by nie stworzyl...
Wielkie pozdro dla was!

Ayth (Poniedziałek - 17 Października 2011, 21:56:17) 829
Dodajcie znak wodny na środku nie za duży nie za mały "Jeżeli oglądasz to na m-lib to wiedz, że to złodzieje i nie włożyli ani grama wysiłku w ten chapter" i tyle na ten temat.

Pekniety (Środa - 19 Października 2011, 21:59:50) 830
Toczycie wojnę o nic. Ani Wy, ani ML nie odpuści, więc impas może trwać wiecznie. Po co więc ogłaszać strajk skoro możecie najwyczajniej w świecie "wypiąć się" na stronę Pana K. i najzwyczajnie na świecie nie umieszczać tam swoich tłumaczeń. Z doświadczenia wiem, że część adminów uważa się za bogów i wygrana z nimi jest niemożliwa w obrębie ich serwisu / społeczności.

Zamiast marnować energię na coś z niewielką szansą powodzenia, pomyślcie konstruktywnie i Sami zróbcie coś w stylu ML z Waszymi zasadami. Część z Was na pewno ma pojęcie o tym ja kto zrobić, więc jedyne czego brakuje to chęci.

Taka moja drobna sugestia wink

(Sobota - 22 Października 2011, 14:52:41) 831
Słuchałem wszystkich audycji na radio AOI i popieram Unię smile
Najlepszym sposobem walki będzie wygryzienie manga-lib w drodze konkurencji. Pełno tam reklam, wyskakujących okienek i czytanie online jest męką. Dlatego niewiele trzeba, by ludzie przenieśli się na manga-center. Trzeba tylko lepiej spozycjonować tą stronę na google pod hasłami "manga" manga online".

(Sobota - 22 Października 2011, 15:05:44) 832
Anonim999, śmieszne teksty walisz. Nie jaraj tyle laughing W momencie gdy zlikwidujemy jakąkolwiek działalność skanlacyjną w internecie (włącznie z zagraniczną), to możesz pożegnać się z polskim rynkiem manga&anime w ogóle. Wtedy nie dotrze tutaj żadna nowa seria i nic nie będzie wydawane. Rynek będzie wyglądał tak jak w latach 90-tych, kiedy to Shin Yasuda bezskutecznie próbował sprzedać jakieś książeczki "Aż do nieba".

Autor: E-mail: Emotionki: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Nie pamiętaj
Content Management Powered by CuteNews